Opatrenie č. 32/1958 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o platení nájomného organizáciami socialistického sektora.

Čiastka 12/1958
Platnosť od 20.06.1958
Účinnosť od 01.07.1958
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 37/1958 Zb. zo dňa 3. júla 1958.

OBSAH

32

Zákonné opatrenie predsedníctva

Národného zhromaždenia

z 29. mája 1958

o platení nájomného organizáciami socialistického sektora

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Vládne nariadenie č. 82/1953 Zb., ktorým sa zvýhodňuje platenie nájomného, sa mení a doplňuje takto:

K § 1 sa pripojuje ďalší odsek tohto znenia:

„Ak je nájomcom štát, hospodárska alebo iná organizácia a zariadenie socialistického sektora, platí sa nájomné za každé kalendárne štvrťročie najneskoršie piateho dňa druhého mesiaca tohto štvrťročia.“


Čl. II

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1958; vykoná ho minister spravodlivosti v dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.