Zákon č. 63/1958 Zb.Zákon o druhom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky

Čiastka 25/1958
Platnosť od 06.11.1958
Účinnosť od 06.11.1958

63

Zákon

zo 16. októbra 1958

o druhom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Národné zhromaždenie Československej republiky, vychádzajúc z doterajších výsledkov dosiahnutých v rozvoji československého národného hospodárstva a sledujúc cieľ

zabezpečiť ďalší rýchly proporcionálny rozvoj výrobných síl na podklade najplnejšieho využívania prírodných a ekonomických podmienok našej krajiny, všestranného rozvoja techniky a rozširujúcej sa medzinárodnej socialistickej deľby práce a

zvýšiť hmotnú a kultúrnu úroveň ľudu na základe rastu spoločenskej produktivity práce, založeného na socialistických výrobných vzťahoch,

ustanovuje:


§ 1

(1) Objem priemyslovej výroby sa do roku 1960 zväčší celkom o 54 % v porovnaní s rokom 1955; pritom objem výroby výrobných prostriedkov vzrastie o 61 % a objem výroby spotrebných predmetov o 44 %.

(2) Objem výroby v hlavných priemyslových odvetviach vzrastie takto: v priemysle palív o 45 %, v priemysle energetiky o 72 %, v hutníckom priemysle o 59 %, v chemickom priemysle o 61 %, v strojárstve o 77 %, v spotrebnom priemysle o 39 % a v potravinárskom priemysle o 32 %.

(3) Výroba najdôležitejších výrobkov vzrastie tak, že sa v roku 1960 vyrobí:

elektriny ....................................................24,2 miliardy kWh,
uhlia ..........................................................93,8 miliónov ton,
kamenouhoľného koksu ......................8,2 miliónov ton,
ocele .........................................................6,8 miliónov ton,
valcovaného materiálu ..........................4,6 miliónov ton,
pohonných látok celkom .......................1,8 miliónov ton,
umelých hnojív dusíkatých ....................142,6 tisíc ton dusíka
umelých hnojív fosforečných ................144,2 tisíc ton kysličníka fosforečného,
umelých vláken .......................................65,3 tisíc ton,
papiera .....................................................431 tisíc ton,
chemického zariadenia .........................62 tisíc ton,
zariadení valcovní ...................................33 tisíc ton,
pôdohospodárskych strojov .................za 1 033 miliónov Kčs,
osobných automobilov ..........................55 tisíc kusov,
chladničiek ...............................................118,5 tisíc kusov,
televíznych prijímačov ............................235 tisíc kusov,
cementu ...................................................4 656 tisíc ton,
vápna ........................................................2 090 tisíc ton,
bavlnených tkanín ...................................433,8 miliónov metrov,
hodvábnych tkanín ..................................63,4 miliónov metrov,
ľanových a poloľanových tkanín ............65 miliónov metrov,
vlnených tkanín .........................................47,3 miliónov metrov,
obuvi ...........................................................87,7 miliónov párov,
mäsa ..........................................................460,6 tisíc ton,
masla .........................................................64,5 tisíc ton,
cukru ...........................................................982,5 tisíc ton,
rastlinných jedlých tukov ..........................106 tisíc ton.

§ 2

(1) Objem poľnohospodárskej výroby sa do roku 1960 zväčší zhruba o 27 % v porovnaní s rokom 1955; pritom živočíšna výroba vzrastie rýchlejšie než výroba rastlinná.

(2) Objem strojových prác strojových a traktorových staníc vzrastie o 140,4 %.

(3) Poľnohospodárstvu sa dodá v roku 1960 o 59 % umelých hnojív v čistých živinách viac než v roku 1955 a v období druhého päťročného plánu celkom 46 000 traktorov, 5 100 obilných kombajnov a ďalšie poľnohospodárske stroje.

(4) Objem ťažby dreva sa do roku 1960 zmenší o 11,5 % v porovnaní s rokom 1955.

§ 3

Objem železničnej dopravy sa do roku 1960 zväčší v tonokilometroch o 61 % v porovnaní s rokom 1955. Do roku 1960 sa dokončí elektrifikácia železničných tratí Ústí nad Labem - Nymburk a Praha - Česká Třebová - Valašské Meziříčí - Žilina. Výkon celej nákladnej automobilovej dopravy v tonokilometroch vzrastie o 55 %.

§ 4

Objem stavebných prác vykonávaných stavebno-montážnymi organizáciami sa do roku 1960 zväčší o 57 % v porovnaní s rokom 1955.

§ 5

Celkový objem investícií bude v roku 1960 o 70 % väčší než v roku 1955; pritom objem štátnej investičnej výstavby vzrastie o 60 %.

§ 6

(1) Osobná spotreba obyvateľstva sa do roku 1960 zväčší zhruba o jednu tretinu v porovnaní s rokom 1955.

(2) V bytovej výstavbe sa v období druhého päťročného plánu odovzdá do užívania 330 tisíc bytových jednotiek.

(3) Počet poslucháčov prijímaných do prvých ročníkov vysokých škôl, včítane učiteľského štúdia nadväzujúceho na úplné stredoškolské vzdelanie, sa do roku 1960 zvýši o 35 % v porovnaní s rokom 1955. Produkcia celovečerných hraných filmov vzrastie o 125 %.

(4) Počet lekárov sa do roku 1960 zvýši o 25 % a počet miest v zariadeniach sociálnej starostlivosti o 46 % v porovnaní s rokom 1955.

§ 7

Objem zahraničného obchodu sa do roku 1960 zväčší o 48 % v porovnaní s rokom 1955; pritom vývoz strojárskych výrobkov vzrastie o 104 %.

§ 8

(1) Produktivita práce bude v roku 1960 v priemysle najmenej o 35 % a v stavebno-montážnych organizáciách o 55 % väčšia než v roku 1955.

(2) V tom istom období vzrastie počet zamestnancov v národnom hospodárstve o 12 %.

(3) Vlastné náklady sa znížia v priemysle najmenej o 12,4 % a v stavebno-montážnych organizáciách o 13,9 %.

§ 9

Na vykonanie druhého päťročného plánu rozvoja národného hospodárstva Československej republiky určí vláda uznesením ročné vykonávacie plány, ktorými určí úlohy na tieto obdobia.

§ 10

(1) Vláda sa splnomocňuje, aby nariadeniami robila opatrenia nutné na splnenie úloh štátneho plánu, najmä v otázkach organizácie, hospodárenia, financovania a kontroly národných podnikov a ostatných hospodárskych a iných organizácií, v otázkach vykonávania, organizácie, financovania a kontroly investičnej výstavby, v otázkach zabezpečenia dodávok výrobkov a prác a ich kontroly a v otázkach správy a evidencie národného majetku.

(2) Nariadenia podľa odseku 1 vo veciach, na úpravu ktorých by bol inak potrebný zákon, vyžadujú súhlas prezidenta republiky, ktorý ich spolupodpisuje. Vláda je povinná predložiť takéto nariadenie do jedného mesiaca odo dňa jeho vyhlásenia Národnému zhromaždeniu. Ak ho odoprie Národné zhromaždenie schváliť, stráca nariadenie platnosť tridsiatym dňom odo dňa uznesenia, ak neustanoví Národné zhromaždenie inú lehotu. Predseda vlády vyhlási potom bezodkladne v Zbierke zákonov, že nariadenie stratilo platnosť a od ktorého času.

(3) Jednotliví ministri môžu v svojej pôsobnosti vydávať predpisy na vykonávanie úloh, ktoré im ukladá štátny plán.

§ 11

Opatrenia, ktoré až dosiaľ urobila vláda alebo jednotliví ministri na splnenie úloh vyplývajúcich z tohto zákona, sa považujú za opatrenia urobené podľa neho.


§ 12

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.