Nariadenie č. 78/1958 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú arbitrážne poplatky

Čiastka 32/1958
Platnosť od 19.12.1958 do16.03.1992
Účinnosť od 01.01.1959 do16.03.1992
Zrušený 71/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Predpis č. 257/1992 Zb. v § 17 bod 1 nezohľadnil predpis č. 71/1992 Zb. v § 19 písm. c) a opätovne zrušuje toto nariadenie vlády.

78

Nariadenie ministra financií

z 11. decembra 1958,

ktorým sa určujú arbitrážne poplatky

Minister financií nariaďuje podľa § 24, § 28 ods. 3 a § 29 ods. 2 vládneho nariadenia č. 47/1953 Zb. o štátnej arbitráži v znení vládnych nariadení č. 77/1953 Zb. a č. 45/1954 Zb. (ďalej len „vládne nariadenie“):


§ 1

Predmet a sadzba poplatku

(1) Za konanie pred orgánmi štátnej a rezortnej (oblastnej) arbitráže sa platia tieto arbitrážne poplatky (ďalej len „poplatky“):

1. V predzmluvných sporoch, v sporoch o zmenu a zrušenie zmlúv, o zabezpečenie ich splnenia a v majetkových sporoch, ktorých predmet nemožno oceniť, 500 Kčs.

2. V ostatných majetkových sporoch 2 % z hodnoty predmetu sporu, najmenej však 200 Kčs a najviac 100 000 Kčs.

3. V sporoch o základné podmienky dodávky 1 200 Kčs.

(2) Zo žiadosti o preskúmanie sporu hlavným arbitrom sa platí dvojnásobok poplatku uvedeného v odseku 1.

§ 2

Z čoho sa platí poplatok

(1) V predzmluvných sporoch, v sporoch o zmenu a zrušenie zmlúv a v sporoch o ich zabezpečenie sa platí poplatok z každej zmluvy. Odchylne od ustanovenia predchádzajúcej vety sa platí poplatok 500 Kčs, ak sa požaduje v jednej arbitrážnej žiadosti (vyjadrení) rozhodnutie najviacej o troch zmluvách, týkajúcich sa dodávok hutníckych výrobkov alebo najviacej o troch zmluvách, týkajúcich sa dovozu alebo vývozu (dodávkových príkazov); z každej ďalšej zmluvy (dodávkového príkazu) sa v takomto prípade platí 200 Kčs. O tom, či ide o prípad upravený týmto odsekom, rozhoduje arbitráž, pred ktorou sa vedie konanie.

(2) V majetkových sporoch sa platí poplatok z každého uplatneného nároku; ak sa však uplatní v jednej arbitrážnej žiadosti (vyjadrení) viac nárokov z jednej hospodárskej zmluvy, platí sa poplatok z ich súčtu.

(3) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia obdobne, ak konanie začali arbitrážne orgány z vlastného podnetu, z príkazu orgánu, pri ktorom je zriadená arbitráž, alebo z príkazu arbitráže zriadenej pri vyššom orgáne.

§ 3

Kto platí poplatok

(1) Poplatok platí strana,

a) na žiadosť ktorej sa začína arbitrážne konanie,

b) ktorá uplatnila požiadavku vo vyjadrení k žiadosti.

(2) Ak sa začína konanie bez žiadosti strany (§ 2 ods. 3), určí arbitráž, ktorá strana je povinná zaplatiť poplatky.

§ 4

Hodnota predmetu sporu

(1) Hodnotu predmetu sporu, z ktorej sa poplatok vypočítava, je strana povinná uviesť v žiadosti, prípadne vo vyjadrení.

(2) Ak sa začína konanie bez žiadosti strany (§ 2 ods. 3) alebo ak uviedla strana v žiadosti alebo vo vyjadrení nižšiu než skutočnú hodnotu sporu, určí arbitráž hodnotu predmetu sporu v rozhodnutí.

(3) Ak sa zvýši hodnota predmetu sporu v priebehu konania, zvýši sa i poplatok (pri znížení hodnoty predmetu sporu zaplatený poplatok sa nevracia).

(4) Základ poplatku sa zaokrúhľuje nahor na celé stokoruny.

§ 5

Zročnosť poplatku

(1) Poplatok je zročný pred podaním arbitrážnej žiadosti alebo vyjadrenia. Arbitrážne orgány sú povinné zisťovať, či sa poplatok správne zaplatil.

(2) Ak zvýši strana hodnotu predmetu sporu v priebehu konania alebo ak sa začína konanie bez žiadosti strany (§ 2 ods. 3), je poplatok (doplatok poplatku) zročný do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

§ 6

Spôsob zaplatenia poplatku

(1) Poplatky sa platia prevodom z účtu poplatníka (§ 3) v Štátnej banke československej alebo v hotovosti poštovou poukážkou.

(2) Poplatky za konanie pred arbitrážnymi orgánmi, ak sa začína konanie na žiadosť, môžu sa platiť kolkovými známkami, ak neprevyšuje poplatok 1 000 Kčs.

(3) Arbitrážne poplatky sú rozpočtovými príjmami všeobecnej pokladničnej správy.

§ 7

Premlčanie

Právo určiť a vymáhať poplatok sa premlčuje uplynutím 3 rokov od začiatku kalendárneho roku nasledujúceho po roku, v ktorom sa mal poplatok zaplatiť.

§ 8

Oslobodenie nového prejednania

Ak sa arbitrážne rozhodnutie zrušilo (§§ 22 a 23 vládneho nariadenia) a spor sa prikázal na nové prejednanie, neplatí sa poplatok za nové prejednanie.

§ 9

Zníženie a vrátenie poplatku

(1) Arbitrážne orgány nemôžu poplatok znižovať. Ministerstvo financií môže vo výnimočných prípadoch poplatok znížiť.

(2) Poplatok sa vráti,

a) ak arbitráž odmietne žiadosť pre nepríslušnosť a vráti ju žiadateľovi alebo ak nepatrí vec do právomoci arbitráže,

b) ak sa zaplatil bez právneho dôvodu,

c) ak sa zaplatilo viacej, než sa určuje týmto nariadením, ak presahuje preplatok 20 Kčs,

d) ak postúpi štátna (rezortná, oblastná) arbitráž žiadosť družstevnej arbitráži alebo inému orgánu, pokiaľ za konanie pred týmto orgánom sa nevyberajú štátne poplatky.

(3) Nárok na vrátenie poplatku zaniká po jednom roku od zaplatenia.

(4) Ak postúpi štátna (rezortná, oblastná) arbitráž arbitrážnu žiadosť súdu, započítava sa zaplatený poplatok do súdneho poplatku; prípadný rozdiel sa nevracia. Ak postúpi súd štátnej (rezortnej, oblastnej) arbitráži žalobu po ústnom pojednávaní a ak sa zaplatil súdny poplatok, neplatí sa poplatok vôbec, alebo sa zaplatí len rozdiel, ak súdny poplatok bol nižší.

§ 10

Družstevná arbitráž

(1) Za konanie pred orgánmi družstevnej arbitráže sa vyberajú príspevky na úhradu trov konania.

(2) Príspevky podľa odseku 1 sú príjmom ústredného sväzu družstiev (slovenského sväzu družstiev), pri ktorom je zriadený orgán (oblastný orgán), družstevnej arbitráže, pred ktorým sa vedie konanie.

(3) Orgány družstevnej arbitráže nemôžu príspevok znižovať. V celkom výnimočných prípadoch môže príspevok znížiť kompetentný ústredný sväz družstiev v dohode s Ministerstvom financií.

(4) Ustanovenia tohto nariadenia a predpisy vydané na jeho vykonanie platia obdobne o príspevkoch za konanie pred orgánmi družstevnej arbitráže s výnimkou ustanovení § 6 ods. 2 a 3 a § 9 ods. 1 a 4.

§ 11

Poplatky zaplatené alebo určené do dňa, keď toto nariadenie nadobúda účinnosť, sa považujú za poplatky zaplatené alebo určené podľa tohto nariadenia; prípadné rozdiely sa ani nevyberú ani nevrátia.


§ 12

Zrušujú sa všetky predpisy, pokiaľ odporujú tomuto nariadeniu; najmä sa zrušujú nariadenie ministra financií č. 63/1953 Zb., ktorým sa určujú arbitrážne poplatky, a nariadenie ministra financií č. 48/1954 Zb., ktorým sa určujú arbitrážne poplatky pred orgánmi družstevnej arbitráže.

§ 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1959.


Široký v. r.

Ďuriš v. r.