Zákon č. 362/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 14.11.2019
Účinnosť od 01.01.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2019 okrem čl. I bodov 1 až 57, 59 až 61 a 63, čl. II bodov 1, 2, 4, 5 a 13 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.

362

ZÁKON

z 15. októbra 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 485/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 348/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z. a zákona č. 360/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

b) územím Európskej únie územie členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu1) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise,1a) územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1b)“.

2. V § 2 ods. 1 písmeno g) znie:

g) konečným spotrebiteľom elektriny osoba, ktorá je koncovým odberateľom elektriny v domácnosti4) alebo odberateľom elektriny mimo domácnosti, ktorá nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) § 115 Občianskeho zákonníka.“.

3. V § 2 ods. 1 písmená i) a j) znejú:

i) konečným spotrebiteľom zemného plynu osoba, ktorá je koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti alebo odberateľom zemného plynu mimo domácnosti, ktorá nakupuje zemný plyn pre vlastnú spotrebu,

j) koncovým odberateľom elektriny v domácnosti osoba, ktorá nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 sa vypúšťajú.

4. V § 2 ods. 1 písmeno l) znie:

l) koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti osoba, ktorá nakupuje zemný plyn pre vlastnú spotrebu v domácnosti,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

5. V § 2 ods. 1 písmeno p) znie:

p) elektroenergetickým podnikom podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike9) a ktorý vyrába elektrinu alebo ktorý je prevádzkovateľom prenosovej sústavy,10) alebo osoba, ktorá vyrába elektrinu podľa osobitného predpisu,10a) podnikateľ, ktorý je prevádzkovateľom distribučnej sústavy,10b) alebo podnikateľ, ktorý nakupuje elektrinu na účely ďalšieho predaja, pričom elektroenergetickým podnikom sa rozumie aj podnikateľ, ktorý nemá povolenie podnikať v energetike a ktorý vyrába elektrinu alebo distribuuje elektrinu na vlastnú spotrebu; elektroenergetickým podnikom nie je koncový odberateľ elektriny v domácnosti,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 10b znejú:

9) § 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

10) § 3 písm. b) druhý bod zákona č. 251/2012 Z. z.

10a) § 6 ods. 4 písm. a) a ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z.

10b) § 3 písm. b) tretí bod zákona č. 251/2012 Z. z.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.

6. V § 2 ods. 1 písm. q) a s) a § 42 ods. 1 a ods. 2 písm. c) sa za slovami „v energetike“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „podľa osobitného predpisu,9)“.

7. V § 2 ods. 1 písmeno r) znie:

r) plynárenským podnikom podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike a ktorý zemný plyn vyrába, pričom výrobou zemného plynu sa rozumie ťažba zemného plynu alebo prevádzkovanie ťažobnej siete na ťažbu zemného plynu, alebo ktorý vyrába bioplyn, plyn z biomasy15) alebo plyn z iného plynného uhľovodíka, alebo ktorý je prevádzkovateľom prepravnej siete,12) prevádzkovateľom distribučnej siete,13) alebo podnikateľ, ktorý nakupuje zemný plyn na účely ďalšieho predaja alebo ktorý je oprávnený na uskladňovanie zemného plynu v zásobníkoch zemného plynu, pričom plynárenským podnikom sa rozumie aj podnikateľ, ktorý nemá povolenie podnikať v energetike a ktorý zemný plyn vyrába alebo distribuuje výlučne na vlastnú spotrebu; plynárenským podnikom nie je koncový odberateľ zemného plynu v domácnosti,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 13 znejú:

12) § 3 písm. c) štvrtý bod zákona č. 251/2012 Z. z.

13) § 3 písm. c) piaty bod zákona č. 251/2012 Z. z.“.

8. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami x) a y), ktoré znejú:

x) konečným spotrebiteľom stlačeného zemného plynu osoba, ktorá je koncovým odberateľom stlačeného zemného plynu v domácnosti alebo odberateľom stlačeného zemného plynu mimo domácnosti, ktorá nakupuje stlačený zemný plyn pre vlastnú spotrebu,

y) koncovým odberateľom stlačeného zemného plynu v domácnosti osoba, ktorá nakupuje stlačený zemný plyn pre vlastnú spotrebu v domácnosti.“.

9. V § 2 ods. 2 sa slová „18 alebo § 30“ nahrádzajú slovami „18, 30 alebo § 39a“.

10. § 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3

Správa dane

Správu dane vykonáva miestne príslušný colný úrad podľa osobitného predpisu.13a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

11. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Sadzba dane

Sadzba dane z elektriny sa ustanovuje vo výške 1,32 eura/MWh.“.

12. Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 znejú:

14) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 377/2018 Z. z.

15) § 2 ods. 1 písm. a) piaty bod zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 377/2018 Z. z.“.

13. V § 7 ods. 1 písm. j), § 19 písm. h), § 31 ods. 1 písm. f) a § 32 ods. 17 sa nad slovom „domácnosti“ vypúšťa odkaz „7)“.

14. V § 7 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Oslobodenie od dane sa neuplatní na elektrinu vyrobenú z uhlia oslobodeného od dane podľa § 19 písm. d) a e), elektrinu vyrobenú zo zemného plynu oslobodeného od dane podľa § 31 ods. 1 písm. d) a e) a elektrinu vyrobenú z minerálneho oleja oslobodeného od dane podľa osobitného predpisu.15ca)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15ca znie:

15ca) § 10 ods. 1 písm. h) a i) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.“.

15. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

16) § 2 písm. b) bod 12 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 382/2013 Z. z.“.

16. V § 8 ods. 5 písmeno c) znie:

c) obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak nie je totožné s adresou trvalého pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“) dodávateľa elektriny.“.

17. V § 8 ods. 6 písm. c) sa slová „čestné prehlásenie“ nahrádzajú slovom „vyhlásenie“.

18. V § 8 ods. 8, § 20 ods. 6 a § 32 ods. 8 sa slovo „odovzdá“ nahrádza slovom „doručí“.

19. V § 8 ods. 9, § 20 ods. 7 a § 32 ods. 9 sa slová „do 15 dní odo dňa jej vzniku“ nahrádzajú slovami „v lehote podľa osobitného predpisu18aa)“.

20. V § 8 ods. 10 sa za slová „povolenie na oslobodenú elektrinu“ vkladajú slová „vydané pre tohto dodávateľa elektriny“.

21. V § 8 ods. 13, § 11 ods. 11, § 20 ods. 11, § 23 ods. 14, § 32 ods. 13 a § 35 ods. 14 sa za slovami „nútené vyrovnanie“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo bola povolená reštrukturalizácia“.

22. V § 8 ods. 13 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Colný úrad odníme povolenie na oslobodenú elektrinu, ak oprávnený spotrebiteľ elektriny prestal spĺňať podmienky na jeho vydanie.“.

23. V § 8 odsek 16 znie:

(16) V odôvodnených prípadoch, ak oprávnený spotrebiteľ elektriny preukáže, že spotreba elektriny oslobodenej od dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c), g) a h) predstavuje najmenej 95 % z celkového množstva spotrebovanej elektriny dodanej na samostatné odberné miesto, môže colný úrad na základe žiadosti oprávneného spotrebiteľa elektriny vydať povolenie na oslobodenú elektrinu. Ustanovenie § 9 ods. 2 písm. b) tým nie je dotknuté. Spôsob výpočtu a preukazovania spotreby elektriny na iné účely ako oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c), g) a h) dohodne colný úrad s oprávneným spotrebiteľom elektriny. Colný úrad odníme povolenie na oslobodenú elektrinu, ak oprávnený spotrebiteľ elektriny prestal spĺňať podmienky na jeho vydanie podľa prvej vety v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.“.

24. V § 10 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

25. V § 10 ods. 2 písm. e) sa za slovo „predaja“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „a má povolenie podnikať v energetike podľa osobitného predpisu,9)“.

26. Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

17) § 46 zákona č. 251/2012 Z. z.“.

27. V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) osoba, ktorá dodáva elektrinu na nabíjaciu stanicu, ak už nie je platiteľom dane podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b).“.

28. V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) platiteľovi dane z elektriny podľa § 11 ods. 1, ktorý nadobudol preukázateľne zdanenú elektrinu.“.

29. V § 13 odsek 3 znie:

(3) Preukázateľne zdanenou elektrinou na účely tohto zákona je elektrina, pri ktorej platba dane z tejto elektriny bola vykonaná podľa osobitného predpisu,18b) a jej zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim jej nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene elektriny.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:

18b) § 55 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov.“.

30. V § 13 ods. 8 písmeno a) znie:

a) platiteľ dane z elektriny v neprospech odberateľa elektriny, ktorému vyhotovil dobropis,“.

31. V § 14 ods. 2 a § 38 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ktorý má povolenie podnikať v energetike podľa osobitného predpisu9) a“.

32. Za § 15a sa vkladá § 15b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠15b

Osobitné ustanovenia pre nabíjacie stanice

(1) Nabíjacou stanicou je na účely tohto zákona jeden alebo viacero nabíjacích bodov. Jeden alebo viacero nabíjacích bodov v domácnosti sa na účely tohto zákona nepovažuje za nabíjaciu stanicu.

(2) Nabíjacím bodom je na účely tohto zákona rozhranie, ktoré v určitom čase umožňuje nabíjanie jedného elektrického vozidla elektrinou alebo výmenu batérie jedného elektrického vozidla.

(3) Elektrickým vozidlom je na účely tohto zákona motorové vozidlo vybavené hnacou jednotkou, ktorá sa skladá minimálne z jedného neperiférneho elektrického motora ako meniča energie s nabíjateľným systémom ukladania elektriny, ktorý možno externe nabíjať.

(4) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania elektriny na nabíjaciu stanicu alebo dňom spotreby elektriny na nabíjacej stanici platiteľom dane podľa § 10 ods. 1 písm. b).

(5) Platiteľom dane z elektriny, ktorá sa použije na nabíjanie elektrického vozidla, je osoba podľa § 10 ods. 1 písm. b), ktorá spotrebuje elektrinu na nabíjacej stanici, alebo osoba podľa § 10 ods. 2 písm. i).

(6) Ustanovenia § 11 až 13 sa na platiteľa dane podľa odseku 5 použijú primerane.

(7) Platiteľ dane z elektriny podľa odseku 5 je povinný priebežne viesť evidenciu nabíjacích staníc a evidenciu množstva elektriny dodanej na nabíjaciu stanicu v MWh za kalendárny mesiac a množstva elektriny spotrebovanej na nabíjacej stanici v MWh za kalendárny mesiac.“.

33. V § 16 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sú použité, dodané alebo ponúkané na použitie ako pohonná látka alebo palivo na výrobu tepla, okrem tovaru kódu kombinovanej nomenklatúry 2713 20 00, ktorý je predmetom dane podľa osobitného predpisu27) bez ohľadu na účel jeho použitia.“.

34. Doterajší text § 19 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Od dane je oslobodené aj uhlie maximálne do výšky technicky odôvodnených skutočných strát pri skladovaní a preprave, ak sú tieto straty uznané colným úradom ako oprávnené a zodpovedajú charakteru činnosti a obvyklej výške strát pri rovnakej alebo obdobnej činnosti.“.

35. V § 20 ods. 1, 5, 8 a 10 sa za slová „§ 19“ vkladajú slová „ods. 1“.

36. V § 20 odsek 3 znie:

(3) Žiadosť o registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a o vydanie povolenia na oslobodené uhlie okrem údajov uvedených v osobitnom predpise16aa) musí obsahovať

a) účel použitia uhlia oslobodeného od dane a jeho predpokladané množstvo ročnej spotreby v tonách,

b) identifikačné údaje dodávateľa uhlia.“.

37. V § 20 ods. 8 prvej vete sa za slová „povolenie na oslobodené uhlie“ vkladajú slová „vydané pre tohto dodávateľa uhlia“.

38. V § 20 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

(10) Oprávnený spotrebiteľ uhlia, ktorý odobral uhlie oslobodené od dane a ktorý uhlie oslobodené od dane nedokáže z dôvodov uznaných colným úradom spotrebovať na účely oslobodené od dane, ani na žiadne iné účely, je povinný túto skutočnosť oznámiť colnému úradu. Na základe preverenia a uznania dôvodov colným úradom vykoná oprávnený spotrebiteľ uhlia inventarizáciu zásob uhlia oslobodeného od dane a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň alebo so súhlasom colného úradu uhlie oslobodené od dane dodá inému oprávnenému spotrebiteľovi uhlia, ktorý má povolenie na oslobodené uhlie.“.

Doterajšie odseky 10 až 14 sa označujú ako odseky 11 až 15.

39. V § 20 ods. 12 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta a tretia veta, ktoré znejú:

„Colný úrad odníme povolenie na oslobodené uhlie, ak o to oprávnený spotrebiteľ uhlia požiada, alebo zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a odníme povolenie na oslobodené uhlie, ak o to oprávnený spotrebiteľ uhlia požiada. Colný úrad odníme povolenie na oslobodené uhlie, ak oprávnený spotrebiteľ uhlia prestal spĺňať podmienky na jeho vydanie.“.

40. V § 20 ods. 15 sa číslo „13“ nahrádza číslom „14“.

41. V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Daň možno vrátiť aj platiteľovi dane z uhlia podľa § 23 ods. 1, ktorý nadobudol preukázateľne zdanené uhlie.“.

42. V § 25 odsek 3 znie:

(3) Preukázateľne zdaneným uhlím na účely tohto zákona je uhlie, pri ktorom platba dane z tohto uhlia bola vykonaná podľa osobitného predpisu,18b) a jeho zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene uhlia.“.

43. V § 25 ods. 4 písmeno a) znie:

a) platiteľ dane z uhlia v neprospech odberateľa uhlia, ktorému vyhotovil dobropis,“.

44. V § 30 sa vypúšťa odsek 1 a súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

45. Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

20) § 2 písm. c) bod 11 zákona č. 251/2012 Z. z.“.

46. V § 32 ods. 10 sa za slová „povolenie na oslobodený zemný plyn“ vkladajú slová „vydané pre tohto dodávateľa zemného plynu“.

47. V § 32 ods. 13 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Colný úrad odníme povolenie na oslobodený zemný plyn, ak oprávnený spotrebiteľ zemného plynu prestal spĺňať podmienky na jeho vydanie.“.

48. V § 32 odsek 16 znie:

(16) V odôvodnených prípadoch, ak oprávnený spotrebiteľ zemného plynu preukáže, že spotreba zemného plynu oslobodeného od dane podľa § 31 ods. 1 písm. a) až e) a h) predstavuje najmenej 95 % z celkového množstva spotrebovaného zemného plynu dodaného na samostatné odberné miesto, môže colný úrad na základe žiadosti oprávneného spotrebiteľa zemného plynu vydať povolenie na oslobodený zemný plyn. Ustanovenie § 33 ods. 2 písm. b) tým nie je dotknuté. Spôsob výpočtu a preukazovania spotreby zemného plynu na iné účely ako oslobodené od dane podľa § 31 ods. 1 písm. a) až e) a h) dohodne colný úrad s oprávneným spotrebiteľom zemného plynu. Colný úrad odníme povolenie na oslobodený zemný plyn, ak oprávnený spotrebiteľ zemného plynu prestal spĺňať podmienky na jeho vydanie podľa prvej vety v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.“.

49. Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

21) § 82 zákona č. 251/2012 Z. z.“.

50. V § 34 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) vyrobila zemný plyn pre vlastnú spotrebu; výrobou zemného plynu pre vlastnú spotrebu nie je výroba stlačeného zemného plynu pre vlastnú spotrebu v domácnosti.“.

51. V § 35 odsek 5 znie:

(5) O registráciu platiteľa dane zo zemného plynu je povinný požiadať colný úrad aj podnikateľ, ktorý chce nakupovať zemný plyn len na účely ďalšieho predaja, ak už nie je registrovaný podľa odseku 1. Uvedené neplatí pre zahraničnú osobu, ktorá chce nakupovať zemný plyn len na účely ďalšieho predaja. Na žiadosť o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu a prílohu k žiadosti o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3.“.

52. V § 37 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Daň možno vrátiť aj platiteľovi dane zo zemného plynu podľa § 35 ods. 1, ktorý nadobudol preukázateľne zdanený zemný plyn.“.

53. V § 37 odsek 3 znie:

(3) Preukázateľne zdaneným zemným plynom na účely tohto zákona je zemný plyn, pri ktorom platba dane z tohto zemného plynu bola vykonaná podľa osobitných predpisov,18b) a jeho zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene zemného plynu.“.

54. Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

21a) § 76 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

55. V § 37 ods. 6 písmeno a) znie:

a) platiteľ dane zo zemného plynu v neprospech odberateľa zemného plynu, ktorému vyhotovil dobropis,“.

56. V § 39a ods. 5 písm. a) sa slová „konečného spotrebiteľa“ nahrádzajú slovami „koncového odberateľa“.

57. Nadpis § 42 znie:

„Vedenie evidencie colným úradom a Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky“.

58. V § 42 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ktorí majú povolenie podnikať v energetike podľa osobitného predpisu,9) a“.

59. V § 42 ods. 3 sa za slová „Finančné riaditeľstvo“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.

60. § 43 vrátane nadpisu znie:

㤠43

Správne delikty

(1) Správneho deliktu sa dopustí podnikateľ, ak

a) dodá elektrinu oslobodenú od dane bez povolenia na oslobodenú elektrinu,

b) dodá uhlie oslobodené od dane bez povolenia na oslobodené uhlie,

c) dodá zemný plyn oslobodený od dane bez povolenia na oslobodený zemný plyn,

d) použije elektrinu na účely oslobodené od dane bez povolenia na oslobodenú elektrinu,

e) použije uhlie na účely oslobodené od dane bez povolenia na oslobodené uhlie,

f) použije zemný plyn na účely oslobodené od dane bez povolenia na oslobodený zemný plyn,

g) použije elektrinu oslobodenú od dane na iný účel, ako je uvedený v § 7, okrem podnikateľa, ktorému colný úrad vydal povolenie na oslobodenú elektrinu podľa § 8 ods. 16,

h) použije uhlie oslobodené od dane na iný účel, ako je uvedený v § 19,

i) použije zemný plyn oslobodený od dane na iný účel, ako je uvedený v § 31, okrem podnikateľa, ktorému colný úrad vydal povolenie na oslobodený zemný plyn podľa § 32 ods. 16.

(2) Správneho deliktu sa dopustí aj platiteľ dane

a) z elektriny, ak nepredloží v súlade s § 11 ods. 7 dodávateľovi elektriny osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny vydané colným úradom,

b) z uhlia, ak nepredloží v súlade s § 23 ods. 10 dodávateľovi uhlia osvedčenie o registrácii platiteľa dane z uhlia vydané colným úradom,

c) zo zemného plynu, ak nepredloží v súlade s § 35 ods. 10 dodávateľovi zemného plynu osvedčenie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu vydané colným úradom,

d) zo stlačeného zemného plynu, ak nepredloží v súlade s § 39a ods. 12 dodávateľovi zemného plynu alebo dodávateľovi stlačeného zemného plynu osvedčenie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu alebo osvedčenie o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu vydané colným úradom.

(3) Colný úrad uloží pokutu za správny delikt

a) podľa odseku 1 písm. a) až c) od 330 eur do výšky dane pripadajúcej na množstvo dodanej elektriny, množstvo dodaného uhlia alebo množstvo dodaného zemného plynu,

b) podľa odseku 1 písm. d) až f) od 330 eur do výšky dane pripadajúcej na množstvo použitej elektriny, množstvo použitého uhlia alebo množstvo použitého zemného plynu,

c) podľa odseku 1 písm. g) až i) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo spotrebovanej elektriny, množstvo spotrebovaného uhlia alebo množstvo spotrebovaného zemného plynu, najmenej však 300 eur,

d) podľa odseku 2 od 100 eur do 10 000 eur.

(4) Pokuta podľa odseku 3 písm. a) sa neuloží, ak podnikateľ preukáže, že oprávnený spotrebiteľ elektriny, oprávnený spotrebiteľ uhlia alebo oprávnený spotrebiteľ zemného plynu si nesplnil v ustanovenej lehote povinnosť písomne informovať dodávateľa elektriny, dodávateľa uhlia alebo dodávateľa zemného plynu o odňatí povolenia na oslobodenú elektrinu, povolenia na oslobodené uhlie alebo povolenia na oslobodený zemný plyn.

(5) Pri určovaní výšky pokuty podľa odseku 3 písm. a), b) a d) prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania.

(6) Ak colný úrad uloží pokutu podľa odseku 3 písm. b) až d), nepoužije sa ustanovenie osobitného predpisu.25)

(7) Pokutu nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.“.

61. V § 44 ods. 3 sa slová „ods. 10 písm. c) až g) a ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 11 písm. c) až g) a ods. 12“.

62. Za § 48f sa vkladá § 48g, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠48g

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020

(1) Osoba, ktorá chce byť platiteľom dane z elektriny podľa § 10 ods. 2 písm. e) v znení účinnom od 1. januára 2020, je povinná do 31. decembra 2019 požiadať colný úrad o registráciu platiteľa dane z elektriny a o vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane z elektriny. V období od 1. decembra 2019 do 31. decembra 2019 sa na registráciu platiteľa dane z elektriny a vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane z elektriny použije § 11 primerane.

(2) Osoba, ktorá chce byť platiteľom dane z elektriny podľa § 15b v znení účinnom od 1. januára 2020, je povinná do 31. decembra 2019 požiadať colný úrad o registráciu platiteľa dane z elektriny a o vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane z elektriny. V období od 1. decembra 2019 do 31. decembra 2019 sa na registráciu platiteľa dane z elektriny a vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane z elektriny použije § 11 primerane.

(3) Osoba, ktorá chce byť platiteľom dane zo zemného plynu podľa § 35 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2020, je povinná do 31. decembra 2019 požiadať colný úrad o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu a o vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu. V období od 1. decembra 2019 do 31. decembra 2019 sa na registráciu platiteľa dane zo zemného plynu a vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu použije § 35 primerane.

(4) Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. decembru 2019 sa dokončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. januára 2020 a na pokuty sa vzťahuje § 43 v znení účinnom od 1. januára 2020, ak je takto určená výška pokuty pre osobu priaznivejšia.“.

63. Príloha č. 2 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

4. Smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione d´Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES (Ú. v. EÚ L 83, 25. 3. 2019).“.

Čl. II

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 353/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. b) sa za slovom „Livigno“ vypúšťa čiarka a slová „Campione d´Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano“.

2. V § 4 ods. 2 písmeno b) znie:

b) tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715 okrem

1. tovaru kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 11, 2711 21, 2711 29,

2. pevných uhľovodíkov kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715 okrem tovaru kódu kombinovanej nomenklatúry 2713 20 00,“.

3. V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „2710 12 31, 2710 12 51 a 2710 12 59“ nahrádzajú slovami „2710 12 31 a 2710 12 50“.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 2ea znie:

2ea) Napríklad STN EN ISO 4259 Ropné výrobky. Určovanie a využívanie údajov presnosti výsledkov vo vzťahu k skúšobným metódam.“.

5. V § 7 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:

3. od 1. januára 2020 v objeme 7,4 % a viac s presnosťou podľa technickej normy2ea) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, alebo v objeme 6,9 % a viac s presnosťou podľa technickej normy2ea) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami a biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. e) v objeme 0,5 % a viac s presnosťou podľa technickej normy2ea) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,“.

6. V § 9 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „dovozca minerálneho oleja“)“ vkladajú slová „okrem prevádzkovateľa daňového skladu, ktorý minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 po prepustení do voľného obehu2a) uvedie do pozastavenia dane,“.

7. V § 11 odsek 16 znie:

(16) Užívateľský podnik môže daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v odbernom poukaze so súhlasom colného úradu dodať inému užívateľskému podniku, ktorý má odberný poukaz na odber tohto minerálneho oleja, alebo daňovému skladu, alebo tento minerálny olej zneškodniť podľa osobitného predpisu6ca) pod dohľadom colného úradu, ak

a) vykonáva obmenu minerálneho oleja v súvislosti so zabezpečením úloh v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení,6d)

b) bol minerálny olej znehodnotený v procese jeho použitia na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1 písm. a),

c) zásoby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja už nemôže použiť na účely uvedené v odbernom poukaze.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6ca znie:

6ca) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

8. § 11 sa dopĺňa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:

(17) Ak užívateľský podnik končí svoju činnosť a má zásoby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ktorý už nemôže použiť na účely uvedené v odbernom poukaze, so súhlasom colného úradu môže daňovo zvýhodnený minerálny olej dodať inému užívateľskému podniku, ktorý má odberný poukaz na odber tohto minerálneho oleja, daňovému skladu, alebo tento minerálny olej zneškodniť podľa osobitného predpisu6ca) pod dohľadom colného úradu. Rovnako postupuje správca konkurznej podstaty užívateľského podniku, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia uvádza do obehu daňovo zvýhodnený minerálny olej.

(18) Ak sa uplatní postup podľa odsekov 16 a 17, ustanovenia § 42 ods. 1 písm. c) a d) sa nepoužijú. Daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v odsekoch 16 a 17, ktorý bol zneškodnený podľa osobitného predpisu6ca) pod dohľadom colného úradu, sa považuje za oslobodený od dane podľa § 10 ods. 2 písm. f).“.

9. V § 23 ods. 2 písmeno c) znie:

c) z užívateľského podniku do iného užívateľského podniku alebo do daňového skladu, ak ide o

1. dodanie leteckých pohonných látok podľa § 11 ods. 1,

2. dodanie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa § 11 ods. 16,

3. ukončenie činnosti užívateľského podniku podľa § 11 ods. 17,

4. materiálovú výpomoc so súhlasom colného úradu,“.

10. V § 25b ods. 13 sa vypúšťajú slová „písm. b) a c)“.

11. V § 25b ods. 15 písm. g) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak predajca pohonných látok vydáva minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 znehodnotený z dôvodu nepredvídateľných okolností na prepracovanie alebo zneškodnenie podľa osobitného predpisu6ca) a oznámi túto skutočnosť colnému úradu.“.

12. V § 25b ods. 22 písmeno b) znie:

b) v rámci podnikateľskej činnosti vykonáva na daňovom území zúčtovanie nákupov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 v daňovom voľnom obehu pre konečného spotrebiteľa, ak

1. táto osoba tento minerálny olej neodobrala od predajcu pohonných látok a následne nedodala konečnému spotrebiteľovi a

2. konečný spotrebiteľ odobral tento minerálny olej od predajcu pohonných látok podľa odseku 4 prostredníctvom výdajného stojana na pohonné látky.“.

13. Príloha č. 1 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

6. Smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione d´Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES (Ú. v. EÚ L 83, 25. 3. 2019).“.

Čl. III

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 373/2012 Z. z., zákona č. 30/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 173/2015 Z. z., zákona č. 181/2017 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z. a zákona č. 377/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 14a odsek 3 znie:

(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná plnenie povinnosti podľa odseku 1 zabezpečiť za kalendárny rok. Energetický obsah biopaliva z používaných kuchynských olejov a rastlinných tukov alebo živočíšnych tukov zaradených do kategórií 1 a 2 podľa osobitného predpisu17g) alebo z ich zmesí sa na účely odseku 1 do výpočtu referenčnej hodnoty započítava dvojnásobne. Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná od 1. januára 2020 uvádzať na trh s presnosťou podľa technickej normy17ga) motorovú naftu s objemom biodieslu v litri minimálne 6,9 % a motorový benzín s objemom bioetanolovej zložky v litri minimálne 9,0 %. Na účely tohto zákona sa bioetanolovou zložkou rozumie bioetyltercbutyléter alebo zmes bioetyltercbutyléteru a bioetanolu, pričom zmes musí obsahovať podiel bioetyltercbutyléteru najmenej 3 %, čo predstavuje objem 1,41 % bioetanolovej zložky. Objem bioetyltercbutyléteru sa do objemu bioetanolovej zložky zmesi započítava 47 % svojho objemu.“.

2. V § 14a odsek 11 znie:

(11) Na účely plnenia referenčnej hodnoty podľa odseku 1 sa energetický obsah pokročilých biopalív podľa prílohy 1a započítava dvojnásobne.“.

3. V § 16 ods. 2 písmeno f) znie:

f) za správny delikt podľa odseku 1 písm. af), ktorá sa vypočíta ako súčin nedosiahnutého zníženia emisií skleníkových plynov podľa § 14c ods. 6 v kilogramoch CO2ekv a sumy

1. 0,37 eura, ak je dosiahnuté zníženie emisií skleníkových plynov od 0 % do 2 % vrátane,

2. 0,185 eura, ak je dosiahnuté zníženie emisií skleníkových plynov od 2,01 % do 4 % vrátane,

3. 0,015 eura, ak je dosiahnuté zníženie emisií skleníkových plynov od 4,01 % a viac.“.

4. § 18j sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba nie je povinná splniť povinnosť podľa § 14f ods. 2 písm. b), ak dôjde k nemožnosti splnenia povinnosti z dôvodu fyzickej nedostupnosti biopaliva v členských štátoch; túto skutočnosť je povinná písomne oznámiť ministerstvu do 30. júna 2020.

(4) Ak dôjde právnickou osobou alebo fyzickou osobou k nesplneniu povinnosti podľa § 14c ods. 6 do 31. decembra 2019, na konanie o uložení pokuty podľa § 16 ods. 2 písm. f) sa použijú ustanovenia podľa predpisu účinného do 31. decembra 2019.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2019 okrem čl. I bodov 1 až 57, 59 až 61 a 63, čl. II bodov 1, 2, 4, 5 a 13 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.