Zákon č. 235/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 31.07.2019
Účinnosť od 01.01.2020

235

ZÁKON

z 20. júna 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) Bod 3.4 prílohy A k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 z 22. októbra 2008 o energetickej štatistike (Ú. v. EÚ L 304, 14. 11. 2008) v platnom znení.“.

2. V § 2 písmená i) a j) znejú:

i) vývozom výstup tovaru z územia Slovenskej republiky do zahraničia, ktorý bol prepustený v colnom konaní na území Slovenskej republiky do colného režimu vývoz, výstup tovaru z územia Slovenskej republiky do zahraničia, ktorý bol prepustený v colnom konaní na území Slovenskej republiky do colného režimu pasívny zušľachťovací styk, výstup tovaru z územia Slovenskej republiky do zahraničia v rámci spätného vývozu, tovar Európskej únie8) umiestnený v colných skladoch, tovar Európskej únie umiestnený v slobodných pásmach alebo tovar Európskej únie opúšťajúci územie Slovenskej republiky, ktorý bol odoslaný do členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“); vývoz nezahŕňa tovar, ktorý nie je tovarom Európskej únie a ktorý je prepravovaný cez územie Slovenskej republiky v colnom režime tranzit, a tovar Európskej únie, ktorý je cez územie Slovenskej republiky iba prepravovaný,

j) dovozom vstup tovaru na územie Slovenskej republiky zo zahraničia, ktorý bol prepustený do voľného obehu, vstup tovaru na územie Slovenskej republiky zo zahraničia, ktorý bol prepustený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, alebo tovar Európskej únie vstupujúci do Slovenskej republiky z členského štátu; dovoz nezahŕňa tovar prepustený po vstupe na územie Slovenskej republiky z tretieho štátu do colného režimu tranzit a tovar Európskej únie, ktorý je cez územie Slovenskej republiky iba prepravovaný,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) Čl. 5 bod 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013) v platnom znení.“.

3. V § 2 písmená n) a o) znejú:

n) núdzovým plánom plán, ktorý obsahuje základné postupy v stave ropnej núdze a organizačné opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze alebo situácie podľa § 14 ods. 7,

o) pohotovostným plánom plán, ktorý obsahuje konkrétne postupy uvoľňovania núdzových zásob, prijímania a vykonávania opatrení podľa § 14 ods. 1 alebo ods. 2, ako aj iných opatrení na predchádzanie, zmiernenie a prekonanie ťažkostí v dodávkach a zásobovaní ropou a ropnými výrobkami.“.

4. V § 3 ods. 1 sa slová „vybrané ropné výrobky, ktorých množstvo“ nahrádzajú slovami „vybraného podnikateľa, ktorého množstvo vybraných ropných výrobkov podľa § 2 písm. d)“.

5. V § 3 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Množstvo núdzových zásob, ktorých udržiavanie je vybraný podnikateľ povinný zabezpečiť prostredníctvom agentúry, je určené podľa pomeru množstva vybraných ropných výrobkov prislúchajúcich vybranému podnikateľovi za predchádzajúci kalendárny mesiac k celkovému množstvu vybraných ropných výrobkov vybraných podnikateľov za predchádzajúci kalendárny mesiac.

(3) Splnenie povinnosti podľa odseku 1 sa preukazuje platnou a účinnou zmluvou o zabezpečení udržiavania núdzových zásob, ktorej súčasťou je záväzok vybraného podnikateľa platiť agentúre cenu za poskytnutie služby zabezpečenia udržiavania núdzových zásob. Cena za poskytnutie služby zabezpečenia udržiavania núdzových zásob pre vybraného podnikateľa závisí od výšky odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob stanovenej agentúrou (ďalej len „odplata“) a množstva vybraných ropných výrobkov, s ktorými vybraný podnikateľ vykonáva činnosti podľa § 2 písm. d) za predchádzajúci kalendárny mesiac.“.

6. V § 4 odsek 1 znie:

(1) Agentúra zabezpečuje udržiavanie núdzových zásob pre vybraného podnikateľa na základe zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob. Podrobnosti týkajúce sa povinností vybraných podnikateľov a poskytovania služby zabezpečenia udržiavania núdzových zásob pre vybraných podnikateľov upravujú obchodné podmienky zabezpečenia udržiavania núdzových zásob ropy a ropných výrobkov agentúry (ďalej len „obchodné podmienky“), ktoré sú súčasťou zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob. Odplatu stanovuje agentúra v súlade so stanovami agentúry schválenými vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Odplata musí byť nediskriminačná. Odplata pokrýva najmä náklady na obstarávanie a poistenie núdzových zásob, nakladanie s núdzovými zásobami, úroky a ostatné náklady na financovanie agentúry, náklady súvisiace so založením a vznikom agentúry a administratívne náklady agentúry. Obchodné podmienky a výšku odplaty zverejní agentúra na svojom webovom sídle.“.

7. V § 4 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Ak agentúra zistí, že vybraný podnikateľ nezabezpečil udržiavanie núdzových zásob prostredníctvom agentúry formou uzatvorenia zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob, vyzve vybraného podnikateľa na bezodkladné splnenie tejto povinnosti. Ak vybraný podnikateľ napriek výzve túto povinnosť nesplní, oznámi agentúra túto skutočnosť Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „Správa rezerv“).

(3) Na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob a obchodných podmienok je vybraný podnikateľ povinný zložiť primeranú zábezpeku, prípadne predložiť bankovú záruku, ak obchodné podmienky neustanovujú inak.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.

8. V § 4 sa vypúšťa odsek 6.

9. V § 5 písm. b) sa slová „§ 14 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 5“ a slová „§ 14 ods. 7“ sa nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 4“.

10. V § 6 ods. 2 písmeno e) znie:

e) vypracovanie a dodržiavanie plánu obmeny a zámeny núdzových zásob.“.

11. V § 6 odsek 3 znie:

(3) Agentúra je povinná obstarávať a udržiavať núdzové zásoby najmenej v rozsahu minimálneho limitu núdzových zásob, ktorého výšku určí alebo oznámi Správa rezerv podľa § 7 ods. 6 alebo § 10 ods. 5. Agentúra je povinná obstarávať a udržiavať núdzové zásoby najmenej vo výške minimálneho limitu určeného pre predchádzajúci kalendárny rok, ak Správa rezerv neurčí výšku minimálneho limitu núdzových zásob na príslušný rok do 25. februára kalendárneho roka.“.

12. V § 6 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Správa rezerv určuje podiel ropy v núdzových zásobách. Ropa tvorí najmenej 50 % núdzových zásob.

(5) Agentúra je povinná udržiavať najmenej jednu tretinu minimálneho limitu núdzových zásob vo forme ropných výrobkov podľa prílohy č. 2. Medzi ropnými výrobkami v núdzových zásobách musia byť zásoby automobilového benzínu, motorovej nafty a leteckého petroleja, každé z nich v objeme zodpovedajúcom minimálne 10 dňom priemernej dennej spotreby príslušného ropného výrobku. Priemerná denná spotreba ropných výrobkov sa na tento účel počíta podľa pravidiel uvedených v prílohe č. 4 a uplatňuje sa v rovnakých termínoch ako minimálny limit podľa § 7 ods. 1.“.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 9.

13. V § 6 ods. 7 sa vypúšťajú slová „do výšky minimálneho limitu núdzových zásob“.

14. V § 6 ods. 8 písmeno c) znie:

c) každom uzavretí a každom ukončení zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob s vybraným podnikateľom, a to do 10 dní po ukončení kalendárneho mesiaca predložením kópie uzavretej zmluvy alebo dohody o ukončení zmluvy,“.

15. V § 6 sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) pláne obmien a zámen núdzových zásob a o každej jeho aktualizácii, a to bezodkladne.“.

16. V § 6 ods. 9 písm. a) sa za slovom „vlády“ vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“.

17. V § 7 odsek 1 znie:

(1) Minimálny limit núdzových zásob na príslušný rok začína platiť 1. júla na obdobie nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov a predstavuje množstvo núdzových zásob, ktoré zodpovedá 90 dňom priemerného denného čistého dovozu ropy a ropných výrobkov za kalendárny rok predchádzajúci začiatku platnosti minimálneho limitu alebo 61 dňom priemernej dennej domácej spotreby, podľa toho, ktorá z hodnôt je vyššia. Priemerný denný čistý dovoz sa vypočíta na základe ropného ekvivalentu dovozu v predchádzajúcom kalendárnom roku, ktorý sa určuje podľa prílohy č. 3. Priemerná denná domáca spotreba sa vypočíta na základe ropného ekvivalentu domácej spotreby v predchádzajúcom kalendárnom roku, ktorý sa určuje podľa prílohy č. 4.“.

18. V § 7 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.

19. V § 7 ods. 2 sa slová „§ 14 ods. 5 alebo ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 6 alebo ods. 7“.

20. Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) Čl. 201 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.“.

21. V § 7 ods. 6 sa slová „§ 21 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 21 ods. 10“ a slová „§ 10 ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 5“.

22. V § 7 ods. 7 sa slová „§ 14 ods. 5 alebo ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 6 alebo ods. 7“.

23. V § 7 sa vypúšťa odsek 8.

24. V § 8 ods. 2 sa slovo „použiť“ nahrádza slovom „uvoľniť“ a slová „§ 14 ods. 5 alebo ods. 6“ sa nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 6 alebo ods. 7“.

25. V § 9 odsek 4 znie:

(4) Núdzové zásoby môže skladovať agentúra vo vlastných skladovacích zariadeniach alebo prostredníctvom uznaného skladovateľa v skladovacích zariadeniach podľa odseku 2. Ak agentúra skladuje núdzové zásoby prostredníctvom uznaného skladovateľa, je tento uznaný skladovateľ povinný zabezpečiť aj ochraňovanie núdzových zásob. Uznaný skladovateľ nemôže použiť núdzové zásoby na komerčné účely.“.

26. V § 10 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Núdzové zásoby možno uvoľniť len na základe rozhodnutia vlády. Návrh na uvoľnenie núdzových zásob predkladá vláde Správa rezerv.

(2) Uvoľnením núdzových zásob, ktoré sú vo vlastníctve agentúry, sa rozumie predaj núdzových zásob alebo pôžička núdzových zásob agentúrou v súlade s rozhodnutím vlády podľa § 14 ods. 8, ak je potrebné použiť núdzové zásoby na účely uvedené v § 2 písm. e). Agentúra je povinná zabezpečiť bezodkladné uvoľnenie núdzových zásob v súlade s rozhodnutím vlády podľa § 14 ods. 8. Uznaný skladovateľ je povinný poskytnúť agentúre bezodkladne k dispozícii núdzové zásoby, ktoré má agentúra uvoľniť.“.

27. V § 10 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Pôžičkou núdzových zásob sa rozumie poskytnutie núdzových zásob alebo ich časti subjektu hospodárskej mobilizácie20a) na základe zmluvy o pôžičke. Na zabezpečenie svojho záväzku zo zmluvy o pôžičke dlžník zloží finančnú zábezpeku alebo predloží bankovú záruku v súlade s podmienkami určenými rozhodnutím vlády.

(4) Podnikateľ, ktorý vlastní núdzové zásoby podľa § 8 ods. 2, je v prípade rozhodnutia vlády o uvoľnení núdzových zásob povinný na základe pokynu agentúry uvoľniť ich jedným z týchto spôsobov:

a) predať núdzové zásoby agentúre za aktuálnu trhovú cenu v čase predaja,

b) predať núdzové zásoby na trh v súlade s rozhodnutím vlády podľa § 14 ods. 8.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

20a) § 4 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.“.

28. V § 10 ods. 5 štvrtej vete sa slová „dostupnosť financovania agentúry“ nahrádzajú slovami „disponibilné finančné zdroje agentúry“.

29. V § 10 ods. 5 sa za štvrtú vetu vkladá nová piata veta, ktorá znie: „O objeme disponibilných finančných zdrojov agentúra informuje Správu rezerv.“.

30. § 11 vrátane nadpisu znie:

㤠11

Voľné nakladanie s núdzovými zásobami

Agentúra je oprávnená voľne nakladať s núdzovými zásobami, ktoré prevyšujú minimálny limit núdzových zásob na príslušný kalendárny rok, ak nakladaním s núdzovými zásobami neklesne množstvo núdzových zásob pod minimálny limit núdzových zásob.“.

31. V § 12 odsek 3 znie:

(3) Súčet ropných ekvivalentov domácej spotreby ropných výrobkov v osobitných zásobách musí byť v príslušnom roku najmenej 75 % celkovej domácej spotreby ropných výrobkov za predchádzajúci kalendárny rok vypočítanej podľa prílohy č. 4. Takto vypočítaný súčet ropných ekvivalentov musí byť splnený do 30. júna príslušného kalendárneho roka na obdobie nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov.“.

32. V § 12 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 8.

33. V § 12 ods. 5 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

34. V § 13 ods. 1 sa vypúšťa slovo „nariadením“.

35. V § 13 ods. 3 sa vypúšťa slovo „nariadením“.

36. V § 14 odsek 1 znie:

(1) Vláda pred vyhlásením stavu ropnej núdze môže rozhodnúť o začatí kampane v masovokomunikačných prostriedkoch zameranej na obmedzenie spotreby ropy a ropných výrobkov, a na tento účel môže prijať nariadením jedno alebo viac z týchto opatrení:

a) obmedzenie rýchlosti jazdy motorových vozidiel,

b) obmedzenie alebo zákaz používania niektorých skupín motorových vozidiel alebo motorových vozidiel s určitými evidenčnými číslami,21)

c) obmedzenie predaja ropy a ropných výrobkov,

d) dočasné obmedzenie vývozu ropy a ropných výrobkov.“.

37. V § 14 odseky 3 a 4 znejú:

(3) Opatrenie podľa odseku 1 písm. d) a odseku 2 písm. f) nemôže byť prijaté, ak je v rozpore s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky voči Medzinárodnej energetickej agentúre a Európskej únii, ktoré sa týkajú povinnosti uvoľniť núdzové zásoby členských štátov pri narušení dodávok.

(4) Správa rezerv je povinná vypracovať a predložiť vláde na schválenie núdzový plán, ktorý sa použije, ak nastane stav ropnej núdze alebo situácia podľa odseku 7.“.

38. V § 14 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Správa rezerv v súlade s núdzovým plánom podľa odseku 4 vypracuje a priebežne aktualizuje pohotovostný plán. Správa rezerv o pohotovostnom pláne a núdzovom pláne informuje na požiadanie Európsku komisiu.“.

Doterajšie odseky 5 až 12 sa označujú ako odseky 6 až 13.

39. V § 14 ods. 6 sa slová „§ 10 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 5“.

40. V § 14 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

41. V § 14 odsek 8 znie:

(8) Vláda na návrh Správy rezerv schváli spôsob a ďalší postup uvoľnenia núdzových zásob.“.

42. V § 16 ods. 2 sa za slová „vyplývajúcich z bankových úverov,“ vkladajú slová „iných obdobných zmlúv, ktorých obsahom je poskytnutie finančných prostriedkov agentúre,“.

43. V § 19 ods. 2 prvej vete sa za slová „prevedú z“ vkladá slovo „vlastníctva“.

44. V § 21 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Doterajšie odseky 4 až 14 sa označujú ako odseky 2 až 12.

45. V § 21 odsek 3 znie:

(3) Správa rezerv každoročne najneskôr do 30. novembra predloží Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky informáciu o splnení úlohy uloženej v § 6 ods. 3.“.

46. V § 21 ods. 6 prvej vete sa slová „podľa § 7 ods. 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 7 ods. 6“.

47. V § 21 ods. 7 druhá veta znie: „Tento výkaz obsahuje množstvo a počet dní priemernej dennej domácej spotreby v predchádzajúcom kalendárnom roku, pričom údaje o spotrebe za prvých šesť kalendárnych mesiacov sa určia z údajov o spotrebe za predposledný kalendárny rok.“.

48. V § 21 ods. 8 prvej vete sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

49. V § 21 ods. 12 sa slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.

50. V § 22 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a 3“.

51. V § 22 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 14 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 9“.

52. V § 22 ods. 1 písmeno d) znie:

d) dodržiavania plánu obmeny a zámeny núdzových zásob.“.

53. V § 22 ods. 2 písm. a) sa za slová „§ 14 ods.“ vkladajú slová „1 písm. a) a b) a ods.“.

54. V § 22 ods. 2 písm. b) sa za slová „§ 14 ods.“ vkladajú slová „1 písm. c) a ods.“.

55. V § 22 ods. 2 písm. c) sa za slová „§ 14 ods.“ vkladajú slová „1 písm. d) a ods.“.

56. V § 22 ods. 3 tretej vete sa slová „§ 21 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 21 ods. 4“.

57. V § 23 ods. 1 písmeno a) znie:

a) vybraný podnikateľ, ktorý napriek výzve od agentúry neplní svoju povinnosť podľa § 3 ods. 1,“.

58. V § 23 ods. 2 sa slová „§ 14 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 9“.

59. V § 23 ods. 3 písm. e) sa na konci pripájajú slová „alebo § 10 ods. 2“.

60. V § 23 ods. 3 písm. f) sa slová „§ 12 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 8“.

61. V § 23 ods. 4 písmeno b) znie:

b) poruší povinnosť podľa § 6 ods. 2 a 5 alebo neposkytne Správe rezerv informácie podľa § 6 ods. 8 a 9,“.

62. V § 23 ods. 4 písm. f) sa slová „§ 12 ods. 1 až 5 alebo ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 1 až 4 alebo ods. 7“.

63. V § 23 ods. 5 písmeno a) znie:

a) nedodrží opatrenia podľa § 14 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo § 14 ods. 2 písm. a) alebo písm. b),“.

64. V § 23 ods. 5 písm. b) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 14 ods. 1 písm. c) alebo“.

65. V § 23 ods. 5 písm. c) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 14 ods. 1 písm. d) alebo“.

66. V § 23 ods. 6 sa slová „výzvy Správy rezerv neviedli“ nahrádzajú slovami „výzva agentúry neviedla“.

67. § 24 vrátane nadpisu znie:

㤠24

Vzťah k správnemu poriadku

Na postupy podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok okrem

a) určenia minimálneho limitu núdzových zásob podľa § 7 ods. 6 a

b) rozhodovania udržiavať osobitné zásoby podľa § 12 ods. 1.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36 sa vypúšťa.

68. V prílohe č. 1 položke s poradovým číslom 11 sa číslo „2710 12 51“ nahrádza číslom „2710 12 50“ a vypúšťajú sa slová „s oktánovým číslom (RON) menej ako 98“.

69. V prílohe č. 1 sa vypúšťa položka s poradovým číslom 12.

Doterajšie položky s poradovými číslami 13 až 30 sa označujú poradovými číslami 12 až 29.

70. V prílohe č. 3 kapitola I. prvý bod znie:

1. Ropný ekvivalent dovozu ropných výrobkov potrebný na výpočet povinnosti skladovať núdzové zásoby sa vypočíta ako súčet týchto číselných údajov:

a) súčet čistých dovozov ropy, NGL, rafinérskych medziproduktov a ostatných uhľovodíkov,3) ktorý sa upraví o prípadné zmeny stavu zásob a od ktorého sa odpočíta jedna z týchto hodnôt zodpovedajúca výťažku ťažkého benzínu:

a1) 4 %,

a2) priemerný percentuálny výťažok ťažkého benzínu,

a3) čistá skutočná spotreba ťažkého benzínu,

b) súčet čistých dovozov všetkých ostatných ropných výrobkov okrem ťažkého benzínu, ktorý sa takisto upraví podľa zmien stavu zásob a vynásobí sa koeficientom 1,065.“.

71. V prílohe č. 3 kapitola II. vrátane nadpisu znie:

II. VÝPOČET DEVÄŤDESIATDŇOVÉHO PRIEMERNÉHO ČISTÉHO DOVOZU ROPY, ROPNÝCH POLOTOVAROV A ROPNÝCH VÝROBKOV

1. Deväťdesiatdňový priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov je rozdiel celkového dovozu a vývozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov do Slovenskej republiky a zo Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku (okrem dovozu a vývozu ťažkého benzínu) vydelený číslom 365 a vynásobený číslom 90:

Výťažok ťažkého benzínu

A. Rafinérska výroba ťažkého benzínu

B. Ťažký benzín použitý ako rafinérske palivo

C. Ťažký benzín ako spätný tok z petrochemickej výroby do rafinérskeho procesu

D. Rafinérska vsádzka ropy, NGL a ropných polotovarov

E. Percento výťažku ťažkého benzínu = (A - B - C)/D) x 100

Čistý dovoz ropy a ropných polotovarov

F. Dovoz ropy, NGL a ropných polotovarov

G. Vývoz ropy, NGL a ropných polotovarov

H. Zmena stavu zásob ropy, NGL a ropných polotovarov

I. Čistý dovoz ropy, NGL a ropných polotovarov = F - G - H

J1. Čistý dovoz ropy a ropných polotovarov znížený o konštantný podiel ťažkého benzínu (4 %) = I x 0,96

J2. Čistý dovoz ropy a ropných polotovarov znížený o priemerný percentuálny výťažok ťažkého benzínu = I x (1 - E/100)

J3. Čistý dovoz ropy a ropných polotovarov znížený o čistú skutočnú spotrebu ťažkého benzínu = I ropný ekvivalent domácej spotreby ťažkého benzínu podľa prílohy č. 4

Čistý dovoz ropných výrobkov

K. Dovoz ropných výrobkov

L. Dovoz ťažkého benzínu

M. Vývoz ropných výrobkov

N. Vývoz ťažkého benzínu

O. Zmena stavu zásob ropných výrobkov

P. Zmena stavu zásob ťažkého benzínu

Q. Čistý dovoz ropných výrobkov znížený o čistý dovoz ťažkého benzínu = (K - L) - (M - N) - (O - P)

R. Čistý dovoz ropných výrobkov znížený o čistý dovoz ťažkého benzínu a prerátaný koeficientom na ropný ekvivalent = Q x 1,065

Deväťdesiatdňový priemerný čistý dovoz

Metóda č. 1:

S. Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (J1 + R)

T. Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (S/365)

U. Deväťdesiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (T x 90)

Metóda č. 2:

V. Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (J2 + R)

W. Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (V/365)

X. Deväťdesiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (W x 90)

Metóda č. 3:

Y. Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (J3 + R)

Z. Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (Y/365)

ZZ. Deväťdesiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (Z x 90)

2. Na výpočet priemerných čistých dovozov ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov sa použije tá metóda, ktorej výsledok dosiahne nižšiu hodnotu.

3. Čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov sa počíta v tisícoch ton.“.

72. V prílohe č. 3 kapitola III. slová „primárny benzín“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nahrádzajú slovami „ťažký benzín“ v príslušnom tvare.

73. Príloha č. 3 kapitola III. sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

5. Na výpočet množstva núdzových zásob v dňoch priemerných čistých dovozov sa použije tá metóda, ktorej výsledok dosiahne vyššiu hodnotu.“.

74. Príloha č. 4 kapitoly I. a II. vrátane nadpisov znejú:

I. METÓDA VÝPOČTU ROPNÉHO EKVIVALENTU DOMÁCEJ SPOTREBY

1. Ropný ekvivalent domácej spotreby sa musí vypočítať podľa tejto metódy:

Domáca spotreba predstavuje súčet agregátu „zistené hrubé domáce dodávky“,39) do ktorého sa zahŕňajú len tieto výrobky: automobilový benzín, letecký benzín, tryskové palivo benzínového typu (na báze ťažkého benzínu alebo JP4), letecký petrolej, ostatný petrolej, plynový olej/nafta (destilovaný vykurovací olej) a ťažký vykurovací olej (s nízkym aj vysokým obsahom síry).3)

2. Medzinárodné námorné zásobníky sa nezahŕňajú do výpočtu.

3. Ropný ekvivalent domácej spotreby sa vypočíta vynásobením koeficientom 1,2.

4. Domáca spotreba určitej kategórie ropných výrobkov uvedených v prílohe č. 2 sa vypočíta ako „zistené hrubé domáce dodávky“ tejto kategórie výrobkov v predchádzajúcom kalendárnom roku.

5. Domáca spotreba ťažkého benzínu na účel výpočtu čistého dovozu ropy a ropných polotovarov podľa prílohy č. 3 sa vypočíta ako „zistené hrubé domáce dodávky“ ťažkého benzínu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Ropný ekvivalent domácej spotreby ťažkého benzínu sa vypočíta vynásobením koeficientom 1,065.

6. Domáca spotreba sa počíta v tisícoch ton.

II. NÚDZOVÉ ZÁSOBY V DŇOCH SPOTREBY

1. Priemerná denná domáca spotreba na príslušný rok je podielom ropného ekvivalentu domácej spotreby za predchádzajúci kalendárny rok podľa kapitoly I. tretieho bodu a počtu dní tohto roka.

2. Priemerná šesťdesiatjednodňová domáca spotreba na príslušný rok sa vypočíta vynásobením priemernej dennej spotreby ropných výrobkov podľa prvého bodu číslom 61.

3. Na výpočet množstva núdzových zásob v dňoch domácej spotreby sa analogicky použije rovnaký postup ako v kapitole III. prílohy č. 3.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:

39) Bod 3.2.2.11 prílohy C k nariadeniu (ES) č. 1099/2008 v platnom znení.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 sa vypúšťa.

75. Doterajší text prílohy č. 5 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

2. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2018/1581 z 19. októbra 2018, ktorou sa mení smernica Rady 2009/119/ES zo 14. septembra 2009, pokiaľ ide o metódy výpočtu povinností udržiavať zásoby (Ú. v. EÚ L 263, 22. 10. 2018).“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.