Nariadenie vlády č. 93/1958 Zb.Vládne nariadenie o zmenách v pôsobnosti v matričných veciach

Čiastka 39/1958
Platnosť od 30.12.1958 do31.12.1994
Účinnosť od 01.01.1959 do31.12.1994
Zrušený 154/1994 Z. z.

OBSAH

93

Vládne nariadenie

z 22. decembra 1958

o zmenách v pôsobnosti v matričných veciach

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Zb. o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1

Za účelom zjednodušenia a zhospodárnenia prác pri vedení matrík nevyhotovuje sa odpis matriky (§ 7 zák. č. 268/1949 Zb.). Namiesto odpisu matriky zašle po uplynutí bežného roku výkonný orgán miestneho národného výboru povereného vedením matrík výkonnému orgánu bezprostredne nadriadeného národného výboru listiny, ktoré slúžia ako doklad pre zápis alebo zmenu zápisu narodenia, uzavretia manželstva alebo úmrtia (§ 8 zák. č. 268/1949 Zb.).


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1959; vykoná ho minister vnútra.


Široký v. r.

Barák v. r.