Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.12.2019 135/1961 Zb. Cestný zákon
v znení 393/2019 Z. z.
01.12.2019 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení , 394/2019 Z. z.
01.12.2019 372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch
v znení , 393/2019 Z. z.
01.12.2019 564/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii
v znení , 393/2019 Z. z.
01.12.2019 323/1992 Zb. Notársky poriadok
v znení , 389/2019 Z. z.
01.12.2019 40/1993 Z. z. Zákon o štátnom občianstve SR
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 171/1993 Z. z. Zákon o Policajnom zbore
v znení , 395/2019 Z. z.
01.12.2019 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 395/2019 Z. z., 221/2019 Z. z.
01.12.2019 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok
v znení , 389/2019 Z. z.
01.12.2019 253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
v znení , 395/2019 Z. z.
01.12.2019 308/2000 Z. z. Zákon o vysielaní a retransmisii
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 128/2002 Z. z. Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
v znení , 302/2019 Z. z.
01.12.2019 344/2002 Z. z. Dohovor o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
v znení , 480/2019 Z. z.
01.12.2019 386/2002 Z. z. Zákon o štátnom dlhu a štátnych zárukách
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 381/2019 Z. z., 221/2019 Z. z.
01.12.2019 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 301/2019 Z. z., 221/2019 Z. z.
01.12.2019 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 98/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení , 362/2019 Z. z., 221/2019 Z. z.
01.12.2019 106/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 199/2004 Z. z. Colný zákon
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 85/2005 Z. z. Zákon o politických stranách a politických hnutiach
v znení , 395/2019 Z. z.
01.12.2019 473/2005 Z. z. Zákon o súkromnej bezpečnosti
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 693/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 395/2019 Z. z.
01.12.2019 220/2007 Z. z. Zákon o digitálnom vysielaní
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 609/2007 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
v znení , 362/2019 Z. z.
01.12.2019 647/2007 Z. z. Zákon o cestovných dokladoch
v znení , 395/2019 Z. z.
01.12.2019 282/2008 Z. z. Zákon o podpore práce s mládežou
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 445/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
v znení , 395/2019 Z. z.
01.12.2019 447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
v znení , 393/2019 Z. z.
01.12.2019 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 539/2008 Z. z. Zákon o podpore regionálneho rozvoja
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 583/2008 Z. z. Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke
v znení , 393/2019 Z. z.
01.12.2019 9/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
v znení , 406/2019 Z. z.
01.12.2019 185/2009 Z. z. Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 513/2009 Z. z. Zákon o dráhach
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 514/2009 Z. z. Zákon o doprave na dráhach
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 91/2010 Z. z. Zákon o podpore cestovného ruchu
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 267/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácie pri poveternostnej prírodnej katastrofe
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 226/2011 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 392/2011 Z. z. Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 37/2012 Z. z. Vyhláška, ktorou sa upravujú niektoré cukry
v znení , 352/2019 Z. z.
01.12.2019 49/2012 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení , 395/2019 Z. z.
01.12.2019 112/2012 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín
v znení , 402/2019 Z. z.
01.12.2019 336/2012 Z. z. Novela zákona o cestovných dokladoch
v znení , 395/2019 Z. z.
01.12.2019 150/2013 Z. z. Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 474/2013 Z. z. Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
v znení , 393/2019 Z. z., 221/2019 Z. z.
01.12.2019 488/2013 Z. z. Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
v znení , 393/2019 Z. z.
01.12.2019 284/2014 Z. z. Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona o poskytovaní dotácií
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 125/2015 Z. z. Zákon o registri adries
v znení , 395/2019 Z. z.
01.12.2019 336/2015 Z. z. Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 423/2015 Z. z. Zákon o štatutárnom audite
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 272/2016 Z. z. Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
v znení , 395/2019 Z. z.
01.12.2019 138/2017 Z. z. Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 351/2017 Z. z. Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
v znení , 395/2019 Z. z.
01.12.2019 57/2018 Z. z. Zákon o regionálnej investičnej pomoci
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 177/2018 Z. z. Zákon proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 308/2018 Z. z. Zákon o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 331/2018 Z. z. Vyhláška pre investície a informatizáciu o zaručenej konverzii
v znení , 401/2019 Z. z.
01.12.2019 30/2019 Z. z. Zákon o hazardných hrách
v znení , 221/2019 Z. z.
01.12.2019 211/2019 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 395/2019 Z. z.
01.12.2019 221/2019 Z. z. Novela zákona proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
04.12.2019 181/2014 Z. z. Zákon o volebnej kampani
v znení , 413/2019 Z. z.
10.12.2019 266/2012 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach výpočtu indexu rizika nákladov
v znení , 419/2019 Z. z.
14.12.2019 152/1995 Z. z. Zákon o potravinách
v znení , 303/2019 Z. z.
21.12.2019 580/2006 Z. z. Nariadenie o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro
v znení , 13/2019 Z. z.
21.12.2019 582/2006 Z. z. Nariadenie o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode
v znení , 14/2019 Z. z.
21.12.2019 50/2011 Z. z. Nariadenie vlády o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí
v znení , 15/2019 Z. z.
27.12.2019 120/1993 Z. z. Zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
v znení , 472/2019 Z. z.
27.12.2019 385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich
v znení , 459/2019 Z. z.
27.12.2019 154/2001 Z. z. Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
v znení , 459/2019 Z. z.
27.12.2019 185/2002 Z. z. Zákon o Súdnej rade SR
v znení , 459/2019 Z. z.
27.12.2019 205/2004 Z. z. Zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí
v znení , 460/2019 Z. z.
27.12.2019 587/2004 Z. z. Zákon o Environmentálnom fonde
v znení , 460/2019 Z. z.
27.12.2019 24/2006 Z. z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v znení , 460/2019 Z. z.
27.12.2019 359/2007 Z. z. Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd
v znení , 460/2019 Z. z.
27.12.2019 39/2013 Z. z. Zákon o kontrole znečisťovania životného prostredia
v znení , 460/2019 Z. z.
27.12.2019 292/2014 Z. z. Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
v znení , 461/2019 Z. z.
27.12.2019 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 460/2019 Z. z.
27.12.2019 323/2015 Z. z. Zákon o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov
v znení , 461/2019 Z. z.
31.12.2019 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
v znení , 363/2019 Z. z.
31.12.2019 350/2010 Z. z. Vyhláška o stavebnom a technickom poriadku dráh
v znení , 409/2019 Z. z.