Nariadenie vlády č. 6/1958 Zb.Nariadenie o zmenách pôsobnosti v odbore občianskej kontroly obchodu a prevádzkární

Čiastka 2/1958
Platnosť od 28.03.1958 do30.09.1959
Účinnosť od 28.03.1958 do30.09.1959
Zrušený 59/1959 Zb.

OBSAH

6

Vládne nariadenie

zo 14. marca 1958

o zmenách pôsobnosti v odbore občianskej kontroly obchodu a prevádzkární

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Zb. o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1

(1) Pôsobnosť, ktorú podľa vládneho nariadenia č. 21/1953 Zb. o občianskej kontrole obchodu v znení vládneho nariadenia č. 41/1954 Zb. o občianskej kontrole prevádzkární vykonávajú výkonné orgány okresných národných výborov, sa prenáša na výkonné orgány miestnych národných výborov.

(2) Pôsobnosť výkonných orgánov miestnych národných výborov sa zároveň mení tak, že tieto orgány

a) vymenúvajú občianskych kontrolórov na návrh závodných organizácií Revolučného odborového hnutia, uličných výborov a výborov žien,

b) riadia a kontrolujú prácu občianskych kontrolórov,

c) odvolávajú občianskych kontrolórov z funkcie po prejednaní s organizáciami, ktoré ich do funkcie vyslali.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri vnútorného obchodu a miestneho hospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Kyselý v. r.