Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.02.2020 330/1991 Zb. Zákon o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
v znení 211/2019 Z. z.
01.02.2020 319/2002 Z. z. Zákon o obrane SR
v znení , 306/2019 Z. z.
01.02.2020 569/2005 Z. z. Zákon o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu
v znení , 377/2019 Z. z., 306/2019 Z. z.
01.02.2020 570/2005 Z. z. Zákon o brannej povinnosti
v znení , 377/2019 Z. z., 306/2019 Z. z.
01.02.2020 488/2013 Z. z. Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
v znení , 393/2019 Z. z.
01.02.2020 281/2015 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov
v znení , 377/2019 Z. z.
01.02.2020 211/2019 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
01.02.2020 393/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
16.02.2020 435/2000 Z. z. Zákon o námornej plavbe
v znení , 236/2019 Z. z.