Opatrenie č. 31/1958 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o ďalšej úprave odkladu platenia a úrokovania niektorých peňažných záväzkov členov jednotných roľníckych družstiev

Čiastka 12/1958
Platnosť od 20.06.1958
Účinnosť od 01.01.1958
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 37/1958 Zb. zo dňa 3. júla 1958.

OBSAH

31

Zákonné opatrenie predsedníctva

Národného zhromaždenia

z 29. mája 1958

o ďalšej úprave odkladu platenia a úrokovania niektorých peňažných záväzkov členov jednotných roľníckych družstiev

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Vládne nariadenie č. 36/1955 Zb., ktorým sa odkladá platenie a úrokovanie niektorých peňažných záväzkov členov jednotných roľníckych družstiev, sa mení a doplňuje takto:

1. V § 2 sa menia a doplňujú odseky 2 a 3 a pripojuje sa ďalší odsek:

(2) Úprava sa nevzťahuje na peňažné záväzky, ktoré nevznikli v súvislosti s prevádzkou pôdohospodárskeho hospodárstva alebo živnostenského podniku vnesených do jednotného roľníckeho družstva. Úprava sa ďalej nevzťahuje na peňažné záväzky vzniknuté po 1. januári 1958.

(3) Platenie a úrokovanie peňažných záväzkov vzniknutých pred 1. januárom 1954 sa odkladá po dobu trvania členstva dlžníka v jednotnom roľníckom družstve. To platí aj o nedoplatkoch na dedičskej dani a s ňou súvisiacom nehnuteľnostnom poplatku, i pokiaľ bolo dedičstvo nadobudnuté po tomto dni, ako aj o peňažných záväzkoch vzniknutých z úveru podľa zákona č. 86/1946 Zb. o stavebnej obnove v znení zákona č. 115/1947 Zb. i keď vznikli po 1. januári 1954.

(4) Platenie a úrokovanie peňažných záväzkov vzniknutých v dobe od 1. januára 1954 do 1. januára 1958, s výnimkou peňažných záväzkov uvedených v odseku 3 druhej vete, sa odkladá do konca roku, v ktorom dlžník vstúpil do jednotného roľníckeho družstva, a ďalej po tri roky začínajúc rokom nasledujúcim po vstupe dlžníka do družstva, najmenej však do 31. decembra 1960.“

2. Ustanovenie § 3 sa mení a doplňuje takto:

㤠3

(1) Odklad platenia a úrokovania sa vzťahuje ako na platenie nezaplatených peňažných záväzkov zročných pred 1. januárom 1958, tak na peňažné záväzky v budúcnosti zročné a vzťahuje sa i na platenie dlhovaných splátok a úrokov, ktoré sa stali zročnými pred 1. januárom 1958.

(2) Dňom vstupu dlžníka do jednotného roľníckeho družstva, najskôr 1. januárom 1955, zaniká povinnosť dlžníka na platenie úrokov z peňažných záväzkov uvedených v odseku 1 a pripadajúcich na dobu trvania odkladu ich platenia a úrokovania uvedenú v § 2 ods. 3 a 4.“

3. Ustanovenie § 9 ods. 1 sa mení takto:

(1) Dňom 1. januára 1955, prípadne odo dňa neskoršieho vstupu, neprebieha po dobu odkladu platenia a úrokovania peňažných záväzkov premlčacia lehota pri týchto pohľadávkach.“

4. Ustanovenie § 10 ods. 1 sa mení takto:

(1) Uplynutím doby odkladu, jeho právoplatným zrušením, prípadne dňom, keď dlžník prestal byť členom jednotného roľníckeho družstva, obnovuje sa dlžníkova povinnosť platiť peňažné záväzky s príslušenstvom a úrokovanie týchto záväzkov.“

5. Ustanovenie § 11 sa mení a doplňuje takto:

㤠11

(1) Členovi, ktorý má podľa § 1 povolený odklad platenia a úrokovania peňažných záväzkov, nesmie jednotné roľnícke družstvo vyplatiť sumy, ktoré by mu podľa uznesenia členskej schôdzky prislúchali z dôvodu náhrady za užívanie pôdy alebo z dôvodov splátok za vnesený živý a mŕtvy inventár.

(2) Veriteľ pohľadávky, ktorej platenie a úrokovanie je odložené, oznámi družstvu, že má pohľadávku proti jeho členovi, čas jej vzniku, pôvodnú výšku a právny dôvod pohľadávky; zároveň veriteľ oznámi výšku pohľadávky a nedoplatok na úrokoch pripadajúcich do dňa zastavenia úrokovania.

(3) Družstvo je povinné sumy uvedené v odseku 1 do výšky úrokov a splátok zaplatiť priamo veriteľovi; podrobnosti určí Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v dohode s Ministerstvom financií a zúčastnenými ústrednými úradmi.“

6. V § 12 sa pripojuje ďalší odsek:

(3) Odklad platenia a úrokovania peňažných záväzkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. e) môže výkonný orgán okresného národného výboru zrušiť pred uplynutím lehôt uvedených v § 2 ods. 3 a 4, ak majetkové a zárobkové pomery dlžníka sú také, že by úhrada uvedených záväzkov neohrozila výživu daňovníka a členov jeho rodiny.“


Čl. II

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1958; vykonajú ho ministri poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, financií a spravodlivosti v dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.