Zákon č. 43/1958 Zb.Zákon o rozšírení odboru činnosti Štátnej banky československej

Čiastka 17/1958
Platnosť od 25.07.1958 do09.11.1965
Účinnosť od 01.07.1958 do09.11.1965
Zrušený 117/1965 Zb.

OBSAH

43

Zákon

z 3. júla 1958

o rozšírení odboru činnosti Štátnej banky československej

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Aby sa umožnilo účelne zlúčiť financovanie prevádzky a investícií ako dvoch neoddeliteľných súčastí reprodukčného procesu, rozširuje sa odbor činnosti Štátnej banky československej o financovanie a kontrolu investícií organizácií socialistického sektora a o poskytovanie dlhodobého úveru týmto organizáciám.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1958; vykoná ho minister financií.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.