Vyhláška č. 433/2019 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby

Platnosť od 18.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020

OBSAH

433

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

z 9. decembra 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 59 písm. m) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem menovitého množstva určeného výrobku podľa osobitného predpisu1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1670 z 23. októbra 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 110/2008, pokiaľ ide o menovité množstvá na účel uvádzania jedenkrát destilovaného šóčú vyrábaného periodickou destiláciou a fľašovaného v Japonsku na trh Únie (Ú. v. EÚ L 284, 12. 11. 2018).“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1a.

2. V § 5 ods. 6 sa za slová „balenia pre“ vkladá slovo „zodpovedajúce“.

3. Príloha č. 7 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1670 z 23. októbra 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 110/2008, pokiaľ ide o menovité množstvá na účel uvádzania jedenkrát destilovaného šóčú vyrábaného periodickou destiláciou a fľašovaného v Japonsku na trh Únie (Ú. v. EÚ L 284, 12. 11. 2018).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Pavol Pavlis v. r.