Vyhláška č. 28/1958 Zb.Vyhláška o Zmluve o priateľstve a vzájomnej spolupráci medzi Československou republikou a Mongolskou ľudovou republikou

Čiastka 10/1958
Platnosť od 20.05.1958 do04.02.1974
Účinnosť od 04.06.1958 do04.02.1974
Zrušený 49/1974 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 4 Zmluva nadobudla účinnosť 1. augustom 1957.

28

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo 14. apríla 1958

o Zmluve o priateľstve a vzájomnej spolupráci medzi Československou republikou a Mongolskou ľudovou republikou

Dňa 8. apríla 1957 bola v Ulánbátare dojednaná Zmluva o priateľstve a vzájomnej spolupráci medzi Československou republikou a Mongolskou ľudovou republikou.

Národné zhromaždenie prejavilo so Zmluvou súhlas 4. júla 1957 a prezident republiky ju ratifikoval 23. júla 1957. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 1. augusta 1957.

Podľa svojho článku 4 Zmluva nadobudla účinnosť 1. augustom 1957.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)

David v. r.

ZMLUVA

o priateľstve a vzájomnej spolupráci medzi Československou republikou a Mongolskou ľudovou republikou

Prezident Československej republiky a Prezídium Veľkého ľudového churálu Mongolskej ľudovej republiky,

predchnutí prianím ďalej rozvíjať a upevňovať priateľské styky a bratskú spoluprácu medzi Československou republikou a Mongolskou ľudovou republikou,

súc odhodlaní upevniť a rozšíriť za tým účelom hospodárske a kultúrne zväzky medzi oboma krajinami,

vedení úsilím urobiť všetko, čo je v ich silách, pre nastolenie priateľských vzťahov medzi národmi a upevnenie mieru a bezpečnosti na celom svete,

rozhodnutí rešpektovať a podporovať zásady, na ktorých je založená Charta Organizácie Spojených národov,

rozhodli sa uzavrieť túto Zmluvu a vymenovali za tým účelom za svojich splnomocnencov:

prezident Československej republiky - predsedu vlády Československej republiky Viliama Širokého,

Prezídium Veľkého ľudového churálu Mongolskej ľudovej republiky - predsedu Rady ministrov Mongolskej ľudovej republiky Jumžagijna Cedenbala.

Títo splnomocnenci sa po výmene plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, dohodli na týchto ustanoveniach:

Článok 1

Vysoké zmluvné strany vyhlasujú, že budú vo svojich vzťahoch prísne dodržiavať zásady vzájomného rešpektovania zvrchovanosti, nemiešania sa do vnútorných záležitostí, rovnoprávnosti a vzájomných výhod. Vo všetkých medzinárodných aktoch sa budú vždy spravovať duchom úprimnej spolupráce a v súlade so zásadami Charty Organizácie Spojených národov usilovať o upevnenie svetového mieru a bezpečnosti.

Článok 2

Vysoké zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú navzájom všemožne hospodársky pomáhať pri mierovej výstavbe svojich krajín a že budú ďalej podporovať a rozvíjať hospodársku spoluprácu prinášajúcu úžitok obom Stranám na základe zásady najvyšších výhod.

Článok 3

Vysoké zmluvné strany súc si vedomé prospešnosti a významu vzájomných kultúrnych stykov, urobia všetky opatrenia na ďalší rozvoj spolupráce v oblasti vedy, osvety a národnej kultúry.

Článok 4

Táto Zmluva bude ratifikovaná čo najskôr a nadobudne účinnosť dňom výmeny ratifikačných listín. Ratifikačné listiny sa vymenia v Prahe.

Táto Zmluva zostane v platnosti po dobu dvadsať rokov. Platnosť Zmluvy sa bude predlžovať vždy o ďalších desať rokov, ak nevypovie jedna z Vysokých zmluvných strán Zmluvu písomne aspoň dvanásť mesiacov pred uplynutím doby jej platnosti.

Na dôkaz toho splnomocnenci oboch Strán túto Zmluvu podpísali a pripojili k nej svoje pečiatky.

Spísané v Ulánbátare 8. apríla 1957 vo dvoch vyhotoveniach, v jazyku českom a mongolskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za prezidenta

Československej republiky

V. Široký v. r.

Za Prezídium

Veľkého ľudového churálu

Mongolskej ľudovej republiky

J. Cedenbal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe Zbierky zákonov na str. 40.