Nariadenie vlády č. 36/1958 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 37/1954 Zb., ktorým sa vydáva železničný prepravný poriadok

Čiastka 14/1958
Platnosť od 01.07.1958 do30.06.1964
Účinnosť od 01.07.1958 do30.06.1964
Zrušený 132/1964 Zb.

OBSAH

36

Vládne nariadenie

z 27. júna 1958,

ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 37/1954 Zb., ktorým sa vydáva železničný prepravný poriadok

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 24 ods. 1 zákona č. 97/1950 Zb. o dráhach:


Čl. I

Vládne nariadenie č. 37/1954 Zb., ktorým sa vydáva železničný prepravný poriadok v znení vládneho nariadenia č. 16/1956 Zb., sa mení a doplňuje takto:

1. § 11 znie:

„Plánovanie tovaru na vozne

Plán prepravy vyjadruje normu prepráv počtom vozňov pre každú skupinu tovaru.“

2. § 12 ods. 2 a 4 znejú:

(2) Mesačnú plánovanú normu prepráv tovaru prideľuje náčelník železnice podľa schváleného plánu prepravy, a to po predchádzajúcom prejednaní v stálom poradnom zbore pre veci železničnej prepravy.

(4) Odosielatelia tovaru určujú priamo odosielacie stanice a stanice určenia.“

3. § 13 ods. 1 znie:

(1) Ministerstvo dopravy a správy železníc sú oprávnené vylúčiť z plánov predložených odosielateľmi tie prepravy, ktoré spôsobujú nehospodárne využitie prevádzkových prostriedkov železníc (križujúce sa prepravy, zbytočne ďaleké prepravy a prepravy na príliš krátke vzdialenosti). Ak je to potrebné, určí vláda najzadnejšiu vzdialenosť pre prepravu niektorých druhov tovaru.“

4. § 19 ods. 3 znie:

(3) Náčelník stanice určuje každému odosielateľovi deň, kedy má nakladať. Pre kusové zásielky môže určiť náčelník stanice deň nakládky až pri prevezení tovaru (§ 15).“

5. § 21 znie:

„Zmena odosielacej stanice

Zmena odosielacej stanice určenej plánom prepravy je dovolená len v obvode správy železnice, nadriadenej odosielacej stanici, ak o to žiada odosielateľ a ak súhlasí náčelník odosielacej stanice určenej plánom prepravy; žiadosť musí dôjsť náčelníkovi odosielacej stanice najneskoršie dva dni pred začiatkom päťdenného obdobia.“

6. § 22 znie:

„Zmena normy prepráv určenej plánom, zmena druhu tovaru a druhu vozňov. Nadmerná prihláška nakládky tovaru.

(1) Zväčšiť alebo zmenšiť normu prepráv určenú mesačným plánom prepravy sa zakazuje. Zámenu tovaru určitého druhu tovarom iného druhu môže dovoliť náčelník stanice. Zameniť druh vozňa určený plánom za vozeň iného druhu môže pre nakládku dovoliť náčelník stanice; nahradiť kryté vozne otvorenými je však dovolené len pri tovare, pre ktorý je takýto spôsob prepravy dovolený príslušnými predpismi.

(2) Kto zaviní uplatnenie nadmerných nárokov na prepravu alebo sústavne neprihlasuje na nakládku tovar obsiahnutý v pláne prepravy, zodpovedá za to podľa všeobecných predpisov, najmä podľa predpisov trestných alebo disciplinárnych.“

7. § 37 sa upravuje takto:

Odsek 1 znie:

(1) Zmeniť stanicu určenia pred podajom tovaru na prepravu je dovolené len so súhlasom náčelníka odosielacej stanice.“

Odsek 2 sa zrušuje.

Odsek 3 znie:

(3) Zmenu stanice určenia pri tovare, ktorý bol už na prepravu prijatý, možno povoliť, ak zaplatí odosielateľ, príjemca alebo ústredný úrad nadriadený odosielateľovi alebo príjemcovi za požadovanú zmenu pokutu v sume 300 Kčs. V odôvodnených prípadoch môže náčelník železnice výšku pokuty znížiť. Ak požiada o zmenu stanice určenia ústredný úrad, je povinný tiež vykonať vyrovnanie medzi odosielateľom, príjemcom pôvodne uvedeným v nákladnom liste a skutočným príjemcom tovaru. Podrobnosti určí minister dopravy.“

8. § 49 sa upravuje takto:

Odsek 1 písm. b) znie:

b) zakázať na čas najdlhší 48 hodín nakládku všetkého alebo niektorého tovaru do príslušnej stanice; o tom musí bez meškania upovedomiť ministra dopravy a zákaz uverejniť výveskami v staniciach, a pokiaľ to bude účelné, aj v tlači; zákaz nakládky tovaru na čas dlhší než 48 hodín môže náčelník železnice vydať najdlhšie na čas 120 hodín a len so súhlasom ministra dopravy.“

Odsek 1 písm. c) sa označuje ako odsek 1a) a znie:

(1a) Náčelník stanice môže pri nadmernom nahromadení tovaru v stanici určenia určiť, že príjemca je povinný použiť na odvoz došlého tovaru prostriedky dopravných podnikov, a to buď podľa dohody s nimi alebo podľa rozhodnutí kompetentného odboru rady okresného alebo krajského národného výboru vydaného podľa osobitných predpisov.“

9. § 62 sa upravuje takto:

Odsek 4 sa zrušuje.

Odsek 5 znie:

(5) Ak neprichystá železnica vozne pre ucelený vlak alebo ak nenaloží odosielateľ ucelený vlak úplne, zaplatí železnica odosielateľovi alebo odosielateľ železnici za zmarenie vytvorenia uceleného vlaku okrem pokút uvedených v odsekoch 2 a 3 pokutu vo výške 200 Kčs.“

10. § 78 sa upravuje takto:

Za odsek 6 sa vkladá nový odsek 6a) tohto znenia:

(6a) Náčelník železnice môže znížiť alebo odpustiť zdržné, ktoré vzniklo predržaním vozňov ako priamy následok požiaru, povodne, prietrže mračien a podobných udalostí živelného rázu, ktoré prepravca nemohol odvrátiť ani zdolať, alebo zdržné, ktoré vzniklo predržaním vozňov pre nehodu v závode, ktorá mala za následok prerušenie výroby aspoň na čas 72 hodín.“

11. § 79 ods. 3, 4 a 6 znejú:

(3) Pokiaľ nie sú technické normy nakládky určené, zaplatí odosielateľ, ak tak určí Ministerstvo dopravy, pokutu za nedoloženie vozňa do úplného ložného priestoru alebo do únosnosti vozňov.

(4) Ak naloží odosielateľ vozeň nad únosnosť, zaplatí za preťaž pokutu určenú tarifou.

(6) Železnica nie je oprávnená žiadať vyloženie preťaže alebo preťaž vyložiť, ak nepresahuje preťaž 0,5 tony pri dvojosových a trojosových vozňoch a 1,2 tony pri vozňoch štvor- a viacosových. V takýchto prípadoch sa pokuta nevyberá.“

12. § 81 znie:

„Pokuty za poškodenie vozňov

(1) Ak dôjde k poškodeniu vozňov pri nakladaní odosielateľom alebo pri vykladaní príjemcom, zaplatí za to odosielateľ alebo príjemca pokutu vo výške päťnásobnej ceny poškodených súčastí. Cena sa určí podľa cenníka vydaného Ministerstvom dopravy. V zvlášť odôvodnených prípadoch môže náčelník železnice pokutu znížiť až na dvojnásobok ceny poškodených súčastí. Kto poškodenie vozňa zaviní, zodpovedá za to podľa všeobecných predpisov, najmä podľa predpisov trestných alebo disciplinárnych.

(2) Ak dôjde k poškodeniu vozňov na vlečke nehodou pri doprave alebo pri posune bez zavinenia železnice, zaplatí vlečkár pokutu za poškodenie vozňa vo výške dvojnásobku ceny poškodených súčastí.”

13. § 93 ods. 2 znie:

(2) Nie je dovolené požadovať zaplatenie nedoplatku alebo podať reklamáciu preplatku alebo pokuty za prekročenie dodacej lehoty, ak je úhrnná suma, ktorá sa mala podľa tarify vybrať a ktorej sa nedoplatok týka, alebo úhrnná suma, vybraná podľa nákladného listu i s prípadným preplatkom, menej než 30 Kčs.”


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1958; vykoná ho minister dopravy.


Široký v. r.

Dr. Vlasák v. r.