Zákon č. 74/1958 Zb.Zákon o trvalom usídlení kočujúcich osôb

(v znení č. 175/1990 Zb.)

Čiastka 29/1958
Platnosť od 11.11.1958 do11.06.2004
Účinnosť od 01.07.1990 do11.06.2004
Zrušený 346/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia § 3, ktoré nadobúda účinnosť 1. marcom 1959

OBSAH

74

Zákon

zo 17. októbra 1958

o trvalom usídlení kočujúcich osôb

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Národné výbory poskytujú osobám, ktoré vedú kočovný spôsob života, všestrannú pomoc, aby mohli prejsť k usadlému spôsobu života; najmä sú povinné týmto osobám pomáhať pri obstarávaní vhodného zamestnania a ubytovania a pôsobiť výchovnými prostriedkami sústavne na to, aby sa stali riadnymi pracujúcimi občanmi.

§ 2

Kočovný spôsob života vedie ten, kto sa v skupinách alebo jednotlivo túla z miesta na miesto a vyhýba sa statočnej práci alebo sa živí nekalým spôsobom, a to i vtedy, ak je v niektorej obci hlásený na trvalý pobyt.

§ 4

Minister vnútra vydá v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi predpisy na vykonanie tohto zákona, v ktorých môže najmä určiť, akým spôsobom sa budú vykonávať dodatočné zápisy do matrík, akým spôsobom sa bude zabezpečovať evidencia a zisťovať totožnosť osôb, ktoré viedli kočovný spôsob života.


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou ustanovenia § 3, ktoré nadobúda účinnosť 1. marcom 1959; vykonajú ho ministri vnútra a spravodlivosti v dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Barák v. r.

Dr. Škoda v. r.