Zákon č. 16/1958 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 60/1952 Zb. o Československom Červenom kríži a o užívaní znaku, odznaku a názvu Červeného kríža

Čiastka 5/1958
Platnosť od 29.04.1958 do30.06.1992
Účinnosť od 29.04.1958 do30.06.1992
Zrušený 126/1992 Zb.

16

Zákon

zo 17. apríla 1958,

ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 60/1952 Zb. o Československom Červenom kríži a o užívaní znaku, odznaku a názvu Červeného kríža

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 60/1952 Zb. o Československom Červenom kríži a o užívaní znaku, odznaku a názvu Červeného kríža sa mení a doplňuje takto:

1. § 3 bod 1 znie:

1. podľa zásad stanovených Ministerstvom zdravotníctva organizuje a vykonáva zdravotnícku prípravu obyvateľstva, organizuje z absolventov tejto prípravy zdravotnícke útvary a ukladá im úlohy, pomáha orgánom štátnej a zdravotníckej správy v odbore preventívnej a liečebnej starostlivosti, v odbore hygienickej a protiepidemickej starostlivosti, v zdravotníckej osvete, v zdravotníckej pomoci obyvateľstvu pri živelných pohromách a hromadných nešťastiach a pri zdravotníckom zabezpečení obrany štátu, vydáva publikácie a časopisy a plní ďalšie zdravotnícke a sociálne úlohy, ktoré mu zveruje štát;“.

2. § 5 znie:

„Všetky úrady (orgány), podniky, zariadenia a organizácie sú povinné napomáhať Československý Červený kríž pri plnení jeho úloh.“

3. § 6 ods. 2 písm. b) znie:

b) zdravotnícka služba ozbrojených síl a iných ozbrojených zborov,“.

4. § 6 ods. 2 písm. d) znie:

d) iné orgány a osoby s výslovným súhlasom Československého Červeného kríža pre sanitne dopravné prostriedky a pre zariadenia určené výhradne na ošetrovanie ranených a nemocných“.

5. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

„Predpisy potrebné na vykonanie tohto zákona vydá Ministerstvo zdravotníctva v dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi.“


Čl. II

Minister zdravotníctva sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásil úplné znenie zákon č. 60/1952 Zb. o Československom Červenom kríži a o užívaní znaku, odznaku a názvu Červeného kríža, ako vyplýva z neskorších predpisov.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister zdravotníctva v dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Plojhar v. r.