21

Vládne nariadenie

z 2. mája 1958,

ktorým sa vykonáva Branný zákon

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 75 Branného zákona č. 92/1949 Zb. v znení zákona č. 19/1958 Zb.:


Oddiel I

Odvodné konanie

§ 15

(1) Žiadosti o dobrovoľný vstup do vojska sa podávajú na okresnej vojenskej správe miesta pobytu žiadateľa. Žiadateľ môže v žiadosti uviesť, u ktorého druhu vojska si praje konať vojenskú činnú službu.

(2) Konanie o žiadostiach a zloženie vojenských odvodných komisií stanoví Ministerstvo národnej obrany.

Oddiel II

Určenie na náhradnú službu na žiadosť

§ 18

§ 19

(1) Žiadosť o určenie na náhradnú službu podáva branec v deň zápisu náčelníkovi okresnej vojenskej správy. Ak tak nemôže urobiť pri tejto príležitosti alebo ak nastali okolnosti odôvodňujúce žiadosť o určenie na náhradnú službu až po zápise, treba žiadosť podať na okresnej vojenskej správe, na ktorej je vedený žiadateľ v evidencii, a to najneskoršie do 15 dní po zápise alebo po dni, keď uvedené okolnosti nastali.

(2) K žiadosti, aby odvedenec bol určený na náhradnú službu ako živiteľ rodiny [§ 18 písm. a)], treba pripojiť potvrdenie o jeho rodinných pomeroch overené výkonným orgánom miestneho národného výboru miesta trvalého pobytu žiadateľa. Ak sa udáva ako dôvod zdravotný stav, treba pripojiť lekárske potvrdenie.

(3) K žiadosti, aby odvedenec bol určený na náhradnú službu z dôvodov uvedených v § 18 písm. b), treba pripojiť potrebné doklady overené výkonným orgánom miestneho národného výboru miesta trvalého pobytu žiadateľa, ktoré potvrdzujú dôvody v žiadosti uvedené.

§ 20

(1) Počet odvedencov, ktorí môžu byť určení na náhradnú službu, určí každoročne Ministerstvo národnej obrany.

§ 21

(1) Ak prestanú dôvody, pre ktoré bol žiadateľ určený na náhradnú službu, v čase, keď by inak bol ešte povinný konať základnú službu, musí to bez vyzvania oznámiť okresnej vojenskej správe, na ktorej je vedený v evidencii.

(2) V prípade uvedenom v odseku 1 alebo ak sa zistí kedykoľvek, že dôvody pre určenie na náhradnú službu prestali alebo že vôbec neboli, zruší príslušná krajská odvodná komisia po vypočutí žiadateľa určenie na náhradnú službu. Ak určenie na náhradnú službu sa zrušilo, povolá okresná vojenská správa dotyčnú osobu na základnú službu alebo na pokračovanie v tejto službe.

§ 22

Podrobné predpisy o určovaní na náhradnú službu vydá Ministerstvo národnej obrany v dohode s Ministerstvom vnútra.

Oddiel III

Základná (náhradná) služba

Nastúpenie základnej (náhradnej) služby

§ 23

(1) Odvedencov povoláva do základnej (náhradnej) služby okresná vojenská správa, pri ktorej bol odvedený, povolávacím rozkazom. Výdavky spojené s cestou odvedenca z miesta pobytu do miesta uvedeného v povolávacom rozkaze uhradzuje vojenská správa.

(2) Odvedenec je povinný sa ustanoviť v určený deň a hodinu na určené miesto a priniesť so sebou povolávací rozkaz a doklady v ňom uvedené.

(3) Odvedenec, ktorý sa nemôže ustanoviť, pretože v deň, na ktorý bol povolaný, je neschopný na cestu, je povinný to preukázať lekárskym vysvedčením, ktoré zašle okresnej vojenskej správe, ktorá ho povoláva na nastúpenie základnej služby. Lekárske vysvedčenie musí obsahovať údaje, ako dlho bude trvať pravdepodobne neschopnosť na cestu. Na základe lekárskeho vysvedčenia upovedomí okresná vojenská správa odvedenca, kedy je povinný nastúpiť základnú službu.

(4) Odvedencovi, ktorý nemohol nastúpiť základnú službu v určený deň pre chorobu alebo z iných dôvodov, odloží sa spravila nastúpenie základnej služby do nástupného termínu v nasledujúcom roku.

§ 24

(1) Ak bol odvedenec povinný nastúpiť základnú vojenskú službu odsúdený na trest odňatia slobody nepresahujúci 6 mesiacov, povolá sa na nastúpenie základnej služby.

§ 25

(1) Odvedenec, ktorý bol povolaný do základnej (náhradnej) služby, podrobí sa po nástupe lekárskej prehliadke. Vojak, u ktorého sa pri tejto prehliadke zistí zdravotná klasifikácia odchylná od lekárskej klasifikácie určenej mu pri odvode, určí sa na prieskum (§ 52).

(2) Vojak, ktorý bol pri prieskume uznaný trvale neschopným na vojenskú činnú službu, prepustí sa z vojska. Vojak, ktorý bol pri prieskume uznaný dočasne neschopným na vojenskú činnú službu, prepustí sa na trvalú dovolenku na dobu určenú prieskumnou komisiou.

(3) Ak uzná prieskumná komisia vojaka prepusteného podľa odseku 2 na trvalú dovolenku za schopného na vojenskú činnú službu, povolá ho príslušná okresná vojenská správa na pokračovanie v základnej (náhradnej) službe spravidla v najbližšom nástupnom termíne. Doba strávená na trvalej dovolenke sa nezapočítava do základnej (náhradnej) služby.

Odklad základnej (náhradnej) služby

§ 26

(1) Žiadosť za odklad alebo predĺženie odkladu základnej (náhradnej) služby podáva branec na okresnej vojenskej správe, na ktorej je vedený v evidencii. Lehotu pre podanie žiadosti určí Ministerstvo národnej obrany. Ak bola žiadosť po uplynutí určenej lehoty, prejedná ju okresná vojenská správa len vtedy, ak preukáže žiadateľ, že ju podal oneskorene bez svojej viny.

(2) K žiadosti treba pripojiť doklady o príprave na budúce povolanie alebo doklady o iných okolnostiach hodných osobitného zreteľa, o ktoré sa žiadosť opiera.

(3) Doklady zo študijných dôvodov možno povoliť len pri forme štúdia.

(4) O odklad základnej (náhradnej) služby z úradnej moci môže žiadať zamestnávateľ so súhlasom zamestnanca, ak to vyžaduje všeobecný záujem. Vláda určí na návrh kompetentného ministra alebo ústredného orgánu rozsah, v akom môže byť odklad z úradnej moci povolený.

§ 27

(1) O žiadosti za odklad alebo predĺženie odkladu základnej (náhradnej) služby rozhodne okresná vojenská správa a o rozhodnutí upovedomí žiadateľa.

(2) Žiadosti za odklad (jeho predĺženie) alebo odvolanie proti zamietavým rozhodnutiam o takýchto žiadostiach nemajú odkladný účinok. Odvedenec, ktorého žiadosť alebo odvolanie vo veci odkladu boli vybavené kladne až po nastúpení základnej (náhradnej) služby, prepustí sa z vojenskej činnej služby na trvalú dovolenku.

§ 28

(1) Odvedenec, ktorému sa odklad povolil na dobu dlhšiu ako jeden rok, je povinný, ak dôvody pre tento odklad prestali, oznámiť ho ihneď okresnej vojenskej správe, na ktorej je vedený v evidencii.

(2) Ak zistí okresná vojenská správa, že pre povolenie (predĺženie) odkladu neboli dôvody alebo že prestali, zruší odklad a povolá odvedenca na vykonanie základnej služby v najbližšom nástupnom termíne. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladná účinok.

Pravidelné prepustenie zo základnej (náhradnej) služby

§ 31

(1) Zo základnej (náhradnej) služby sa prepustia vojaci spravila po jej vykonaní, prípadne po nahradení zameškanej služobnej doby.

(2) Pred prepustením zo základnej (náhradnej) služby podrobí sa každý vojak lekárskej prehliadke u svojho útvaru.

Oddiel IV

Oddiel V

Vojenské cvičenia

Povolávanie na cvičenia

§ 38

(1) Vojakov v zálohe povoláva na cvičenie okresná vojenská správa miesta trvalého pobytu. Vojaci v zálohe povolaní na cvičenie majú nárok na úhradu cestovného.

(2) Na cvičenie sa povoláva spravidla na určitý deň. V tomto prípade treba dodať povolávací rozkaz najneskoršie šesť týždňov pred začiatkom cvičenia. Výnimočne možno povolať na okamžité nastúpenie na cvičenie. Ak to vyžaduje potreba vojska, môže sa v mimoriadnych prípadoch povolanie vykonať telegraficky alebo iným spôsobom, najmä tiež prostredníctvom výkonných orgánov národných výborov.

Nástup na cvičenie

§ 41

(1) Vojak v zálohe povolaný na cvičenie je povinný ustanoviť sa v určený čas na miesto uvedené v povolávacom rozkaze.

(2) Osoby nastupujúce cvičenie sú povinné predložiť vojenskú knižku a povolávací rozkaz.

(3) Inak platia o nastúpení cvičenia obdobne ustanovenia o nastúpení základnej (náhradnej) služby.

Oddiel VI

Mimoriadna služba

§ 45

§ 46

(1) Ak sa pri povolaní na mimoriadnu službu neustanoví inak, sú povolané osoby povinné do štyroch hodín po upovedomení nastúpiť najkratšou cestou do určeného miesta. Osoby neschopné na cestu musia túto neschopnosť preukázať lekárskym vysvedčením, ktoré zašlú príslušnej okresnej vojenskej správe.

(2) Rozkaz, ktorým je osoba povolaná na mimoriadnu službu, oprávňuje na bezodplatnú cestu železnicou alebo iným verejným dopravným prostriedkom do určeného miesta.

(3) O nastúpení mimoriadnej služby platia, ak nie je ustanovené inak, obdobne ustanovenia o nastúpení základnej služby.

(4) Z mimoriadnej služby sa prepúšťa buď jednotlive, ak ide o prepustenie pre neschopnosť, alebo hromadne. Inak platia o prepustení obdobne ustanovenia § 31.

Oddiel VII

Oslobodenie od mimoriadnej služby

§ 49

(1) V rozsahu určenom vládou rozhoduje o oslobodení s konečnou platnosťou,

a) ak ide o vojakov v zálohe (vo výslužbe) v hodnosti plukovníka alebo generála, Ministerstvo národnej obrany,

b) ak ide o vojakov v zálohe (vo výslužbe) vo všetkých ostatných hodnostiach dôstojníkov, poddôstojníkov a mužstva, okresná vojenská správa, v obvode ktorej je podnik umiestnený.

(2) O rozhodnutí upovedomí orgán uvedený v odseku 1 vedúceho podniku. Vedúci podniku po vyhlásení mimoriadnych opatrení upovedomí oslobodené osoby a vydá im príslušný doklad o oslobodení.

Oddiel VIII

Prepustenie z vojska

§ 50

Ak sa zistí, že bola odvedená osoba bez toho, že by bol pre to daný právny podklad, prepustí ju príslušná okresná vojenská správa z vojska.

§ 51

(1) Vojakov v zálohe prepustí príslušná okresná vojenská správa z vojska 31. decembra v roku, v ktorom dovŕšila 60 rokov, ak nepožiadali o predĺženie služobnej povinnosti podľa odseku 2. Vojaci z povolania preložení do zálohy alebo do výslužby sa prepúšťajú z vojska len na svoju písomnú žiadosť.

(2) Vojakom, ktorí splnili brannú povinnosť, možno na ich žiadosť brannú povinnosť predĺžiť. Žiadosť treba podať do 30. novembra roku, v ktorom dovŕšia 60 rokov, a to na okresnej vojenskej správe miesta trvalého pobytu.

(3) Ak sa branná povinnosť takto predĺžila možno uvedené osoby prepustiť z vojska len 31. decembrom kalendárneho roku, v ktorom ohlásili, že chcú byť prepustené. Vyhlásenie zasielajú okresnej vojenskej správe miesta trvalého pobytu.

Oddiel IX

Osobné úkony pre potreby ozbrojených síl

Oddiel X

Oddiel XI

Rôzne ustanovenia

§ 60

Vojenské výpomoci

(1) Vojsko poskytuje na plnenie úloh uvedených v § 1 ods. 2 písm. c) a v § 1 ods. 3 Branného zákona ozbrojené alebo záchranné vojenské výpomoci.

(2) Vojenská ozbrojená výpomoc záleží v dočasnom pridelení pomocných vojenských jednotiek národným výborom, ak žiadajú o ich súčinnosť.

(3) Vojenská záchranná výpomoc záleží v dočasnom pridelení pomocných vojenských jednotiek národnému výboru ako pomoc pri pohromách ohrozujúcich ľudské životy alebo dôležité hospodárske statky.

(4) Bližšie predpisy o vojenských výpomociach, najmä o ich vyžadovaní, poskytovaní, zložení a použití, ako i o náhrade výdavkov za ich použitie vydá Ministerstvo národnej obrany v dohode s Ministerstvom vnútra a s ostatnými zúčastnenými ministerstvami.

§ 63

Vstup do cudzích vojenských služieb

(1) Žiadosti za povolenie na vstup do cudzích vojenských služieb riadne odôvodnené a opatrené potvrdením kompetentného cudzieho úradu, že žiadateľ bude do vojenských služieb v dotyčnej armáde prijatý a na akú dobu, sa podávajú na okresnej vojenskej správe miesta trvalého pobytu.

(2) Ministerstvo národnej obrany predloží žiadosť po vypočutí Ministerstva vnútra, prípadne Ministerstva zahraničných vecí, s príslušným návrhom prezidentovi republiky.


Oddiel XII

Záverečné ustanovenia

§ 68

Zrušuje sa vládne nariadenie č. 209/1949 Zb., ktorým sa vykonáva Branný zákon.

§ 69

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 2. májom 1958; vykonajú ho ministri národnej obrany a vnútra v dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Barák v. r.