Vyhláška č. 1/1958 Zb.Vyhláška o Dohode medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o konečnom skoncovaní majetkových a finančných otázok súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou

Čiastka 1/1958
Platnosť od 20.02.1958
Účinnosť od 07.03.1958
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 6 nadobudla Dohoda účinnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 8. januára 1958.

1

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo 6. februára 1958

o Dohode medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o konečnom skoncovaní majetkových a finančných otázok súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou


Medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík bola v Moskve 6. júla 1957 dojednaná Dohoda o konečnom skoncovaní majetkových a finančných otázok súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou.

Národné zhromaždenie prejavilo s Dohodou súhlas 31. októbra 1957 a prezident republiky ju ratifikoval 23. decembra 1957. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 8. januára 1958.

Podľa svojho článku 6 nadobudla Dohoda účinnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 8. januára 1958.

České znenie tejto Dohody sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)

David v. r.

DOHODA

MEDZI ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKOU A SVÄZOM SOVIETSKYCH SOCIALISTICKÝCH REPUBLÍK O KONEČNOM SKONCOVANÍ MAJETKOVÝCH A FINANČNÝCH OTÁZOK SÚVISIACICH SO ZJEDNOTENÍM ZAKARPATSKEJ UKRAJINY S UKRAJINSKOU SOVIETSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU

Prezident Československej republiky a Prezídium Najvyššieho sovietu Sväzu sovietskych socialistických republík vychádzajúc zo Zmluvy o Zakarpatskej Ukrajine uzavretej medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík 29. júna 1945, ako i z Protokolu k tejto Zmluve toho istého dňa uzavretého, v snahe konečne a úplne skoncovať majetkové a finančné otázky súvisiace so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou, sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu a vymenovali za tým účelom za svojich splnomocnencov:

Prezident Československej republiky:

Karla KURKU, námestníka ministra zahraničných vecí Československej republiky,

Prezídium Najvyššieho sovietu Sväzu sovietskych socialistických republík:

N. S. PATOLIČEVA, námestníka ministra zahraničných vecí Sväzu sovietskych socialistických republík,

ktorí, vymenivší si svoje plnomocenstvá a zistivší ich v náležitej forme a plnom poriadku, dohodli sa takto:

Článok 1

Uzavretím tejto Dohody sa úplne skoncúvajú a s konečnou platnosťou zanikajú:

1. Nároky Československej republiky voči Sväzu sovietskych socialistických republík na náhradu za nehnuteľný majetok zanechaný na území Zakarpatskej Ukrajiny:

a) osobami českej a slovenskej národnosti, ktoré mali trvalé bydlisko na území Zakarpatskej Ukrajiny a optovali pre občianstvo Československej republiky podľa Zmluvy medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine z 29. júna 1945;

b) osobami ukrajinskej a ruskej národnosti, ktoré bojovali vo vojne proti Nemecku za oslobodenie Československa a členmi ich rodín, pokiaľ mali na území Zakarpatskej Ukrajiny trvalé bydlisko a optovali pre občianstvo Československej republiky;

c) osobami českej a slovenskej národnosti, ktoré museli v dôsledku nepriateľskej okupácie opustiť územie Zakarpatskej Ukrajiny, a im na roveň postavenými právnickými osobami, ktoré vzhľadom na národnostné zloženie ich štatutárnych orgánov, ako boli pred okupáciou, treba považovať za české alebo slovenské;

d) ostatnými československými občanmi, ktorí k 29. júnu 1945 mali nehnuteľný majetok na území Zakarpatskej Ukrajiny.

2. Nároky Sväzu sovietskych socialistických republík voči Československej republike na náhradu za nehnuteľný majetok zanechaný na území Československej republiky osobami ukrajinskej a ruskej národnosti, ktoré mali trvalé bydlisko na území Československej republiky a optovali pre občianstvo Sväzu sovietskych socialistických republík podľa Zmluvy medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine z 29. júna 1945.

Článok 2

Uzavretím tejto Dohody sa skoncúvajú a vzájomne zanikajú medzi Stranami nasledujúce nároky vzniknuté do 29. júna 1945:

a) nároky právnických osôb Československej republiky voči fyzickým osobám Zakarpatskej Ukrajiny a nároky právnických osôb Zakarpatskej Ukrajiny voči fyzickým osobám Československej republiky;

b) nároky právnických osôb Československej republiky voči právnickým osobám Zakarpatskej Ukrajiny a nároky právnických osôb Zakarpatskej Ukrajiny voči právnickým osobám Československej republiky;

c) nároky fyzických osôb Československej republiky voči právnickým osobám Zakarpatskej Ukrajiny a nároky fyzických osôb Zakarpatskej Ukrajiny voči právnickým osobám Československej republiky;

d) nároky právnických osôb Československej republiky týkajúce sa nehnuteľného majetku zanechaného na území Zakarpatskej Ukrajiny a nároky právnických osôb Zakarpatskej Ukrajiny týkajúce sa nehnuteľného majetku zanechaného na území Československej republiky.

Článok 3

Sväz sovietskych socialistických republík za účelom úplného a konečného skoncovania zaplatí Československej republike rozdiel v sumách vzájomných nárokov uvedených v článku 1 tejto Dohody. Tieto sumy boli určené Zmluvnými stranami na základe zásad dohodnutých medzi nimi pre ocenenie majetku.

Článok 4

Štátne orgány a právnické osoby jednej Strany nebudú prejednávať nároky fyzických a právnických osôb druhej Strany skoncované touto Dohodou. Tieto nároky skoncuje Strana, ktorej občan alebo právnická osoba ich prihlásila.

Článok 5

Uzavretím tejto Dohody sú úplne a s konečnou platnosťou skoncované všetky majetkové a finančné otázky súvisiace so Zmluvou medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine z 29. júna 1945 a Protokolom k tejto Zmluve.

Článok 6

Táto Dohoda podlieha ratifikácii; nadobudne účinnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa vykoná v Prahe.

Táto Dohoda bola spísaná v Moskve 6. júla 1957 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a ruskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Z plnomocenstva prezidenta

Československej republiky:

K. KURKA v. r.

Z plnomocenstva

Prezídia Najvyššieho sovietu Sväzu sovietskych socialistických republík:

N. S. PATOLIČEV v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie na str. 1.