Zákon č. 40/1958 Zb.Zákon o úprave dôchodkov niektorých odsúdených osôb

(v znení č. 18/1959 Zb.)

Čiastka 16/1958
Platnosť od 23.07.1958 do31.07.1965
Účinnosť od 01.04.1959 do31.07.1965
Zrušený 59/1965 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa § 73 zákona č. 59/1965 Zb. s účinnosťou od 1. augusta 1965 dôchodky, ktoré boli podľa tohto zákona alebo predchádzajúcich obdobných predpisov upravené, alebo na ktoré nárok zanikol, prípadne výplata ktorých bola zastavená v dôsledku odsúdenia podľa predchádzajúcic...

40

Zákon

z 3. júla 1958

o úprave dôchodkov niektorých odsúdených osôb

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Osobám, právoplatne odsúdeným na trest prísnejší než trest odňatia slobody v trvaní dvoch rokov pre úmyselný trestný čin proti republike uvedený v hlave I Trestného zákona, pre úmyselný trestný čin hospodársky uvedený v hlave II toho istého zákona, pre úmyselný trestný čin proti majetku v socialistickom vlastníctve alebo pre trestný čin podľa zákona na ochranu mieru alebo pre obdobné trestné činy podľa zákonov skôr platných, môže komisia sociálneho zabezpečenia rady okresného národného výboru (ďalej len „komisia“) znížiť a vo zvlášť závažných prípadoch odňať dôchodok z dôchodkového zabezpečenia (zaopatrenia, poistenia).

(2) Komisia môže znížiť alebo odňať dôchodok aj pozostalým po osobách uvedených v odseku 1.

§ 2

Ak pri vzniku nároku na dôchodok už uplynula doba desať rokov od výkonu trestu, jeho odpustenia alebo od premlčania jeho výkonu, nemožno dôchodok znížiť ani odňať. Možno však znížiť alebo odňať dôchodok, ktorý bol priznaný pred účinnosťou tohto zákona.

§ 3

Komisia môže osobám, ktorým sa dôchodok znížil alebo odňal, zníženie alebo odňatie dôchodku celkom alebo sčasti odpustiť a priznať dôchodok až do plnej zákonnej výmery, ak svojou prácou pre spoločnosť preukázali snahu trestný čin odčiniť alebo ak svedčia pre to iné dôvody hodné osobitného zreteľa.

§ 4

Osobám právoplatne odsúdeným podľa skorších predpisov, podľa ktorých nárok na dôchodok z dôchodkového zabezpečenia (zaopatrenia, poistenia) zanikol ako následok odsúdenia, alebo pozostalým po týchto osobách, môže komisia priznať z dôchodkového zabezpečenia dôchodok znížený, prípadne dôchodok v plnej výmere.

§ 5

Ak sa dôchodok znížil alebo odňal podľa tohto zákona, nepoužije sa ustanovenie § 8 zákona č. 33/1957 Zb. o sociálnom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl.

§ 6

(1) Pôsobnosť komisií podľa tohto zákona - s výnimkou pôsobnosti podľa § 4 - vykonávajú u požívateľov dôchodkov zo sociálneho zaopatrenia príslušníkov ozbrojených síl orgány ustanovené ministrami národnej obrany a vnútra.

(2) - Zrušený od 1. 4. 1958.


§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.