Predpisy v roku 1958

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
57/1958 Zb. Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia č. 32/1954 Zb. o úprave niektorých pomerov členov národných výborov 08.10.1954
1/1958 Zb. Vyhláška o Dohode medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o konečnom skoncovaní majetkových a finančných otázok súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou 07.03.1958
2/1958 Zb. Vyhláška o Dohovore o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou 20.02.1958
3/1958 Zb. Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení 07.03.1958
4/1958 Zb. Vyhláška o Dohode o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie 20.02.1958
5/1958 Zb. Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Egyptskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci 07.03.1958
6/1958 Zb. Nariadenie o zmenách pôsobnosti v odbore občianskej kontroly obchodu a prevádzkární 28.03.1958
7/1958 Zb. Nariadenie, ktorým sa ustanovuje, ktoré ustanovenia zákona o vysokých školách sa vzťahujú na vysoké vojenské školy 28.03.1958
8/1958 Zb. Vyhláška o Zmluve medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave režimu na štátnych hraniciach so Záverečným protokolom 28.03.1958
9/1958 Zb. Nariadenie o novej organizácii štátnej správy na úseku energetiky a vodného hospodárstva 01.04.1958
10/1958 Zb. Nariadenie o zrušení Ministerstva a Povereníctva miestneho hospodárstva 01.04.1958
11/1958 Zb. Nariadenie o organizácii štátnej geologickej služby 01.04.1958
12/1958 Zb. Nariadenie o zrušení Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu a Oblastnej správy pre bytovú a občiansku výstavbu na Slovensku a o zriadení Slovenského výboru pre výstavbu 01.04.1958
13/1958 Zb. Rozpočtový zákon na rok 1958 01.01.1958
14/1958 Zb. Zákon o zrušení predpisov o hlavných (vedúcich) účtovníkoch a o organizácii účtovnej služby 01.04.1958
15/1958 Zb. Zákon o zmene predpisov o osvojení 29.05.1958
16/1958 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 60/1952 Zb. o Československom Červenom kríži a o užívaní znaku, odznaku a názvu Červeného kríža 29.04.1958
17/1958 Zb. Vyhláška ministra zdravotníctva o úplnom znení zákona č. 60/1952 Zb. o Československom červenom a o užívaní znaku, odznaku názvu červeného kríža 29.04.1958
18/1958 Zb. Zákon o požiarnej ochrane 30.04.1958
19/1958 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje Branný zákon č. 92/1949 Zb. 02.05.1958
20/1958 Zb. Vyhláška o úplnom znení Branného zákona. 02.05.1958
21/1958 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva Branný zákon 02.05.1958
22/1958 Zb. Zákon o kultúrnych pamiatkach. 03.05.1958
23/1958 Zb. Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o hraničných splnomocnencoch so Záverečným protokolom 30.05.1958
24/1958 Zb. Vyhláška o Konzulárnej zmluve medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou 30.05.1958
25/1958 Zb. Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o vzájomnej výmene študentov a ašpirantov pre štúdium na vysokých školách a vedecko-výskumných ústavoch 30.05.1958
26/1958 Zb. Vyhláška o Protokole o obnovení normálnych stykov medzi Československou republikou a Japonskom 30.05.1958
27/1958 Zb. Vyhláška o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou 04.06.1958
28/1958 Zb. Vyhláška o Zmluve o priateľstve a vzájomnej spolupráci medzi Československou republikou a Mongolskou ľudovou republikou 04.06.1958
29/1958 Zb. Vyhláška o Zmluve medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach 04.06.1958
30/1958 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovujú zásady pre účtovnú evidenciu (účtovné zásady) 01.01.1959
31/1958 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o ďalšej úprave odkladu platenia a úrokovania niektorých peňažných záväzkov členov jednotných roľníckych družstiev 01.01.1958
32/1958 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o platení nájomného organizáciami socialistického sektora. 01.07.1958
33/1958 Zb. Nariadenie o organizácii výkonných orgánov národných výborov 01.07.1958
34/1958 Zb. Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti a iných zjednodušeniach v štátnej správe. 01.07.1958
35/1958 Zb. Nariadenie o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov 01.07.1958
36/1958 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 37/1954 Zb., ktorým sa vydáva železničný prepravný poriadok 01.07.1958
37/1958 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
38/1958 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o vedúcich odborov rád národných výborov 01.07.1958
39/1958 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 32/1954 Zb. o úprave niektorých pomerov členov národných výborov 01.07.1958
40/1958 Zb. Zákon o úprave dôchodkov niektorých odsúdených osôb 23.07.1958
41/1958 Zb. Zákon o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení 23.07.1958
42/1958 Zb. Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou 25.07.1958
43/1958 Zb. Zákon o rozšírení odboru činnosti Štátnej banky československej 01.07.1958
44/1958 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 184/1950 Zb. o vydávaní časopisov a o Sväze československých novinárov 25.07.1958
45/1958 Zb. Vyhláška štátneho výboru pre výstavbu, ktorou sa určujú orgány rád ďalších miestnych národných výborov ako Stavebné úrady prvej stolice 01.08.1958
46/1958 Zb. Vyhláška o Konzulárnom dohovore medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík 12.08.1958
47/1958 Zb. Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o úprave štátneho občianstva osôb s dvojakým občianstvom 28.08.1958
48/1958 Zb. Nariadenie o úprave penzijných nárokov založených na záväzkoch rozpočtových a hospodárskych organizácií 01.10.1958
49/1958 Zb. Vyhláška o dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Egyptskou republikou 07.10.1958
50/1958 Zb. Vyhláška o účinnosti Dohovoru o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov pre Nemeckú demokratickú republiku. 22.09.1958
51/1958 Zb. Vyhláška o účinnosti Protokolu o doložkách o rozhodcovi pre Nemeckú demokratickú republiku. 22.09.1958
52/1958 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú stanovy Radu červenej zástavy, Radu červenej hviezdy, medaily Za zásluhy o obranu vlasti a medaily Za službu vlasti 01.10.1958
53/1958 Zb. Nariadenie o zriadení Štátnej leteckej správy 01.07.1958
54/1958 Zb. Vyhláška o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v zdravotníctve 16.10.1958
55/1958 Zb. Vyhláška o Dohode medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva 16.10.1958
56/1958 Zb. Vyhláška o Dohode medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o vzájomnej železničnej doprave 16.10.1958
58/1958 Zb. Nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl. 01.09.1958
59/1958 Zb. Vyhláška o Stanovách Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu 09.10.1958
60/1958 Zb. Nariadenie o zlúčení Ministerstva automobilového priemyslu a pôdohospodárskych strojov a Ministerstva presného strojárstva v Ministerstvo všeobecného strojárstva 15.10.1958
61/1958 Zb. Nariadenie, ktorým sa rozširuje pôsobnosť Štátnej drevárskej inšpekcie 18.10.1958
62/1958 Zb. Ústavný zákon o konečnom vytýčení štátnych hraníc s Poľskou ľudovou republikou 06.11.1958
63/1958 Zb. Zákon o druhom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky 06.11.1958
64/1958 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 107/1953 Zb. o devízovom hospodárstve 06.11.1958
65/1958 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
66/1958 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o registre trestov 06.11.1958
67/1958 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národných podnikoch a niektorých iných hospodárskych organizáciách 07.11.1958
68/1958 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona č. 51/1955 Zb. o národných podnikoch a niektorých iných hospodárskych organizáciách 07.11.1958
69/1958 Zb. Zákon o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami 01.01.1959
70/1958 Zb. Zákon o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily 10.11.1958
71/1958 Zb. Zákon o záväzkoch na náhradu škody spôsobenej zamestnancom porušením povinností z pracovného pomeru 17.10.1958
72/1958 Zb. Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva 11.11.1958
73/1958 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a stácaní Československého štátneho občianstva 11.11.1958
74/1958 Zb. Zákon o trvalom usídlení kočujúcich osôb 11.11.1958
75/1958 Zb. Nariadenie o zmene nariadenia, ktorým sa vykonáva Colný zákon 15.11.1958
76/1958 Zb. Nariadenie o štátnej inšpekcii akosti potravinárskych a pôdohospodárskych výrobkov 29.11.1958
77/1958 Zb. Vyhláška o vydaní bankoviek po 25 Kčs vzoru 1958 01.12.1958
78/1958 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú arbitrážne poplatky 01.01.1959
79/1958 Zb. Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva 03.01.1959
80/1958 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona č. 107/1953 Zb. o devízovom hospodárstve 24.12.1958
81/1958 Zb. Nariadenie o správe národného majetku 01.01.1959
82/1958 Zb. Nariadenie o čestných uznaniach v telesnej výchove 28.12.1958
83/1958 Zb. Zákon o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora. 01.01.1959
84/1958 Zb. Zákon o územnom plánovaní 01.01.1959
85/1958 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďujú niektoré ľudové súdy a vymedzuje ich pôsobnosť 01.01.1959
86/1958 Zb. Vyhláška štátneho výboru pre výstavbu ktorou sa určujú orgáný ďalších miestnych národných výborov ako stavebný úrad prvej stolice 01.01.1959
87/1958 Zb. Zákon o stavebnom poriadku 01.01.1959
88/1958 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o úprave premlčacích lehôt pri majetkových a mimoriadnych dávkach 29.12.1958
89/1958 Zb. Zákon o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere (Učňovský zákon) 30.12.1958
90/1958 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zriadení Pobočky Československej akadémie pôdohospodárskych vied na Slovensku 01.01.1959
91/1958 Zb. Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov. 01.01.1959
92/1958 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily 30.12.1958
93/1958 Zb. Vládne nariadenie o zmenách v pôsobnosti v matričných veciach 01.01.1959
94/1958 Zb. Vyhláška o Dohovore na ochranu kultúrnych statkov za ozbrojeného konfliktu a Protokole k nemu 15.01.1959
95/1958 Zb. Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Rumunskou ľudovou republikou o spolupráci v sociálnych otázkach so Záverečným protokolom 15.01.1959
Presunúť na začiatok