Vyhláška č. 56/1958 Zb.Vyhláška o Dohode medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o vzájomnej železničnej doprave

Čiastka 21/1958
Platnosť od 01.10.1958
Účinnosť od 16.10.1958
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 25 Dohoda nadobudla účinnosť 31. májom 1958.

56

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 28. augusta 1958

o Dohode medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o vzájomnej železničnej doprave


Dňa 31. januára 1958 bola v Prahe dojednaná Dohoda medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o vzájomnej železničnej doprave.

Prezident republiky ratifikoval Dohodu 28. mája 1958. Ratifikačné listiny boli vymenené vo Varšave 31. mája 1958.

Podľa svojho článku 25 Dohoda nadobudla účinnosť 31. májom 1958.

České znenie Dohody sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.**)

David v. r.

DOHODA

medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o vzájomnej železničnej doprave

Majúc na zreteli všestranný rozvoj československo-poľskej spolupráce v odbore železničnej dopravy, prezident Československej republiky a Štátna rada Poľskej ľudovej republiky sa rozhodli nahradiť Zmluvu medzi Československou republikou a Poľskou republikou o úprave vzájomného železničného styku, podpísanú v Prahe 30. mája 1927, novou Dohodou zodpovedajúcou terajším potrebám oboch štátov a za tým účelom vymenovali svojich splnomocnencov:

prezident Československej republiky:

dr. Františka Vlasáka, ministra dopravy,

Štátna rada Poľskej ľudovej republiky:

inž. Ryszarda Strzeleckého, ministra dopravy,

ktorí po výmene plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Hlava I

Všeobecné ustanovenia

Čl. 1

1. Železničná doprava medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou sa vykonáva na železničných priechodoch otvorených pre túto dopravu.

2. Na každom železničnom priechode slúži jedna z pohraničných staníc ako výmenná stanica, v ktorej zamestnanci železníc Zmluvných strán vykonávajú spoločne odovzdávacie úkony.

3. Železničné správy Zmluvných strán určia v dohode s kompetentnými úradmi v osobitnej dohode:

a) železničné priechody a druh dopravy na týchto priechodoch,

b) výmenné stanice.

Pri určení výmenných staníc treba prihliadať na to, aby vzájomné úkony boli pokiaľ možno rovnaké pre každú Zmluvnú stranu.

4. Okrem železničných odovzdávacích úkonov môžu Zmluvné strany vykonávať vo výmenných staniciach spoločne aj úkony súvisiace s kontrolou pasovou, colnou, veterinárnou a fytopatologickou, ako aj podľa potreby iné úkony.

5. Kompetentné orgány Zmluvných strán určia osobitnými dohodami, v ktorých výmenných staniciach a v akom rozsahu sa budú spoločne vykonávať úkony súvisiace s kontrolou pasovou, colnou, veterinárnou a fytopatologickou, ako aj iné úkony.

Čl. 2

Prevádzku na úseku železničnej trate medzi výmennou stanicou a štátnymi hranicami (pohraničný úsek) vykonáva železničná správa Zmluvnej strany, na území ktorej je tento úsek. Obsluhu vlakov rušňami a vlakovými čatami vykonáva však na tomto úseku železničná správa druhej Zmluvnej strany za náhradu vlastných výdavkov. Spôsob odpočtu určia železničné správy Zmluvných strán.

Čl. 3

1. Zúčastnené správy Zmluvných strán a ich zamestnanci používajú vo vzájomnom písomnom a ústnom styku svoj úradný jazyk. Vo vykonávacích dohodách možno určiť výnimky z tejto zásady.

2. Zmluvné strany sa postarajú, aby ich zamestnanci, ktorí konajú službu vo výmenných staniciach a na pohraničných úsekoch na území druhej Zmluvnej strany, ovládali úradný jazyk štátu, na území ktorého je výmenná stanica, aspoň v takej miere, aby sa mohli dohovoriť so zamestnancami tohto štátu v jeho úradnom jazyku.

Čl. 4

1. Zmluvné strany sú oprávnené označiť svoje služobné miestnosti vo výmenných staniciach na území druhej Zmluvnej strany nápismi v svojom úradnom jazyku, ako aj znakom a farbami svojho štátu. Nápisy na týchto služobných miestnostiach treba usporiadať tak, aby text v úradnom jazyku štátu, ktorého zamestnanci ich používajú, bol umiestený pred textom v úradnom jazyku druhého štátu.

2. Zmluvné strany sú oprávnené vyvesiť svoje štátne vlajky na služobných miestnostiach používaných na území druhej Zmluvnej strany a taktiež tieto miestnosti vyzdobiť.

Čl. 5

1. Štátne občianstvo a pracovný pomer zamestnancov sa nemení ich služobným pridelením na územie druhej Zmluvnej strany.

2. Zamestnanci Zmluvných strán zodpovedajú za služobné priestupky spáchané na území druhej Zmluvnej strany, stíhané administratívne alebo disciplinárne, výlučne svojim úradom.

3. Zamestnanci Zmluvných strán služobne činní na území druhej Zmluvnej strany vykonávajú svoje služobné úkony podľa zákonov a predpisov svojho štátu. Ich služobné úkony budú mať rovnaké právne následky, ako keby ich vykonávali na území svojho štátu.

4. Železniční zamestnanci Zmluvných strán sú však povinní sa spravovať ustanoveniami medzinárodných železničných dohovorov, na ktorých sú zúčastnené obe Zmluvné strany.

5. Pokiaľ v tejto Dohode nie je ustanovené inak, sú zamestnanci jednej Zmluvnej strany služobne činní na území druhej Zmluvnej strany povinní zachovávať tam platné zákony a predpisy, ako i nariadenia miestnych úradov.

6. Zamestnanci Zmluvných strán služobne činní na území druhej Zmluvnej strany sú oslobodení od všetkých na tomto území priamo vyberaných dávok, daní a poplatkov, ako i od všetkých verejných plnení osobných a vecných, s výnimkou tých, ktoré nie sú v súvislosti s vykonávaním ich služby na území druhej Zmluvnej strany.

Čl. 6

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť zamestnancom druhej Zmluvnej strany vo výmenných staniciach alebo na pohraničných úsekoch nerušený výkon ich služby. Pri činoch proti týmto zamestnancom sú miestne úrady povinné poskytnúť im na požiadanie potrebnú pomoc.

2. Zamestnancom služobne činným na území druhej Zmluvnej strany poskytuje sa rovnaká právna ochrana ako vlastným zamestnancom.

Čl. 7

1. Zamestnanci Zmluvných strán vykonávajúci službu vo výmennej stanici alebo na pohraničnom úseku sú povinní v záujme hladkého priebehu služby konať v duchu priateľských vzťahov, ktoré sú medzi oboma socialistickými štátmi, a chovať sa v službe i mimo služby spôsobom tomu zodpovedajúcim.

2. Každá Zmluvná strana je povinná ihneď odvolať svojho zamestnanca služobne činného na území druhej Zmluvnej strany, ak o to požiadajú kompetentné orgány tejto Zmluvnej strany. Žiadosť o odvolanie netreba odôvodňovať.

3. Ak bude proti zamestnancovi služobne činnému na území druhej Zmluvnej strany nariadená tam predbežná väzba, treba upovedomiť o tom ihneď služobný úrad tohto zamestnanca. Zmluvná strana, ktorej úrady nariadili predbežnú väzbu, urobí v takomto prípade kroky potrebné pre ochranu záujmov druhej Zmluvnej strany a najmä zabezpečí nerušený výkon služby.

Čl. 8

1. Zamestnanci jednej Zmluvnej strany služobne činní na území druhej Zmluvnej strany podliehajú sociálnemu poisteniu podľa práva svojho štátu. Pre toto sociálne poistenie sú kompetentní nositelia sociálneho poistenia, súdy a správne úrady tohto štátu.

2. Pri náhlom onemocnení alebo nehode zamestnanca služobne činného na území druhej Zmluvnej strany poskytne bezodplatne prvú lekársku pomoc tomuto zamestnancovi Strana, na území ktorej došlo k takémuto prípadu.

Čl. 9

Zamestnanci služobne činní na území druhej Zmluvnej strany sú oprávnení nosiť na jej území v službe i mimo služby svoju rovnošatu alebo služobný odznak. Sú aj oprávnení, pokiaľ to určujú ich služobné predpisy, nosiť svoju služobnú zbraň.

Čl. 10

Zmluvné strany budú používať na území druhej Zmluvnej strany svojich zamestnancov v počte nevyhnutne potrebnom pre vykonávanie služby.

Čl. 11

1. Zmluvné strany sa budú starať o to, aby vzájomná železničná doprava, susedská i tranzitná, sa vykonávala čo najlepšie, bez prekážok a oneskorenia.

2. Železničné správy Zmluvných strán sú povinné zostaviť cestovný poriadok v pohraničnej doprave tak, aby cestujúci a zásielky neboli príslušnými spojmi zadržovaní na pohraničných staniciach nad čas nevyhnutne potrebný pre službu železničnú, pohraničnú a colnú.

3. Železničné správy Zmluvných strán sú povinné vzájomne si oznamovať všetky dopravné prekážky, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na železničnú dopravu druhej Zmluvnej strany.

4. Odstraňovanie dopravných prekážok vo výmenných staniciach alebo na pohraničných úsekoch náleží tej železničnej správe, na území ktorej vznikli tieto prekážky. Železničné správy Zmluvných strán sú povinné na požiadanie poskytovať si navzájom podľa možností pomoc svojím personálom, zariadeniami, vozňami a materiálom za náhradu vlastných nákladov.

Čl. 12

Na vykonanie jednotlivých ustanovení tejto Dohody dojednajú kompetentné úrady Zmluvných strán osobitné vykonávacie dohody.

Čl. 13

Zmluvné strany vezmú v príhodnom čase do úvahy novú úpravu vzájomnej železničnej dopravy na zásadách spoločných pohraničných staníc.

Čl. 14

1. Zmluvné strany v prípadoch odôvodnených osobitnými pomerami ich železničnej siete priznávajú si vzájomne slobodný tranzit pre cestujúcich, batožiny, spešniny, tovar, poštu a železničné vozne cez pohraničné železničné trate druhej Zmluvnej strany podľa zásad privilegovaného tranzitu.

2. O privilegovanom tranzite dojednajú Zmluvné strany v jednotlivých prípadoch osobitné dohody.

Hlava II

Železnica a pošta

Čl. 15

1. Výstavbu a zariadení výmenných staníc, počítajúc do toho miestnosti a priestory potrebné pre pohraničné kontrolné služby Zmluvných strán, vykonáva na vlastný náklad železničná správa Zmluvnej strany, na území ktorej je výmenná stanica. Táto železničná správa bude pri výstavbe a zariadení výmennej stanice prihliadať na odôvodnené požiadavky druhej Zmluvnej strany a na potreby vzájomného železničného styku.

2. Železničné správy Zmluvných strán určia v osobitnej dohode, za aké úkony vo výmenných staniciach sa bude platiť náhrada, ako aj spôsob odpočtu a platenia.

3. Železničná správa Zmluvnej strany, na území ktorej je výmenná stanica, poskytne železničným zamestnancom druhej Zmluvnej strany vhodné umiestnenie pre odpočinok a prenocovanie.

Čl. 16

1. Dozor nad pohraničným úsekom a vo výmennej stanici, ako aj udržiavanie a obnova železničných zariadení náleží železničnej správe Zmluvnej strany, na území ktorej je výmenná stanica.

2. Železničné správy Zmluvných strán dojednajú osobitné dohody o dozore, udržiavaní o obnove železničných stavieb a zariadení preťatých štátnymi hranicami.

Čl. 17

1. Železničné správy Zmluvných strán určia svoje tarify od štátnych hraníc, prípadne k štátnym hraniciam.

2. Tarifné príjmy z prepravy na pohraničnom úseku náležia železničnej správe Zmluvnej strany, na území ktorej je pohraničný úsek.

3. Služobné zásielky úradov susedného štátu činných vo výmennej stanici sa prepravujú na pohraničnom úseku bezodplatne.

Čl. 18

1. Železničné správy Zmluvných strán sú povinné na území svojho štátu vybudovať a v riadnom stave udržiavať oznamovacie a zabezpečovacie vedenie dopravy vlakov potrebné pre prevádzanie železničnej dopravy medzi pohraničnými stanicami.

2. Telegrafné a telefónne vedenie spojujúce pohraničné stanice Zmluvných strán musí byť zakončené v týchto staniciach a nesmie mať spojenie s vnútrozemskou sieťou.

3. Železničné správy Zmluvných strán môžu, ak to bude potrebné, zaviesť telekomunikačné spojenie medzi inými železničnými úradmi oboch Zmluvných strán.

4. Zamestnanci Zmluvných strán vykonávajúci službu vo výmenných staniciach alebo na pohraničných úsekoch, sú oprávnení bezodplatne používať na služobné účely železničné telekomunikačné zariadenia druhej Zmluvnej strany.

Čl. 19

1. Vzájomné odovzdávanie poštových zásielok v železničnej doprave sa spravuje ustanoveniami Svetovej poštovej únie, ako aj ustanoveniami dojednaní uzavretých medzi poštovými správami Zmluvných strán.

2. Poštové správy Zmluvných strán určia v dohode so železničnými správami stanice pre vzájomné odovzdávanie poštových zásielok. Miesta pre vzájomné odovzdávanie poštových zásielok sa majú spravidla zhodovať s výmennými stanicami.

Čl. 20

1. Železničnú poriadkovú službu vo výmenných staniciach a na pohraničných úsekoch obstarávajú kompetentné orgány Zmluvnej strany, na území ktorej sú tieto stanice a úseky, a to podľa svojich predpisov.

2. Železničnú poriadkovú službu vo vlakoch na pohraničných úsekoch obstarávajú čaty týchto vlakov, a to podľa predpisov Zmluvnej strany, na území ktorej sú tieto úseky. Kompetentné miestne úrady budú pritom poskytovať každú podporu a ochranu týmto vlakovým čatám.

Čl. 21

1. Za škody alebo nehody vzniknuté v železničnej doprave vo výmenných staniciach alebo na pohraničných úsekoch zodpovedá voči tretím osobám železničná správa Zmluvnej strany, na území ktorej škody alebo nehody vznikli.

2. V pomere medzi železničnými správami Zmluvných strán bude zodpovednosť, ako i právo postihu upravené dojednaním týchto železničných správ.

3. Pre zodpovednosť za škody vyplývajúce z prepravnej zmluvy platia osobitné dohody.

Hlava III

Pohraničné a colné ustanovenia

Čl. 22

1. Pohraničná a colná kontrola cestujúcich, batožín, spešnín a tovaru sa môže vykonávať na železničných priechodoch vo dne i v noci.

2. Železničné správy Zmluvných strán sú povinné pri vlakoch dopravovaných cez štátne hranice prihliadať v cestovných poriadkoch k takému zdržaniu v pohraničných staniciach, aké je potrebné na výkon pohraničného a colného konania. Cestovné poriadky pravidelných vlakov treba oznámiť aspoň 15 dní pred ich platnosťou kompetentným pohraničným a colným orgánom. Týmto orgánom treba bez meškania aj oznámiť zmeny v cestovnom poriadku, meškanie vlakov, odrieknutie pravidelných vlakov a zavedenie mimoriadnych vlakov.

3. Pri výkone spoločných kontrolných služieb (článok 1 ods. 5) platí zásada, že najprv vykonávajú kontrolu orgány štátu, z ktorého vlak vychádza, a potom orgány štátu, do ktorého vlak prichádza.

4. Kontrolné orgány Zmluvnej strany, ktoré idú k výkonu služby do výmenných alebo pohraničných staníc na územie druhej Zmluvnej strany, majú právo na bezodplatnú dopravu vlakmi idúcimi medzi týmito stanicami.

5. Kontrolné orgány Zmluvných strán sú oprávnené sprevádzať vlaky na traťovom úseku medzi výmennou stanicou a pohraničnou stanicou druhej Zmluvnej strany.

6. Železničné správy Zmluvných strán poskytnú pohraničným a colným orgánom druhej Zmluvnej strany vo výmenných staniciach, v ktorých sa budú spoločne vykonávať kontrolné služby (článok 1 odsek 5), vhodné miestnosti a na ich žiadosť im umožnia vybudovanie vlastných telefónnych liniek vedúcich na vlastné územie po pozemku železničných správ.

Čl. 23

1. Zamestnanci Zmluvných strán vykonávajúci službu vo výmenných staniciach alebo na pohraničných úsekoch na území druhej Zmluvnej strany môžu za účelom výkonu služobných povinností prekračovať štátne hranice na základe preukazov.

Vzor preukazu tvorí prílohu tejto Dohody.

2. Orgány oprávnené vydávať preukazy, ako aj spôsob ich vydávania určujú vnútorné predpisy každej Zmluvnej strany.

3. V mimoriadnych prípadoch, v ktorých nutnosť získania preukazu by mohla ohroziť plynulú službu, možno vyslať zamestnanca na čas nevyhnutne potrebný do výmennej stanice alebo na pohraničný úsek na územie druhej Zmluvnej strany bez preukazu uvedeného v odseku 1. V takýchto prípadoch treba však získať súhlas miestnych pohraničných orgánov, ktoré o tom upovedomia pohraničné orgány druhej Zmluvnej strany.

4. Personál pomocných vlakov a snehových pluhov prechádzajúci na územie druhej Zmluvnej strany za účelom poskytnutia pomoci môže prekročiť štátne hranice na základe zápisu vo vlakopise.

5. Zamestnanci služobne činní vo výmenných staniciach alebo na pohraničných úsekoch sú povinní po príchode na územie druhej Zmluvnej strany sa bez meškania hlásiť miestnym pohraničným orgánom.

6. Opúšťanie vlakov na pohraničných úsekoch nie je dovolené, s výnimkou nutného vystúpenia z vlaku z dôvodov prevádzkových. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na pohraničné a colné orgány.

7. Predpisy Zmluvných strán týkajúce sa pobytu cudzincov na ich území sa nevzťahujú na zamestnancov vykonávajúcich službu vo výmenných staniciach alebo na pohraničných úsekoch.

8. Zamestnanci vykonávajúci službu mimo výmenných staníc alebo pohraničných úsekov na území druhej Zmluvnej strany prekračujú štátne hranice na základe platných cestovných pasov.

Čl. 24

1. Zamestnanci Zmluvných strán konajúci službu vo výmenných staniciach alebo na pohraničných úsekoch na území druhej Zmluvnej strany podliehajú pri každom prekročení štátnych hraníc colnej a devízovej kontrole. Tak isto podliehajú colnej kontrole všetky veci dovážané do výmenných staníc alebo z nich vyvážané s výhradou ustanovenia odseku 4.

2. Zamestnanci Zmluvných strán, ktorí vykonávajú službu vo výmenných staniciach alebo na pohraničných úsekoch na území druhej Zmluvnej strany, môžu si bez povolenia, cla a iných dávok dovážať a vyvážať predmety osobnej potreby, potraviny, nápoje a iné požívatiny v množstve primeranom dĺžke ich služby na území druhej Zmluvnej strany. Pre dovoz a vývoz devízových hodnôt platia predpisy každej zo Zmluvných strán.

3. Zariadenia služobných miestností, predmety potrebné na výkon služby, náradie a materiál potrebný na opravy a udržiavanie zariadení vo výmenných staniciach na území druhej Zmluvnej strany možno dovážať a vyvážať bez osobitného povolenia, cla a dávok.

4. Úradné spisy, ako i veci, platobné prostriedky a iné hodnoty uschované, zadržané alebo zaistené kontrolnými orgánmi jednej Zmluvnej strany vo výmenných staniciach alebo na pohraničných úsekoch na území druhej Zmluvnej strany, ako i sumy vybrané na cle a dávkach sa vyvážajú z výmennej stanice alebo z pohraničných úsekov a dovážajú sa do výmenných staníc bez povolenia a obmedzenia, bez cla a dávok a bez kontroly.

Hlava IV

Záverečné ustanovenia

Čl. 25

Táto Dohoda podlieha ratifikácii a nadobudne účinnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa vykoná vo Varšave.

Čl. 26

Táto Dohoda sa dojednáva na päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti. Jej platnosť sa mlčky predlžuje na ďalšie päťročné obdobie, pokiaľ jedna zo Zmluvných strán nevypovie Dohodu aspoň rok pred uplynutím príslušného päťročného obdobia.

Čl. 27

Dňom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody stráca platnosť Zmluva medzi Československou republikou a Poľskou republikou o úprave vzájomného železničného styku, podpísaná v Prahe 30. mája 1927, spolu s Protokolmi podpísanými oboma Zmluvnými stranami v Prahe 18. júna 1930 a 17. februára 1933, ktorými sa táto Zmluva mení alebo doplňuje.

Táto Dohoda sa vyhotovila v Prahe 31. januára 1958 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a poľskom, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho uvedení splnomocnenci podpísali túto Dohodu a opatrili ju pečiatkami.

Za Československú republiku:

Dr. Vlasák v. r.

Za Poľskú ľudovú republiku:

Inž. Strzelecki v. r.

Príloha k Dohode medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o vzájomnej železničnej doprave

Vzor 01

PROTOKOL

z konaní súvisiacich s dojednaním Dohody medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o vzájomnej železničnej doprave

Pri konaniach sa dosiahla zhoda v otázke realizácie novej Československo-poľskej dohody o vzájomnej železničnej doprave.

Najmä:

1. Uznalo sa za účelné, aby:

a) Dohoda medzi ČSR a PĽR o vzájomnej železničnej doprave,

b) Vykonávacia dohoda medzi Ministerstvom dopravy ČSR a Ministerstvom dopravy PĽR,

c) Miestne pohraničné zmluvy pre jednotlivé železničné priechody medzi pohraničnými riaditeľstvami Československých štátnych železníc a Poľských štátnych železníc,

mohli z prevádzkových dôvodov nadobudnúť účinnosť zároveň, to jest v deň výmeny ratifikačných listín medzištátnej Dohody (bod 1a).

2. Bolo by žiadúce, aby deň nadobudnutia účinnosti Dohôd uvedených v bode 1 sa zhodoval s dňom nadobudnutia účinnosti nového cestovného poriadku v roku 1958, to jest 1. júnom 1958.

3. Bolo dohodnuté, že Ministerstvo dopravy PĽR vypracuje a do 15. januára 1958 zašle Ministerstvu dopravy ČSR návrh Dohody medzi Ministerstvom dopravy ČSR a Ministerstvom dopravy PĽR a že rokovania o uzavretí tejto Dohody budú vo Varšave medzi 15. a 28. februárom 1958.

4. Bolo dohodnuté, že rokovania medzi pohraničnými riaditeľstvami Československých štátnych železníc a Poľských štátnych železníc o dojednaní Miestnych prípojových zmlúv pre jednotlivé železničné priechody sa budú konať medzi 1. a 30. aprílom 1958. Miesta a termíny pre vykonanie konaní dohodnú medzi sebou zúčastnené pohraničné riaditeľstvá oboch strán.

Tento Protokol sa vyhotovil vo dvoch výtlačkoch, každýv českom a poľskom jazyku. Každá strana dostane po jednom výtlačkuProtokolu.

V Prahe 31. januára 1958.

Vedúci československej delegácie:

Dr. Vlasák v. r.

Vedúci poľskej delegácie:

Inž. Strzelecki v. r.

Poznámky pod čiarou

**) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe Zbierky zákonov na str. 69.