Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.12.2019 40/1993 Z. z. Zákon o štátnom občianstve SR
v znení 221/2019 Z. z.
01.12.2019 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 308/2000 Z. z. Zákon o vysielaní a retransmisii
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 128/2002 Z. z. Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
v znení , 302/2019 Z. z.
01.12.2019 386/2002 Z. z. Zákon o štátnom dlhu a štátnych zárukách
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 98/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 106/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 199/2004 Z. z. Colný zákon
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 473/2005 Z. z. Zákon o súkromnej bezpečnosti
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 220/2007 Z. z. Zákon o digitálnom vysielaní
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 282/2008 Z. z. Zákon o podpore práce s mládežou
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 539/2008 Z. z. Zákon o podpore regionálneho rozvoja
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 583/2008 Z. z. Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 185/2009 Z. z. Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 513/2009 Z. z. Zákon o dráhach
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 514/2009 Z. z. Zákon o doprave na dráhach
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 91/2010 Z. z. Zákon o podpore cestovného ruchu
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 267/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácie pri poveternostnej prírodnej katastrofe
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 226/2011 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 392/2011 Z. z. Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 150/2013 Z. z. Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 474/2013 Z. z. Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 284/2014 Z. z. Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona o poskytovaní dotácií
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 336/2015 Z. z. Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 423/2015 Z. z. Zákon o štatutárnom audite
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 138/2017 Z. z. Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 57/2018 Z. z. Zákon o regionálnej investičnej pomoci
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 177/2018 Z. z. Zákon proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 308/2018 Z. z. Zákon o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 30/2019 Z. z. Zákon o hazardných hrách
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 221/2019 Z. z. Novela zákona proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
21.12.2019 580/2006 Z. z. Nariadenie o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro
v znení , 13/2019 Z. z.
21.12.2019 582/2006 Z. z. Nariadenie o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode
v znení , 14/2019 Z. z.
21.12.2019 50/2011 Z. z. Nariadenie vlády o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí
v znení , 15/2019 Z. z.