Zákon č. 304/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 14.10.2019
Účinnosť od 01.01.2020

304

ZÁKON

z 10. septembra 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 340/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 374/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 211/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 22a ods. 1 písm. c) sa slovo „boli“ nahrádza slovom „budú“.

2. V § 22a ods. 5 sa vypúšťa čiarka a slová „okrem verejných prostriedkov poskytnutých formou pôžičky“ sa nahrádzajú slovami „formou dotácie“.

3. V § 22a ods. 6 sa číslica „20“ nahrádza číslicou „33“.

4. § 22c sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Fond zruší osvedčenie o registrácii filmového projektu, ak sa počas platnosti osvedčenia preukáže, že filmový projekt nespĺňa kritériá podľa § 22a ods. 1 písm. a) a b).“.

5. V § 22f ods. 1 písm. a) sa slová „nie dlhšej ako 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy“ nahrádzajú slovami „dohodnutej v zmluve“.

6. Za § 34 sa vkladá § 35, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠35

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

Na základe žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu poskytne fond finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu formou dotácie vo výške

a) 20 % oprávnených výdavkov uhradených do 31. decembra 2019,

b) 33 % oprávnených výdavkov uhradených od 1. januára 2020.“.

Čl. II

Zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 211/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) osôb zabezpečujúcich verejné kultúrne podujatia, vzdelávacie alebo prezentačné aktivity v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu.“.

2. V § 6 ods. 2 písm. a) a § 7 ods. 3 písm. a) sa slová „písm. a) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až f)“.

3. Za § 43b sa vkladá § 43c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠43c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

Osoby podľa § 6 ods. 1 písm. f) vykonávajúce činnosť v oblasti audiovízie, ktoré začali túto činnosť vykonávať pred 1. januárom 2020, sú povinné Slovenskému filmovému ústavu oznámiť vykonávanie činnosti v oblasti audiovízie v súlade s § 7 ods. 3 najneskôr do 31. marca 2020.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r .