Nariadenie vlády č. 52/1958 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú stanovy Radu červenej zástavy, Radu červenej hviezdy, medaily Za zásluhy o obranu vlasti a medaily Za službu vlasti

Čiastka 21/1958
Platnosť od 01.10.1958 do14.10.1990
Účinnosť od 01.10.1958 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

52

Vládne nariadenie

z 20. augusta 1958,

ktorým sa menia a doplňujú stanovy Radu červenej zástavy, Radu červenej hviezdy, medaily Za zásluhy o obranu vlasti a medaily Za službu vlasti

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 zákona č. 247/1949 Zb. o vyznamenaniach a čestných uznaniach:


Čl. I

Stanovy Radu červenej zástavy sa menia a doplňujú takto:

1. Čl. 5 znie:

„Rad červenej zástavy možno udeliť vojakom z povolania a príslušníkom bezpečnostných zborov Ministerstva vnútra tiež za celoživotné mimoriadne zásluhy pri zabezpečovaní vysokej bojaschopnosti a pripravenosti ozbrojených síl alebo bezpečnostných zborov Ministerstva vnútra.“

2. Čl. 8 znie:

„Rad červenej zástavy sa nosí na ľavej strane pŕs za Radom republiky. Ak sa nosí len stužka radu, je napätá na pravouhlej lište 10 mm širokej a 38 mm dlhej a je označená miniatúrou Radu červenej zástavy.“

Čl. II

Stanovy Radu červenej hviezdy sa menia a doplňujú takto:

1. Čl. 5 znie:

„Rad červenej hviezdy možno udeliť vojakom z povolania a príslušníkom bezpečnostných zborov Ministerstva vnútra tiež za vynikajúce zásluhy pri zabezpečovaní vysokej bojaschopnosti a pripravenosti ozbrojených síl alebo bezpečnostných zborov Ministerstva vnútra preukazované najmenej 15 rokov.“

2. Čl. 8 znie:

„Rad červenej hviezdy sa nosí na ľavej strane pŕs za Radom červeného prápora práce. Ak sa nosí len stužka radu, je napätá na pravouhlej lište 10 mm širokej a 38 mm dlhej a je označená miniatúrou Radu červenej hviezdy.“

Čl. III

Stanovy medaily Za zásluhy o obranu vlasti sa menia a doplňujú takto:

1. Čl. 5 znie:

„Medailu Za zásluhy o obranu vlasti možno udeliť vojakom z povolania a príslušníkom bezpečnostných zborov Ministerstva vnútra tiež za výtečnú, obetavú a príkladnú prácu v zverených funkciách pri výstavbe ozbrojených síl alebo bezpečnostných zborov Ministerstva vnútra po dobu najmenej 10 rokov.“

2. Čl. 8 znie:

„Medaila Za zásluhy o obranu vlasti sa nosí na ľavej strane pŕs pred vyznamenaním Za zásluhy o výstavbu. Ak sa nosí len stužka, je napätá na pravouhlej lište 10 mm širokej a 38 mm dlhej a je označená miniatúrou medaily Za zásluhy o obranu vlasti.“

Čl. IV

Stanovy medaily Za službu vlasti sa menia a doplňujú takto:

Čl. 5 znie:

„Medailu Za službu vlasti možno udeliť vojakom z povolania a príslušníkom bezpečnostných zborov Ministerstva vnútra tiež za výtečnú, obetavú a príkladnú prácu v zverených funkciách pri výstavbe ozbrojených síl alebo bezpečnostných zborov Ministerstva vnútra po dobu najmenej 5 rokov.“


Čl. V

Zrušuje sa vládne nariadenie č. 44/1955 Zb., ktorým sa doplňujú stanovy Radu červenej zástavy, Radu červenej hviezdy, medaily Za zásluhy o obranu vlasti a medaily Za službu vlasti.

Čl. VI

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister národnej obrany a minister vnútra.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Barák v. r.