Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.02.2020 330/1991 Zb. Zákon o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
v znení 211/2019 Z. z.
01.02.2020 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení , 6/2020 Z. z., 476/2019 Z. z.
01.02.2020 182/1993 Z. z. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení , 476/2019 Z. z.
01.02.2020 319/2002 Z. z. Zákon o obrane SR
v znení , 306/2019 Z. z.
01.02.2020 321/2002 Z. z. Zákon o ozbrojených silách SR
v znení , 477/2019 Z. z.
01.02.2020 569/2005 Z. z. Zákon o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu
v znení , 377/2019 Z. z., 306/2019 Z. z.
01.02.2020 570/2005 Z. z. Zákon o brannej povinnosti
v znení , 377/2019 Z. z., 306/2019 Z. z.
01.02.2020 150/2013 Z. z. Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania
v znení , 476/2019 Z. z.
01.02.2020 488/2013 Z. z. Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
v znení , 393/2019 Z. z.
01.02.2020 410/2014 Z. z. Nariadenie o výške úhrady diaľničnej známky za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest
v znení , 19/2020 Z. z.
01.02.2020 75/2015 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory programu rozvoja vidieka
v znení , 497/2019 Z. z.
01.02.2020 281/2015 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov
v znení , 377/2019 Z. z.
01.02.2020 440/2015 Z. z. Zákon o športe
v znení , 6/2020 Z. z.
01.02.2020 211/2019 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
01.02.2020 393/2019 Z. z. Novela zákona o cestnej premávke
15.02.2020 36/2015 Z. z. Nariadenie vlády ustanovujúce pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve
v znení , 20/2020 Z. z.
16.02.2020 435/2000 Z. z. Zákon o námornej plavbe
v znení , 236/2019 Z. z.