Zákon č. 312/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 15.10.2019
Účinnosť od 01.01.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2019 okrem čl. I bodu 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

312

ZÁKON

z 18. septembra 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 86/2017 Z. z. a zákona č. 83/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 odsek 1 znie:

(1) Rodičovský príspevok je

a) 270 eur mesačne,

b) 370 eur mesačne, ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.“.

2. Za § 12c sa vkladá § 12d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠12d

Prechodné ustanovenie účinné od 1. novembra 2019

Postup podľa § 4 ods. 6 sa v roku 2019 neuplatňuje.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2019 okrem čl. I bodu 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r .