Vyhláška č. 250/2017 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020

(v znení č. 266/2018 Z. z., 358/2019 Z. z.)

Platnosť od 20.10.2017
Účinnosť od 01.01.2020
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

250

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 9. októbra 2017,

ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 ustanovuje v prílohe č. 1 a prílohe č. 2. štátne štatistické zisťovania (ďalej len „štatistické zisťovanie“), ktoré vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy (ďalej len „ministerstvá“) a nimi zriadené organizácie a iné orgány štátnej správy zriadené podľa osobitných predpisov (ďalej len „štátne organizácie“).

(2) Štatistické zisťovania sa vykonávajú prostredníctvom jedného alebo viacerých štatistických formulárov.

(3) Štatistické zisťovanie má priradenú značku a názov štatistického zisťovania, ktoré sú zhodné so značkou a názvom štatistického formulára. Ak sa štatistické zisťovanie vykonáva prostredníctvom jedného štatistického formulára, značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára, názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára sú rovnaké. Ak sa štatistické zisťovanie vykonáva prostredníctvom viacerých štatistických formulárov, značka a názov štatistického formulára sú odvodené od značky a názvu štatistického zisťovania.

(4) Podnikom zapísaným v obchodnom registri na účely tejto vyhlášky je právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri.

(5) Vymedzenie hlavnej činnosti spravodajských jednotiek sa spravidla stanovuje podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (ďalej len „SK NACE“).1)

(6) Ak koniec lehoty na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou podľa § 18 zákona pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší predchádzajúci pracovný deň.

(7) Spravodajské jednotky poskytujú údaje Štatistickému úradu Slovenskej republiky vyplnením a odoslaním elektronického formulára. Podľa § 18 ods. 6 zákona sa podrobnosti o spôsobe poskytovania údajov spravodajskými jednotkami v listinnej podobe alebo ústnej forme ustanovujú takto:

a) vyplnený formulár v listinnej podobe môže odovzdať spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka nemá žiadneho zamestnanca, alebo je spravodajská jednotka, ktorá má sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo bez signálu,

b) spravodajské jednotky, od ktorých sa požaduje poskytnutie údajov pre štatistické zisťovania zaradené do prílohy č. 1 ako Č. ŠZ 1 (Obyv 1-12), Č. ŠZ 2 (Obyv 2-12), Č. ŠZ 3 (Obyv 3-12), Č. ŠZ 4 (Obyv 4-12), Č. ŠZ 5 (Obyv 5-12), Č. ŠZ 7 (Práca 5-99) a Č. ŠZ 46 (Dop VZCD 1-52), odovzdajú Štatistickému úradu Slovenskej republiky vyplnené formuláre v listinnej podobe; spravodajské jednotky, od ktorých sa požaduje poskytnutie údajov pre štatistické zisťovanie zaradené do prílohy č. 1 ako Č. ŠZ 15 (Ceny ZO 1-12), odovzdajú Štatistickému úradu Slovenskej republiky vyplnený súbor obsahujúci tabuľky,

c) spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou – domácnosťou alebo členom domácnosti, poskytuje údaje Štatistickému úradu Slovenskej republiky ústnou formou alebo v listinnej podobe.

(8) Spravodajská jednotka podľa § 25a ods. 2 zákona poskytuje údaje o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a inými členským štátmi Európskej únie v elektronickej podobe do systému Intrastat formou hlásení zaradených do prílohy č. 1 ako Č. ŠZ 13 (Intrastat 1-12) a Č. ŠZ 14 (Intrastat 2-12).

(9) Štatistické zisťovania uvedené v prílohe č. 2 obsahujú v značke štatistického zisťovania skratku názvu ministerstva a štátnej organizácie, ktorá štatistické zisťovanie vykonáva. Zoznam skratiek názvov ministerstiev a štátnych organizácií je uvedený v prílohe č. 2.

(10) Rozsah a využívanie údajov a informácií z administratívnych zdrojov podľa § 13 zákona je uvedený v prílohe č. 3.

(11) Zoznam súvisiacich právnych predpisov, v ktorých sa ustanovuje získavanie informácií, je uvedený v prílohe č. 4.

(12) Zoznam právnických osôb, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje spracovanie štatistických zisťovaní podľa príloh č. 1 a 2, je uvedený v prílohe č. 5.

§ 2

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 v znení vyhlášky č. 317/2014 Z. z., vyhlášky č. 385/2015 Z. z. a vyhlášky č. 358/2016 Z. z.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Alexander Ballek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 250/2017 Z. z.

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKOCH 2018 AŽ 2020

Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov

OBLASŤ, NÁZOV OBLASTI

Č. ŠZ*) Č. ŠF**) ZNAČKA ŠZ/ŠF NÁZOV ŠZ/ŠF

1DEMOGRAFIA A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA
11Demografia a sociálne štatistiky
1101Obyvateľstvo a migrácia
1.1,1Obyv 1-12Hlásenie o uzavretí manželstva
2.2,1Obyv 2-12Hlásenie o narodení
3.3,1Obyv 3-12List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
4.4,1Obyv 4-12Hlásenie o rozvode
5.5,1Obyv 5-12Hlásenie o sťahovaní
1102Práca
6.6,1Práca 2-04Štvrťročný výkaz o práci
7.7,1Práca 5-99Hlásenie o štrajku
8.VZPS 1-04Výberové zisťovanie pracovných síl
8,1VZPS/A 1-04Výberové zisťovanie pracovných síl – pre domácnosť
8,2VZPS/B 1-04Výberové zisťovanie pracovných síl – pre členov domácnosti
8,3VZPS/C 1-01Výberové zisťovanie pracovných síl – ad hoc modul
1103Náklady práce
9.9,1ÚNP 1-01Ročný výkaz o úplných nákladoch práce
1105Zdravie
10.10,1EHIS 1-95Zisťovanie o zdraví, (rok zisťovania 2019)
1106Príjmy a spotreba
11.RÚ 1-12Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov
11.1RÚ/A 1-12Prehľad o zložení a o príjmoch domácností
11.2RÚ/B 1-12Pravidelné výdavky domácností
11.3RÚ/C 1-12Denník bežných a retrospektívnych výdavkov domácností
1107Sociálna ochrana
12.12,1Soc 1-01Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb
2EKONOMICKÁ ŠTATISTIKA
21Makroekonomické štatistiky
2103Zahraničný obchod
13.13,1Intrastat 1-12Hlásenie o prijatí tovaru
14.14,1Intrastat 2-12Hlásenie o odoslaní tovaru
2105Ceny v zahraničnom obchode
15.Ceny ZO 1-12Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom obchode
15,1Ceny ZO/D 1-12Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom obchode pre dovoz a prijatie tovaru
15,2Ceny ZO/V 1-12Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom obchode pre vývoz a odoslanie tovaru
2106Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
16.16,1KPESC 1-12Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien
17.17,1TDSC 2-52Transakčné dáta spotrebiteľských cien, (roky zisťovania 2019 a 2020)
18.Ceny Priem 1-12Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov
18,1Ceny Priem/T 1-12Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov v tuzemsku
18,2Ceny Priem/V 1-12Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov určených na celkový vývoz
19.19,1Ceny Poľ NC 1-12Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov
20.20,1Ceny Stav 10-04Štvrťročný výkaz o cenách v stavebníctve
21.Ceny VTS 1-04Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti vybraných trhových služieb
21,1Ceny VTS/A 1-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nehnuteľností
21,2Ceny VTS/B 1-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti prenájmu strojov a prístrojov
21,3Ceny VTS/Db 1-04Štvrťročný výkaz o cenách právnych služieb
21,4Ceny VTS/Dc 1-04Štvrťročný výkaz o cenách účtovníckych služieb, audítorských služieb a daňového poradenstva
21,5Ceny VTS/Dd 1-04Štvrťročný výkaz o cenách poradenských služieb v oblasti riadenia
21,6Ceny VTS/De 1-04Štvrťročný výkaz o cenách architektonických, inžinierskych a geodetických služieb
21,7Ceny VTS/Df 1-04Štvrťročný výkaz o cenách skúšok a analýz zloženia a čistoty
21,8Ceny VTS/Dg 1-04Štvrťročný výkaz o cenách skúšok a analýz fyzikálnych vlastností
21,9Ceny VTS/Dh 1-04Štvrťročný výkaz o cenách skúšok a analýz integrovaných mechanických a elektrických systémov
21,10Ceny VTS/Dch1-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb automobilovej technickej kontroly
21,11Ceny VTS/Di 1-04Štvrťročný výkaz o cenách reklamných služieb
21,12Ceny VTS/Dj 1-04Štvrťročný výkaz o cenách prieskumu trhu a verejnej mienky
21,13Ceny VTS/Dk 1-04Štvrťročný výkaz o cenách prekladateľských a tlmočníckych služieb
21,14Ceny VTS/Dl 1-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb personálnych agentúr
21,15Ceny VTS/Dm 1-04Štvrťročný výkaz o cenách bezpečnostných a pátracích služieb
21,16Ceny VTS/Dn 1-04Štvrťročný výkaz o cenách čistiacich služieb
21,17Ceny VTS/Do 1-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb spojených s organizovaním kongresov a obchodných výstav
21,18Ceny VTS/Dr 1-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v cestovnom ruchu
22.Ceny IaK 5-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v informáciách a komunikácii
22,1Ceny IaK/A 5-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti telekomunikácií
22,2Ceny IaK/B 5-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nakladateľstva, výroby filmov a činností pre rozhlasové a televízne vysielanie
22,3Ceny IaK/C 5-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti spracovania dát
23.Ceny FPS 6-04Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti finančných a poisťovacích služieb
23,1Ceny FPS/Poi 6-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti poisťovníctva
23,2Ceny FPS/Pen 6-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti bankovníctva
23,3Ceny FPS/Pin 6-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti finančného lízingu
24.Ceny Dop 9-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti dopravy a poštových služieb železničnej dopravy
24,1Ceny Dop/A 9-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nákladnej
24,2Ceny Dop/B 9-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nákladnej cestnej dopravy a poštových služieb
24,3Ceny Dop/C 9-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti vnútrozemskej nákladnej vodnej dopravy
24,4Ceny Dop/D 9-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti leteckej nákladnej dopravy
24,5Ceny Dop/E 9-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti potrubnej dopravy
24,6Ceny Dop/F 9-04Štvrťročný výkaz o cenách za skladovanie, uskladňovanie a manipulácie s nákladom
25.25,1Ceny Poľ D 1-04Štvrťročný výkaz o cenách dodávok vybraných výrobkov a služieb do poľnohospodárstva
22Podnikové štatistiky
2201Podnikové štatistiky
26.26,1Prod 3-04Štvrťročný výkaz produkčných odvetví
27.27,1Prod 13-04Štvrťročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch
28.Roč 1-01Ročný výkaz produkčných odvetví
28,1Roč Dop 1-01Ročný výkaz produkčných odvetví v doprave
28,2Roč IaK 1-01Ročný výkaz produkčných odvetví v informáciách a komunikácii
28,3Roč Les1-01Ročný výkaz produkčných odvetví v lesníctve
28,4Roč OPU 1-01Ročný výkaz produkčných odvetví v obchode, pohostinstve a ubytovaní
28,5Roč Poľ 1-01Ročný výkaz produkčných odvetví v poľnohospodárstve
28,6Roč Priem 1-01Ročný výkaz produkčných odvetví v priemysle
28,7Roč Stav 1-01Ročný výkaz produkčných odvetví v stavebníctve
28,8Roč VTS 1-01Ročný výkaz produkčných odvetví vo vybraných trhových službách
28,9Roč VV 1-01Ročný výkaz produkčných odvetví vo výskume a vývoji
28,10Roč Zav 1-01Ročný závodný výkaz produkčných odvetví
28,11Roč MJ/A 1-01Ročný výkaz produkčných odvetví – základné ukazovatele zaregistrovaných miestnych jednotiek
28,12Roč MJ/B 1-01Ročný výkaz produkčných odvetví – základné ukazovatele nových, nezaregistrovaných miestnych jednotiek
29.Roč 2-01Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch
29,1Roč Dop 2-01Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v doprave
29,2Roč IaK 2-01Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v informáciách a komunikácii
29,3Roč Les2-01Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v lesníctve
29,4Roč OPU 2-01Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v obchode, pohostinstve a ubytovaní
29,5Roč Poľ 2-01Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v poľnohospodárstve
29,6Roč Priem 2-01Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v priemysle
29,7Roč Stav 2-01Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v stavebníctve
29,8Roč VTS 2-01Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch vo vybraných trhových službách
29,9Roč VV 2-01Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch vo výskume a vývoji
23Odvetvové štatistiky
2301Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
30.30,1Poľ 1-04Štvrťročný výkaz o živočíšnej výrobe a predaji živočíšnych výrobkov
31.31,1Osev 3-01Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. máju
32.32,1Poľ 6-01Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. júnu
33.33,1Poľ 8-01Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. augustu
34.34,1Poľ 9-01Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. septembru
35.35,1Poľ 2-02Polročný výkaz o bilancii plodín
36.36,1Poľ 18-01Ročný výkaz o rastlinnej výrobe a stavoch hospodárskych zvierat
37.37,1Poľ C 1-90Poľnohospodársky cenzus fariem, (rok zisťovania 2020)
38.38,1Ryb 1-01Ročný výkaz o výlove rýb
39.39,1Priem 1-12Mesačný výkaz v priemysle
40.40,1Priem 6-01Ročný výkaz o výrobe priemyselných výrobkov a priemyselných službách
2303Stavebníctvo
41.41,1Stav 1-12Mesačný výkaz v stavebníctve
42.42,1Stav 3-04Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch
2304Doprava a poštové služby
43.43,1Dop 1-12Mesačný výkaz v doprave
44.44,1Dop 4-12Mesačný výkaz o letiskách
45.45,1Dop 5-04Štvrťročný výkaz o vnútrozemskej vodnej doprave
46.46,1Dop VZCD 1-52Týždenný výkaz o prevádzke cestného motorového vozidla
47.47,1Dop 6-01Ročný výkaz v doprave
48.Dop 7-01Ročný výkaz v železničnej doprave
48,1Dop/VDP 7-01Ročný výkaz v železničnej doprave vo veľkých dopravných podnikoch
48,2Dop/MDP 7-01Ročný výkaz v železničnej doprave v malých dopravných podnikoch
48,3Dop/L 7-01Ročný výkaz v železničnej doprave v podnikoch s licenciou a Európskou licenciou na vykonávanie železničnej dopravy
49.49,1Dop 8-01Ročný výkaz vo vodnej doprave
50.50,1Dop 9-01Ročný výkaz v leteckej doprave
51.51,1Dop 10-01Ročný výkaz v potrubnej doprave
2305Cestovný ruch
52.52,1CR 1-12Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia
53.CR 3-04Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a výjazdovom cestovnom ruchu
53,1CR/A 3-04Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu – pre vybraného člena domácnosti
53,2CR/B 3-04Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu – pre ostatných členov domácnosti
54.54,1CR 6-01Ročný výkaz o vybraných službách v cestovnom ruchu
2306Obchod a stravovacie služby
55.55,1OPU 1-12Mesačný výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní
2307Informácie a komunikácia
56.57,1IaK 1-12Mesačný výkaz v informáciách a komunikácii
2308Finančné a poisťovacie služby
57.57,1Poi 3-04Štvrťročný výkaz v poisťovníctve
58.58,1Pen 3-04Štvrťročný výkaz v peňažníctve
59.59,1Pin 3-04Štvrťročný výkaz v nebankových finančných inštitúciách
60.Poi 5-01Ročný výkaz v poisťovníctve
60,1Poi 5-01Ročný výkaz v poisťovníctve
60,2Poi MJ/A 5-01Ročný výkaz v poisťovníctve – základné ukazovatele zaregistrovaných miestnych jednotiek
60,3Poi MJ/B 5-01Ročný výkaz v poisťovníctve – základné ukazovatele nových, nezaregistrovaných miestnych jednotiek
61.Pen 5-01Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách
61,1Pen 5-01Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách
61,2Pen MJ/A 5-01Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách – základné ukazovatele zaregistrovaných miestnych jednotiek
61,3Pen MJ/B 5-01Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách – základné ukazovatele nových, nezaregistrovaných miestnych jednotiek
2309Vybrané trhové služby
62.62,1VTS 1-12Mesačný výkaz vo vybraných trhových službách
2310Netrhové služby
63.63,1NSNO 1-01Ročný výkaz nezárobkových organizácií
64.64,1NSPO 1-93Ročný výkaz príspevkových organizácií, (rok zisťovania 2019)
65.65,1NSRO 1-93Ročný výkaz rozpočtových organizácií, (rok zisťovania 2020)
3ŠTATISTIKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A PRIEREZOVÁ ŠTATISTIKA
31Životné prostredie
3101Životné prostredie
66.66.1 ŽP 6-01Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce
33Životné podmienky
3301Životné podmienky
67.SILC 1-01Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností
67,1SILC/A 1-01Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností
– Zloženie domácnosti
67,2SILC/B 1-01Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností
– Údaje za hospodáriacu domácnosť
67,3SILC/C 1-01Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti
– Údaje za osoby
34Viacstranné štatistiky
3401Energetika
68.68,1Energ 7-12Mesačný výkaz o výrobe elektriny a tepla
69.69,1Energ 8-12Mesačný výkaz o tuhých palivách a vybraných plynných palivách
70.70,1Ceny Energ 9-02Polročný výkaz o cenách elektriny pre konečných spotrebiteľov
71.71,1Ceny Energ 10-02Polročný výkaz o cenách zemného plynu pre konečných spotrebiteľov
72.72,1Energ 2-01Ročný výkaz o výrobe kvapalných palív z ropy
73.73,1Energ 3-01Ročný výkaz o obnoviteľných zdrojoch palív a energie
74.74,1Energ 4-01Ročný výkaz o výrobe elektriny a tepla
75.75,1Energ 5-01Ročný výkaz o maloobchode s tuhými palivami
76.76,1Energ 6-01Ročný výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie
3403Veda, technika a inovácie
77.77,1VV 6-01Ročný výkaz o výskume a vývoji
78.78,1Inov 1-92Zisťovanie o inováciách, (roky zisťovania 2018 a 2020)
3404Informačná spoločnosť
79.79,1ICT HH 1-01Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov
80.80,1ICT ENT 2-01Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v podnikoch
3407Globalizácia
81.81,1GVC 1-01Zisťovanie o globálnej tvorbe hodnoty, (rok zisťovania 2018)
5PODPORA PRE ŠTATISTICKÉ VÝSTUPY
52Registre
5201Registre ekonomických subjektov
82.82,1Org 5-99Hlásenie o obci (LŠÚJ 2)
83.83,1Org 6-99Hlásenie o územno-technickej jednotke
84.84,1Org UZ 2-01Dotazník na aktualizáciu štatistického registra ubytovacích zariadení

*) Č. ŠZ – číslo štatistického zisťovania

**) Č. ŠF – číslo štatistického formulára

Charakteristiky štatistických zisťovaní

1.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Obyv 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o uzavretí manželstva

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov na účely demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky štatistického zisťovania poskytujú komplexné informácie na účely štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 82.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: údaje o snúbencoch (dátum uzavretia manželstva, rodinný stav, poradie manželstva, u rozvedených a ovdovených dátum rozvodu alebo ovdovenia, najvyššie vzdelanie, národnosť, štátne občianstvo a trvalý pobyt).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Matričné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do piateho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trnave.

2.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Obyv 2-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o narodení

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov na účely demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky štatistického zisťovania poskytujú komplexné informácie na účely štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 82.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: údaje o dieťati (dátum narodenia dieťaťa, štátne občianstvo, pohlavie a miesto narodenia), údaje o pôrode a údaje o rodičoch (dátum narodenia, miesto narodenia, štátne občianstvo, rodinný stav, dátum uzavretia manželstva, najvyššie vzdelanie, národnosť a trvalý pobyt).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Matričné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do piateho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trnave.

3.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Obyv 3-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov na účely demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky štatistického zisťovania poskytujú komplexné informácie na účely štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 58, 65, 82 a 87.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: údaje o zomretom (dátum úmrtia, dátum a miesto narodenia, pohlavie, najvyššie vzdelanie, zamestnanie, národnosť, okres, obec, štát a miesto úmrtia, štátne občianstvo, trvalý pobyt, rodinný stav), údaje o pozostalom manželovi (manželke), údaje o deťoch zomretých do jedného roka, o vykonaní pitvy a o príčine smrti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Matričné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do piateho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trnave.

4.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Obyv 4-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o rozvode

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov na účely demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky štatistického zisťovania poskytujú komplexné informácie na účely štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: údaje o priebehu a výsledku rozvodového konania, údaje o manželoch (dátum uzavretia manželstva, počet detí z manželstiev, trvalý pobyt, identifikácia manželov, najvyššie vzdelanie, štátne občianstvo a národnosť), poradie rozvodu a príčiny rozvratu manželstva.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Okresné súdy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: posledný deň v mesiaci.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trnave.

5.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Obyv 5-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o sťahovaní

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je zber a spracovanie údajov na účely demografickej štatistiky v súlade so štandardmi európskeho štatistického systému. Výsledky štatistického zisťovania poskytujú komplexné informácie na účely štátnej správy a verejnej správy, regionálneho plánovania, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 42 a 82.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: údaje o sťahujúcom sa (dátum narodenia, pohlavie, rodinný stav, štátne občianstvo, najvyššie vzdelanie a národnosť), dátum zmeny trvalého pobytu, dôvod sťahovania, miesto narodenia, miesto predchádzajúceho trvalého pobytu a miesto nového trvalého pobytu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obecné a mestské úrady, útvary Policajného zboru, ktoré rozhodujú o udelení pobytu cudzincom.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: prvý pracovný deň po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trnave.

6.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Práca 2-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o práci

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte zamestnancov, odpracovaných hodinách, voľných pracovných miestach, o mzdách a súvisiacich finančných ukazovateľoch. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja zamestnanosti, miezd a voľných pracovných miest v Slovenskej republike, pri výpočtoch ukazovateľov práce a miezd v systéme národných účtov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 2, 10, 14, 19, 22, 51, 55 a 80.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: zamestnanosť v pracovnom pomere a mimo pracovného pomeru, voľné a obsadené pracovné miesta, odpracovaný čas, mzdové ukazovatele a vybrané zložky nákladov práce.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Príspevkové organizácie, samosprávne kraje, miestne orgány štátnej správy, obce, nadácie, neinvestičné fondy, rozpočtové organizácie, neziskové fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, verejnoprávne neziskové inštitúcie, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, združenia, politické strany a politické hnutia, cirkvi, náboženské spoločnosti, občianske združenia, stavovské organizácie – profesijné komory, komory, záujmové združenia právnických osôb, organizácie a združenia s medzinárodným prvkom, zahraničné kultúrne informačné strediská, európske zoskupenia územnej spolupráce, organizácie zabezpečujúce protipožiarnu ochranu, spravodajské jednotky reklasifikované v zmysle metodiky národných účtov zo sektora nefinančných korporácií do sektora verejnej správy, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Košiciach.

7.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Práca 5-99

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o štrajku

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozsahu štrajku. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vyhodnocovanie vplyvu štrajku na ekonomiku, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky a požiadaviek medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 2.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: trvanie štrajku (dni, hodiny), počet štrajkujúcich.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Organizácie zapísané v obchodnom registri, s aspoň jedným zamestnancom, bez ohľadu na hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. dňa v prípade uskutočnenia štrajku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Košiciach.

8.

Značka štatistického zisťovania: VZPS 1-04

Názov štatistického zisťovania: Výberové zisťovanie pracovných síl

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára:

VZPS/A 1-04 Výberové zisťovanie pracovných síl – pre domácnosť

VZPS/B 1-04 Výberové zisťovanie pracovných síl – pre členov domácnosti

VZPS/C 1-01 Výberové zisťovanie pracovných síl – ad hoc modul

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na hodnotenie štruktúry zamestnanosti a nezamestnanosti v Slovenskej republike a v jednotlivých regiónoch. Výsledky štatistického zisťovania sa v kombinácii s výsledkami výberového zisťovania pracovných síl pre členov domácnosti využijú na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej politiky a politiky zamestnanosti, pri výpočtoch ukazovateľov práce a miezd v systéme národných účtov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 9, 14, 22, 48, 79, 80 a 90.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: sociálne vzťahy medzi členmi domácnosti, demografické ukazovatele (pohlavie, štátna príslušnosť, dátum narodenia, rodinný stav, najvyššie dosiahnuté vzdelanie a podobne); počet osôb pracujúcich aj nezamestnaných v podrobnej štruktúre; u pracujúcich hlavné a ďalšie zamestnanie, stála práca alebo dočasná práca, plný alebo kratší pracovný čas, odpracované hodiny, atypické formy práce, zamestnanie v odvetví hospodárstva podľa SK NACE, postavenia v zamestnaní podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní, u nezamestnaných dôvod skončenia pracovného pomeru a charakteristika posledného zamestnania, dĺžka trvania nezamestnanosti, spôsoby hľadania zamestnania a podobne; u osôb od 15 rokov ekonomické postavenie, formálne a neformálne vzdelávanie, mzda zamestnancov, zosúladenie práce a rodinného života na rok 2018, organizácia práce a rozvrhnutie pracovného času na rok 2019 a pracovné úrazy a zdravotné problémy spôsobené zamestnaním na rok 2020.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Domácnosti a členovia domácnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne a ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do týždňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

9.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ÚNP 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o úplných nákladoch práce

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o úrovni a štruktúre miezd a ďalších nákladov, ktoré zamestnávateľ vynakladá na pracovnú silu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja miezd a ostatných nákladov práce, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 11, 12, 19 a 33.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet zamestnancov, odpracované hodiny a platené hodiny, úroveň a štruktúra výdavkov zamestnávateľov vynakladaných v súvislosti so zamestnávaním pracovnej sily.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, obchodné spoločnosti, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a iné neziskové organizácie, fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

10.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: EHIS 1-95

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Zisťovanie o zdraví

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdraví na národnej a európskej úrovni. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 58, 76 a 94.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: zdravotný stav, zdravotná starostlivosť, faktory ovplyvňujúce zdravie a základné informácie o respondentovi.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Členovia domácnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za päť rokov (rok zisťovania 2019).

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

11.

Značka štatistického zisťovania: RÚ 1-12

Názov štatistického zisťovania: Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára:

RÚ/A 1-12 Prehľad o zložení a o príjmoch domácností

RÚ/B 1-12 Pravidelné výdavky domácností

RÚ/C 1-12 Denník bežných a retrospektívnych výdavkov domácností

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výške, štruktúre a vývoji peňažných a nepeňažných výdavkov a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima podľa osobitného zákona.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 20.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: spotrebné výdavky na potraviny a nealkoholické nápoje, na alkoholické nápoje a tabak, na odievanie a obuv, na bývanie, na nájomné a údržbu obydlia, na vybavenie a prevádzku domácnosti, na starostlivosť o zdravie, na dopravu, poštu a telekomunikácie, na kultúru a rekreáciu, na vzdelávanie, na verejné stravovanie a ubytovacie služby, na osobnú starostlivosť a iné výdavky na spotrebné tovary a služby; ostatné výdavky, peňažné príjmy a naturálna osobná spotreba domácnosti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Domácnosti a členovia domácnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

12.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Soc 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte a kapacite zariadení a prijímateľoch sociálnej služby, o územnej vybavenosti podľa jednotlivých druhov zariadení a o príjmoch, výdavkoch a zamestnancoch zariadení. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 38, 43 a 45.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: charakteristika zariadenia, počet miest, počet prijímateľov sociálnej služby v štruktúre podľa pohlavia, veku a zdravotného stavu; úhrady za sociálne služby a údaje o príjmoch, výdavkoch a zamestnancoch zariadenia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zariadenia sociálnych služieb poskytujúce starostlivosť celoročnú, týždennú, ambulantnú alebo na určitý čas.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

13.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Intrastat 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o prijatí tovaru

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tovaroch Únie vstupujúcich na územie Slovenskej republiky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi a štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 3, 29, 32 a 75.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: fakturovaná suma, čistá hmotnosť a množstvo v dodatkových merných jednotkách prijatého tovaru Únie okrem tovarov, ktoré sú v jednoduchom obehu medzi členskými štátmi, v členení podľa podpoložky kombinovanej nomenklatúry, členského štátu zaslania, regiónu určenia (nepovinný údaj), krajiny pôvodu, druhu obchodu, druhu dopravy a dodacích podmienok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby registrované pre daň z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, ktoré za predchádzajúci kalendárny rok alebo od začiatku sledovaného roka prijali tovary Únie v súhrnnej hodnote vyššej ako 200 000 eur.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trnave.

14.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Intrastat 2-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o odoslaní tovaru

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tovaroch Únie opúšťajúcich územie Slovenskej republiky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi a štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 3, 29, 32 a 75.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: fakturovaná suma, čistá hmotnosť a množstvo v dodatkových merných jednotkách odoslaného tovaru Únie okrem tovarov, ktoré sú v jednoduchom obehu medzi členskými štátmi, v členení podľa podpoložky kombinovanej nomenklatúry, členského štátu určenia, regiónu pôvodu (nepovinný údaj), druhu obchodu, druhu dopravy a dodacích podmienok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby registrované pre daň z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, ktoré za predchádzajúci kalendárny rok alebo od začiatku sledovaného roka odoslali tovary Únie v súhrnnej hodnote vyššej ako 400 000 eur.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trnave.

15.

Značka štatistického zisťovania: Ceny ZO 1-12

Názov štatistického zisťovania: Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom obchode

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára:

Ceny ZO/D 1-12 Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom obchode pre dovoz a prijatie tovaru

Ceny ZO/V 1-12 Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom obchode pre vývoz a odoslanie

tovaru

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dovozných cenách a vývozných cenách vybraných tovarov na výpočet indexov cien v zahraničnom obchode, na účely analytického hodnotenia vývoja cenovej hladiny pri dovoze/prijatí a vývoze/odoslaní. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na prepočty dovozu/prijatí a vývozu/odoslaní tovaru do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 10 a 39.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: dovozná cena a vývozná cena vybraných tovarov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri subjektov zahraničného obchodu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trnave.

16.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: KPESC 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o spotrebiteľských cenách reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb celoplošne za Slovenskú republiku. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na výpočet indexu spotrebiteľských cien a životných nákladov ako podklad na valorizáciu dôchodkov a miezd, na posudzovanie vplyvu vývoja cien na životné minimum, na hodnotenie vývoja vnútornej ekonomiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 6, 14, 22, 44 a 80.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: spotrebiteľská cena reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Predajne a prevádzky služieb.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

17.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: TDSC 2-52

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Transakčné dáta spotrebiteľských cien

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získanie informácií o spotrebiteľských cenách potravín, nealkoholických nápojov, alkoholických nápojov a tabakových výrobkov na základe elektronických záznamov o transakciách poskytovaných na úrovni podrobnosti, ktorá je nevyhnutná na zostavovanie harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 89.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: povinné premenné – obdobie (kalendárny týždeň), jednoznačný interný kód tovaru alebo čiarový kód EAN/GTIN, popis tovaru, tržby vrátane DPH za daný tovar, množstvo predaného tovaru, merná jednotka, objem balenia, zaradenie tovaru podľa internej klasifikácie spravodajskej jednotky (všetky dostupné úrovne klasifikácie); doplnkové premenné, ak sú k dispozícii u spravodajskej jednotky – EAN/GTIN kód (nie je požadovaný, ak je k dispozícii interný identifikátor tovaru), informácia o akcii/zľave, tržby bez DPH za daný tovar, ďalšie informácie o tovare, ktorými spravodajská jednotka disponuje.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov,

ktoré sú štatisticky významné z pohľadu tvorby harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: týždenne (roky zisťovania 2019 a 2020).

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do troch pracovných dní po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

18.

Značka štatistického zisťovania: Ceny Priem 1-12

Názov štatistického zisťovania: Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára:

Ceny Priem/T 1-12 Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov v tuzemsku

Ceny Priem/V 1-12 Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov určených na celkový

vývoz

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných výrobkov na výpočet indexov cien výrobcov v priemysle na účely analytického hodnotenia vývoja cenovej hladiny v priemysle a rýchlej informácie o vývoji hospodárskeho cyklu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na prepočty hodnotových ukazovateľov priemyslu a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 10, 14, 22 a 80.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: cena vybraných výrobkov priemyselných výrobcov určených pre tuzemsko a priamy celkový vývoz a tržby z realizácie za predchádzajúci rok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

05 až 09 Ťažba a dobývanie,

10 až 33 Priemyselná výroba,

35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

36 Zber, úprava a dodávka vody,

37 Čistenie a odvod odpadových vôd a

38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 19. dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

19.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ceny Poľ NC 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných druhov poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú platené výrobcovi. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na výpočet priemerných cien a cenových indexov poľnohospodárskych výrobkov, na hodnotenie vývoja cenovej úrovne výrobcov poľnohospodárskej produkcie, na prepočty hodnotových ukazovateľov do stálych cien (odvetvová štatistika a národné účty), na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 10, 14, 22 a 80.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: cena vybraných poľnohospodárskych výrobkov, predané množstvo výrobkov vo fyzických jednotkách, hodnota predaja vo finančnom vyjadrení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace a

03 Rybolov a akvakultúra.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 26. dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

20.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ceny Stav 10-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o cenách v stavebníctve

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác a o nákupných cenách rozhodujúcich spotrebovaných stavebných materiálov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na výpočet indexov cien stavebných prác a materiálov, na analytické hodnotenie vývoja úrovne cien v stavebníctve a na rýchlu informáciu o vývoji hospodárskeho cyklu, na prepočty hodnotových ukazovateľov stavebníctva a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 10, 14, 22, 49 a 80.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: cena vybraných stavebných prác a materiálov v členení podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

41 až 43 Stavebníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

21.

Značka štatistického zisťovania: Ceny VTS 1-04

Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti vybraných trhových služieb

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára:

Ceny VTS/A 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nehnuteľností

Ceny VTS/B 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti prenájmu strojov a prístrojov

Ceny VTS/Db 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách právnych služieb

Ceny VTS/Dc 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách účtovníckych služieb, audítorských služieb a daňového poradenstva

Ceny VTS/Dd 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách poradenských služieb v oblasti riadenia

Ceny VTS/De 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách architektonických, inžinierskych a geodetických služieb

Ceny VTS/Df 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách skúšok a analýz zloženia a čistoty

Ceny VTS/Dg 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách skúšok a analýz fyzikálnych vlastností

Ceny VTS/Dh 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách skúšok a analýz integrovaných mechanických a elektrických systémov

Ceny VTS/Dch 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb automobilovej technickej kontroly

Ceny VTS/Di 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách reklamných služieb

Ceny VTS/Dj 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách prieskumu trhu a verejnej mienky

Ceny VTS/Dk 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách prekladateľských a tlmočníckych služieb

Ceny VTS/Dl 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb personálnych agentúr

Ceny VTS/Dm 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách bezpečnostných a pátracích služieb

Ceny VTS/Dn 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách čistiacich služieb

Ceny VTS/Do 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb spojených s organizovaním kongresov a obchodných výstav

Ceny VTS/Dr 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v cestovnom ruchu

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách v oblasti vybraných trhových služieb na výpočet indexov cien. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov vybraných trhových služieb, na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 10, 14, 22 a 80.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: cena vybraných trhových služieb určených prevažne pre podniky.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou alebo vedľajšou činnosťou podľa SK NACE:

68 Činnosti v oblasti nehnuteľností,

69 Právne a účtovnícke činnosti,

70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia,

71 Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy,

73 Reklama a prieskum trhu,

74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti,

77 Prenájom a lízing,

78 Sprostredkovanie práce,

79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti,

80 Bezpečnostné a pátracie služby,

81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou,

82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

22.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ceny IaK 5-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o cenách služieb v informáciách a komunikácii

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára:

Ceny IaK/A 5-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti telekomunikácií

Ceny IaK/B 5-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nakladateľstva, výroby filmov a činností pre rozhlasové a televízne vysielanie

Ceny IaK/C 5-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti spracovania dát

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v informáciách a komunikácii na výpočet indexov cien. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v informáciách a komunikácii, na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 10, 14, 22 a 80.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: cena vybraných služieb v informáciách a komunikácii.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou alebo vedľajšou činnosťou podľa SK NACE:

58 Nakladateľské činnosti,

59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie

zvukových nahrávok,

60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie,

61 Telekomunikácie,

62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby,

63 Informačné služby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

23.

Značka štatistického zisťovania: Ceny FPS 6-04

Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách v oblasti finančných a poisťovacích služieb

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára:

Ceny FPS/Poi 6-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti poisťovníctva

Ceny FPS/Pen 6-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti bankovníctva

Ceny FPS/Pin 6-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti finančného lízingu

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a finančného lízingu na výpočet indexov cien. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti finančných a poisťovacích služieb, na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 10, 14, 22 a 80.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: cena vybraných služieb v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a finančného lízingu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou alebo vedľajšou činnosťou podľa SK NACE:

64.1 Peňažné sprostredkovanie,

64.9 Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia a

65.12 Neživotné poistenie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

24.

Značka štatistického zisťovania: Ceny Dop 9-04

Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti dopravy a poštových služieb

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára:

Ceny Dop/A 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nákladnej železničnej dopravy

Ceny Dop/B 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nákladnej cestnej dopravy a poštových služieb

Ceny Dop/C 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti vnútrozemskej nákladnej vodnej dopravy

Ceny Dop/D 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti leteckej nákladnej dopravy

Ceny Dop/E 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti potrubnej dopravy

Ceny Dop/F 9-04 Štvrťročný výkaz o cenách za skladovanie, uskladňovanie a manipulácie

s nákladom

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách služieb v oblasti dopravy a poštových služieb na výpočet indexov cien. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti dopravy a poštových služieb, na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 10, 14, 22 a 80.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: cena vybraných služieb medzi podnikateľskými subjektmi v tuzemsku v oblasti dopravy a poštových služieb.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou alebo vedľajšou činnosťou podľa SK NACE:

49 Pozemná doprava a doprava potrubím,

50 Vodná doprava,

51 Letecká doprava,

52 Skladové a pomocné činnosti v doprave,

53 Poštové služby a služby kuriérov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

25.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ceny Poľ D 1-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o cenách dodávok vybraných výrobkov a služieb do poľnohospodárstva

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pohybe cien vybraných výrobkov a služieb, za ktoré ich výrobca zabezpečujúci poľnohospodársku výrobu nakupuje na využitie vo výrobnom procese a o pohybe cien poľnohospodárskej pôdy a nájomného za poľnohospodársku pôdu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na výpočet indexov cien vstupov a slúžia na analytické hodnotenie vývoja ekonomiky poľnohospodárstva, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: cena vybraných výrobkov a služieb nakupovaných poľnohospodárskymi výrobcami v sledovanom štvrťroku, nákup vybraných výrobkov a služieb v predchádzajúcom štvrťroku v hodnotovom vyjadrení; cena poľnohospodárskej pôdy a nájmu poľnohospodárskej pôdy za predchádzajúci rok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 27. dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

26.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Prod 3-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz produkčných odvetví

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť podniku a jeho závodov v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie ekonomickej činnosti. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého trendu vývoja makroekonomických údajov v systéme národných účtov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 10, 14, 19, 22 a 80.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: informácia o individuálnej účtovnej závierke, finančné ukazovatele, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva, zamestnanci a mzdy, vybrané ukazovatele na úrovni jednotlivých závodov a údaje o novovzniknutých závodných jednotkách.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie patriace do sektora nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

01 až 03 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,

05 až 09 Ťažba a dobývanie,

10 až 33 Priemyselná výroba,

35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

36 až 39 Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

41 až 43 Stavebníctvo,

45 až 47 Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,

49 až 53 Doprava a skladovanie,

55 a 56 Ubytovacie a stravovacie služby,

58 až 63 Informácie a komunikácia,

68 Činnosti v oblasti nehnuteľností,

69 až 75 Odborné, vedecké a technické činnosti,

77 až 82 Administratívne a podporné služby,

85 Vzdelávanie,

86 až 88 Zdravotníctvo a sociálna pomoc,

90 až 93 Umenie, zábava a rekreácia,

95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a

96 Ostatné osobné služby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 26. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko a Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

27.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Prod 13-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie ekonomickej činnosti. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého trendu vývoja makroekonomických údajov v systéme národných účtov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 10, 14, 19, 22 a 80.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: finančné ukazovatele, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, vybrané aktíva, základné ukazovatele o práci.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie patriace do sektora nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

01 až 03 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,

05 až 09 Ťažba a dobývanie,

10 až 33 Priemyselná výroba,

35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

36 až 39 Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

41 až 43 Stavebníctvo,

45 až 47 Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,

49 až 53 Doprava a skladovanie,

55 a 56 Ubytovacie a stravovacie služby,

58 až 63 Informácie a komunikácia,

68 Činnosti v oblasti nehnuteľností,

69 až 75 Odborné, vedecké a technické činnosti,

77 až 82 Administratívne a podporné služby,

85 Vzdelávanie,

86 až 88 Zdravotníctvo a sociálna pomoc,

90 až 93 Umenie, zábava a rekreácia,

95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a

96 Ostatné osobné služby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko a Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

28.

Značka štatistického zisťovania: Roč 1-01

Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz produkčných odvetví

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára:

Roč Dop 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v doprave

Roč IaK 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v informáciách a komunikácii

Roč Les 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v lesníctve

Roč OPU 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v obchode, pohostinstve a ubytovaní

Roč Poľ 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v poľnohospodárstve

Roč Priem 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v priemysle

Roč Stav 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v stavebníctve

Roč VTS 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví vo vybraných trhových službách

Roč VV 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví vo výskume a vývoji

Roč Zav 1-01 Ročný závodný výkaz produkčných odvetví

Roč MJ/A 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví – základné ukazovatele zaregistrovaných miestnych jednotiek

Roč MJ/B 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví – základné ukazovatele nových, nezaregistrovaných miestnych jednotiek

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť podniku a jeho závodov v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti, o špecifikácii ekonomických činností na účely prepočtu časových radov. Vybrané ukazovatele sa špecifikujú podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA). Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na účely koncepčných prác a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22, 26, 40, 47, 49, 64 a 80.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: finančné ukazovatele – finančný lízing, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, dlhodobý majetok podľa druhového členenia, časť medzispotreby, kapitálová účasť a kontrola v podniku v zahraničí, dopĺňajúce informácie o konečnom vlastníkovi podniku, vybrané aktíva a pasíva v sektorovej štruktúre, obstaranie a predaj patentov; prierezové ukazovatele – dopravné ukazovatele, ochrana životného prostredia – finančné ukazovatele; závodné ukazovatele – hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane, poplatky a subvencie, špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, špecifikácia spotreby služieb, špecifikácia spotreby a zásob materiálu a energie, špecifikácia tovaru vo veľkoobchode a v maloobchode, špecifikácia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, naturálne príjmy zamestnancov, aktívne zušľachtenie, zamestnanci a mzdy; v odvetví poľnohospodárstva – výrobkové členenie ukazovateľa hrubého obratu; odvetvové ukazovatele – v poľnohospodárstve: zamestnanci a mzdy podľa hlavných profesií v poľnohospodárstve; v priemysle: vybrané ukazovatele v priemysle; v stavebníctve: stavebná produkcia, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku – podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek, robotníci na stavebných prácach, mzdové prostriedky, stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA),

stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku na novej výstavbe, rekonštrukciách a modernizáciách podľa Klasifikácie stavieb, stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami v tuzemsku podľa miesta realizácie; v obchode, pohostinstve a v ubytovaní: sieť maloobchodu a sieť pohostinstva; vo vybraných trhových službách: štruktúra tržieb podľa sídla odberateľa; ukazovatele miestnych jednotiek – charakteristika a základné ukazovatele miestnej jednotky.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie patriace do sektora nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

01 až 03 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,

05 až 09 Ťažba a dobývanie,

10 až 33 Priemyselná výroba,

35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

36 až 39 Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

41 až 43 Stavebníctvo,

45 až 47 Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,

49 až 53 Doprava a skladovanie,

55 a 56 Ubytovacie a stravovacie služby,

58 až 63 Informácie a komunikácia,

68 Činnosti v oblasti nehnuteľností,

69 až 75 Odborné, vedecké a technické činnosti,

77 až 82 Administratívne a podporné služby,

85 Vzdelávanie,

86 až 88 Zdravotníctvo a sociálna pomoc,

90 až 93 Umenie, zábava a rekreácia,

95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a

96 Ostatné osobné služby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko a Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

29.

Značka štatistického zisťovania: Roč 2-01

Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára:

Roč Dop 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v doprave

Roč IaK 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v informáciách a komunikácii

Roč Les 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v lesníctve

Roč OPU 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v obchode, pohostinstve a ubytovaní

Roč Poľ 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v poľnohospodárstve

Roč Priem 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v priemysle

Roč Stav 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch v stavebníctve

Roč VTS 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch vo vybraných trhových službách

Roč VV 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch vo výskume a vývoji

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a o špecifikácii ekonomických činností na účely prepočtu časových radov. Vybrané ukazovatele sa špecifikujú podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA). Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov a na účely koncepčných a analytických prác, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22, 40, 47, 49, 64 a 80.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: finančné ukazovatele – finančný lízing, finančné ukazovatele, vybrané finančné ukazovatele, cenné papiere, aktíva a pasíva, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, dlhodobý majetok, časť medzispotreby, kapitálová účasť a kontrola v podniku v zahraničí, dopĺňajúce informácie o konečnom vlastníkovi podniku, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane a poplatky, špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, špecifikácia spotreby služieb, špecifikácia spotreby materiálu a energie, špecifikácia tovaru vo veľkoobchode a v maloobchode, zamestnanci a mzdy, prierezové ukazovatele – dopravné ukazovatele a ochrana životného prostredia – finančné ukazovatele; odvetvové ukazovatele v stavebníctve: stavebná produkcia, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku – podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek, robotníci na stavebných prácach, mzdové prostriedky; v obchode, pohostinstve a v ubytovaní: sieť maloobchodu a sieť pohostinstva; vo vybraných trhových službách: štruktúra tržieb podľa sídla odberateľa.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie patriace do sektora nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov s počtom zamestnancov 0 až 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur a spravodajské jednotky reklasifikované v zmysle metodiky národných účtov zo sektora nefinančných korporácií do sektora verejnej správy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

01 až 03 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,

05 až 09 Ťažba a dobývanie,

10 až 33 Priemyselná výroba,

35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

36 až 39 Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

41 až 43 Stavebníctvo,

45 až 47 Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,

49 až 53 Doprava a skladovanie,

55 a 56 Ubytovacie a stravovacie služby,

58 až 63 Informácie a komunikácia,

68 Činnosti v oblasti nehnuteľností,

69 až 75 Odborné, vedecké a technické činnosti,

77 až 82 Administratívne a podporné služby,

85 Vzdelávanie,

86 až 88 Zdravotníctvo a sociálna pomoc,

90 až 93 Umenie, zábava a rekreácia,

95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a

96 Ostatné osobné služby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko a Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

30.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poľ 1-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o živočíšnej výrobe a predaji živočíšnych výrobkov

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stavoch hospodárskych zvierat, o ich reprodukcii a úžitkovosti, o výrobe a predaji živočíšnych výrobkov, počte zabitých zvierat z vlastného chovu a o zdrojoch a využití mlieka. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na posúdenie stavu a vývoja poľnohospodárskej prvovýroby na úrovni Slovenskej republiky a na regionálnej úrovni, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 26 a 57.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: stavy hospodárskych zvierat, reprodukčné ukazovatele, úžitkovosť, výroba a predaj živočíšnych výrobkov, počet zabitých zvierat z vlastného chovu, produkcia mlieka a jeho využitie na poľnohospodárskych farmách.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

01.4 Chov zvierat a

01.5 Zmiešané hospodárstvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

1. Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. dňa po sledovanom období.

2. Termíny predkladania orgánom Európskej únie Štatistickým úradom Slovenskej republiky v septembri nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.

31.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Osev 3-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. máju

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o oseve jednotlivých druhov poľnohospodárskych plodín k 20. máju. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zostavenie časových radov, správ o vývoji národného hospodárstva, na spracovanie odhadov úrod, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 60.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: osiate plochy podľa druhov plodín v hektároch, výmera poľnohospodárskej pôdy podľa druhov pozemkov v hektároch.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

01.1 Pestovanie netrvácnych plodín,

01.2 Pestovanie trvácnych plodín,

01.3 Rozmnožovanie rastlín a

01.5 Zmiešané hospodárstvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. mája sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.

32.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poľ 6-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. júnu

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o odhadoch hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. júnu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 60.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: očakávaná hektárová úroda vybraných poľnohospodárskych plodín.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

01.1 Pestovanie netrvácnych plodín,

01.2 Pestovanie trvácnych plodín,

01.3 Rozmnožovanie rastlín a

01.5 Zmiešané hospodárstvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 23. júna sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.

33.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poľ 8-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. augustu

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o odhadoch hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. augustu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 60.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: očakávaná hektárová úroda vybraných poľnohospodárskych plodín.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

01.1 Pestovanie netrvácnych plodín,

01.2 Pestovanie trvácnych plodín,

01.3 Rozmnožovanie rastlín a

01.5 Zmiešané hospodárstvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. augusta sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.

34.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poľ 9-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. septembru

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o odhadoch hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. septembru. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 60.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: očakávaná hektárová úroda vybraných poľnohospodárskych plodín.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

01.1 Pestovanie netrvácnych plodín,

01.2 Pestovanie trvácnych plodín,

01.3 Rozmnožovanie rastlín a

01.5 Zmiešané hospodárstvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.

35.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poľ 2-02

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Polročný výkaz o bilancii plodín

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o bilancii plodín v poľnohospodárskych podnikoch s podrobným rozpisom úbytkov plodín vrátane osív a sadív. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri tvorbe celoštátnej bilancie vybraných plodín, na prognózovanie zásobovania, vedenie dlhodobých časových radov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky a medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: stav počiatočných a konečných zásob, stav prírastkov a úbytkov plodín.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

01.1 Pestovanie netrvácnych plodín,

01.2 Pestovanie trvácnych plodín,

01.3 Rozmnožovanie rastlín,

01.4 Chov zvierat a

01.5 Zmiešané hospodárstvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. júla sledovaného roka a 12. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.

36.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poľ 18-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o rastlinnej výrobe a stavoch hospodárskych zvierat

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o úrode jednotlivých plodín podľa definitívneho zúčtovania, o plochách vinohradov, oseve ozimín, produkcii ovocných stromčekov a štepov vinnej révy, o tržbách v rastlinnej výrobe a o stavoch hospodárskych zvierat. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely analytických prác, prognózovania, vedenia dlhodobých časových radov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 57 a 60.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: zberové plochy a úroda jednotlivých druhov plodín, plocha a vek vinohradov, výmera plôch osiatych oziminami, zámer jarného osevu vybraných plodín, využitie pôdy, produkcia ovocných stromčekov a štepov vinnej révy a tržby v rastlinnej výrobe, počet strojov a zariadení a počet a kapacita ustajňovacích a skladovacích objektov k 31. decembru. Stavy hospodárskych zvierat k 31. decembru podľa druhov (ošípané, hovädzí dobytok, ovce, kozy, hydina a kone), pohlavia, veku a hmotnosti na regionálnej úrovni.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v poľnohospodárskom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

01.1 Pestovanie netrvácnych plodín,

01.2 Pestovanie trvácnych plodín,

01.3 Rozmnožovanie rastlín,

01.4 Chov zvierat a

01.5 Zmiešané hospodárstvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.

37.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poľ C 1-90

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Poľnohospodársky cenzus fariem

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre poľnohospodárskych fariem z hľadiska personálneho, vekového a produkčného. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na spresnenie poľnohospodárskeho registra, na uplatnenie ekonomických nástrojov súvisiacich s rozvojom poľnohospodárstva, na typológiu fariem, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 95 a 97.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: organizačná štruktúra podnikov, osôb podnikajúcich v poľnohospodárstve a zamestnaných v poľnohospodárstve, ich vekové a vzdelanostné zloženie, počet odpracovaných hodín, výmera obhospodarovanej pôdy, výmera jednotlivých druhov pestovaných plodín, počet chovaných hospodárskych zvierat, počet strojov a zariadení, ekologické hospodárenie, výroba obnoviteľných zdrojov energie a iné zárobkové činnosti, metódy poľnohospodárskej výroby ako ochrana pôdy, pasenie, použitie hnojív, skladovanie exkrementov, zavlažovanie podľa druhov plodín, metódy a zdroje vody na zavlažovanie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, a fyzické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri a domácnosti s hlavnou a vedľajšou činnosťou podľa SK NACE:

01.1 Pestovanie netrvácnych plodín,

01.2 Pestovanie trvácnych plodín,

01.3 Rozmnožovanie rastlín,

01.4 Chov zvierat a

01.5 Zmiešané hospodárstvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za desať rokov (rok zisťovania 2020).

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. novembra 2020 spravodajské jednotky oslovené poštou, do 31. decembra 2020 spravodajské jednotky navštívené opytovateľom.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko a Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

38.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ryb 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o výlove rýb

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výlove rýb určených na trhové účely a samozásobenie, o produkcii násad a zarybnení. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 53.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výlov rýb podľa druhov, úlovky v rybárskych revíroch, produkcia násad a zarybnenie revírov podľa druhu rýb a násad, počet a výmera rybochovných zariadení, štruktúra pracovných síl a tržby za predaj rýb na trhové účely podľa druhov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby zapísané aj nezapísané v obchodnom registri, fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

03 Rybolov a akvakultúra a

Slovenský rybársky zväz – RADA.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.

39.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Priem 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz v priemysle

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti priemyselných organizácií vyrábajúcich priemyselné výrobky alebo poskytujúcich priemyselné služby. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na výpočet priemyselnej produkcie, na hodnotenie trendov vývoja ďalších indikátorov v rozsahu zisťovaných ukazovateľov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 5 a 10.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: tržby, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, odpracované hodiny, zákazky priemyselných výrobkov a prác, výroba priemyselných výrobkov a priemyselných služieb podľa jednotlivých vyrábaných priemyselných komodít v naturálnom a v hodnotovom vyjadrení podľa Zoznamu vybraných priemyselných výrobkov PRODSLOV.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie patriace do sektora nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov, verejnoprávne inštitúcie a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona, s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

05 až 09 Ťažba a dobývanie,

10 až 33 Priemyselná výroba,

35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

36 až 39 Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

a vybrané organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, v ktorých je významný objem výroby priemyselných výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

40.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Priem 6-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o výrobe priemyselných výrobkov a priemyselných službách

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti priemyselných organizácií vyrábajúcich priemyselné výrobky alebo poskytujúcich priemyselné služby. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie úrovne produkcie výrobkov, na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 5.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba a predaj priemyselných výrobkov a priemyselných služieb v naturálnom a v hodnotovom vyjadrení podľa Zoznamu vybraných priemyselných výrobkov PRODSLOV.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie patriace do sektora nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov, verejnoprávne inštitúcie, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

05 až 09 Ťažba a dobývanie,

10 až 33 Priemyselná výroba,

35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

36 až 39 Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

a vybrané organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, v ktorých je významný objem výroby priemyselných výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

41.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Stav 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz v stavebníctve

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zamestnancoch, stavebnej produkcii, tržbách a zákazkách stavebnej produkcie v odvetví stavebníctva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 10 a 64.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: priemerný evidenčný počet zamestnancov, odpracované hodiny zamestnancov spolu, stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami spolu a podľa druhu realizovaných prác a smerov výstavby podľa Štatistickej klasifikácie stavieb, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv spolu a v zahraničí, poddodávky stavebnej produkcie prijaté od iných organizácií, poddodávky stavebnej produkcie vykonané pre iné organizácie, tržby za vlastné výkony a tovar, zákazky stavebnej produkcie (štvrťročne).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie patriace do sektora nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac; vybrané podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

41 až 43 Stavebníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Košiciach.

42.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Stav 3-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva a na rozhodovanie o prijímaní opatrení v oblasti bývania. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 10, 14, 22, 64 a 80.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: základné údaje o bytoch, veľkosť dokončených bytov, stavebné povolenia na výstavbu nových budov a dokončené nebytové budovy z vydaných kolaudačných rozhodnutí ročne podľa Štatistickej klasifikácie stavieb.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Stavebné úrady a špeciálne stavebné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Košiciach.

43.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Dop 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz v doprave

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v odvetví doprava a skladovanie vrátane poštových služieb a služieb kuriérov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 10, 16 a 73.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: tržby za vlastné výkony a tovar, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, hmotnosť prepraveného tovaru, z toho medzinárodná preprava, tonokilometre, z toho medzinárodná preprava, počet prepravených osôb, z toho medzinárodná preprava, osobokilometre, z toho medzinárodná preprava.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie patriace do sektora nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

49 Pozemná doprava a doprava potrubím,

50 Vodná doprava,

51 Letecká doprava,

52 Skladové a pomocné činnosti v doprave,

53 Poštové služby a služby kuriérov,

podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

49.10 Osobná železničná doprava, medzimestská,

49.20 Nákladná železničná doprava,

49.50 Potrubná doprava,

50 Vodná doprava,

51 Letecká doprava,

52.22 Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave,

52.23 Vedľajšie činnosti v leteckej doprave.

a vybrané podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

49.31 Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava,

49.32 Taxislužba,

49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n.,

49.41 Nákladná cestná doprava,

49.42 Sťahovacie služby,

52.10 Skladovanie a uskladňovanie,

52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave,

52.24 Manipulácia s nákladom,

52.29 Ostatné pomocné činnosti v doprave,

53 Poštové služby a služby kuriérov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

44.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Dop 4-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o letiskách

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti letísk. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 18.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: uskutočnené lety podľa úsekov letov – prepravené osoby, náklad a pošta, uskutočnené lety podľa východiskového letiska a cieľového letiska – prepravené osoby, náklad a pošta, údaje za letisko – prepravené osoby, tovar a pošta, pohyby lietadiel.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Letiská.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

45.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Dop 5-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o vnútrozemskej vodnej doprave

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o preprave tovarov uskutočnenej plavidlami vnútrozemskej vodnej dopravy na území Slovenskej republiky bez ohľadu na krajinu registrácie plavidla. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 36.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: druh dopravy, prístav a krajina naloženia/vyloženia tovaru, prepravený tovar: v tonách, druh tovaru, druh nebezpečného tovaru a spôsob balenia tovaru; kilometre a tonokilometre spolu, z toho na území Slovenskej republiky; druh plavidla, krajina registrácie plavidla; preprava tovaru v kontajneroch: balenie kontajnera, typ kontajnera, v tonách, počet kontajnerov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri, ktoré majú platnú licenciu na vykonávanie dopravy na vnútrozemských vodných cestách, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

46.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Dop VZCD 1-52

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Týždenný výkaz o prevádzke cestného motorového vozidla

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti všetkých organizácií v cestnej doprave vykonávajúcich prepravu tovaru pre cudzie potreby za úplatu a pre vlastné potreby na zabezpečenie vlastnej činnosti. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 73.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: základné údaje o dopravnom prostriedku, miesto naloženia a vyloženia tovaru, množstvo prepraveného tovaru podľa tovarových skupín, preprava nebezpečného tovaru, spôsob balenia tovaru, najazdené kilometre, počet jázd, typ jazdy, krajiny tranzitu, počet náprav vozidla.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v obchodnom registri a živnostenskom registri podľa typu dopravného prostriedku bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: týždenne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do ôsmeho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

47.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Dop 6-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz v doprave

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o doprave. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 16, 36 a73.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: nákladná doprava všetkých druhov dopráv podľa tovarových skupín, z toho dovoz, vývoz, tranzit, výkony a tržby za prepravu tovaru; preprava osôb podľa cestovného; cestná osobná doprava vykonávaná autobusmi; mestská hromadná doprava – počet prepravených osôb; mestská hromadná doprava podľa miest; cestná verejná a neverejná nákladná doprava v členení vnútroštátna, medzinárodná, najazdené kilometre, spotreba pohonných látok; preprava nebezpečného tovaru; zamestnanci v doprave, z toho ženy; informácia o vykonávaní kombinovanej dopravy; medzinárodná preprava osôb a tovaru podľa krajín určenia; dopravné prostriedky v osobnej doprave – počet, obsaditeľnosť.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov 20 a viac, podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

49 až 52 Doprava a skladovanie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

48.

Značka štatistického zisťovania: Dop 7-01

Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz v železničnej doprave

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára:

Dop/VDP 7-01 Ročný výkaz v železničnej doprave vo veľkých dopravných podnikoch

Dop/MDP 7-01 Ročný výkaz v železničnej doprave v malých dopravných podnikoch

Dop/L 7-01 Ročný výkaz v železničnej doprave v podnikoch s licenciou a Európskou licenciou na vykonávanie železničnej dopravy

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o železničnej doprave. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 16.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: rušne, motorové vozne; nákladné vozne a osobné vozne v triedení podľa druhov; prevádzkové ukazovatele; preprava osôb; preprava tovaru podľa typu prepravy; preprava tovaru podľa tovarových skupín; preprava tovaru podľa krajiny naloženia a vyloženia; preprava nebezpečného tovaru; preprava tovaru podľa typu zásielky; preprava tovaru podľa typu dopravnej jednotky; počet naložených intermodálnych jednotiek (ITU) podľa typu; počet prázdnych intermodálnych jednotiek (ITU) podľa typu; vlakové kilometre nákladnej dopravy; preprava osôb podľa typu dopravy; preprava osôb podľa krajiny nástupu a výstupu; vlakové kilometre osobnej dopravy; preprava tovaru a osôb podľa regiónov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Organizácie vykonávajúce železničnú dopravu na základe európskej licencie, licencie a dohody o vykonávaní prepravy tovaru a osôb na železničnej infraštruktúre Slovenskej republiky bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

49.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Dop 8-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz vo vodnej doprave

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vodnej doprave. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 36.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: základné informácie o podniku, plavidlá – podľa registrovanej tonáže, veku, roku výroby a výkonu, osobná doprava – počet a obsaditeľnosť lodí, vnútroštátne a medzinárodné linky v triedení pravidelné a nepravidelné, počet prepravených osôb v triedení podľa liniek, tržby bez DPH, kilometre plavby spolu, z toho na území Slovenskej republiky, preprava tovaru všetkými druhmi lodí.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Organizácie vykonávajúce vnútrozemskú vodnú dopravu na základe licencie bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

50.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Dop 9-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz v leteckej doprave

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o lietadlovom parku a výkonoch v leteckej doprave. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií (Spoločný dotazník pre štatistiku dopravy organizácií Eurostat-ITF-UNECE).

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: lietadlový park, prírastok, úbytok, stav lietadiel k 31. decembru sledovaného roka. Výkonové ukazovatele v pravidelnej a nepravidelnej obchodnej leteckej doprave, neobchodné lety a tržby za pravidelné a nepravidelné obchodné lety.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby zapísané v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky a organizácie vykonávajúce leteckú dopravu na základe licencie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

51.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Dop 10-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz v potrubnej doprave

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o potrubnej preprave ropy a zemného plynu. Zisťovanie sa vykonáva podľa požiadaviek medzinárodných organizácií. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií (Spoločný dotazník pre štatistiku dopravy organizácií Eurostat-ITF-UNECE).

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: preprava ropy, preprava zemného plynu v členení zásoby, stav k 1. januáru, predaj, celkový dovoz, celkový vývoz, stav k 31. decembru, prepravený objem spolu, ukazovatele dopravnej infraštruktúry.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky a vykonávali prepravu ropy a zemného plynu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

52.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: CR 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kapacite a výkonoch ubytovacieho zariadenia. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22, 71 a 80.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštevníkov a počet prenocovaní podľa krajiny trvalého pobytu návštevníka, prevádzkové dni, kapacitné ukazovatele týkajúce sa počtu izieb alebo kajút, lôžok a miest na voľnej ploche, počet izieb prispôsobených pre osoby so zníženou mobilitou, tržby za ubytovanie, zamestnanci a mzdy, informácie o usporiadaní akcií kongresového cestovného ruchu (kapacita ubytovacieho zariadenia na usporiadanie akcií, počet akcií podľa počtu účastníkov a dĺžky trvania v dňoch a počet účastníkov akcií).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri ubytovacích zariadení Štatistického úradu Slovenskej republiky a poskytovali prechodné ubytovanie návštevníkom v ubytovacích zariadeniach na účel cestovného ruchu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

53.

Značka štatistického zisťovania: CR 3-04

Názov štatistického zisťovania: Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a výjazdovom cestovnom ruchu

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára:

CR/A 3-04 Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu – pre vybraného člena domácnosti

CR/B 3-04 Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu – pre ostatných členov domácnosti

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dovolenkových pobytoch, služobných cestách a jednodňových návštevách občanov Slovenskej republiky doma i v zahraničí. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22, 71 a 80.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: návštevníci v triedení podľa dĺžky cesty, cieľového miesta pobytu (Slovenská republika a zahraničie) a socio-demografických charakteristík; cesty s prenocovaním a jednodňové cesty vrátane ich charakteristických premenných.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Domácnosti a členovia domácnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

54.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: CR 6-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o vybraných službách v cestovnom ruchu

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o účastníkoch a tržbách cestovného ruchu, ktorý sa realizuje prostredníctvom cestovných kancelárií, cestovných agentúr a subjektov poskytujúcich služby v organizovanom cestovnom ruchu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zostavenie tabuliek satelitného účtu cestovného ruchu, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: pricestovania zahraničných návštevníkov (osoby a pobytové dni) podľa krajiny pôvodu zahraničného hosťa a vycestovania slovenských občanov do zahraničia (osoby a pobytové dni) podľa krajiny výjazdu, tržby z aktívneho, pasívneho a domáceho cestovného ruchu (tržby zo zájazdov, provízie z predaja zájazdov, tržby za vlastné dopravné služby), zamestnanci a mzdy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Cestovné kancelárie a cestovné agentúry zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

55.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: OPU 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v obchode, pohostinstve a v ubytovaní. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 10.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: tržby za vlastné výkony a tovar, daň z pridanej hodnoty, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie patriace do sektora nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac; vybrané podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

45 až 47 Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov a

55 a 56 Ubytovacie a stravovacie služby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

56.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: IaK 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz v informáciách a komunikácii

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v odvetví informácií a komunikácie. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 10.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: tržby za vlastné výkony a tovar, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie patriace do sektora nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

58 Nakladateľské činnosti,

59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov,

60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie,

61 Telekomunikácie,

62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby a

63 Informačné služby;

a vybrané podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

58 Nakladateľské činnosti,

59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov,

60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie,

61 Telekomunikácie,

62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby a

63 Informačné služby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

57.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poi 3-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz v poisťovníctve

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely finančnej štatistiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 19, 22 a 80.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: informácia o individuálnej účtovnej závierke, zamestnanci a mzdy, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva v poisťovníctve, finančné ukazovatele v poisťovníctve.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia a

66.2 Pomocné činnosti v poisťovníctve a v dôchodkovom zabezpečení.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

58.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Pen 3-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz v peňažníctve

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely finančnej štatistiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 19, 22 a 80.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: zamestnanci a mzdy, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva v peňažníctve, finančné ukazovatele v peňažníctve.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

64.1 Peňažné sprostredkovanie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

59.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Pin 3-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz v nebankových finančných inštitúciách

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely finančnej štatistiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 19, 22 a 80.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: informácia o individuálnej účtovnej závierke, zamestnanci a mzdy, informácia o obstaraní a predaji dlhodobého majetku, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva nebankových finančných inštitúcií, finančné ukazovatele nebankových finančných inštitúcií.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

64.2 Činnosti holdingových spoločností,

64.3 Trusty, fondy a podobné finančné subjekty,

64.9 Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia,

66.1 Pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia a

66.3 Činnosti investičných manažérov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

60.

Značka štatistického zisťovania: Poi 5-01

Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz v poisťovníctve

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára:

Poi 5-01 Ročný výkaz v poisťovníctve

Poi MJ/A 5-01 Ročný výkaz v poisťovníctve – základné ukazovatele zaregistrovaných miestnych jednotiek

Poi MJ/B 5-01 Ročný výkaz v poisťovníctve – základné ukazovatele nových, nezaregistrovaných miestnych jednotiek

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva, potreby štrukturálnej podnikovej štatistiky a finančnej štatistiky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 19, 22, 40, 47 a 80.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: informácie o spravodajskej jednotke, kapitálová účasť a kontrola v podniku v zahraničí, zamestnanci a mzdy, finančné ukazovatele, predpísané poistné a náklady na poistné plnenie v sektorovej štruktúre, finančný lízing, časť medzispotreby, dopĺňajúce informácie o konečnom vlastníkovi podniku, aktíva a pasíva, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, dlhodobý majetok, základné ukazovatele poisťovníctva v regionálnom členení a špecifikácia vybraných položiek medzispotreby, obstarania dlhodobého majetku a zásob a základné ukazovatele za miestne jednotky.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia a

66.2 Pomocné činnosti v poisťovníctve a v dôchodkovom zabezpečení.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

61.

Značka štatistického zisťovania: Pen 5-01

Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára:

Pen 5-01 Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách

Pen MJ/A 5-01 Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách – základné ukazovatele zaregistrovaných miestnych jednotiek

Pen MJ/B 5-01 Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách – základné ukazovatele nových, nezaregistrovaných miestnych jednotiek

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva, potreby štrukturálnej podnikovej štatistiky a finančnej štatistiky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 19, 22, 40, 47 a 80.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: informácie o spravodajskej jednotke, kapitálová účasť a kontrola v podniku v zahraničí, finančné ukazovatele, zamestnanci a mzdy, bankomaty, finančný lízing, časť medzispotreby, dlhodobý majetok, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, aktíva a pasíva, vybrané aktíva a pasíva v sektorovej štruktúre, dopĺňajúce informácie o konečnom vlastníkovi podniku, základné ukazovatele peňažníctva v regionálnom členení a špecifikácia vybraných položiek produkcie, medzispotreby, obstarania dlhodobého majetku a zásob a základné ukazovatele za miestne jednotky.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a spravodajské jednotky reklasifikované v zmysle metodiky národných účtov zo sektora finančných korporácií do sektora verejnej správy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia,

66.1 Pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia a

66.3 Činnosti investičných manažérov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

62.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: VTS 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz vo vybraných trhových službách

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v odvetví vybraných trhových služieb. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie trendu vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 10.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: tržby za vlastné výkony a tovar, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov a daň z pridanej hodnoty.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie patriace do sektora nefinančných korporácií v zmysle metodiky národných účtov a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona s počtom zamestnancov 20 a viac; podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 5 miliónov eur a viac; vybrané podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar do 5 miliónov eur, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

68 Činnosti v oblasti nehnuteľností,

69 až 74 (okrem 72) Odborné, vedecké a technické činnosti,

77 až 82 Administratívne a podporné služby,

85.5 Ostatné vzdelávanie,

85.6 Pomocné vzdelávacie činnosti,

90 až 93 Umenie, zábava a rekreácia,

95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a

96 Ostatné osobné služby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

63.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: NSNO 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz nezárobkových organizácií

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch nezárobkových organizácií zaradených medzi ostatných netrhových výrobcov, ktorých prevažná časť produkcie sa poskytuje členom bezplatne alebo za ceny ekonomicky bezvýznamné. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22, 31, 47, 49, 80, 85, 93 a 96.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby a tržieb podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA), základné finančné ukazovatele, obstaranie, špecifikácia a stav dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, počet zamestnancov a dobrovoľníkov, počet odpracovaných hodín dobrovoľníkmi, mzdy, dane a informačné a komunikačné technológie; moduly so štruktúrami raz za tri roky.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Nadácie, občianske združenia, záujmové združenia, spolky, kluby, zväzy, politické strany a politické hnutia, cirkvi, náboženské spoločnosti a ich účelové zariadenia a organizácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, účelové fondy, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, profesijné a neprofesijné komory, verejnoprávne inštitúcie, záujmové združenia právnických osôb, odborové organizácie, organizácie s medzinárodným prvkom a zahraničné kultúrne informačné strediská patriace do sektora neziskových organizácií slúžiacich domácnostiam, verejné vysoké školy patriace do sektora verejnej správy a spravodajské jednotky reklasifikované v zmysle metodiky národných účtov zo sektora neziskových organizácií slúžiacich domácnostiam do sektora nefinančných korporácií bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

64.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: NSPO 1-93

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz príspevkových organizácií

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch príspevkových organizácií. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22, 31, 47, 49, 80, 85, 93 a 96.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, zásob materiálu, zásob tovaru a tržieb podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA), dane, počet zamestnancov a mzdy, obstaranie, špecifikácia a stav dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a informačné a komunikačné technológie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Príspevkové organizácie, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky a patria do sektora verejnej správy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky (rok zisťovania 2019).

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

65.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: NSRO 1-93

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz rozpočtových organizácií

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch rozpočtových organizácií. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov, na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22, 31, 47, 49, 80, 85, 93 a 96.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: medzispotreba, štruktúra medzispotreby, zásob materiálu, zásob tovaru a príjmov z činnosti organizácie podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA), vybrané finančné ukazovatele, počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy, obstaranie, špecifikácia a stav dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a informačné a komunikačné technológie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Rozpočtové organizácie, obce nad 3 000 obyvateľov a samosprávne kraje, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky a patria do sektora verejnej správy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky (rok zisťovania 2020).

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Bratislave.

66.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ŽP 6-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o komunálnom odpade a finančných prostriedkoch vynaložených na ochranu životného prostredia z obcí v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 15.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: množstvo komunálneho odpadu podľa druhov komunálneho odpadu a spôsobu nakladania s komunálnym odpadom, spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad a vybrané finančné ukazovatele vynaložené obcami na ochranu životného prostredia podľa jednotlivých oblastí ochrany životného prostredia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obce.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.

67.

Značka štatistického zisťovania: SILC 1-01

Názov štatistického zisťovania: Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára:

SILC/A 1-01 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností – Zloženie domácností

SILC/B 1-01 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností – Údaje za hospodáriacu domácnosť

SILC/C 1-01 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností – Údaje za osoby

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať porovnateľné, včasné prierezové údaje a dlhodobé údaje o rozdelení príjmov a o úrovni a zložení chudoby a sociálneho vylúčenia (sociálnej exklúzie) na národnej a európskej úrovni. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej politiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 21, 24, 92 a 98.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: životné podmienky, bývanie, príjmy, zadlženosť domácností, sociálne vylúčenie, demografické údaje, vzdelanie, zdravie, informácie o ekonomickom postavení, informácie o práci, materiálna deprivácia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Domácnosti a členovia domácnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

68.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Energ 7-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o výrobe elektriny a tepla

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe elektriny a tepla. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie predbežnej energetickej bilancie, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 56.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba a dodávka elektriny a tepla, spotreba palív na výrobu elektriny a tepla podľa druhov, celkový dovoz, celkový vývoz a vlastná spotreba elektriny a tepla.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia tepla, ak prevádzkujú aspoň jeden zdroj s inštalovaným výkonom 0,35 MW a vyšším, výrobcovia elektriny a jednotky, ktoré sa zaoberajú rozvodom elektriny a tepla.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

69.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Energ 8-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o tuhých palivách a vybraných plynných palivách

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch a dodávkach tuhých palív a vybraných plynných palív. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie predbežnej energetickej bilancie, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 56.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: ťažba – výroba, zásoby, nákup, celkový dovoz, celkový vývoz, spotreba a predaj palív.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

24 (okrem 24.4) Výroba a spracovanie kovov

a organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

05 a 08.92 Ťažba uhlia a lignitu a ťažba rašeliny,

46.71 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi

a všetci výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia a skladovatelia sledovaných produktov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

70.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ceny Energ 9-02

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Polročný výkaz o cenách elektriny pre konečných spotrebiteľov

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách elektriny pre konečných spotrebiteľov, spotrebe elektriny, počte spotrebiteľov podľa kategórií. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 91.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: priemerná cena elektriny, počet spotrebiteľov, spotreba v jednotlivých kategóriách spotrebiteľov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Dodávatelia elektriny pre konečnú spotrebu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára a 31. júla po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

71.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ceny Energ 10-02

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Polročný výkaz o cenách zemného plynu pre konečných spotrebiteľov

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách zemného plynu pre konečných spotrebiteľov, spotrebe, počte spotrebiteľov podľa kategórií. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 91.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: priemerná cena zemného plynu, počet spotrebiteľov, spotreba v jednotlivých kategóriách spotrebiteľov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Dodávatelia zemného plynu pre konečnú spotrebu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára a 31. júla po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

72.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Energ 2-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o výrobe kvapalných palív z ropy

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o procesoch výroby kvapalných palív z ropy. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 56.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: vsádzka, prevádzková spotreba, výťažky, reklasifikácia a toky.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia kvapalných palív z ropy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

73.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Energ 3-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o obnoviteľných zdrojoch palív a energie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe a spotrebe obnoviteľných druhov palív a o výrobe elektriny a tepla z týchto zdrojov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 56.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba a spotreba obnoviteľných druhov palív, výroba a dodávka tepla a elektriny.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Producenti a používatelia obnoviteľných zdrojov energie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

74.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Energ 4-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o výrobe elektriny a tepla

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe elektriny a tepla, o počte a druhoch agregátov vrátane ich inštalovaného výkonu a o počte kotlov vrátane ich výkonov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 56 a 84.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba a dodávka elektriny, tepla a chladu, spotreba palív na výrobu elektriny, tepla a chladu podľa druhov, dovoz, vývoz, straty a vlastná spotreba pri výrobe elektriny, tepla a chladu, inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny, tepla a chladu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia tepla alebo chladu, ak prevádzkujú aspoň jeden zdroj s inštalovaným výkonom 0,35 MW a vyšším, výrobcovia kombinovanej výroby tepla a elektriny, ak prevádzkujú aspoň jedno kogeneračné zariadenie s inštalovaným elektrickým výkonom 0,10 MW a vyšším, výrobcovia elektriny, predajcovia elektriny a tepla a prevádzkovatelia rozvodných a prenosových sietí elektriny a tepla.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove; orgán zabezpečujúci tvorbu štatistických výstupov Štatistický úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

75.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Energ 5-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o maloobchode s tuhými palivami

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o predaji a zásobách tuhých palív v maloobchodnej sieti. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 56.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: predaj a zásoby základných druhov tuhých palív.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Predajcovia tuhých palív pre konečných spotrebiteľov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

76.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Energ 6-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch, potrebách a rozdelení palív a energie. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 56.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: ťažba – výroba, zásoby, nákup, celkový dovoz, celkový vývoz, spotreba a predaj palív a energie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

01 až 03 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,

05 až 09 Ťažba a dobývanie,

10 až 33 Priemyselná výroba,

36 až 39 Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

41 až 43 Stavebníctvo,

49 až 52 Doprava a skladovanie

a organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

46.12 Sprostredkovanie obchodu s palivami, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami,

46.71 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi

a všetci výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia, predajcovia a skladovatelia sledovaných produktov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

77.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: VV 6-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o výskume a vývoji

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výskume a vývoji v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja stavu a štruktúry zamestnaných osôb vo výskume a vývoji a výdavkov na výskum a vývoj, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 23 a 74.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: zamestnané osoby vo výskume a vývoji vo fyzických osobách a v prepočte na ekvivalent plného pracovného času, štruktúra činností právnických osôb výskumu a vývoja a fyzických osôb výskumu a vývoja, výdavky na výskum a vývoj, ich štruktúra podľa zdrojov financovania, sociálno-ekonomických cieľov a kódu produkcie výskumu a vývoja, financovanie projektov výskumu a vývoja.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, neziskové organizácie, neziskové fondy, verejnoprávne neziskové inštitúcie, finančné inštitúcie, neinvestičné fondy, podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ak majú zamestnancov výskumu a vývoja.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

78.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Inov 1-92

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Zisťovanie o inováciách

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o inovačných aktivitách podnikov, t. z. o nových alebo významne zdokonalených produktoch a výrobných procesoch, organizačných inováciách a marketingových inováciách. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 23 a 74.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: základné informácie o podniku a inovačných aktivitách podniku, stratégie a znalosti podniku, výdavky na inovácie, financovanie inovácií z verejných zdrojov, spolupráca pri inovačných aktivitách, faktory obmedzujúce inovačné aktivity, organizačné a marketingové inovácie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, neziskové organizácie, neziskové fondy, verejnoprávne neziskové inštitúcie, neinvestičné fondy, podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov 10 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

05 až 09 Ťažba a dobývanie,

10 až 33 Priemyselná výroba,

35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

36 až 39 Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

41 až 43 Stavebníctvo,

46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov,

49 až 53 Doprava a skladovanie,

58 až 63 Informácie a komunikácie,

64 až 66 Finančné a poisťovacie činnosti,

69 až 75 Odborné, vedecké a technické činnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za dva roky (roky zisťovania 2018 a 2020).

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

79.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ICT HH 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o informačných technológiách a komunikačných technológiách v domácnostiach a u jednotlivcov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 31, 85, 93 a 96.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: prístup k vybraným informačným technológiám a komunikačným technológiám v domácnostiach a u jednotlivcov, využívanie osobných počítačov, používanie internetu, nákup a predaj tovaru cez internet, bezpečnostné problémy pri využívaní internetu, dôvody, pre ktoré nebol realizovaný nákup a predaj tovaru cez internet, bariéry, schopnosť pracovať s osobným počítačom, používanie moderných rozvinutých služieb.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Domácnosti a členovia domácnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

80.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ICT ENT 2-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v podnikoch

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o informačných technológiách a komunikačných technológiách v podnikoch. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 31, 85, 93 a 96.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: využívanie osobných počítačov; špecialisti informačných technológií a komunikačných technológií (IKT) a IKT zručnosti; prístup a použitie internetu; použitie služieb cloud computing; Big data; elektronické zdieľanie informácií v rámci podniku; výmena informácií medzi manažmentom podniku; IKT bezpečnosť; elektronická fakturácia; elektronický obchod – nákup a predaj tovaru cez internet; predaj tovaru cez elektronickú výmenu údajov (EDI); ekonomické ukazovatele.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, s počtom zamestnancov 10 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

10 až 33 Priemyselná výroba,

35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,

36 až 39 Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,

41 až 43 Stavebníctvo,

45 až 47 Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,

49 až 53 Doprava a skladovanie,

55 a 56 Ubytovacie a stravovacie služby,

58 až 63 Informácie a komunikácie,

68 Činnosti v oblasti nehnuteľností,

69 až 74 Odborné, vedecké a technické činnosti,

77 až 82 Administratívne a podporné služby a

95.1 Oprava počítačov a komunikačných zariadení.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. apríla sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Žiline.

81.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: GVC 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Zisťovanie o globálnej tvorbe hodnoty

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozsahu a typoch podnikových činností obstarávaných od externých zahraničných alebo domácich subjektov. Štatistické zisťovanie sa vykonáva v nadväznosti na ciele stanovené v stratégii Európa 2020 v súvislosti s potrebou vybudovania údajovej základne na účely merania podnikania v podmienkach ekonomickej globalizácie. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: kvalitatívne otázky týkajúce sa príslušnosti k skupine podnikov, externého obstarávania podnikových činností od domácich a zahraničných dodávateľov podľa krajiny a typu podnikovej činnosti, faktorov a bariér spojených s medzinárodným zabezpečovaním činností a presunom činností zo zahraničia; vplyvy na zamestnanosť podľa typu obstarávaných podnikových činností.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Nefinančné podniky zapísané v obchodnom registri, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne (rok zisťovania 2018).

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko a Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.

82.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Org 5-99

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o obci (LŠÚJ 2)

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o obci (lokálnej štatistickej územnej

jednotke 2). Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 28.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: údaje o vzniku, zmene, oprave a zániku obce; údaje o katastrálnych územiach tvoriacich územný obvod obce po zmene.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Okresné úrady – katastrálne odbory.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. dňa po vykonaní zmeny týkajúcej sa identifikácie lokálnej štatistickej územnej jednotky 2.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

83.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Org 6-99

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Hlásenie o územno-technickej jednotke

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o územno-technickej jednotke. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 28.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: údaje o vzniku, zmene, oprave a zániku územno-technickej jednotky a o príslušnej obci (lokálnej štatistickej územnej jednotke 2).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Okresné úrady – katastrálne odbory.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: nepravidelne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. dňa po vykonaní zmeny týkajúcej sa identifikácie základnej územnej jednotky.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

84.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Org UZ 2-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Dotazník na aktualizáciu štatistického registra ubytovacích zariadení

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na aktualizáciu štatistického registra ubytovacích zariadení. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri zabezpečovaní kapacitných a výkonových ukazovateľov ubytovacieho zariadenia.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: údaje o podnikateľských subjektoch a ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu poskytujúcich ubytovacie služby.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obce.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 250/2017 Z. z.

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA VYKONÁVANÉ MINISTERSTVAMI A ŠTÁTNYMI ORGANIZÁCIAMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKOCH 2018 AŽ 2020

Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov

OBLASŤ, NÁZOV OBLASTI

Č.ŠZ*) Č. ŠF**) ZNAČKA ŠZ/ŠF NÁZOV ŠZ/ŠF

1DEMOGRAFIA A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA
11Demografia a sociálne štatistiky
1102Práca
1.1,1ISCP (MPSVR SR) 1-04Štvrťročný výkaz o cene práce
2.2,1PM (MPSVR SR) 1-04Štvrťročný výkaz o pracovných miestach u samostatne zárobkovo činných osôb
3.3,1Platy (MPSVR SR) 1-02Polročný výkaz o platoch zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme
1103Náklady práce
4.V (MPSVR SR) 6-01Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku
4,1V/A (MPSVR SR) 6-01Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku v podnikateľskej sfére
4,2V/B (MPSVR SR) 6-01Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku v nepodnikateľskej sfére
1105Zdravie
5.5,1A (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o činnosti ambulancie
6.6,1A (MZ SR) 2-01Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie
7.7,1A (MZ SR) 3-01Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie
8.8,1A (MZ SR) 4-01Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie
9.9,1A (MZ SR) 5-01Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast
10.10,1A (MZ SR) 6-01Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky
11.11,1A (MZ SR) 7-01Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie
12.12,1A (MZ SR) 8-01Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva
13.13,1A (MZ SR) 9-01Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie
14.14,1A (MZ SR) 11-01Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva
15.15,1A (MZ SR) 12-01Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie a ambulancie plastickej chirurgie
16.16,1A (MZ SR) 13-01Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie
17.17,1A (MZ SR) 15-01Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie
18.18,1A (MZ SR) 17-01Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie
19.19,1A (MZ SR) 18-01Ročný výkaz o činnosti neurologickej ambulancie
20.20,1A (MZ SR) 19-01Ročný výkaz o činnosti záchrannej zdravotnej služby
21.21,1A (MZ SR) 20-01Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
22.22,1A (MZ SR) 22-01Ročný výkaz o činnosti hematologickej a transfúziologickej ambulancie
23.23,1A (MZ SR) 25-01Ročný výkaz o činnosti ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
24.24,1A (MZ SR) 27-01Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergiológie
25.25,1C (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny
26.26,1C (MZ SR) 2-01Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny
27.27,1C (MZ SR) 3-01Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie
28.28,1C (MZ SR) 4-01Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie
29.29,1C (MZ SR) 5-01Ročný výkaz o činnosti algeziológie
30.30,1J (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti
31.31,1K (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie
32.32,1K (MZ SR) 2-01Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie – pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
33.33,1K (MZ SR) 4-01Ročný výkaz o činnosti rádiológie
34.34,1K (MZ SR) 5-01Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a rehabilitácie – pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
35.35,1K (MZ SR) 6-01Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko-protetických pomôcok
36.36,1K (MZ SR) 7-01Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie
37.37,1K (MZ SR) 8-01Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie
38.38,1P (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia
39.39,1P (MZ SR) 2-01Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach
40.40,1P (MZ SR) 3-01Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľnej liečebni
41.41,1T (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o činnosti stacionára
42.42,1T (MZ SR) 2-01Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore nefrológia
1107Sociálna ochrana
43.43,1V (MPSVR SR) 5-01Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy v centrách pre deti a rodiny
44.44,1V (MPSVR SR) 7-01Ročný výkaz o neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb
45.45,1V (MPSVR SR) 10-01Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb
46.46,1V (MPSVR SR) 11-01Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb pre obce
47.47,1V (MPSVR SR) 13-01Ročný výkaz o vykonávaní vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1109Spravodlivosť a kriminalita
48.48,1PO (MV SR) 1-01Ročný výkaz o hasičskej jednotke
1110Kultúra
49.49,1Kult (MK SR) 1-01Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu
50.50,1Kult (MK SR) 3-01Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti
51.51,1Kult (MK SR) 4-01Ročný výkaz o neperiodických publikáciách
52.52,1Kult (MK SR) 5-01Ročný výkaz o hudobnom telese a umeleckom súbore
53.53,1Kult (MK SR) 6-01Ročný výkaz o galérii
54.54,1Kult (MK SR) 7-01Ročný výkaz o vysielaní rozhlasovej programovej služby
55.55,1Kult (MK SR) 8-01Ročný výkaz o vysielaní televíznej programovej služby
56.56,1Kult (MK SR) 9-01Ročný výkaz o múzeu
57.57,1Kult (MK SR) 10-01Ročný výkaz o knižnici
58.58,1Kult (MK SR) 11-01Ročný výkaz o audiovízii
59.59,1Kult (MK SR) 12-01Ročný výkaz o profesionálnom divadle
60.60,1Kult (MK SR) 14-01Ročný výkaz o astronomickom zariadení a pracovisku
61.61,1Kult (MK SR) 15-01Ročný výkaz o cirkvi a náboženskej spoločnosti
62.62,1Kult (MK SR) 16-01Ročný výkaz o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry
63.63,1Kult (MK SR) 17-01Ročný výkaz o divadelných festivaloch a prehliadkach
64.64,1Kult (MK SR) 19-01Ročný výkaz o výrobe a distribúcii zvukových záznamov hudobných diel
65.65,1Kult (MK SR) 20-01Ročný výkaz o multimediálnom priemysle
66.66,1Kult (MK SR) 21-01Ročný výkaz o špecializovaných dizajnérskych činnostiach
2EKONOMICKÁ ŠTATISTIKA
23Odvetvové štatistiky
2301Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
67.67,1Mäso (MPRV SR) 1-12Mesačný výkaz o zabití jatočných zvierat, hodnote ich nákupu podľa tried kvality, o bilancii mäsa na kosti a výrobkov z mäsa
68.68,1ML (MPRV SR) 6-12Mesačný výkaz o nákupe mlieka a smotany a výrobe mliečnych výrobkov
69.69,1OB (MPRV SR) 9-12Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín
70.70,1FCMIZ (MPRV SR) 1-12Mesačný výkaz o fondoch cukru, melasy a izoglukózy
71.71,1LIAH (MPRV SR) 1-12Mesačný výkaz o liahnutí, násadových vajciach a jednodňovej hydine
72.72,1VOH (MPRV SR) 7-12Mesačný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec
73.73,1Sklad (MPRV SR) 1-04Štvrťročný výkaz o bilancii tovarov uskladnených vo verejnom sklade
74.74,1LB (MPRV SR) 1-04Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu
75.75,1LB (MPRV SR) 2-04Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu
76.76,1LB (MPRV SR) 3-04Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín
77.77,1LB (MPRV SR) 4-04Štvrťročný výkaz o bilancii destilátov
78.78,1KRMZ (MPRV SR) 1-04Štvrťročný výkaz o výrobe kompletných kŕmnych zmesí a spotrebe surovín pri ich výrobe
79.79,1Les (MPRV SR) 2-04Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve
80.80,1Ryby (MPRV SR) 1-04Štvrťročný výkaz o spracovaní produktov rybolovu a akvakultúry
81.81,1OBCHOD (MPRV SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o nákupe a predaji mlieka, mliečnych výrobkov, mäsa, hydiny, vajec, olejov, tukov a vína
82.82,1Odh (MPRV SR) 1-03Odhad úrody ovocia k 15. júnu a k 15. septembru a produkcia ovocia k 31. decembru
83.83,1Usk (MPRV SR) 3-03Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek k 1. marcu, k 31. októbru a k 31. decembru
84.84,1ODV (MPRV SR) 7-02Polročný výkaz o pohybe výrobkov
85.85,1ML (MPRV SR) 6-01Ročný výkaz o produkcii a využití mlieka v mliekarniach
86.86,1Les (MPRV SR) 5-01Ročný výkaz o lesnom hospodárstve
87.87,1Sad (MPRV SR) 11-01Ročný výkaz o dodávkach sejbového a sadbového materiálu lesných drevín
88.88,1Poľov (MPRV SR) 12-01Ročný výkaz o revíri a stavoch zveri za poľovnícku sezónu
89.89,1Drevo (MPRV SR) 1-01Ročný výkaz o spracovaní dreva a produkcii výrobkov z dreva
2304Doprava a poštové služby
90.90,1V (MDV SR) 1-01Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na diaľniciach a na cestách
91.91,1ZF (MDV SR) 1-01Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi na diaľniciach a na cestách
92.92,1CI (MDV SR) 1-01Ročný výkaz o cestách a ich objektoch
93.93,1CI (MDV SR) 2-01Ročný výkaz o diaľniciach a rýchlostných cestách a ich objektoch
94.94,1CI (MDV SR) 3-01Ročný výkaz o financovaní cestnej infraštruktúry
95.95,1KD (MDV SR) 1-01Ročný výkaz o technických a prevádzkových parametroch terminálu kombinovanej dopravy
96.96,1KD (MDV SR) 2-01Ročný výkaz o preprave tovaru kombinovanou dopravou
97.97,1VD (MDV SR) 1-01Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru vo vodnej doprave
98.98,1ŽD (MDV SR) 1-01Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru v železničnej doprave
99.99,1INVD (MDV SR) 1-01Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru potrubnej dopravy, mestskej alebo prímestskej hromadnej dopravy a infraštruktúru prevádzkovateľa letiska na poskytovanie letiskových služieb a na vykonávanie neleteckých činností na letisku, z ktorého sa vykonáva obchodná letecká doprava
100.100,1MPO (MDV SR) 1-01Ročný výkaz o medzinárodnej preprave osôb cez územie Slovenskej republiky
101.101,1OSŽD (MDV SR) 1-01Ročný výkaz o železničnej doprave podľa manažéra infraštruktúry a prevádzkovateľov dopravy na dráhe
102.102,1MK (MDV SR) 1-93Ročný výkaz o miestnych komunikáciách, (rok zisťovania 2018)
102a.102a.1BF (MDV SR) 1-01Výkaz o vlastníctve bytového fondu
103.103,1PO (RÚ) 2-02Polročný výkaz o poštových službách, ich kvalite a o poštovom platobnom styku
104.104,1PO (RÚ) 3-02Polročný výkaz o finančných ukazovateľoch poštových podnikov
105.105,1PO (RÚ) 1-01Ročný výkaz o poštovej sieti
2307Informácie a komunikácia
106.106,1EKSS (MDV SR) 1-02Polročný výkaz o elektronických komunikačných sieťach a službách
107.107,1FET (MDV SR) 1-01Ročný výkaz o ekonomických ukazovateľoch
3ŠTATISTIKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A PRIEREZOVÁ ŠTATISTIKA
33Životné podmienky
3303Špecifické skupiny obyvateľstva
108.108,1NM (MK SR) 1-01Ročný výkaz o kultúre národnostných menšín
34Viacstranné štatistiky
3401Energetika
109.109,1PPH (SŠHR SR) 1-52Týždenný výkaz predajcov pohonných látok a palív
110.110,1ROPA (SŠHR SR) 1-12Mesačný výkaz o rope, ropných výrobkoch a zemnom plyne

*) Č. ŠZ – číslo štatistického zisťovania

**) Č. ŠF – číslo štatistického formulára

Zoznam skratiek názvov ministerstiev a štátnych organizácií
ÚV SRÚrad vlády Slovenskej republiky
MDV SRMinisterstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
MK SRMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky
MPRV SRMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MPSVR SRMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MV SRMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
MZ SRMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
SŠHR SRSpráva štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Charakteristiky štatistických zisťovaní

1.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ISCP (MPSVR SR) 1-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o cene práce

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o priemerných hodinových zárobkoch zamestnancov, o cene práce a diferenciácii miezd zamestnancov v jednotlivých triedeniach podľa tarifných tried, pohlavia, veku a vzdelania zamestnancov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v zmysle požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií. Údaje o štruktúre a diferenciácii pracovných príjmov budú podkladom pre OECD na zhodnotenie mzdového a hospodárskeho vývoja v členských štátoch v súvislosti s jednotnou európskou menovou politikou.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 11, 13 a 88.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: vyplatené mzdy podľa jednotlivých zložiek, základné tarifné mzdy, mzdové zvýhodnenia, príplatky, doplatky, náhrady mzdy, prémie a odmeny, poskytnuté plnenia zo zisku, náhrady za pracovnú pohotovosť, pohlavie a vek zamestnanca, kódy zamestnania podľa Štatistickej klasifikácie zamestnaní, tarifné triedy, dosiahnuté vzdelanie a odbor vzdelania, týždenný fond pracovného času, odpracovaný čas, pracovný úväzok, priemerný hodinový zárobok, pracovisko, priemerné počty voľných a obsadených pracovných miest.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, samosprávne kraje, obce a iné neziskové organizácie do 99 zamestnancov výberovo, so 100 a viac zamestnancami vyčerpávajúco bez ohľadu na hlavnú činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

2.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: PM (MPSVR SR) 1-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o pracovných miestach u samostatne zárobkovo činných osôb

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vzniknutých, zaniknutých, voľných a obsadených pracovných miestach. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri tvorbe politiky v oblasti trhu práce a na účely štátnej štatistiky v zmysle požiadaviek európskeho štatistického systému.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 51 a 88.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet vzniknutých a zaniknutých pracovných miest v sledovanom štvrťroku, dôvody zániku pracovných miest, počet voľných a obsadených pracovných miest k poslednému dňu sledovaného štvrťroka podľa Štatistickej klasifikácie zamestnaní a charakteristika voľného pracovného miesta (popis zamestnania, kód SK ISCO-08, doba neobsadenia, kód pracovného úväzku, vhodnosť pre absolventa, celkový počet voľných miest uvedeného zamestnania).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Fyzické osoby zapísané v obchodnom registri a v živnostenskom registri.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

3.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Platy (MPSVR SR) 1-02

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Polročný výkaz o platoch zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyplatených platoch zamestnancom v štátnej službe a pri výkone prác vo verejnom záujme, o ich podrobnej štruktúre a diferenciácii v jednotlivých triedeniach podľa Štatistickej klasifikácie zamestnaní 54) platových taríf, pohlavia, veku a vzdelania zamestnancov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v zmysle požiadaviek európskeho štatistického systému a iných medzinárodných organizácií. Údaje o štruktúre a diferenciácii pracovných príjmov budú podkladom pre OECD na zhodnotenie mzdového vývoja a hospodárskeho vývoja v členských štátoch v súvislosti s jednotnou európskou menovou politikou.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 11 a 88.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: vyplatené platy podľa jednotlivých zložiek – celkový plat, funkčný (osobný) plat, tarifný plat, príplatky, odmeny, náhrada za pracovnú pohotovosť, číselný kód druhu funkcie, pohlavie a vek zamestnanca, kód zamestnania podľa Štatistickej klasifikácie zamestnaní, platová tarifa, dosiahnuté vzdelanie a miesto bydliska.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, štátne a verejné vysoké školy, obce, samosprávne kraje a zariadenia sociálnych služieb.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

4.

Značka štatistického zisťovania: V (MPSVR SR) 6-01

Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku

Značka štatistického formulára a názov štatistického formulára:

V/A (MPSVR SR) 6-01 Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú

sociálnu politiku v podnikateľskej sfére

V/B (MPSVR SR) 6-01 Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú

sociálnu politiku v nepodnikateľskej sfére

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pracovných a mzdových podmienkach zamestnancov a informácie nevyhnutné na sledovanie nákladov vynaložených na podnikovú sociálnu politiku. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie informácií o životných a pracovných podmienkach v Slovenskej republike pre Európske služby zamestnanosti (EURES). Súčasne bude zisťovanie slúžiť aj na účely kolektívnych vyjednávaní, analýz a prognóz.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 69.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zamestnávateľ, evidenčný počet zamestnancov, zmluvné vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami, ich spolupráca, mzdové nároky, minimálne mzdy, mzdové tarify, mzdové príplatky, zvýhodnenia a odmeny, pracovný čas, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, sociálny fond, stravovanie a ďalšie formy podnikovej sociálnej politiky.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a iné neziskové organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

5.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti ambulancie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti ambulancií a miere využitia poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulanciách. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacienta v ambulancii, návštev lekára a sestry u pacienta, preventívnych prehliadok podľa veku pacienta a počet vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

6.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 2-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti diabetologických ambulancií, liečbe a počte dispenzarizovaných pacientov na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacienta v ambulancii podľa veku, liečby diabetikov podľa veku a pohlavia, počtu dispenzarizovaných osôb podľa diagnózy, veku a pohlavia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

7.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 3-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o chorobnosti na tuberkulózu a respiračné choroby na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie, výskyt tuberkulózy a respiračných chorôb, počet vyšetrení, odberov, počet dispenzarizovaných a sledovaných osôb podľa veku, pohlavia a diagnózy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

8.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 4-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o psychiatrických pacientoch podľa diagnóz na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: činnosť psychiatrických ambulancií, počet vyšetrení a vyšetrených osôb podľa veku, pohlavia a psychiatrických diagnóz a počet vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

9.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 5-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o starostlivosti o deti a dorast a o ich zdravotnom stave na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet sledovaných detí a dorastu podľa diagnózy, veku a pohlavia, druhu vyšetrení, počet návštev podľa veku a pohlavia a plne dojčené deti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

10.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 6-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na hodnotenie geneticky ohrozených rodín na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: činnosť lekárskej genetiky, chromozómové vyšetrenia a analýzy DNA, počet návštev pacienta podľa veku a počet vyšetrených rodín.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

11.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 7-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti gynekologických ambulancií a o zdravotnom stave žien na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: používanie antikoncepcie, evidencia tehotných, vyšetrenia a ochorenia osôb, počet návštev vzhľadom na druh gynekologických vyšetrení podľa veku a počet vyšetrených osôb s podozrením na ohrozenie násilím.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

12.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 8-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti ambulancie zubného lekára na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet preventívnych komplexných zubnolekárskych prehliadok, zubnolekárska starostlivosť o deti, dorast a dospelých, index orálneho zdravia a výkony zubného lekára.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

13.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 9-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti dermatovenerologickej ambulancie a o kožných ochoreniach na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacienta v ambulancii podľa veku a pohlavia, počet vyšetrených osôb podľa diagnózy, veku a pohlavia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

14.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 11-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti telovýchovného lekárstva na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacienta v ambulancii a počet odborných vyšetrení (výkonov) podľa druhu a veku pacienta.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

15.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 12-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie a ambulancie plastickej chirurgie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vybraných výkonoch ambulantných chirurgických odborov na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: vybrané chirurgické výkony v ambulanciách, počet návštev pacienta v ambulancii podľa veku.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

16.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 13-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti nefrologických ambulancií, počte návštev pacientov a počte sledovaných osôb na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacientov v ambulancii podľa veku, počet sledovaných osôb podľa vybraných diagnóz a veku a starostlivosť o pacientov pred zaradením do pravidelnej dialyzačnej liečby s chronickou obličkovou chorobou.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

17.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 15-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti oftalmologických ambulancií na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: činnosť oftalmologických ambulancií, počet návštev pacienta a počet sledovaných osôb podľa veku a vybraných diagnóz.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

18.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 17-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti kardiologických ambulancií na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: činnosť kardiologických ambulancií, počet návštev pacientov, počet sledovaných osôb podľa veku, pohlavia a diagnóz.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

19.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 18-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti neurologickej ambulancie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti neurologických ambulancií na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: činnosť neurologických ambulancií, počet návštev pacientov, sledovaných a novo diagnostikovaných osôb podľa veku, pohlavia a diagnózy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

20.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 19-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti záchrannej zdravotnej služby

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti záchrannej zdravotnej služby (ZZS), počte ošetrených pacientov a počte výjazdov ZZS na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet výjazdov ZZS podľa veku, ošetrených osôb podľa vybraných diagnóz a veku, najmä najzávažnejších diagnóz ohrozujúcich život a zdravie patriacich do skupiny kvintetu prvej hodiny, časové parametre činnosti ZZS, smerovanie pacientov, počet hovorov linky tiesňového volania (LTV) podľa kategórie závažnosti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

21.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 20-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pracovníkov Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), počet ošetrených osôb podľa veku a pohlavia , postihnutia osôb podľa diagnózy a výkony u pacientov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

22.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 22-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti hematologickej a transfúziologickej ambulancie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti hematologických ambulancií na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: činnosť hematologickej ambulancie, počet návštev pacienta, vyšetrení, počet dispenzarizovaných a sledovaných osôb podľa veku, pohlavia a diagnózy a počet hematologických výkonov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

23.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 25-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti ambulancií fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacienta v ambulancii, počet vstupných, kontrolných a terapeutických vyšetrení podľa veku a pohlavia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

24.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: A (MZ SR) 27-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergiológie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti ambulancií klinickej imunológie a alergiológie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacienta v ambulancii podľa veku, počet sledovaných osôb a počet pacientov so špecifickou imunoterapiou podľa veku a pohlavia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

25.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: C (MZ SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti nukleárnej medicíny na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacientov podľa veku, terapeutické aplikácie, počet rádionuklidových vyšetrení a prístrojové vybavenie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

26.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: C (MZ SR) 2-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny na preventívne, diagnostické a liečebné účely a hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev a vyšetrení pacientov podľa veku, podľa Klasifikácie Americkej spoločnosti anestéziológov a anestéziologická starostlivosť podľa vekových skupín.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

27.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: C (MZ SR) 3-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti a prístrojovom vybavení radiačnej onkológie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev a vyšetrení pacienta podľa veku, terapeutických výkonov, počet pacientov podľa charakteru poskytnutej liečby a prístrojové vybavenie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

28.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: C (MZ SR) 4-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti a liečbe klinickej onkológie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacienta v ambulancii a vyšetrení podľa veku, počet pacientov podľa charakteru liečby a náklady na liečivá.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

29.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: C (MZ SR) 5-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti algeziológie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti odboru algeziológie, liečbe a počte liečených pacientov na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet návštev pacienta v ambulancii podľa veku, počet pacientov podľa typu bolesti a liečby a počet výkonov u pacientov podľa pohlavia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

30.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: J (MZ SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o jednodňovej zdravotnej starostlivosti na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet denných miest pre pacientov, počet osôb podľa uskutočnených výkonov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

31.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: K (MZ SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti laboratórií klinickej biochémie na hodnotenie zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet biochemických, kontrolných a ostatných vyšetrení materiálu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

32.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: K (MZ SR) 2-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie – pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti pracovísk hematológie a transfúziológie, o darcoch krvi a o krvných prípravkoch. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet darcov krvi, vyšetrení osôb súvisiacich s odberom krvi, odbery krvi podľa typu odberov, diagnostické a liečebné výkony, výroba a spotreba krvných a špeciálnych krvných prípravkov a laboratórne vyšetrenia pre hematológiu a transfúziológiu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

33.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: K (MZ SR) 4-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti rádiológie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti a o prístrojovom vybavení rádiologických pracovísk na hodnotenie zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet druhov rádiologických vyšetrení u ambulantných a hospitalizovaných pacientov podľa vekových skupín, prístrojové vybavenie a spotreba filmového materiálu a chemikálií.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

34.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: K (MZ SR) 5-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a rehabilitácie – pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek pracovísk fyziatrie a rehabilitácie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet liečených pacientov podľa veku a pohlavia, výkony a liečené osoby podľa jednotlivých diagnóz.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

35.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: K (MZ SR) 6-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko-protetických pomôcok

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti výdajní ortopedicko-protetických pomôcok na hodnotenie zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet výdajní a merných miest, počet vydaných ortopedickoprotetických pomôcok podľa typu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

36.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: K (MZ SR) 7-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti laboratórií klinickej imunológie a alergiológie na hodnotenie zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet vyšetrení u pacientov a počet vyšetrení vzoriek biologického materiálu podľa typov vyšetrení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

37.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: K (MZ SR) 8-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti pracovísk patologickej anatómie. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet vyšetrení bioptických, cytologických, histologických, imunohistochemických a iných preparátov, elektrónovomikroskopické analýzy a analýzy DNA.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

38.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: P (MZ SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie umožňujúce kvantitatívne a kvalitatívne hodnotiť využitie posteľovej kapacity ústavných zdravotníckych zariadení a ich posteľových útvarov na štatistické účely. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: posteľový fond a jeho využitie v odborných útvaroch, počet postelí, ošetrovacích dní, pacientov a pracovné úväzky zdravotníckych pracovníkov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

39.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: P (MZ SR) 2-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o chirurgických výkonoch vykonaných na posteľových oddeleniach jednotlivých chirurgických odborov na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet vybraných chirurgických výkonov jednotlivých chirurgických odborov v ústavnej zdravotnej starostlivosti, počet pacientov neodkladnej chirurgickej pomoci pri vybraných ochoreniach.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

40.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: P (MZ SR) 3-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľnej liečebni

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o sieti prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební na hodnotenie zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: posteľový fond a jeho využitie v jednotlivých prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach a výkony kúpeľnej starostlivosti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

41.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: T (MZ SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti stacionára

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o sieti stacionárov na hodnotenie zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet denných miest pre pacientov a počet odliečených osôb podľa veku a pohlavia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

42.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: T (MZ SR) 2-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore nefrológia

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o sieti a činnosti stacionárov v odbore nefrológia na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: kapacita nefrologického stacionára, počet transplantácií z nefrologického stacionára, počet pacientov podľa veku, diagnózy, pohyb pacientov a dĺžka liečby v pravidelnej dialyzačnej liečbe, akútne otravy a spôsoby liečby v nefrologickom stacionári, počet pacientov liečených peritoneálnou dialýzou.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

86 Zdravotníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

43.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 5-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy v centrách pre deti a rodiny

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu, o počte a štruktúre zamestnancov, vzdelanostnej úrovni zamestnancov detských domovov a detských domovov pre maloletých bez sprievodu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytickú a legislatívnu činnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: priemerná dĺžka pobytu dieťaťa, počet detí podľa veku, pohlavia a diagnostiky, výchovná činnosť, počet detí do začatia povinnej školskej dochádzky, počet detí v stredných školách, počet detí vzdelávaných v nadväzujúcich formách odbornej prípravy a vzdelávania (nadstavbové štúdium, pomaturitné štúdium, skrátené štúdium) a počet detí, ktoré študujú na vysokých školách, štruktúra zamestnancov podľa profesií a vzdelania, ukončenie poskytovania starostlivosti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Centrá pre deti a rodiny podľa SK NACE:

87.9 Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach a

88.9 Ostatná sociálna práca bez ubytovania.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby.

44.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 7-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní vybraných druhov sociálnych služieb u neverejných poskytovateľoch. Výsledky štatistického zisťovania sa využívajú ako podklad na koncepčnú, riadiacu a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet poskytovateľov a prijímateľov vybraných druhov sociálnych služieb, štruktúra príjmov a výdavkov, štruktúra zamestnancov a počet neuspokojených žiadostí v zariadení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby, samosprávne kraje, obce poskytujúce sociálne služby podľa SK NACE:

87. 3 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach,

88. 9 Ostatná sociálna práca bez ubytovania.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

45.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 10-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní vybraných druhov sociálnych služieb. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb, počet prijímateľov sociálnej služby, ktorým sa poskytli vybrané druhy sociálnych služieb spolu s bežnými výdavkami, príjmami, priemerným počtom zamestnancov a dobrovoľníkov, počet žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb a počet neuspokojených žiadostí v zariadení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Poskytovatelia vybraných druhov sociálnych služieb zriadených ako rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce alebo samosprávneho kraja podľa SK NACE:

87. 3 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach,

87. 9 Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach a

88. 9 Ostatná sociálna práca bez ubytovania.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby.

46.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 11-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb pre obce

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní opatrovateľskej služby fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, o prepravnej službe poskytovanej orgánmi miestnej samosprávy a o poskytovaní odľahčovacej služby. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú, riadiacu a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet fyzických osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, ktorým sa poskytla opatrovateľská služba, prepravná služba a odľahčovacia služba, štruktúra a počet zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu a prepravnú službu, bežné výdavky na opatrovateľskú službu a prepravnú službu, príjmy z úhrad za opatrovateľskú službu a prepravnú službu, počet automobilov používaných na účely poskytovania sociálnych služieb, počet fyzických osôb, ktorým sa poskytla prepravná služba, pohľadávky z úhrad za opatrovateľskú a prepravnú službu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obce, ktoré vykonávajú činnosti podľa SK NACE:

88.9 Ostatná sociálna práca bez ubytovania.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby.

47.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 13-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o vykonávaní vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately akreditovanými subjektmi. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na koncepčnú, legislatívnu a analytickú činnosť v oblasti ochrany detí.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet prípadov, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, náklady na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a spôsoby realizácie vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Akreditované subjekty podľa SK NACE:

88.99 Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby.

48.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: PO (MV SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o hasičskej jednotke

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materiálno-technickom vybavení hasičskej jednotky hasičskou technikou, zásahovej činnosti, výdavkoch vynaložených na činnosť, penidlách a iných hasiacich látkach. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a pre Medzinárodnú asociáciu hasičských a záchranných služieb (CTIF) na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: druh hasičskej jednotky, kategória dobrovoľného hasičského zboru obce, počet zamestnancov a členov hasičskej jednotky, výdavky vynaložené na činnosť, prostriedky strojnej služby, prostriedky protiplynovej služby, prostriedky spojovacej služby, zásahová činnosť, penidlá, iné hasiace látky a sorbčné látky.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obce, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré majú zriadenú hasičskú jednotku.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

49.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať údaje o ochrane pamiatkového fondu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, tvorbu koncepcií a stratégii kultúrnej politiky a na medzinárodné porovnania. Štatistické zisťovanie sa vykonáva podľa Dohovoru o ochrane architektonického dedičstva Európy v Grenade a Európskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva prijatého vo Vallete.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet pracovísk subjektov ochrany pamiatkového fondu podľa odborných činností, počet národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových objektov, pamiatkových predmetov a pamiatkových území, údaje o finančných prostriedkoch vynaložených z verejných zdrojov na obnovu kultúrnych pamiatok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Ústredné orgány štátnej správy, iné orgány štátnej správy a štátne organizácie, verejnoprávne inštitúcie, samosprávne kraje, obce a všetky organizácie rezortu kultúry, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

84.11 Všeobecná verejná správa a

91.13 Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

50.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 3-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz

o kultúrno-osvetovej činnosti

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozsahu kultúrno-osvetovej činnosti kultúrno-osvetových zariadení (okrem kultúrno-osvetových zariadení so špecializovaným zameraním na oblasť astronómie a príbuzných vied) v Slovenskej republike a o jej finančnom a personálnom zabezpečení. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, tvorbu koncepcií a stratégii kultúrnej politiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: subjekty kultúrno-osvetovej činnosti, rozsah kultúrno-osvetovej činnosti a jednotlivé formy činnosti, kultúrno-spoločenské podujatia, počet kultúrno-osvetových zariadení, kultúrno-osvetová činnosť pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ekonomické ukazovatele za oblasť kultúrno-osvetovej činnosti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obce v Slovenskej republike s počtom obyvateľov nad 500, kultúrno-osvetové zariadenia (okrem kultúrno-osvetových zariadení so špecializovaným zameraním na oblasť astronómie a príbuzných vied), iné kultúrno-osvetové zariadenia, Ústredie ľudovej umeleckej výroby a Matica slovenská, vykonávajúce činnosť podľa SK NACE:

84.11 Všeobecná verejná správa,

90.03 Umelecká tvorba,

90.04 Prevádzka kultúrnych zariadení a

93.29 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

51.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 4-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vydaných neperiodických publikáciách v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na národné porovnania tendencií a vývoja v rámci vydavateľských aktivít, tvorbu koncepcií a stratégii kultúrnej politiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet vydaných titulov neperiodických publikácií podľa tematických skupín, jazyka vydania, formy a ich nákladu, ekonomické ukazovatele za oblasť vydávania neperiodických publikácií.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vydavatelia neperiodických publikácií, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

58.11 Vydávanie kníh a

58.19 Ostatné vydavateľské činnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

52.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 5-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o hudobnom telese a

umeleckom súbore

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti profesionálnych hudobných telies a umeleckých súborov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, tvorbu koncepcií a stratégii kultúrnej politiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: aktivity profesionálnych hudobných telies a umeleckých súborov na území Slovenskej republiky a v zahraničí, kapacita miest a návštevníci podujatí, ekonomické ukazovatele za oblasť hudobných telies a umeleckých súborov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Hudobné telesá a umelecké súbory, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, iné právnické osoby a subjekty, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

90.03 Umelecká tvorba.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

53.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 6-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o galérii

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti galérií zapísaných v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky vedenom Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na porovnanie a analýzu tendencií vo vývoji podmienok a výkonov galérií, na tvorbu koncepcií a stratégií v oblasti galérií a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet galérií, vlastných objektov a expozícií, zbierkový fond, výkony galérií (v tom aj počet výstav a expozícií), ekonomické a personálne ukazovatele za oblasť galérií.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Galérie zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky vedenom Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

91.12 Činnosti múzeí

91.13 Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

54.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 7-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o vysielaní rozhlasovej programovej služby

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozhlasovom vysielaní na území Slovenskej republiky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na tvorbu koncepcií a stratégií kultúrnej politiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: rozhlasová programová služba podľa územného rozsahu vysielania, celkový časový rozsah vysielania a časový rozsah vysielania jednotlivých typov programov, časový rozsah vysielania do zahraničia podľa typov programov a jazykov vysielania, časový rozsah vysielania v jazykoch národnostných menšín, ekonomické ukazovatele za oblasť rozhlasového vysielania.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Držitelia licencie na rozhlasové vysielanie, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

60.10 Rozhlasové vysielanie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

55.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 8-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o vysielaní televíznej programovej služby

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o televíznej programovej službe. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na tvorbu koncepcií a stratégií kultúrnej politiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: televízna programová služba podľa územného rozsahu vysielania, celkový časový rozsah vysielania a časový rozsah vysielania podľa typov programov a pôvodu jednotlivých typov programov, časový rozsah vysielania v jazykoch národnostných menšín, časový rozsah programov označených podľa jednotného systému označovania, ekonomické ukazovatele za oblasť televízneho vysielania.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Držitelia licencie na televízne vysielanie, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

60.20 Vysielanie televízie a predplatené programy televízie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

56.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 9-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o múzeu

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti múzeí zapísaných v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky vedenom Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na porovnania a analýzu tendencií vo vývoji podmienok a výkonov múzeí, na tvorbu koncepcií a stratégií v oblasti múzeí a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet múzeí, pobočiek, vysunutých expozícií a počet vlastných objektov, počet expozícií, zbierkový fond, výkony múzeí, ekonomické a personálne ukazovatele za oblasť múzeí.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Múzeá zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky vedenom Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

91.12 Činnosti múzeí

91.13 Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

57.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 10-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o knižnici

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti verejných knižníc, vedeckých knižníc a špeciálnych knižníc. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a pri verejných knižniciach pre potreby regionálnych knižníc, na národné porovnania tendencií vývoja podmienok a výkonov v rámci jednotlivých typov knižníc, tvorbu koncepcií a stratégií v oblasti knižníc a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet a charakter knižníc, knižničný fond, výkony knižníc, ekonomické ukazovatele za oblasť knižníc.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Knižnice, ktoré poskytujú knižnično-informačné služby verejnosti a vlastníci alebo správcovia historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

91.11 Činnosti knižníc a archívov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

58.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 11-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o audiovízii

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o slovenských audiovizuálnych dielach a ich výrobe, informácie o distribúcii a prezentácii audiovizuálnych diel na území Slovenskej republiky, rovnako ako aj informácie o slovenských kinách a filmových festivaloch realizovaných na území Slovenskej republiky a o poskytovaní audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na tvorbu koncepcií a stratégií kultúrnej politiky a na medzinárodné porovnania, využívajú ich aj medzinárodné inštitúcie z oblasti audiovízie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet vyrobených slovenských audiovizuálnych diel, ich charakteristika a náklady na ich výrobu, podiel slovenských producentov na koprodukcii audiovizuálnych diel, distribúcia audiovizuálnych diel, audiovizuálne mediálne služby na požiadanie, filmové festivaly a prehliadky v oblasti audiovízie, údaje za kiná, ekonomické ukazovatele za oblasť audiovízie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

18.20 Reprodukcia záznamových médií,

59.11 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov,

59.13 Distribúcia filmov, videozáznamov a televíznych programov,

59.14 Premietanie filmov,

93.29 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity a

94.99 Činnosti ostatných členských organizácií i.n.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

59.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 12-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o profesionálnom divadle

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti profesionálnych štátnych a neštátnych divadiel v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na tvorbu koncepcií a stratégií kultúrnej politiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet divadiel, scén a súborov, výkony divadelných súborov na domácich aj zahraničných scénach, kapacita miest divadiel a ich návštevnosť, činnosť divadiel v oblasti kultúry pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ekonomické ukazovatele za oblasť divadiel.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Profesionálne divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, samosprávnych krajov, obcí a iných právnických osôb, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

90.01 Scénické umenie a

90.04 Prevádzka kultúrnych zariadení.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

60.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 14-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o astronomickom zariadení a pracovisku

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti kultúrno-osvetových zariadení so špecializovaným zameraním na oblasť astronómie a príbuzných vied a ostatných hvezdární, planetárií, astronomických pozorovateľní a kabinetov v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na tvorbu koncepcií a stratégií kultúrnej politiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet astronomických zariadení a ich výkony, činnosť astronomických zariadení v oblasti kultúry pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ekonomické ukazovatele za oblasť astronomických zariadení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Kultúrno-osvetové zariadenia so špecializovaným zameraním na oblasť astronómie a príbuzných vied a ostatné hvezdárne, planetáriá, astronomické pozorovateľne a kabinety, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, a iné právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

72.19 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied a

85.59 Ostatné vzdelávanie i. n.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

61.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 15-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o cirkvi a náboženskej spoločnosti

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti cirkví v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na tvorbu koncepcií a stratégií a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: personálne zabezpečenie, počet evidovaných veriacich, druh a počet cirkevných činností, ekonomické ukazovatele registrovaných cirkví a náboženských spoločností.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Ústredia cirkví a náboženských spoločností registrovaných v Slovenskej republike, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

94.91 Činnosti cirkevných organizácií.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

62.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 16-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o aktivitách organizátorov verejných podujatí v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na tvorbu koncepcií a stratégií kultúrnej politiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet podujatí, druh a typ podujatia, kapacita miest a návštevnosť podujatí, periodicita, miesto konania podujatia, ekonomické ukazovatele za oblasť verejných podujatí v oblasti hudobnej kultúry.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Hudobné agentúry, nadácie, neziskové organizácie, občianske združenia, mestské kultúrne strediská, obce, ktoré v rámci svojej činnosti usporadúvajú verejné hudobné podujatia profesionálnych hudobných telies a umelcov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

90.02 Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením a

90.04 Prevádzka kultúrnych zariadení.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

63.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 17-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o divadelných festivaloch a prehliadkach

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať prehľad o organizovaní divadelných festivalov, prehliadok, pracovných a tvorivých dielní v oblasti profesionálneho divadelníctva v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na tvorbu koncepcií a stratégií kultúrnej politiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: podujatia podľa periodicity a územného členenia, účinkujúci, program podujatia, kapacita miest, návštevnosť podľa typu a miesta konania podujatia, ekonomické ukazovatele za oblasť divadelných festivalov a prehliadok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Občianske združenia, profesionálne divadlá a ďalšie subjekty, ktoré organizujú profesionálne divadelné podujatia, orgány štátnej správy, samosprávneho kraja a miestnej samosprávy, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

90.01 Scénické umenie,

90.02 Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením,

90.04 Prevádzka kultúrnych zariadení,

93.29 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity,

94.11 Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií a

94.12 Činnosti profesijných členských organizácií.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

64.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 19-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o výrobe a distribúcii zvukových záznamov hudobných diel

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe a distribúcii zvukových záznamov hudobných diel, s textom alebo bez textu, na území Slovenskej republiky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na tvorbu koncepcií a stratégií kultúrnej politiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet vyrobených slovenských zvukových záznamov hudobných diel v členení podľa pôvodu a hudobného žánru, spôsob distribúcie zvukových záznamov hudobných diel, ekonomické ukazovatele za oblasť výroby a distribúcie zvukových záznamov hudobných diel.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia a distributéri zvukových záznamov hudobných diel, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

59.20 Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

65.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 20-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o multimediálnom priemysle

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o slovenských multimediálnych dielach a ich výrobe, informácie o distribúcii na území Slovenskej republiky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, tvorbu koncepcií a stratégii kultúrnej politiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet vyrobených slovenských multimediálnych diel, ich charakteristika a náklady na ich výrobu, podiel slovenských vývojárov na koprodukcii multimediálnych diel, distribúcia multimediálnych diel, ekonomické ukazovatele za oblasť multimediálneho priemyslu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

58.21 Nakladateľstvo v oblasti počítačových hier

62.01 Počítačové programovanie,

62.02 Poradenstvo týkajúce sa počítačov,

62.09 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov,

63.11 Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby,

63.99 Ostatné informačné služby i. n.,

72.19 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

66.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 21-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o špecializovaných dizajnérskych činnostiach

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o špecializovaných dizajnérskych činnostiach na území Slovenskej republiky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, tvorbu koncepcií a stratégii kultúrnej politiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výsledky tvorby špecializovaných dizajnérskych činností, náklady na ich výrobu, ekonomické ukazovatele za oblasť špecializovaných dizajnérskych činností v celom rozsahu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

74.10 – Špecializované dizajnérske činnosti

90.03 – Umelecká tvorba

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

67.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Mäso (MPRV SR) 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o zabití jatočných zvierat, hodnote ich nákupu podľa tried kvality, o bilancii mäsa na kosti a výrobkov z mäsa

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na vypracovanie prognóz ponuky ošípaných, teliat, jalovíc, kráv, býkov, volov, oviec a kôz na sledovanie porážok a hodnoty nákupu jatočných zvierat podľa tried kvality; na vypracovanie bilancie mäsa na kosti a bilancie mäsových výrobkov na účely trhovej regulácie v poľnohospodárstve a potravinárstve. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému; na analytickú a koncepčnú činnosť a na medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 57.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: zabitie vrátane osobitne naliehavého zabitia zvierat v tonách jatočnej a živej hmotnosti, v kusoch zabitia, v hodnote nákupu, podľa tried kvality a jednotlivých druhov jatočných zvierat, výroba mäsa, nákup a predaj mäsa, ostatné zdroje a ostatné použitie, zdroje a rozdelenie výrobkov z mäsa.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

10.1 Spracovanie a konzervovanie mäsa a mäsových produktov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

68.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ML (MPRV SR) 6-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o nákupe mlieka a smotany a výrobe mliečnych výrobkov

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyrobenom, nakúpenom a predanom množstve mlieka a vybraných mliekarenských výrobkoch. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na analytickú a koncepčnú činnosť a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba a predaj mlieka a vybraných mliečnych výrobkov, nákup a predaj surového kravského mlieka a smotany, výroba, predaj, konečná zásoba a tržby z predaja mlieka a mliečnych výrobkov, množstvo a obsah tuku v nakúpenom mlieku a smotane, ako aj obsah tuku v nakúpenom kravskom mlieku, tepelne upravené a ošetrené mlieko.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

10.5 Výroba mliečnych výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

69.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: OB (MPRV SR) 9-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch, predajoch a použití obilnín vo sfére poľnohospodárskeho nákupu, priemyselnej výroby krmív, spracovateľského priemyslu a obchodu s obilím. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na analytickú a koncepčnú činnosť a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: zdroje a použitie potravinárskych obilnín a obilnín na priemyselné účely a kŕmne účely, bilancia múky a sladu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

10.6 Výroba mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov,

46.11 Sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi surovinami, živými zvieratami,

textilnými surovinami a polotovarmi a

46.21 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

70.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: FCMIZ (MPRV SR) 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o fondoch cukru, melasy a izoglukózy

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov cukru, melasy a izoglukózy v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na analytickú a koncepčnú činnosť a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: tvorba zdrojov cukru, melasy a izoglukózy a ich zásoby, výroba, nákup v tuzemsku, dovoz z nečlenských krajín, prijatie z členských krajín Európskej únie, rozdelenie fondov na vlastnú spotrebu, dodávky pre obyvateľstvo a na výrobu nealkoholických nápojov, vlastná spotreba, vývoz do nečlenských krajín, odoslanie do členských krajín Európskej únie, iné dodávky a nákup a dodávky pre intervencie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

10.62 Výroba škrobu a škrobových výrobkov a

10.81 Výroba cukru.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

71.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: LIAH (MPRV SR) 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o liahnutí, násadových vajciach a jednodňovej hydine

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o liahnutí, násadových vajciach a o jednodňovej hydine. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 52 a 83.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: priemerný stav nosníc, výroba, ponuka, nákup a odbyt násadových vajec, odbyt jednodňovej hydiny a liahnutie jednotlivých druhov hydiny a obchodovanie s jednodňovou hydinou.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Členské organizácie Únie hydinárov Slovenska a ostatné organizácie, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

01.47 Chov hydiny.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

72.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: VOH (MPRV SR) 7-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe, spracovaní a odbyte hydinového mäsa a konzumných vajec. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na analytickú a koncepčnú činnosť a na medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 83.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba, ponuka, nákup a odbyt jatočnej hydiny, konzumných vajec a vaječných hmôt.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Členské organizácie Únie hydinárov Slovenska a ostatné organizácie, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

10.12 Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

73.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Sklad (MPRV SR) 1-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o bilancii tovarov uskladnených vo verejnom sklade

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o príjme, výdaji a zásobách obilnín, olejnín a strukovín uložených vo verejnom sklade ako základ na prípravu ročných bilancií. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na analytickú a koncepčnú činnosť a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: príjem, výdaj a zásoby obilnín, olejnín a strukovín na potravinárske, priemyselné a kŕmne účely.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby vlastniace osvedčenie o oprávnení na prevádzkovanie verejného skladu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

74.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: LB (MPRV SR) 1-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení zdrojov surového liehu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 25 a 83.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: zdroje surového liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, jeho výroba, nákup v tuzemsku, prijatie z členských krajín Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín, rozdelenie zdrojov na vlastnú spotrebu surového liehu, predaj liehu v tuzemsku, odoslanie do členských krajín Európskej únie, vývoz do nečlenských krajín a ostatné zdroje a straty.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia surového liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, ako aj právnické osoby a fyzické osoby, ktoré obchodujú so surovým liehom alebo ho používajú na vlastnú spotrebu, a rafinérie liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

11.11 Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu,

20.14 Výroba ostatných základných organických chemikálií a

46.34 Veľkoobchod s nápojmi.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

75.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: LB (MPRV SR) 2-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení zdrojov rafinovaného liehu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 25 a 83.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: zdroje rafinovaného liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, výroba, nákup v tuzemsku, prijatie z členských krajín Európskej únie, odoslanie do členských krajín Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín a vývoz do nečlenských krajín, vlastná spotreba, predaj v tuzemsku a ostatné zdroje a straty.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia rafinovaného liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, ako aj právnické osoby a fyzické osoby, ktoré obchodujú s rafinovaným liehom alebo ho použijú na vlastnú spotrebu, a výrobcovia liehovín, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

11.11 Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu,

20.14 Výroba ostatných základných organických chemikálií a

46.34 Veľkoobchod s nápojmi.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

76.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: LB (MPRV SR) 3-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe a predaji liehovín v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 25, 46 a 83.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba a predaj liehovín, nákup v tuzemsku, prijatie z členských krajín Európskej únie a odoslanie do členských krajín Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín a vývoz do nečlenských krajín a ostatné zdroje a použitie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia liehovín a vybrané právnické osoby a fyzické osoby, ktoré s liehovinami obchodujú (spotrebiteľské balenie) alebo ich použijú na vlastnú spotrebu bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

11.11 Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu a

46.34 Veľkoobchod s nápojmi.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

77.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: LB (MPRV SR) 4-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o bilancii destilátov

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o výrobe a predaji destilátov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 25 a 83.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba destilátov, nákup a predaj v tuzemsku, prijatie z členských krajín Európskej únie, odoslanie do členských krajín Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín a vývoz do nečlenských krajín.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia destilátov a vybrané právnické osoby a fyzické osoby, ktoré s destilátmi obchodujú (okrem spotrebiteľského balenia) alebo ich použijú na vlastnú spotrebu, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

11.11 Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu a

46.34 Veľkoobchod s nápojmi.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

78.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: KRMZ (MPRV SR) 1-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o výrobe kompletných kŕmnych zmesí a spotrebe surovín pri ich výrobe

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o výrobe kŕmnych zmesí, o spotrebe jednotlivých kŕmnych surovín pri ich výrobe, o stave zásob kŕmnych zmesí u registrovaných výrobcov kŕmnych zmesí. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na analytickú a koncepčnú činnosť a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba, zloženie, použitie a ceny kompletných kŕmnych zmesí podľa jednotlivých druhov zvierat a spotreba kŕmnych surovín pri ich výrobe.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Registrovaní výrobcovia a samovýrobcovia kŕmnych zmesí bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

01.5 Zmiešané hospodárstvo a

10.9 Výroba a príprava krmív pre zvieratá.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

79.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Les (MPRV SR) 2-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie dodávkach surového dreva, lesnej štiepky a reziva na domáci trh a na celkový vývoz realizovaný organizáciami lesného hospodárstva a na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.

Získavanie informácií sa vykonáva na základe neformálnej dohody medzi Európskou komisiou a členskými štátmi pre potreby integrovaného účtu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: dodávky na domáci trh a na vývoz, vlastná spotreba a zásoby surového dreva podľa sortimentov a jednotlivých druhov drevín, lesnej štiepky a reziva.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Lesy Slovenskej republiky Banská Bystrica, Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, Pliešovce, štátne organizácie obhospodarujúce školské lesy a vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

02 Lesníctvo a ťažba dreva.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

80.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ryby (MPRV SR) 1-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o spracovaní produktov rybolovu a akvakultúry

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vnútornom trhu na účely vývoja obchodu s rybími výrobkami. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na analytickú a koncepčnú činnosť a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: vlastná produkcia, nákup v Slovenskej republike, prijatie z členských štátov Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín, predaj v Slovenskej republike, odoslanie do členských štátov Európskej únie, vývoz do nečlenských krajín, straty, výdavky spolu, stav zásob ku koncu sledovaného obdobia, celkové tržby a počty zamestnancov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

10.2 Spracovanie a konzervovanie rýb, kôrovcov a mäkkýšov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

81.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: OBCHOD (MPRV SR) 1-04

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o nákupe a predaji mlieka, mliečnych výrobkov, mäsa, hydiny, vajec, olejov, tukov a vína

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nákupe vybraných potravinárskych výrobkov a ich predaji konečnému spotrebiteľovi. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na analytickú a koncepčnú činnosť, a to z pohľadu fungovania celého potravinového dodávateľského reťazca.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: nákup a následný predaj mlieka a mliečnych výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov, hydiny, vajec, olejov, tukov a vína konečnému spotrebiteľovi.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú predaj potravín konečnému spotrebiteľovi a ktorých obrat z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahol viac ako 10 000 000 eur.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

82.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Odh (MPRV SR) 1-03

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Odhad úrody ovocia k 15. júnu a k 15. septembru a produkcia ovocia k 31. decembru

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o produkčnom potenciáli a situácii na trhu v súlade s jednotnou organizáciou spoločného trhu, a to prostredníctvom zisťovania odhadu úrody jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ a zistenie konečnej produkcie ovocia podľa ovocných druhov a odrôd v tonách a vysadenej plochy v hektároch. Výsledky štatistického zisťovania sa využívajú na účely štátnej štatistiky pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti, na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému a na medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 72 a 83.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: odhad úrody jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ podľa jednotlivých odrôd, produkcia ovocia podľa druhov a členenie do skupín podľa odrôd jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ vo vzťahu k výmere vysadenej ploche.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby, fyzické osoby a samostatne hospodáriaci roľníci, ktorí sa zaoberajú ovocinárskou výrobou a produkujú ovocie v sadoch s výmerou 0,30 hektára a viac, z ktorých sa očakáva úroda pre trh bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

01.24 Pestovanie jadrového a kôstkového ovocia a

01.25 Pestovanie ostatného stromového a kríkového ovocia a orechov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: trikrát za rok.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

83.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Usk (MPRV SR) 3-03

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek k 1. marcu, k 31. októbru a k 31. decembru

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie množstva uskladnených druhov jabĺk a hrušiek pre monitorovanie poľnohospodárskeho trhu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti a na medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 83.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: zásoby uskladnených jabĺk a hrušiek podľa jednotlivých odrôd v jednotlivých typoch skladov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sa zaoberajú skladovaním jabĺk a hrušiek z domácej produkcie určených pre trh, s kapacitou skladu minimálne 1 tony, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

52.1 Skladovanie a uskladňovanie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: trikrát za rok.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

84.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ODV (MPRV SR) 7-02

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Polročný výkaz o pohybe výrobkov

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vnútornom a zahraničnom trhu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na tvorbu analýz, koncepcií a pri príprave a realizácii potravinárskej politiky, pri tvorbe pravidiel podpornej politiky štátu v oblasti potravinárskej výroby.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba, nákup v tuzemsku, celkový dovoz, z toho dovoz z nečlenských krajín, ostatné zdroje, zdroje spolu, vlastná spotreba, dodávky pre obyvateľstvo, celkový vývoz, z toho vývoz do nečlenských krajín, ostatné dodávky a dodávky spolu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

10 Výroba potravín a

11 Výroba nápojov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

85.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ML (MPRV SR) 6-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o produkcii a využití mlieka v mliekarniach

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nakúpenom a vyrobenom množstve mlieka a vybraných mliekarenských výrobkoch. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na tvorbu analýz, koncepcií a pri príprave a realizácii potravinárskej politiky, pri tvorbe pravidiel podpornej politiky štátu v oblasti potravinárskej výroby.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: nákup mlieka, obsah mliečneho tuku a bielkovín v hlavných mliečnych výrobkoch, výroba mlieka a vybraných mliečnych výrobkov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

10.5 Výroba mliečnych výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

86.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Les (MPRV SR) 5-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o lesnom hospodárstve

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o stave vybraných ukazovateľov obhospodarovania lesa v štátnych organizáciách a neštátnych subjektoch lesného hospodárstva a poskytovateľov služieb v lesnom hospodárstve. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti zameranej na odvetvie lesného hospodárstva, na zostavenie súhrnného lesníckeho ekonomického účtu, na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému a pre potreby medzinárodných organizácií.

Získavanie informácií sa vykonáva na základe neformálnej dohody medzi Európskou komisiou a členskými štátmi pre potreby integrovaného účtu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: objem, náklady, tržby a výnosy vybraných výkonov a ukazovateľov v lesníckej a nelesníckej činnosti, druh a hodnota realizovaných investícií, priemerný počet zamestnancov, mzdy zamestnancov, stav a výkon vlastných mechanizačných prostriedkov, doplnkové ekonomické a finančné ukazovatele..

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA SO SÍDLOM V TATRANSKEJ LOMICI, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva a poskytovatelia služieb v lesnom hospodárstve bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

02 Lesníctvo a ťažba dreva.

02.4 Služby poskytované v lesníctve.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

87.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Sad (MPRV SR) 11-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o dodávkach sejbového a sadbového materiálu lesných drevín

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dodávkach sejbového a sadbového materiálu lesných drevín na domáci trh a na celkový vývoz. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti zameranej na odvetvie lesného hospodárstva a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: vlastná spotreba a dodávky semien, semenáčikov a sadeníc ihličnatých a listnatých lesných drevín v hmotnostnom vyjadrení a tržby za realizované dodávky. Údaje o dodávkach sa sledujú v členení na tuzemský trh a na celkový vývoz.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Lesy Slovenskej republiky Banská Bystrica, Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky Pliešovce, štátne organizácie obhospodarujúce školské lesy a vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

02 Lesníctvo a ťažba dreva.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

88.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poľov (MPRV SR) 12-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o revíri a stavoch zveri za poľovnícku sezónu

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o jarnom kmeňovom stave zveri, love zveri, výmere poľovnej plochy, výsledkoch poľovného hospodárenia a o škodách spôsobených vybranými druhmi zveri. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti zameranej na oblasť poľovníctva a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výmera revíru, normované kmeňové stavy zveri, výmera poľovnej plochy podľa akostných tried, výsledky poľovného hospodárenia, lov zveri, zazverovanie a škody spôsobené zverou.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Užívatelia poľovných revírov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

01.7 Lov, odchyt a súvisiace služby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

89.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Drevo (MPRV SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o spracovaní dreva a produkcii výrobkov z dreva

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o spotrebe drevnej suroviny na priemyselné spracovanie a o produkcii výrobkov z dreva, celulózy a papiera. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti za odvetvie spracovania dreva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: spotreba surového dreva na priemyselné spracovanie podľa kvalitatívnych tried v členení na ihličnaté a listnaté sortimenty, suroviny a produkty z dreva predovšetkým na výrobu celulózy a papiera, produkcia výrobkov z dreva (štiepky, rezivo, dyhy, preglejky) v členení na výrobky z ihličnatého a listnatého dreva, drevotrieskové dosky, drevovláknité dosky, celulóza, papier a lepenka.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podnikateľské subjekty (právnické osoby a fyzické osoby) s minimálnou ročnou spotrebou surového dreva 100 m3 alebo 100 ton drevnej suroviny a s minimálnou ročnou produkciou výrobkov z dreva 100 m3 alebo 100 ton, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

16.1 Pilovanie a hobľovanie dreva,

16.2 Výroba výrobkov z dreva, korku, slamy a prúteného materiálu a

17.1 Výroba celulózy, papiera a lepenky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

90.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: V (MDV SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na diaľniciach a na cestách

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na vypracovanie hodnotenia činnosti a analýzy činnosti a hospodárenia správcov komunikácií potrebných na operatívne riadenie a koncepčné riadenie, ako aj na výkon štátnej správy – dozoru nad pozemnými komunikáciami.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výkony a náklady získané z analytickej účtovej evidencie správcov komunikácií v členení na výkony a náklady na prevádzku a správu, údržbu a opravy komunikácií v technologicko-predmetnej štruktúre.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Slovenská správa ciest, samosprávne kraje, hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Správa komunikácií Košice a koncesionár (fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina vytvorená viacerými osobami), ktorý je zmluvnou stranou na realizáciu projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

91.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ZF (MDV SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi na diaľniciach a na cestách

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na účely operatívneho riadenia a koncepčného riadenia v oblasti rozdeľovania finančných prostriedkov, reprodukcie základných fondov správcov komunikácií a technologickej kontroly výkonov vo vzťahu k spotrebe hmotných zdrojov a k technologickej vybavenosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: spotreba vybraných materiálov a výrobkov, príjmy, kapitálové aktíva, počet strojov a ich obstarávacia cena.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, a. s., samosprávne kraje, hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Správa komunikácií Košice a koncesionár (fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina vytvorená viacerými osobami), ktorý je zmluvnou stranou na realizáciu projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

92.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: CI (MDV SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o cestách a ich objektoch

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dĺžke a stave ciest I. – III. triedy a ich objektov podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky a správcov cestných komunikácií. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: dĺžka ciest I. – III. triedy v členení podľa jednotlivých krajov, trás a kategórií ciest, povrchu, počtu jazdných pruhov s prihliadnutím na stav vozovky, cestné objekty v členení na mosty, podcestia a železničné priecestia a dĺžky a druhy cestných komunikácií podľa krajov a správcov cestných komunikácií.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Slovenská správa ciest.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

93.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: CI (MDV SR) 2-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o diaľniciach a rýchlostných cestách a ich objektoch

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o dĺžke a stave diaľničnej siete, rýchlostných cestách a ich objektoch podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: dĺžka diaľnic, dĺžka diaľničných privádzačov a dĺžka rýchlostných ciest v členení podľa povrchu, počtu jazdných pruhov s prihliadnutím na stav vozovky a podľa krajov, dĺžky úsekov zaradené do kategórie „E“, „TEM“ a „TEN – T“, dĺžky diaľnic podľa úsekov D1 až D4, dĺžky rýchlostných ciest podľa úsekov R1 až R7 a cestné objekty v členení na mosty, podcestia a železničné priecestia podľa stredísk správy a údržby na diaľniciach a rýchlostných cestách a podľa krajov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Slovenská správa ciest a koncesionár (fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina vytvorená viacerými osobami), ktorý je zmluvnou stranou na realizáciu projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

94.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: CI (MDV SR) 3-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o financovaní cestnej infraštruktúry

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch príjmov na financovanie cestnej infraštruktúry, o obstaraní dlhodobého hmotného majetku na dopravnú cestu a o zúčtovaní nákladov vynakladaných na cestnú infraštruktúru. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 1 a 34.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: príjmy a výdavky cestnej infraštruktúry podľa jednotlivých zdrojov a rozdeľovanie prostriedkov podľa účelu použitia, obstaranie dlhodobého hmotného majetku podľa účelu, dlhodobý majetok dopravnej cesty v cestnej infraštruktúre, zúčtovanie nákladov vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu na diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. – III. triedy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Slovenská správa ciest, samosprávne kraje, Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Správa komunikácií Košice a koncesionár (fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina vytvorená viacerými osobami), ktorý je zmluvnou stranou na realizáciu projektu verejno – súkromného partnerstva (PPP).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

95.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: KD (MDV SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o technických a prevádzkových parametroch terminálu kombinovanej dopravy

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o technických a prevádzkových parametroch terminálu kombinovanej dopravy a o zdrojoch financovania terminálu kombinovanej dopravy. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: technické a prevádzkové parametre terminálu kombinovanej dopravy, manipulačné prostriedky terminálu kombinovanej dopravy, obstarávanie dlhodobého majetku pre terminál kombinovanej dopravy podľa zdrojov financovania a zúčtovanie nákladov na terminál kombinovanej dopravy a množstvo zmanipulovaného tovaru v termináli kombinovanej dopravy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vlastníci a užívatelia terminálov kombinovanej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

96.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: KD (MDV SR) 2-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o preprave tovaru kombinovanou dopravou

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o preprave tovaru kombinovanou dopravou. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky, na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému a na medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 16.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: preprava intermodálnych prepravných jednotiek kombinovanej dopravy železničnými vozňami, ucelenými vlakmi a plavidlami v členení na vnútroštátnu prepravu a medzinárodnú prepravu, ako aj v členení na kontinentálnu kombinovanú dopravu a zámorskú kombinovanú dopravu, tovar v intermodálnych prepravných jednotkách kombinovanej dopravy prepravovaný na železničných vozňoch prevzatých alebo odovzdaných terminálom kombinovanej dopravy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Prevádzkovatelia železničnej dopravy a vodnej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

97.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: VD (MDV SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru vo vodnej doprave

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dĺžke splavných tokov na území Slovenskej republiky v členení podľa samosprávnych krajov, o obstarávaní dlhodobého hmotného majetku vodnej cesty a prístavov podľa účelu a zdrojov financovania, o výnosoch z poplatkov za použitie verejných prístavov a o nákladoch vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu vodnej infraštruktúry. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 1 a 34.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: dĺžka splavných tokov na území Slovenskej republiky v členení podľa krajov, obstarávanie dlhodobého hmotného majetku vodnej cesty a prístavov podľa účelu a zdrojov financovania a zúčtovanie nákladov vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu vodnej infraštruktúry a príjmy z poplatkov za použitie verejných prístavov podľa typu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Slovenský vodohospodársky podnik – Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Bodrogu, Slovenská plavba a prístavy, a. s., Dopravný úrad, Verejné prístavy, a. s., a prevádzkovatelia vodnej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

50.4 Vnútrozemská vodná doprava.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

98.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ŽD (MDV SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru v železničnej doprave

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o železničnej infraštruktúre v Slovenskej republike na účely dopravnej štatistiky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 1 a 34.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: stavebná dĺžka prevádzkovaných železničných tratí podľa kategórie zaťaženia a rozchodu koľají, stavebná dĺžka prevádzkovaných elektrifikovaných železničných tratí podľa kategórie zaťaženia a prúdovej sústavy, železničné trate podľa kategórie zaťaženia v členení podľa krajov, objekty na železničných tratiach, obstaranie dlhodobého hmotného majetku podľa účelu a podľa zdrojov financovania, zúčtovanie nákladov na železničnú infraštruktúru, vybrané ukazovatele podľa úsekov tratí, dopravné výkony prevádzkovateľov dopravy na dráhe a informácia o uplatnenej zníženej sadzbe pri poplatku za železničnú infraštruktúru z titulu prevádzkovania ucelených vlakov kombinovanej dopravy a spoľahlivosť, presnosť vlakov v osobnej doprave a dôvody meškaní.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Organizácia vykonávajúca správu a údržbu železničnej infraštruktúry.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

99.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: INVD (MDV SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru potrubnej dopravy, mestskej alebo prímestskej hromadnej dopravy a infraštruktúru prevádzkovateľa letiska na poskytovanie letiskových služieb a na vykonávanie neleteckých činností na letisku, z ktorého sa vykonáva obchodná letecká doprava

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nákladoch na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu infraštruktúry v potrubnej doprave a v mestskej alebo prímestskej hromadnej doprave. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely operatívneho a koncepčného riadenia, na účely štátnej štatistiky a na medzinárodné porovnania a infraštruktúry prevádzkovateľa letiska na poskytovanie letiskových služieb a na vykonávanie neleteckých činností na letisku, z ktorého sa vykonáva obchodná letecká doprava.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: obstaranie dlhodobého majetku podľa zdrojov financovania, zúčtovanie nákladov na infraštruktúru v potrubnej doprave, mestskej alebo prímestskej hromadnej doprave a infraštruktúru prevádzkovateľa letiska na poskytovanie letiskových služieb a na vykonávanie neleteckých činností na letisku, z ktorého sa vykonáva obchodná letecká doprava, vybrané dopravné a prepravné ukazovatele mestskej hromadnej dopravy, sieť liniek mestskej hromadnej dopravy a spotreba pohonných látok vozidiel mestskej hromadnej dopravy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Prevádzkovatelia letísk, z ktorých sa vykonáva obchodná letecká doprava, prevádzkovatelia mestskej a prímestskej hromadnej dopravy a potrubnej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

100.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: MPO (MDV SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o medzinárodnej preprave osôb cez územie Slovenskej republiky

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na vypracovanie podkladov pre výpočet kompenzácie k Výkazu DPH za domáci úsek v medzinárodnej osobnej doprave.

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 4.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: v cestnej doprave – počet prepravených osôb, osobokilometre, tržby bez DPH a ubehnuté kilometre celkom a za Slovenskú republiku spolu v nepravidelnej a podľa jednotlivých liniek v pravidelnej medzinárodnej preprave osôb, autobusy podľa veku; v železničnej doprave – počet prepravených osôb, tržby bez DPH za slovenský úsek v železničnej doprave v členení podľa druhu tarify a spôsobu vybavenia cestujúcich, výsledky ankety „Cestujúci v medzinárodných vlakoch“ počet vlakov, celkový počet oslovených cestujúcich, počet cestujúcich v medzinárodnej preprave, počet cestujúcich súkromných podnikateľov, počet cestujúcich súkromných podnikateľov na zahraničnej služobnej ceste.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Prevádzkovatelia verejnej a neverejnej autobusovej dopravy, ktorí sú držiteľmi dopravnej licencie a licencie Spoločenstva bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.

Prevádzkovatelia železničnej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

49.1 Osobná železničná doprava.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

101.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: OSŽD (MDV SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o železničnej doprave podľa manažéra infraštruktúry a prevádzkovateľov dopravy na dráhe

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania údajov je získať informácie o železničných tratiach, parku vozidiel, dopravných a prepravných výkonoch podľa rozchodu tratí a informácie o zamestnancoch v štrukturálnom členení podľa útvarov a zabezpečovaných činnosti pre dotazník 1. Komisie Organizácie pre spoluprácu železníc (OSŽD) za všetky podnikateľské subjekty pôsobiace v železničnej doprave v oblasti manažmentu infraštruktúry a v oblasti prevádzkovania železničnej dopravy na dráhe na základe platných licencií na prevádzkovanie osobnej a nákladnej železničnej dopravy a uzavretých zmlúv na prevádzkovanie osobnej a nákladnej dopravy na dráhe v správe Železníc Slovenskej republiky. Údaje sú využívané aj na účely monitorovania trhu železničnej dopravy v rámci Európskej únie a na účely operatívneho a koncepčného riadenia.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: neelektrifikované železničné trate podľa typu rozchodu, elektrifikované železničné trate podľa typu rozchodu a trakčnej sústavy, hnacie vozidlá podľa typu rozchodu a druhu trakcie, osobné, batožinové a iné vozne podľa typu rozchodu a druhu osobných vozňov, osobné vozne vyhovujúce požiadavkám medzinárodného dohovoru RIC, nákladné vozne podľa druhu vozňov a typu rozchodu, zamestnanci v štrukturálnom členení podľa útvarov a zabezpečovaných činnosti, vlakové kilometre podľa typu rozchodu, druhu trakcie a druhu prepravy, počet prepravených ton a osôb a prepravné výkony podľa druhu trakcie a druhu prepravy, ukazovatele hospodárskeho výsledku, vývoz, dovoz a tranzit tovaru podľa pohraničných staníc so susediacimi štátmi, prevádzkové ukazovatele a náklady podľa úsekov tratí, vybrané ukazovatele prevádzkovateľov dopravy na dráhe podľa úsekov tratí, náklady na jeden vlakový kilometer, tržby a objem dopravy – monitorovanie trhu železničnej dopravy a železničné vozne pre kombinovanú dopravu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri, ktoré majú platnú licenciu na vykonávanie dopravy na dráhe a zároveň majú uzavretú zmluvu na prevádzkovanie osobnej a nákladnej dopravy na dráhe v správe Železníc Slovenskej republiky, bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

102.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: MK (MDV SR) 1-93

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o miestnych komunikáciách

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o miestnych komunikáciách na účely dopravnej štatistiky, operatívneho a koncepčného riadenia. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na analytické účely a v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: stav miestnych komunikácií podľa funkčných skupín, funkčných tried a druhu krytu; stav komunikácií pre chodcov, cestičiek pre cyklistov, cestičiek/chodníkov pre chodcov a cyklistov; stav cyklistických pruhov a pásov, námestí, parkovísk pre automobily, parkovacích miest pre bicykle, detských dopravných ihrísk; stav objektov na miestnych komunikáciách: mostov, nadchodov a lávok, nadchodov a lávok pre cyklistov, podchodov, priepustov, priecestí so železnicou, svetelne riadených križovatiek, múrov a protihlukových stien, okružných križovatiek; výdavky na miestne komunikácie za sledované tri roky k 31. decembru.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obce a mestá.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za tri roky (rok zisťovania 2018).

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

102a.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: BF (MDV SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Výkaz o vlastníctve bytového fondu

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať detailnejšie informácie o vlastníckej štruktúre bytov. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby rozhodovania Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v oblasti podpory rozvoja bývania, potreby iných ústredných orgánov štátnej správy a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: byty vo vlastníctve právnických osôb alebo fyzických osôb v členení na byty jednoizbové a garsónky, dvojizbové a dvojgarsónky, trojizbové, štvorizbové a päť- a viacizbové.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Mestá (v Bratislave a Košiciach aj mestské časti), obce s počtom viac ako 20 nájomných bytov obstaraných s podporou dotácie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a bytové družstvá so sídlom v meste.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: jednorazovo.

Lehota na poskytnutie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. júna 2020.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

103.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: PO (RÚ) 2-02

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Polročný výkaz o poštových službách, ich kvalite a o poštovom platobnom styku

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaných poštových službách a poštovom platobnom styku z hľadiska ich štruktúry a rozsahu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na štatistické účely a analytické účely a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet vybraných a dodaných poštových zásielok, vstup do verejnej poštovej siete, vklady a výplaty v rámci poštového platobného styku, zásielky stratené, poškodené, s úbytkom obsahu a počet reklamácií v členení na vnútroštátny styk a medzinárodný styk.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

53 Poštové služby a služby kuriérov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. augusta a do 28. februára po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

104.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: PO (RÚ) 3-02

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Polročný výkaz o finančných ukazovateľoch poštových podnikov

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vybraných finančných ukazovateľoch poštových služieb a poštového platobného styku. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na štátnu poštovú politiku, štatistické a analytické účely a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: náklady, výnosy, hospodársky výsledok v členení na vnútroštátny styk a medzinárodný styk a investície do poštových služieb.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

53 Poštové služby a služby kuriérov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. augusta a do 30. apríla po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

105.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: PO (RÚ) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o poštovej sieti

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o poštovej sieti a zamestnancoch poskytujúcich poštové služby. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre štátnu poštovú politiku a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: prevádzkarne poštovej siete v členení na poštovú sieť držiteľa poštovej licencie, poštovú sieť ostatných registrovaných poštových podnikov a zamestnanci poskytujúci poštové služby.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

53 Poštové služby a služby kuriérov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

106.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: EKSS (MDV SR) 1-02

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Polročný výkaz o elektronických komunikačných sieťach a službách

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o elektronických komunikačných službách a sieťach. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre ministerstvá a orgány štátnej správy, na zostavovanie štatistických prehľadov a analýz, na účely medzinárodných organizácií, subjekty pôsobiace na elektronickom komunikačnom trhu a informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: účastnícke prípojky a prevádzka v pevných sieťach, aktívne SIM karty a prevádzka v mobilných sieťach, pripojenia na internet, vybrané ukazovatele členené podľa samosprávnych krajov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky poskytujúce elektronické komunikačné služby na základe všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb a podľa ustanovení zákona o elektronických komunikáciách.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: polročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla a do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

107.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: FET (MDV SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o ekonomických ukazovateľoch

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o elektronických komunikačných službách a sieťach. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre ministerstvá a orgány štátnej správy, na zostavovanie štatistických prehľadov a analýz, na účely medzinárodných organizácií, subjekty pôsobiace na elektronickom komunikačnom trhu a informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: tržby z poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb, zamestnanci, obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky poskytujúce elektronické komunikačné služby na základe všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb a podľa ustanovení zákona o elektronických komunikáciách.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

108.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: NM (MK SR) 1-01

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz o kultúre národnostných menšín

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kultúre národnostných menšín. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na vytvorenie porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v zmysle požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií. Podklady a prehľady sa periodicky vykazujú pri monitorovaní plnenia záväzkov, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov, (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 588/2001 Z. z.), prijatej Radou Európy 5. 11. 1992 v Štrasburgu, ako aj Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 160/1998 Z. z.), prijatým Radou Európy 1. 2. 1995 v Štrasburgu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: aktivity a financovanie kultúry národnostných menšín zo štátnych zdrojov a neštátnych zdrojov, subjekty kultúrnych aktivít, počet a druh usporiadaných kultúrnych podujatí, financovanie vydavateľských subjektov zo štátnych zdrojov a neštátnych zdrojov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Subjekty rozvíjajúce kultúru národnostných menšín, t. j. obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, verejnoprávne inštitúcie, mimovládne organizácie, cirkvi a náboženské spoločnosti, ako aj iné právnické osoby, ktoré zabezpečujú aktivity a vykonávajú vydavateľskú činnosť vo vzťahu ku kultúre národnostných menšín v Slovenskej republike, podľa SK NACE:

58.11 Vydávanie kníh,

58.13 Vydávanie novín,

58.14 Vydávanie časopisov a periodík,

58.19 Ostatné vydavateľské činnosti,

59.11 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov,

59.12 Podporné činnosti súvisiace s výrobou filmov, videozáznamov a televíznych programov,

59.20 Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok,

60.10 Rozhlasové vysielanie,

60.20 Vysielanie televízie a predplatené programy televízie,

63.91 Činnosti spravodajských agentúr,

84.11 Všeobecná verejná správa,

85.59 Ostatné vzdelávanie i. n.,

90.03 Umelecká tvorba,

90.04 Prevádzka kultúrnych zariadení,

91.11 Činnosti knižníc a archívov,

91.12 Činnosti múzeí,

93.29 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity,

94.91 Činnosti cirkevných organizácií,

94.99 Činnosti ostatných členských organizácií i. n.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.

109.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: PPH (SŠHR SR) 1-52

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Týždenný výkaz predajcov pohonných látok a palív

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na zostavenie medzinárodného dotazníka o spotrebiteľských cenách vybraných ropných výrobkov pre Európsku komisiu (Eurostat).

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 56 a 78.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: predaj a priemerná cena pohonných látok a palív.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

47.30.0 Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: týždenne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: prvý pracovný deň po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

110.

Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ropa (SŠHR SR) 1-12

Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o rope, ropných výrobkoch a zemnom plyne

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na zostavenie medzinárodného dotazníka o rope, ropných výrobkoch a zemného plyne pre Medzinárodnú energetickú agentúru a Európsku komisiu (Eurostat).

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 56 a 78.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: ťažba, výroba, nákup a predaj z domácich a zahraničných zdrojov a zásoby ropy, ropných výrobkov a zemného plynu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa SK NACE:

19.20.0 Výroba rafinovaných ropných produktov,

06.10.1 Ťažba ropy,

06.20.0 Ťažba zemného plynu,

46.71.1 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi,

49.50.1 Potrubná doprava plynu,

49.50.2 Potrubná doprava ropy a

52.10.1 Skladovanie a uskladňovanie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 250/2017 Z. z.

Rozsah a využívanie administratívnych zdrojov na účely štátnej štatistiky

Zoznam využívaných administratívnych zdrojov

I.
Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
1.Úč POD 1-01Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve – Súvaha
2.Úč POD 2-01Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve – Výkaz ziskov a strát
3.Úč FO 1-01Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve – Výkaz o príjmoch a výdavkoch
4.Úč FO 2-01Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve – Výkaz o majetku a záväzkoch
5.EB 1-01Účtovná závierka Eximbanky – Súvaha
6.EB 2-01Účtovná závierka Eximbanky – Výkaz ziskov a strát
7.Úč NUJ 1-01Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva – Súvaha
8.Úč NUJ 2-01Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva – Výkaz ziskov a strát
9.Úč ROPO SFOV 1-01Účtovná závierka pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky – Súvaha
10.Úč ROPO SFOV 2-01Účtovná závierka pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky – Výkaz ziskov a strát
11.Úč SP 1-01Účtovná závierka Sociálnej poisťovne – Súvaha
12.Úč SP 2-01Účtovná závierka Sociálnej poisťovne – Výkaz ziskov a strát
13.Úč NO 1-01Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva – Výkaz o príjmoch a výdavkoch
14.Úč NO 2-01Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva – Výkaz o majetku a záväzkoch
15.Úč MÚJ 1-01Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky – Súvaha
16.Úč MÚJ 2-01Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky – Výkaz ziskov a strát
17.Úč POI 1-01Účtovná závierka zdravotnej poisťovne
18.Fin 1-12Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách
19.Fin 2-04Finančný výkaz o vybraných údajoch aktív a pasív
20.Fin 3-04Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov
21.Fin 4-04Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov
22.Fin 5-04Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy
23.Fin 6-04Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií
25.DPM-POPriznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
26.DPM-FOPriznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
26a.VÚ POD 1-01Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky – Sekcia daňová
27.DPFOADaňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A)
28.DPFOBDaňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B)
29.DMV-PODaňové priznanie k dani z motorových vozidiel – právnické osoby
30.DMV-FODaňové priznanie k dani z motorových vozidiel – fyzické osoby
31.DPPODaňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
32.DPHDaňové priznanie – daň z pridanej hodnoty
33.SVDPHSúhrnný výkaz – daň z pridanej hodnoty
34.PREHLAD_OZN43Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň; Oznámenie o dani vyberanej podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z vyplatených príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
35.DPFO – HlásenieHlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, o zrazených preddavkoch na daň a o daňovom bonuse
36.Register/REG_DSŽiadosť o registráciu, oznámenia zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty
37.PVaVVPrijaté vklady a vyplatené výhry
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky – Colná sekcia
38.CVColné vyhlásenie
39.SPDEL_UH_ZPDaňové priznanie – Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu
40.SPDLHDaňové priznanie – Spotrebná daň z liehu
41.SPDMODaňové priznanie – Spotrebná daň z minerálneho oleja
42.SPDPVDaňové priznanie – Spotrebná daň z piva
43.SPDTVDaňové priznanie – Spotrebná daň z tabakových výrobkov
44.SPDVNDaňové priznanie – Spotrebná daň z vína a medziproduktu
45.SZ-CSociálne zabezpečenie colníkov
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Národná banka Slovenska
46.Bil (NBS) 1-12Bilancia aktív a pasív
47.Bil (NBS) 2-12Výkaz ziskov a strát
48.V (NBS) 5-12Štatistická bilancia – pasíva
49.V (NBS) 7-12Mesačný výkaz o stave úverov v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier
50.V (NBS) 11-12Mesačný výkaz o stave vkladov v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier
51.V (NBS) 13-04Štvrťročný výkaz o úrokových nákladoch a výnosoch
52.V (NBS) 31-12Mesačný výkaz o úveroch podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností
53.V (NBS) 32-01Ročný výkaz o úveroch podľa krajov
54.V (NBS) 33-12Štatistická bilancia – aktíva
55.V (NBS) 51-12Mesačný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností
56.V (NBS) 52-01Ročný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa krajov
57.V (NBS) 86-12Mesačný výkaz o cenných papieroch
58.M (NBS) 1-12Mesačná štatistická bilancia za Národnú banku Slovenska
59.M (NBS) 2-12Mesačný výkaz o preceneniach súvahových položiek
60.M (NBS) 3-12Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek
61.M (NBS) 4-12Mesačný výkaz o menovej štruktúre súvahových a podsúvahových položiek
62.M (NBS) 5-04Štvrťročný rozpis súvahových položiek podľa štátov
63.M (NBS) 6-12Mesačný výkaz o sekuritizovaných úveroch
64.M (NBS) 10-12Mesačný výkaz o nových úveroch poskytnutých v aktuálnom mesiaci v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier
65.M (NBS) 11-12Mesačný výkaz o nových vkladoch prijatých v aktuálnom mesiaci v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier
66.M (NBS) 67-12Mesačný výkaz o stavoch, transakciách a o vydaných podielových listoch podielového fondu alebo podfondu
67.M (NBS) 81-04Štvrťročná štatistická bilancia
68.Pb (NBS) 2-12Mesačný výkaz o transakciách a stavoch na účtoch nerezidentov
69.Pb (NBS) 11-12Mesačný výkaz o dividendách
70.Pb (NBS) 12-12Mesačný výkaz o cezhraničných transakciách
71.Pb (NBS) 08-04Štvrťročný výkaz o stavoch a transakciách na účtoch nerezidentov podľa geografického členenia
72.Pb (NBS) 10-04Štvrťročný výkaz o priamych investíciách
73.Pb (NBS) 4-01Ročný výkaz o vlastnom imaní a rozdelení výsledku hospodárenia
74.Ps (NBS) 1-01Ročný výkaz o účtoch bánk a pobočiek zahraničných bánk
75.Ps (NBS) 2-01Ročný výkaz o vydaných kartách a termináloch
76.Ps (NBS) 3-01Ročný výkaz o ukazovateľoch využitia platobných prostriedkov a terminálov
77.Kis (PF) 15-04Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu
78.Kis (PF) 16-04Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu
79.Kis (PF) 18-04Výkaz o aktívach a pasívach špeciálneho podielového fondu nehnuteľností
80.Kis (PF) 19-04Výkaz o výnosoch a nákladoch špeciálneho podielového fondu nehnuteľností
81.Cd (NBS) 54-12Zoznam emitentov a emisií cenných papierov
82.U (NBS) 30-04Výkaz o aktívach a pasívach
83.Ppn (PTZ) 03-04Výkaz o poistnom trhu životného poistenia
84.Ppn (TAP) 08-01Výkaz o technických aspektoch poistenia
85.F (NBS) 24-04Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív – stavy
86.Dss (SUV) 15-02Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti
87.Dds (SUV) 38-02Výkaz aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
88.Dss (VZS) 16-02Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti
89.Dds (VZS) 39-02Výkaz výnosov a nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
90.Dof (HMF) 03-02Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde
91.Dfo (HMF) 11-02Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
92.Dof (SP) 17-02Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov
93.Dfo (PU) 47-02Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok
94.Dof (PAS) 31-02Výkaz pasív dôchodkového fondu
95.Dfo (PAS) 42-02Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu
96.Dof (VVN) 32-02Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu
97.Dfo (VVN) 43-02Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu
102.SLUZ (NBS) 01-04Štvrťročný výkaz o prijatých službách zo zahraničia a poskytnutých službách do zahraničia
103.DVSDovoz a vývoz služieb v podrobnom členení
104.VÚP (BIL) 1-04Vybrané údaje z nákladov a výnosov za bežné účtovné obdobie
105.PB (NBS) 25-04Štvrťročný výkaz o aktívach a pasívach voči zahraničiu
106.PB (NBS) 26-12Mesačný výkaz o majetkových účastiach
107.Sii (ANU) 24-04Výkaz o činnosti súvisiacej so starobným dôchodkovým sporením
108.Ppn (ANU) 25-01Výkaz o záväzkoch súvisiacich so starobným dôchodkovým sporením
109.PBPlatobná bilancia
110.MIPMedzinárodná investičná pozícia
111.VZS NBSVýkaz ziskov a strát NBS
112.SOLVENCY IIPoistenie a zaistenie
113.TRAN-KARTÚdaje o transakciách (platbách) platobnými kartami realizovaných domácnosťami
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Hlavný banský úrad
114. URAZY HBU Registrácia pracovných úrazov Hlavného banského úradu
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
115.PERIODIKAZoznam periodickej tlače
116.ZUC-NUTZoznam kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
117.Dotazník o výdavkoch na vojenské zariadenia
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
118.Sociálne zabezpečenie vojakov
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
119.PREDAJ PESTICIDOVÚdaje o uvedení prípravku na ochranu rastlín na trh
120.SPOTREBA PESTICIDOVÚdaje o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín
121.POTRAV (MPRV SR)Ročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu
122.VYROBA VINAHlásenie o výrobe vína a muštu
123.ZASOBY VINAHlásenie o stave zásob vína a muštu
Národné lesnícke centrum
124.LESYÚdaje za lesné hospodárstvo
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
125.IK 1Mesačná štatistika o nástupe do zamestnania a skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky na základe informačnej karty
126.IK 2Mesačná štatistika o vyslaní na výkon zamestnania a skončení vyslania na výkon zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky na základe informačnej karty
127.IK 3Mesačná štatistika o nástupe do zamestnania a skončení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky na základe informačnej karty
128.POVMesačná štatistika o nástupe do zamestnania a skončení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky na základe povolenia na zamestnanie
129.UoZ_MSMesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
130.UoZ_ASŠtatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie – absolventov škôl (podľa § 8 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.)
131.UoZ_MSOŠtatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie podľa miest a obcí
132.VPMVoľné pracovné miesta
133.PSDDŠtatistika o počte poberateľov sociálnych dávok a dotácií
134.DHNDávky pomoci v hmotnej núdzi
135.DSPDávky štátnej sociálnej podpory
136.PPKSD ŤZPPeňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
137.NVNáhradné výživné
138.SODSKSociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
139.PPNSDPríspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
140.APTPAktívna politika trhu práce
Národný inšpektorát práce
141.RPURegistrácia pracovných úrazov
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
142.V (MS SR) 8-12Mesačný výkaz o pohybe agendy obchodného registra
143.V (MS SR) 7-02/TPolročný výkaz o ochrannej výchove
144.OARočný štatistický prehľad o občianskoprávnej agende
145.TARočný štatistický prehľad o trestnej agende
Zbor väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia
146.SZ-ZVJSSociálne zabezpečenie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
147.VAZENSTVORočný štatistický prehľad o činnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
148.Škol (MŠVVŠ SR) 1-04Štvrťročný výkaz o práci v školstve
149.Škol (MŠVVŠ SR) 2-04Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
150.Škol (MŠVVŠ SR) 1-01Výkaz o materskej škole
151.Škol (MŠVVŠ SR) 2-01Výkaz o strednej škole
152.Škol (MŠVVŠ SR) 3-01Výkaz o základnej škole
153.Škol (MŠVVŠ SR) 10-01Výkaz o školskej a akademickej knižnici
154.Škol (MŠVVŠ SR) 11-01Výkaz o vysokej škole
155.Škol (MŠVVŠ SR) 12-01Výkaz o absolventoch vysokej školy
156.Škol (MŠVVŠ SR) 26-01Výkaz o športovej škole a športovej triede
157.Škol (MŠVVŠ SR) 40-01Výkaz o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce
158.Sport (MŠVVŠ SR) 1-01Výkaz o centrách talentovanej mládeže
159.Úr (MŠVVŠ SR) 1-01Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov
160.VSRVVVýdavky štátneho rozpočtu na výskum a vývoj
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
161.REGOBRegister obyvateľov Slovenskej republiky
162.SZ-PZSociálne zabezpečenie príslušníkov Policajného zboru
163.ECUEvidencia cudzincov
164.UENSŠO SRÚstredná evidencia nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky
165.MigraInformačný systém migrácia a medzinárodná ochrana
166.RFORegister fyzických osôb
Prezídium Policajného zboru
167.EŠSKEvidenčno-štatistický systém kriminality
Prezídium Hasičského a záchranného zboru
168.POZIAROVOSTRočný štatistický prehľad požiarovosti
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
169.E (MZ SR) 1-04Štvrťročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve
170.E (MZ SR) 2-01Ročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve
170a.E (MZ SR) 3-12Mesačný výkaz o ekonomike vybraných organizácií v zdravotníctve
171.L (MZ SR) 1-04Štvrťročný výkaz o vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách
172.L (MZ SR) 2-04Štvrťročný výkaz o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
173.M (MZ SR) 1-01Ročný výkaz o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve
174.Z (MZ SR) 4-12Správa o rodičke
175.Z (MZ SR) 7-12Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva
176.Z (MZ SR) 8-12Hlásenie pohlavnej choroby
177.Z (MZ SR) 12-12Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania
178.ZS (MZ SR) 3-12Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe
179.ZS (MZ SR) 4-12Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti
180.TBCNárodný register tuberkulózy
181.VCHNárodný register vrodených chýb
182.NRPZNárodný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
183.VPCHVybrané prenosné choroby povinne hlásené
184.OCKOVANIEOčkovanie detí
185.VODA_UVZÚdaje o kvalite vody v rekreačných jazerách a vodných nádržiach
186.ASTRAutomatizovaný systém triedenia rizík
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
187.PVZPPoistenci verejného zdravotného poistenia
188.RPPRegister platiteľov poisteného vo verejnom zdravotnom poistení
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
190. ODPAD Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
191. CH_UZEMIA Chránené územia
Slovenský hydrometeorologický ústav
192.EMISIEÚdaje o emisiách
193.OVZDUSIEÚdaje o kvalite ovzdušia
194.VODA_SHMUÚdaje o kvalite vody
195.KLIMAÚdaje o klimatických podmienkach
196.POVODNEÚdaje o povodniach
Výskumný ústav vodného hospodárstva
197. ZBERVAK Údaje o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Slovenská inšpekcia životného prostredia
198. VODA_SIZPÚdaje o mimoriadnom zhoršení vôd
Environmentálny fond
199. POKUTYÚdaje o uložených a zaplatených pokutách za porušenie predpisov v ochrane životného prostredia
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
200.LOZISKAÚdaje o geologických podmienkach – stav zásob výhradných ložísk a ložísk nevyhradených nerastov
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Sociálna poisťovňa
201.SocpÚdaje Sociálnej poisťovne
202.ZAMESTNANOSTÚdaje Sociálnej poisťovne o zamestnanosti
203.Nem ÚrÚdaje o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Zdravotné poisťovne
204.ZdpÚdaje zdravotnej poisťovne
205.PD_ZdpPovinná dokumentácia zdravotnej poisťovne
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Dôchodkové správcovské spoločnosti
206.DSSÚdaje o dôchodkovom sporení
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Doplnkové dôchodkové spoločnosti
207.DDSÚdaje o doplnkovom dôchodkovom sporení
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Samosprávne kraje
208.VYDAVKY V-SKVýdavky na sociálnu pomoc
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
209.PROKURATURAŠtatistický prehľad trestnej a netrestnej činnosti
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
210.VYMERAÚdaje o výmere obcí podľa jednotlivých druhov pozemkov
211.SPI KN Prehľady o plochách druhov pozemkov podľa údajov katastra nehnuteľností spracované podľa sumarizačného kódu
II.
Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
1.Úč POD 1-01Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve – Súvaha
2.Úč POD 2-01Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve – Výkaz ziskov a strát
3.Úč FO 1-01Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve – Výkaz o príjmoch a výdavkoch
4.Úč FO 2-01Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve – Výkaz o majetku a záväzkoch
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
5.ORGFARMEkologická výroba
III.
Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
1.SZ-VSociálne zabezpečenie vojakov
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Zbor väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia
2.SZ-ZVJSSociálne zabezpečenie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Policajného zboru
3.SZ-PZSociálne zabezpečenie príslušníkov Policajného zboru
IV.
Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
1.Škol (MŠVVŠ SR) 1-01Výkaz o materskej škole
2.Škol (MŠVVŠ SR) 2-01Výkaz o strednej škole
3.Škol (MŠVVŠ SR) 3-01Výkaz o základnej škole
4.Škol (MŠVVŠ SR) 4-01Výkaz o materskej škole a základnej škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
5.Škol (MŠVVŠ SR) 11-01Výkaz o vysokej škole
6.Škol (MŠVVŠ SR) 12-01Výkaz o absolventoch vysokých škôl
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
7.Fin 1-12Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách
V.
Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1.ECUEvidencia cudzincov
2.MigraInformačný systém migrácia a medzinárodná ochrana
VI.
Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1.UCTY_EMISIEÚdaje za účet emisií do ovzdušia
1.VYBR_ODPADÚdaje o vybraných druhoch odpadov a preprave odpadu

Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov

I.

Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

1.

Značka administratívneho zdroja: Úč POD 1-01

Názov administratívneho zdroja: Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve Súvaha

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za nefinančný sektor a jeho subsektory a sektor verejnej správy a na výpočet vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH (výpočet kompenzácie za malé od DPH oslobodené firmy s obratom nad 10 000 eur).

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22, a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Kompletné údaje za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, SK NACE, právnej formy, druhu vlastníctva, počtu zamestnancov vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa identifikačného čísla organizácie (IČO), ktoré sú zahrnuté do spracovania.

Súbor preberaných údajov tvoria všetky posledné platné účtovné výkazy v stave „rôzny od zrušených“ k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie vrátane výkazov so zostavenou (neschválenou) účtovnou závierkou v prípade predbežných individuálnych údajov s identifikátorom DIČ; definitívne údaje sú zasielané ako oprava/doplnenie súboru s predbežnými údajmi (výkazy spracované alebo opravené po zaslaní súboru s predbežnými údajmi).

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: predbežné údaje do 20. mája, 20. júna, 31. augusta a 30. novembra po referenčnom období, definitívne údaje do 31. marca po referenčnom období.

2.

Značka administratívneho zdroja: Úč POD 2-01

Názov administratívneho zdroja: Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve Výkaz ziskov a strát

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za nefinančný sektor a jeho subsektory a sektor verejnej správy a na výpočet vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH (výpočet kompenzácie za malé od DPH oslobodené firmy s obratom nad 10 000 eur).

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Kompletné údaje za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, SK NACE, právnej formy, druhu vlastníctva, počtu zamestnancov vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa identifikačného čísla organizácie (IČO), ktoré sú zahrnuté do spracovania.

Súbor preberaných údajov tvoria všetky posledné platné účtovné výkazy v stave „rôzny od zrušených“ k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie vrátane výkazov so zostavenou (neschválenou) účtovnou závierkou, predbežné individuálne údaje s identifikátorom DIČ; definitívne údaje sú zasielané ako oprava/doplnenie súboru s predbežnými údajmi (výkazy spracované alebo opravené po zaslaní súboru s predbežnými údajmi).

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: predbežné údaje do 20. mája, 20. júna, 31. augusta a 30. novembra po referenčnom období, definitívne údaje do 31. marca po referenčnom období.

3.

Značka administratívneho zdroja: Úč FO 1-01

Názov administratívneho zdroja: Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve Výkaz

o príjmoch a výdavkoch

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na výpočet vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH (výpočet kompenzácie za malé od DPH oslobodené firmy s obratom nad 10 000 eur).

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Kompletné údaje za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov európskeho systému národných účtov, SK NACE, právnej formy, druhu vlastníctva a v územnom členení vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa identifikačného čísla organizácie (IČO), ktoré sú zahrnuté do spracovania.

Súbor preberaných údajov tvoria všetky posledné platné účtovné výkazy v stave „rôzny od zrušených“ k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie vrátane výkazov so zostavenou (neschválenou) účtovnou závierkou, predbežné individuálne údaje s identifikátorom DIČ; definitívne údaje sú zasielané ako oprava/doplnenie súboru s predbežnými údajmi (výkazy spracované alebo opravené po zaslaní súboru s predbežnými údajmi).

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: predbežné údaje do 20. júna, 31. augusta a 30. novembra po referenčnom období, definitívne údaje do 31. marca po referenčnom období.

4.

Značka administratívneho zdroja: Úč FO 2-01

Názov administratívneho zdroja: Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve Výkaz o majetku a záväzkoch

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na výpočet vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH (výpočet kompenzácie za malé od DPH oslobodené firmy s obratom nad 10 000 eur).

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Kompletné údaje za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov európskeho systému národných účtov, SK NACE, právnej formy, druhu vlastníctva a v územnom členení vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa identifikačného čísla organizácie (IČO), ktoré sú zahrnuté do spracovania.

Súbor preberaných údajov tvoria všetky posledné platné účtovné výkazy v stave „rôzny od zrušených“ k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie vrátane výkazov so zostavenou (neschválenou) účtovnou závierkou, predbežné individuálne údaje s identifikátorom DIČ; definitívne údaje sú zasielané ako oprava/doplnenie súboru s predbežnými údajmi (výkazy spracované alebo opravené po zaslaní súboru s predbežnými údajmi).

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: predbežné údaje do 20. júna, 31. augusta a 30. novembra po referenčnom období, definitívne údaje do 31. marca po referenčnom období.

5.

Značka administratívneho zdroja: EB 1-01

Názov administratívneho zdroja: Účtovná závierka Eximbanky Súvaha

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Súvaha Exportno-importnej banky Slovenskej republiky v plnom rozsahu.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 30. apríla po referenčnom období.

6.

Značka administratívneho zdroja: EB 2-01

Názov administratívneho zdroja: Účtovná závierka Eximbanky Výkaz ziskov a strát

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Výkaz ziskov a strát Exportno-importnej banky Slovenskej republiky v plnom rozsahu.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 30. apríla po referenčnom období.

7.

Značka administratívneho zdroja: Úč NUJ 1-01

Názov administratívneho zdroja: Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva Súvaha

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam a za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Súvaha v triedení podľa inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa obcí a samosprávnych krajov, SK NACE, právnej formy, druhu vlastníctva vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, a podľa inštitucionálnych jednotiek za sektor verejnej správy.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: predbežné údaje do 31. augusta a 31. decembra po referenčnom období, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

8.

Značka administratívneho zdroja: Úč NUJ 2-01

Názov administratívneho zdroja: Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva Výkaz ziskov a strát

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam a za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Kompletné údaje za uvedené subjekty v triedení podľa inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa obcí a samosprávnych krajov, SK NACE, právnej formy, druhu vlastníctva vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa identifikačného čísla organizácie, ktoré sú zahrnuté do spracovania, a podľa inštitucionálnych jednotiek za sektor verejnej správy.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: predbežné údaje do 31. augusta a 31. decembra po referenčnom období, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

9.

Značka administratívneho zdroja: Úč ROPO SFOV 1-01

Názov administratívneho zdroja: Účtovná závierka pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkySúvaha

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Kompletné ročné údaje za subjekty predkladajúce tento typ výkazov v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov a podľa SK NACE.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 50. dňa po referenčnom období.

10.

Značka administratívneho zdroja: Úč ROPO SFOV 2-01

Názov administratívneho zdroja: Účtovná závierka pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyVýkaz ziskov a strát

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Kompletné ročné údaje za subjekty predkladajúce tento typ výkazov v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov a podľa SK NACE.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 50. dňa po referenčnom období.

11.

Značka administratívneho zdroja: Úč SP 1-01

Názov administratívneho zdroja: Účtovná závierka Sociálnej poisťovneSúvaha

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Kompletné údaje súvahy Sociálnej poisťovne podľa SK NACE.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 50. dňa po referenčnom období.

12.

Značka administratívneho zdroja: Úč SP 2-01

Názov administratívneho zdroja: Účtovná závierka Sociálnej poisťovneVýkaz ziskov a strát

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Kompletné údaje výkazu ziskov a strát Sociálnej poisťovne podľa SK NACE.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 50. dňa po referenčnom období.

13.

Značka administratívneho zdroja: Úč NO 1-01

Názov administratívneho zdroja: Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva Výkaz o príjmoch a výdavkoch

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Kompletné údaje o príjmoch a výdavkoch neziskových organizácií v triedení inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov, podľa SK NACE, právnej formy, druhu vlastníctva vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, a podľa inštitucionálnych jednotiek za sektor verejnej správy.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: predbežné údaje do 31. augusta a 31. decembra po referenčnom období, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

14.

Značka administratívneho zdroja: Úč NO 2-01

Názov administratívneho zdroja: Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva Výkaz o majetku a záväzkoch

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam a za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Kompletné údaje o majetku a záväzkoch neziskových organizácií v triedení inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov, podľa SK NACE, právnej formy, druhu vlastníctva vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, a podľa inštitucionálnych jednotiek za sektor verejnej správy.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: predbežné údaje do 31. augusta a 31. decembra po referenčnom období, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

15.

Značka administratívneho zdroja: Úč MUJ 1-01

Názov administratívneho zdroja: Účtovná závierka mikro účtovnej jednotkySúvaha

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Kompletné údaje za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, SK NACE, právnej formy, druhu vlastníctva, počtu zamestnancov vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa identifikačného čísla organizácie (IČO), ktoré sú zahrnuté do spracovania.

Súbor preberaných údajov tvoria všetky posledné platné účtovné výkazy v stave „rôzny od zrušených“ k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie vrátane výkazov so zostavenou (neschválenou) účtovnou závierkou v prípade predbežných individuálnych údajov s identifikátorom DIČ; definitívne údaje sú zasielané ako oprava/doplnenie súboru s predbežnými údajmi (výkazy spracované alebo opravené po zaslaní súboru s predbežnými údajmi).

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: predbežné údaje do 20. mája, 20. júna, 31. augusta a 30. novembra po referenčnom období, definitívne údaje do 31. marca po referenčnom období.

16.

Značka administratívneho zdroja: Úč MUJ 2-01

Názov administratívneho zdroja: Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky Výkaz ziskov a strát

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Kompletné údaje za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, SK NACE, právnej formy, druhu vlastníctva, počtu zamestnancov vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa identifikačného čísla organizácie (IČO), ktoré sú zahrnuté do spracovania.

Súbor preberaných údajov tvoria všetky posledné platné účtovné výkazy v stave „rôzny od zrušených“ k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie vrátane výkazov so zostavenou (neschválenou) účtovnou závierkou v prípade predbežných individuálnych údajov s identifikátorom DIČ; definitívne údaje sú zasielané ako oprava/doplnenie súboru s predbežnými údajmi (výkazy spracované alebo opravené po zaslaní súboru s predbežnými údajmi).

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: predbežné údaje do 20. mája, 20. júna, 31. augusta a 30. novembra po referenčnom období, definitívne údaje do 31. marca po referenčnom období.

17.

Značka administratívneho zdroja: Úč POI 1-04

Názov administratívneho zdroja: Účtovná závierka zdravotnej poisťovne

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy

a sektor finančných korporácií za zložku zdravotné poisťovne.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Kompletné štvrťročné a ročné údaje za verejné a súkromné zdravotné poisťovne podľa SK NACE.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: štvrťročne a ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 50. dňa po referenčnom období.

18.

Značka administratívneho zdroja: Fin 1-12

Názov administratívneho zdroja: Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Kompletné štvrťročné údaje o príjmoch a výdavkoch za subjekty verejnej správy a za verejné, ako aj súkromné zdravotné poisťovne podľa inštitucionálnych jednotiek, druhu rozpočtu, organizačného, ekonomického a funkčného členenia v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a členenia podľa SK NACE.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 50. dňa po referenčnom období.

19.

Značka administratívneho zdroja: Fin 2-04

Názov administratívneho zdroja: Finančný výkaz o vybraných údajoch aktív a pasív

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Kompletné štvrťročné údaje za všetky subjekty verejnej správy, za rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie štátu, obcí a vyšších územných celkov a Sociálnu poisťovňu iba za prvé tri štvrťroky vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, aj s územným členením podľa obcí a samosprávnych krajov.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 50. dňa po referenčnom období.

20.

Značka administratívneho zdroja: Fin 3-04

Názov administratívneho zdroja: Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Vybrané finančné aktíva a pasíva spracované za subjekty verejnej správy a za všetky verejné, ako aj súkromné zdravotné poisťovne podľa subsektorov verejnej správy (okrem rozpočtových organizácií) európskeho systému národných účtov.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 50. dňa po referenčnom období.

21.

Značka administratívneho zdroja: Fin 4-04

Názov administratívneho zdroja: Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Vybrané finančné pasíva spracované za subjekty verejnej správy a za všetky verejné, ako aj súkromné zdravotné poisťovne podľa subsektorov verejnej správy (okrem rozpočtových organizácií) európskeho systému národných účtov.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 50. dňa po referenčnom období.

22.

Značka administratívneho zdroja: Fin 5-04

Názov administratívneho zdroja: Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Štvrťročné údaje pre vybrané položky finančných pasív vstupujúcich do dlhu verejnej správy za subjekty verejnej správy a za všetky verejné, ako aj súkromné zdravotné poisťovne okrem rozpočtových organizácií, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovenského národného strediska pre ľudské práva a Ústavu pamäti národa.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 50. dňa po referenčnom období.

23.

Značka administratívneho zdroja: Fin 6-04

Názov administratívneho zdroja: Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Štvrťročné údaje ostatných pohľadávok a ostatných záväzkov a ich rozklad na podrobnejšie kategórie za subjekty verejnej správy.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 50. dňa po referenčnom období.

25.

Značka administratívneho zdroja: DPM-PO

Názov administratívneho zdroja: Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa SK NACE a v členení podľa druhu dane a právnej formy daňového subjektu.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 30. júna po referenčnom období.

26.

Značka administratívneho zdroja: DPM-FO

Názov administratívneho zdroja: Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa SK NACE a v členení podľa druhu dane a právnej formy daňového subjektu.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 30. júna po referenčnom období.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky – Sekcia daňová

26a.

Značka administratívneho zdroja: VU POD 1-01

Názov administratívneho zdroja: Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za nefinančný sektor a jeho subsektory a sektor verejnej správy a na výpočet vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH (výpočet kompenzácie za malé od DPH oslobodené firmy s obratom nad 10 000 eur).
Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Údaje za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, SK NACE, právnej formy, druhu vlastníctva, počtu zamestnancov vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa identifikačného čísla organizácie (IČO), ktoré sú zahrnuté do spracovania. Súbor preberaných údajov tvoria všetky posledné platné účtovné výkazy v stave „rôzny od zrušených“ k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie vrátane výkazov so zostavenou (neschválenou) účtovnou závierkou, predbežné individuálne údaje s identifikátorom DIČ; definitívne údaje sú zasielané ako oprava/doplnenie súboru s predbežnými údajmi (výkazy spracované alebo opravené po zaslaní súboru s predbežnými údajmi).

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: predbežné údaje do 20. mája po referenčnom období, definitívne údaje do 31. marca po referenčnom období.

27.

Značka administratívneho zdroja: DPFOA

Názov administratívneho zdroja: Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A)

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov v súlade s transmisným programom a pri tvorbe Európskeho integrovaného systému štatistík sociálnej ochrany (ESSPROS).

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22, 38 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa SK NACE.

Súbor preberaných údajov (agregácie podľa obcí) tvoria všetky daňové priznania v stave „spracovaný“ stĺpec „daňovníka“ k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie v prípade predbežných údajov. Súbor s definitívnymi údajmi kompletne nahradzuje súbor s predbežnými údajmi.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: predbežné údaje do 15. augusta po referenčnom období, definitívne údaje do 15. januára po referenčnom období.

28.

Značka administratívneho zdroja: DPFOB

Názov administratívneho zdroja: Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B)

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov v súlade s transmisným programom a pri tvorbe Európskeho integrovaného systému štatistík sociálnej ochrany (ESSPROS).

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22, 38 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa SK NACE.

Súbor preberaných údajov (agregácie podľa obcí) tvoria všetky daňové priznania v stave „spracovaný“ stĺpec „daňovníka“ k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie v prípade predbežných údajov. Súbor s definitívnymi údajmi kompletne nahradzuje súbor s predbežnými údajmi.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: predbežné údaje do 15. augusta po referenčnom období, definitívne údaje do 15. januára po referenčnom období.

29.

Značka administratívneho zdroja: DMV-PO

Názov administratívneho zdroja: Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel – právnické osoby

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa SK NACE a v členení podľa právnej formy daňového subjektu.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 30. júna po referenčnom období.

30.

Značka administratívneho zdroja: DMV-FO

Názov administratívneho zdroja: Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel – fyzické osoby

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa SK NACE a v členení podľa právnej formy daňového subjektu.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 30. júna po referenčnom období.

31.

Značka administratívneho zdroja: DPPO

Názov administratívneho zdroja: Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na výpočet vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH (výpočet kompenzácie za malé od DPH oslobodené firmy s obratom nad 10 000 eur).

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov, podľa SK NACE a v členení podľa právnej formy daňového subjektu.

Súbor preberaných údajov tvoria všetky daňové priznania v stave „spracovaný“ k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie v prípade predbežných individuálnych údajov s identifikátorom DIČ. Súbor s definitívnymi údajmi kompletne nahradzuje súbor s predbežnými údajmi.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: predbežné údaje do 20. júna po referenčnom období, definitívne údaje do 15. januára po referenčnom období.

32.

Značka administratívneho zdroja: DPH

Názov administratívneho zdroja: Daňové priznanie – daň z pridanej hodnoty

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov, na výpočet vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH (výpočet kompenzácie za malé od DPH oslobodené firmy s obratom nad 10 000 eur) a na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22, 29, 32 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov, podľa SK NACE, členenie podľa druhu daňového subjektu – fyzická osoba, právnická osoba, a členenie podľa právnej formy daňovníka.

Súbor preberaných údajov tvoria všetky daňové priznania v stave „spracovaný“ k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie v prípade predbežných individuálnych údajov s identifikátorom DIČ. Súbor s definitívnymi údajmi kompletne nahradzuje súbor s predbežnými údajmi.

Podrobné mesačné údaje v rozsahu potrebnom na zostavenie a zvýšenie kvality štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi, na zostavenie a zvýšenie kvality štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky a na určenie spravodajskej povinnosti pre štatistiku obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: mesačne, štvrťročne a ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: mesačne a štvrťročne do 20. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom uplynul termín na podanie daňového priznania DPH za príslušné zdaňovacie obdobie, ročne do 20. júna po referenčnom období – len definitívne údaje.

33.

Značka administratívneho zdroja: SVDPH

Názov administratívneho zdroja: Súhrnný výkaz – daň z pridanej hodnoty

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22, 29, 32 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Podrobné mesačné a štvrťročné údaje v rozsahu potrebnom na zostavenie a zvýšenie kvality štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: štvrťročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení mesiaca, v ktorom bol súhrnný výkaz podaný.

34.

Značka administratívneho zdroja: PREHLAD_OZN43

Názov administratívneho zdroja: Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň; Oznámenie o dani vyberanej podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z vyplatených príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a pri tvorbe Európskeho integrovaného systému štatistík sociálnej ochrany (ESSPROS).

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22, 38 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov a podľa SK NACE, údaje o počte spravodajských jednotiek a počte zamestnancov, za ktoré sa hlásenie podáva podľa uvedeného členenia.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 31. mája po referenčnom období.

35.

Značka administratívneho zdroja: DPFO Hlásenie

Názov administratívneho zdroja: Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, o zrazených preddavkoch na daň a o daňovom bonuse

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov v súlade s transmisným programom a pri tvorbe Európskeho integrovaného systému štatistík sociálnej ochrany (ESSPROS).

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22, 38 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov a podľa SK NACE, údaje o počte spravodajských jednotiek a počte zamestnancov, za ktorých sa hlásenie podáva podľa uvedeného členenia.

Súbor preberaných údajov (agregácie podľa obcí) tvoria všetky daňové priznania v stave „spracovaný“ stĺpec „daňovníka“ k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie v prípade predbežných údajov. Súbor s definitívnymi údajmi kompletne nahradzuje súbor s predbežnými údajmi.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: predbežné údaje do 15. augusta po referenčnom období, definitívne údaje do 15. januára po referenčnom období.

36.

Značka administratívneho zdroja: Register/REG_DS

Názov administratívneho zdroja: Žiadosť o registráciu, oznámenia zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na výpočet kompenzácie za malé od DPH oslobodené firmy s obratom nad 10 000 eur a na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi Európskej únie.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22, 29, 32 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Registračné a identifikačné údaje súvisiace s určením daňovej povinnosti v plnom rozsahu za Slovenskú republiku podľa inštitucionálnych jednotiek.

Súbor preberaných údajov tvoria špecifikované informácie o daňových subjektoch – fyzických osobách a právnických osobách, ktoré podali za definované zdaňovacie obdobie daňové priznanie alebo účtovný výkaz s identifikátorom DIČ.

Mesačné zmeny a doplnenia registračných a identifikačných údajov platiteľov DPH a iných osôb, ktoré sú registrované pre DPH, v rozsahu potrebnom na zostavenie a zvýšenie kvality štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi, na zostavenie a zvýšenie kvality štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky a na určenie spravodajskej povinnosti pre štatistiku obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: mesačne a ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: mesačne do 20. dňa mesiaca po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 20. júna po referenčnom období, definitívne údaje do 15. januára nasledujúceho roka.

37.

Značka administratívneho zdroja: PVaVV

Názov administratívneho zdroja: Prijaté vklady a vyplatené výhry

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor domácností.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22, 29, 32 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Agregované údaje prijatých vkladov a vyplatených výhier podľa jednotlivých druhov hazardných hier a podľa sídla prevádzkovateľa, podľa krajov NUTS3 a spolu za Slovenskú republiku.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 30. júna po referenčnom období.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Colná sekcia

38.

Značka administratívneho zdroja: CV

Názov administratívneho zdroja: Colné vyhlásenie

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom Európskej únie a jej členských štátov s nečlenskými krajinami a štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 27, 30, 59, 62, 63 a 66.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Podrobné mesačné údaje v rozsahu potrebnom na zostavenie štatistiky zahraničného obchodu, najmä druh tovaru a obchodu, colný režim, krajina určenia a členský štát skutočného vývozu (v prípade vývozu), krajina zaslania, krajina pôvodu, členský štát určenia (v prípade dovozu), hmotnosť tovaru, množstvo tovaru v dodatkových merných jednotkách, štatistická hodnota tovaru, identifikačné číslo vývozcu, dovozcu a deklaranta a druh dopravy.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: mesačne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: mesačne do 25. dňa po referenčnom období.

39.

Značka administratívneho zdroja: SPDEL_UH_ZP

Názov administratívneho zdroja: Daňové priznanie – Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa SK NACE a podľa druhu spotrebnej dane, v členení podľa druhu daňového subjektu – fyzická osoba, právnická osoba, v členení podľa právnej formy daňového subjektu a v členení daní na spotrebné dane z domácej produkcie a spotrebné dane vyberané na colnici z dovozu.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 30. júna po referenčnom období.

40.

Značka administratívneho zdroja: SPDLH

Názov administratívneho zdroja: Daňové priznanie – Spotrebná daň z liehu

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa SK NACE a podľa druhu spotrebnej dane, v členení podľa druhu daňového subjektu – fyzická osoba, právnická osoba, v členení podľa právnej formy daňového subjektu a v členení daní na spotrebné dane z domácej produkcie a spotrebné dane vyberané na colnici z dovozu.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 30. júna po referenčnom období.

41.

Značka administratívneho zdroja: SPDMO

Názov administratívneho zdroja: Daňové priznanie – Spotrebná daň z minerálneho oleja

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa SK NACE a podľa druhu spotrebnej dane, v členení podľa druhu daňového subjektu – fyzická osoba, právnická osoba, v členení podľa právnej formy daňového subjektu a v členení daní na spotrebné dane z domácej produkcie a spotrebné dane vyberané na colnici z dovozu.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 30. júna po referenčnom období.

42.

Značka administratívneho zdroja: SPDPV

Názov administratívneho zdroja: Daňové priznanie – Spotrebná daň z piva

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa SK NACE a podľa druhu spotrebnej dane, v členení podľa druhu daňového subjektu – fyzická osoba, právnická osoba, v členení podľa právnej formy daňového subjektu a v členení daní na spotrebné dane z domácej produkcie a spotrebné dane vyberané na colnici z dovozu.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 30. júna po referenčnom období.

43.

Značka administratívneho zdroja: SPDTV

Názov administratívneho zdroja: Daňové priznanie – Spotrebná daň z tabakových výrobkov

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa SK NACE a podľa druhu spotrebnej dane, v členení podľa druhu daňového subjektu – fyzická osoba, právnická osoba, v členení podľa právnej formy daňového subjektu a v členení daní na spotrebné dane z domácej produkcie a spotrebné dane vyberané na colnici z dovozu.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 30. júna po referenčnom období.

44.

Značka administratívneho zdroja: SPDVN

Názov administratívneho zdroja: Daňové priznanie – Spotrebná daň z vína a medziproduktu

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa samosprávnych krajov a podľa SK NACE a podľa druhu spotrebnej dane, v členení podľa druhu daňového subjektu – fyzická osoba, právnická osoba, v členení podľa právnej formy daňového subjektu a v členení daní na spotrebné dane z domácej produkcie a spotrebné dane vyberané na colnici z dovozu.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 30. júna po referenčnom období.

45.

Značka administratívneho zdroja: SZ-C

Názov administratívneho zdroja: Sociálne zabezpečenie colníkov

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú pri tvorbe Európskeho integrovaného systému štatistík sociálnej ochrany (ESSPROS).

Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 38.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Prijaté poistné na nemocenské, úrazové a výsluhové zabezpečenie; príjmy zo štátneho rozpočtu a rozpočtu fondu a iné príjmy. Počet poistencov podľa druhu poistného vzťahu, veku a pohlavia. Výdavky na dávky sociálneho zabezpečenia podľa zabezpečenia a dávok, administratívne výdavky a iné výdavky. Počet poberateľov dávok podľa veku, pohlavia a druhov dávok. Dane z vyplatených imputovaných sociálnych dávok.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 30. septembra po referenčnom období.

Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

Národná banka Slovenska

46.

Značka administratívneho zdroja: Bil (NBS) 1-12

Názov administratívneho zdroja: Bilancia aktív a pasív

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zabezpečenie štrukturálnych zisťovaní za finančné korporácie.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Bilancia aktív a pasív bánk Slovenskej republiky, pobočiek zahraničných bánk v Slovenskej republike v plnom rozsahu vrátane zoznamu spravodajských jednotiek.

Bilancia aktív a pasív obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, osobitne bilancia aktív a pasív správcovských spoločností vrátane zoznamu spravodajských jednotiek.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: mesačne, štvrťročne, polročne a ročne.

Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: Banky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike, Národná banka Slovenska: stav k 1. januáru do posledného pracovného dňa v mesiaci február, mesačne do 30. dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru – predbežné údaje do 30. dňa po referenčnom období, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

Podklad pre flash odhad hrubého domáceho produktu (HDP) za banky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike a Národnú banku Slovenska: stav k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a predbežné údaje k 31. decembru: do 25. dňa po referenčnom období.

Kapitálový trh: polročne do 30. septembra po referenčnom období, ročne do 30. júna po referenčnom období.

47.

Značka administratívneho zdroja: Bil (NBS) 2-12

Názov administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zabezpečenie štrukturálnych zisťovaní za finančné korporácie.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Výkaz ziskov a strát bánk Slovenskej republiky a pobočiek zahraničných bánk v Slovenskej republike v plnom rozsahu, osobitne výkaz ziskov a strát Národnej banky Slovenska v plnom rozsahu vrátane zoznamu spravodajských jednotiek.

Výkaz ziskov a strát obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, osobitne výkaz ziskov a strát správcovských spoločností vrátane zoznamu spravodajských jednotiek.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne, štvrťročne, polročne a ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: Banky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike, Národná banka Slovenska: mesačne do 30. dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 28. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

Podklad pre flash odhad HDP za banky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike a Národnú banku Slovenska: stav k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a predbežné údaje k 31. decembru do 30. dňa po referenčnom období.

Kapitálový trh: polročne do 30. septembra po referenčnom období, ročne do 30. júna po referenčnom období.

48.

Značka administratívneho zdroja: V (NBS) 5-12

Názov administratívneho zdroja: Štatistická bilancia pasíva

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Mesačný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch a vydaných cenných papieroch, stav vkladov v členení podľa druhu vkladov v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne, štvrťročne a ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: stav k 1. januáru do posledného pracovného dňa v mesiaci február, mesačne do 30. dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 28. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

49.

Značka administratívneho zdroja: V (NBS) 7-12

Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o stave úverov v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Stav úverov v eurách a výška dohodnutých priemerných úrokových mier v členení podľa druhu úverov v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne a ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 28. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

50.

Značka administratívneho zdroja: V (NBS) 11-12

Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o stave vkladov v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Objem vkladov a výška priemerných úrokových mier v členení podľa časového hľadiska

a v triedení podľa ekonomických sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne a ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 28. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

51.

Značka administratívneho zdroja: V (NBS) 13-04

Názov administratívneho zdroja: Štvrťročný výkaz o úrokových nákladoch a výnosoch

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Úrokové náklady a úrokové výnosy od klientov v triedení podľa inštitucionálnych sektorov

a subsektorov európskeho systému národných účtov, SK NACE, v územnom členení podľa samosprávnych krajov.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne a ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 28. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

52.

Značka administratívneho zdroja: V (NBS) 31-12

Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o úveroch podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Úvery poskytnuté klientom v triedení podľa SK NACE.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne a ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 28. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

53.

Značka administratívneho zdroja: V (NBS) 32-01

Názov administratívneho zdroja: Ročný výkaz o úveroch podľa krajov

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Úvery poskytnuté klientom v členení podľa samosprávnych krajov, v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov a podľa SK NACE.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: stav k 31. decembru predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

54.

Značka administratívneho zdroja: V (NBS) 33-12

Názov administratívneho zdroja: Štatistická bilancia aktíva

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Úvery poskytnuté klientom v členení podľa druhov a časového hľadiska do inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne, štvrťročne a ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 28. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

55.

Značka administratívneho zdroja: V (NBS) 51-12

Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Vklady a úvery prijaté od klientov v členení podľa časového hľadiska, v triedení podľa SK NACE.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne a ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 28. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

56.

Značka administratívneho zdroja: V (NBS) 52-01

Názov administratívneho zdroja: Ročný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa krajov

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Úvery poskytnuté klientom v členení podľa samosprávnych krajov, v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, podľa SK NACE.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: stav k 31. decembru predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

57.

Značka administratívneho zdroja: V (NBS) 86-12

Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o cenných papieroch

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Kompletné údaje o cenných papieroch.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: stav k 31. decembru, predbežné údaje do 30. dňa

a definitívne údaje do 30. júla po referenčnom období.

58.

Značka administratívneho zdroja: M (NBS) 1-12

Názov administratívneho zdroja: Mesačná štatistická bilancia za Národnú banku Slovenska

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Mesačná štatistická bilancia Národnej banky Slovenska.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne a ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. dňa po referenčnom období, stav

k 31. decembru predbežné údaje do 28. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

59.

Značka administratívneho zdroja: M (NBS) 2-12

Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o preceneniach súvahových položiek

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Mesačný výkaz o preceneniach súvahových položiek podľa inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, osobitne za komerčné banky Slovenskej republiky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike a osobitne za Národnú banku Slovenska.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne a ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. dňa po referenčnom období, stav

k 31. decembru predbežné údaje do 28. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

Údaje osobitne za Národnú banku Slovenska do 25. dňa po referenčnom období.

60.

Značka administratívneho zdroja: M (NBS) 3-12

Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek podľa inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, osobitne za komerčné banky Slovenskej republiky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike a osobitne za Národnú banku Slovenska.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne a ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. dňa po referenčnom období, stav

k 31. decembru predbežné údaje do 28. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

Údaje osobitne za Národnú banku Slovenska do 25. dňa po referenčnom období.

61.

Značka administratívneho zdroja: M (NBS) 4-12

Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o menovej štruktúre súvahových

a podsúvahových položiek

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Mesačný výkaz o menovej štruktúre súvahových a podsúvahových položiek osobitne za komerčné banky Slovenskej republiky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike a osobitne za Národnú banku Slovenska.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne a ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 28. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

Údaje osobitne za Národnú banku Slovenska do 25. dňa po referenčnom období.

62.

Značka administratívneho zdroja: M (NBS) 5-04

Názov administratívneho zdroja: Štvrťročný rozpis súvahových položiek podľa štátov

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Štvrťročný rozpis súvahových položiek podľa štátov osobitne za komerčné banky Slovenskej republiky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike a osobitne za Národnú banku Slovenska.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne a ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

63.

Značka administratívneho zdroja: M (NBS) 6-12

Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o sekuritizovaných úveroch

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Mesačný výkaz o sekuritizovaných úveroch osobitne za komerčné banky Slovenskej republiky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike a osobitne za Národnú banku Slovenska.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne a ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 28. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

64.

Značka administratívneho zdroja: M (NBS) 10-12

Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o nových úveroch poskytnutých v aktuálnom mesiaci v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Mesačný výkaz o nových úveroch poskytnutých v eurách v členení podľa časového hľadiska

a podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov osobitne za komerčné banky Slovenskej republiky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike a osobitne za Národnú banku Slovenska.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne a ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 28. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

65.

Značka administratívneho zdroja: M (NBS) 11-12

Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o nových vkladoch prijatých v aktuálnom mesiaci v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Mesačný výkaz o nových vkladoch prijatých v eurách v členení podľa časového hľadiska a podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov osobitne za komerčné banky Slovenskej republiky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike a osobitne za Národnú banku Slovenska.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne a ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. dňa po referenčnom období, stav

k 31. decembru predbežné údaje do 28. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

66.

Značka administratívneho zdroja: M (NBS) 67-12

Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o stavoch, transakciách a o vydaných podielových listoch podielového fondu alebo podfondu

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Údaje o transakciách a vydaných podielových listoch podielového fondu v členení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne a ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 45. dňa o referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

67.

Značka administratívneho zdroja: M (NBS) 81-04

Názov administratívneho zdroja: Štvrťročná štatistická bilancia

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za finančné korporácie.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Sumár za všetky faktoringové spoločnosti a spoločnosti splátkového financovania a lízingové spoločnosti vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne a ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 90. dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru predbežné údaje do 28. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

68.

Značka administratívneho zdroja: Pb (NBS) 2-12

Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o transakciách a stavoch na účtoch nerezidentov

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.

b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja

Kompletné údaje o transakciách a stavoch na účtoch nerezidentov.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne, ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. dňa po referenčnom období.

Počiatočný predbežné údaje k 1. januáru do 28. februára a počiatočný definitívne údaje k 1. januáru do 30. apríla, stav k 31. decembru predbežné údaje do 28. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

69.

Značka administratívneho zdroja: Pb (NBS) 11-12

Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o dividendách

a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja

Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov.

</