Vyhláška č. 4/1958 Zb.Vyhláška o Dohode o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie

Čiastka 1/1958
Platnosť od 20.02.1958
Účinnosť od 15.05.2006
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 10 Dohoda vstúpila v platnosť 28. novembra 1957.

4

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 13. februára 1958

o Dohode o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie


Dňa 29. januára 1957 bola v Belehrade dojednaná Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie.

Prezident republiky Dohodu ratifikoval 30. septembra 1957 a ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 28. novembra 1957.

Podľa svojho článku 10 Dohoda vstúpila v platnosť 28. novembra 1957.

České znenie Dohody sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)

Nadobudnutím platnosti dohody uverejnenej oznámením č. 138/1998 Z. z. stráca platnosť vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhoslávia Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie podpísaná 29. januára 1957 v Belehrade (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 4/1958 Zb.).

Nadobudnutím platnosti dohody uverejnenej oznámením č. 131/1998 Z. z. stráca platnosť vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie podpísaná 29. januára 1957 v Belehrade (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 4/1958 Zb.).

Nadobudnutím platnosti dohody uverejnenej oznámením č. 141/1998 Z. z. stráca platnosť vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie podpísaná 29. januára 1957 v Belehrade (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 4/1958 Zb.) podľa oznámenia č. 112/2006 Z. z.

Výmenou nót uverejnenou oznámením č. 265/2006 Z. z. stráca platnosť vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie podpísaná 29. januára 1957 v Belehrade (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 4/1958 Zb.).

David v. r.

DOHODA

O SPOLUPRÁCI V OBLASTI KULTÚRY, UMENIA, VEDY, ŠKOLSTVA A OSVETY MEDZI VLÁDOU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU FEDERATÍVNEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY JUHOSLÁVIE

Vláda Československej republiky a vláda Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie v snahe rozvíjať priateľské vzťahy medzi národmi oboch krajín a prehlbovať medzi nimi spoluprácu vzájomným poznávaním vo všetkých oblastiach kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety sa rozhodli uzavrieť Dohodu o spolupráci v odbore kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety a za tým účelom sa dohodli na týchto ustanoveniach:

Článok 1

Obe zmluvné strany budú podporovať vzájomnú spoluprácu v kultúrnej, umeleckej, vedeckej, školskej a osvetovej činnosti, ako i výmenu informácií z týchto oblastí.

Článok 2

Zmluvné strany sa dohodli, že budú obzvlášť napomáhať a podporovať:

a) spoluprácu medzi vedeckými a osvetovými inštitúciami, odbornými spoločnosťami a kultúrno-osvetovými organizáciami;

b) výmenu informácií a príslušných materiálov o dosiahnutých výsledkoch v kultúre, umení, vede, školstve a osvete;

c) vzájomné hosťovanie umelcov a umeleckých skupín, ako i organizovanie umeleckých a odborných výstav;

d) spoluprácu a vzájomné návštevy kultúrnych, vedeckých, školských a osvetových pracovníkov a športovcov;

e) výmenu vedeckých, odborných, literárnych a umeleckých diel, ich prekladanie a vydávanie;

f) výmenu vedeckých, výchovných a kultúrno-osvetových filmov.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti rozhlasu a televízie, ako i filmu na základe dohody kompetentných inštitúcií oboch krajín.

Článok 4

Každá zo Zmluvných strán uľahčí vedeckým pracovníkom druhej Zmluvnej strany prácu v ústavoch, archívoch, knižniciach a múzeách svojej krajiny podľa svojich platných predpisov a stanov príslušných ústavov.

Taktiež umožní štúdium, využitie a fotografovanie historických materiálov a dokumentov, ktoré sa vzťahujú k dejinám druhej Zmluvnej strany.

Článok 5

Každá zo Zmluvných strán bude podľa svojich možností poskytovať štipendiá a iné druhy materiálnej pomoci pre štúdium, špecializáciu a vedeckovýskumnú prácu študentom, odborným a vedeckým pracovníkom a umelcom druhej Zmluvnej strany.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi športovými a telovýchovnými organizáciami a ústavmi, výmenu skúseností v tejto oblasti, ako i vzájomné návštevy športovcov a telovýchovných pracovníkov.

Článok 7

Na vykonávanie tejto Dohody obe Zmluvné strany včas dojednajú ročné plány význačnejších akcií spolupráce na úseku kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety.

Pred dojednaním ročného plánu si kompetentné orgány Zmluvných strán vymenia návrhy. Ročný plán sa prejedná a schváli na spoločnej schôdzke splnomocnených zástupcov oboch strán. Schôdzky sa budú konať striedavo v Prahe a Belehrade podľa potreby, najmenej raz za rok.

Článok 8

Všetky finančné otázky spojené s vykonávaním tejto Dohody upravia obe strany pri dojednávaní ročného plánu.

Článok 9

Zmluvné strany umožnia na základe reciprocity zriadenie kultúrno-informačných zariadení, ktoré by Československá republika hodlala otvoriť vo Federatívnej ľudovej republike Juhoslávii a Federatívna ľudová republika Juhoslávia v Československej republike.

Tieto zariadenia sa budú spravovať právnymi predpismi platnými pre územie, na ktorom sa zriadia.

Článok 10

Táto Dohoda podlieha ratifikácii a vstúpi v platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa uskutoční v Prahe.

Článok 11

Táto Dohoda sa uzaviera na dobu 5 rokov začínajúc dňom, keď nadobudne platnosť. Ak ju jedna zo Zmluvných strán nevypovie 6 mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia, mlčky sa predlžuje na neurčitú dobu s výpovednou lehotou 6-mesačnou.

Dané v Belehrade 29. januára 1957 vo dvoch vyhotoveniach v jazyku českom a srbochorvátskom, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za

vládu Československej republiky:

Dr. FRANTIŠEK KAHUDA v. r.

Za

vládu Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie:

BOHDAN OSOLNIK v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie na str. 11.