Vyhláška č. 54/1958 Zb.Vyhláška o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v zdravotníctve

Čiastka 21/1958
Platnosť od 01.10.1958 do25.09.1980
Účinnosť od 16.10.1958 do25.09.1980
Zrušený 148/1980 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 14 Dohovor nadobudol účinnosť 28. aprílom 1958.

54

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 28. augusta 1958

o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v zdravotníctve

Dňa 4. decembra 1957 bol v Prahe dojednaný Dohovor medzi vládou Československej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v zdravotníctve.

Vláda Dohovor schválila 12. marca 1958. Schválenie Dohovoru kompetentnými sovietskymi orgánmi bolo oznámené nótou zo 7. januára 1958 a jej schválenie vládou Československej republiky bolo oznámené nótou z 28. apríla 1958.

Podľa svojho článku 14 Dohovor nadobudol účinnosť 28. aprílom 1958.

České znenie Dohovoru sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)

David v. r.

DOHOVOR

medzi vládou Československej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v zdravotníctve

Vláda Československej republiky a vláda Zväzu sovietskych socialistických republík, vedené prianím prispieť k ďalšiemu upevneniu priateľských vzťahov medzi národmi oboch krajín a k rozšíreniu spolupráce v oblasti zdravotníctva a lekárskej vedy, sa rozhodli uzavrieť tento Dohovor o spolupráci v zdravotníctve a vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej republiky

Jozefa Plojhara, ministra zdravotníctva Československej republiky,

vláda Zväzu sovietskych socialistických republík

Mariu Dmitrijevnu Kovriginovú, ministerku zdravotníctva Zväzu sovietskych socialistických republík,

ktorí vymenivší si plnomocenstvá a zistivší ich v náležitej forme a v úplnom poriadku, sa zhodli na tomto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať a rozvíjať spoluprácu a budú si poskytovať vzájomnú pomoc na všetkých úsekoch a vo všetkých otázkach zdravotníctva a lekárskej vedy tak, aby táto spolupráca prispievala k stálemu zlepšovaniu zdravotného stavu ľudu oboch krajín.

Článok 2

1. Zmluvné strany si budú vymeňovať plány vedeckého výskumu zo všetkých odborov lekárskej vedy a informácie o výsledkoch vykonávaných vedeckých výskumných prác so zreteľom na možnosť vzájomnej koordinácie vedeckého výskumu.

2. Zmluvné strany si budú vymeňovať plány a programy lekárskych zjazdov a konferencií a vzájomne umožnia na nich účasť vedeckým pracovníkom.

Článok 3

1. Zmluvné strany budú podporovať rozvoj priamej spolupráce medzi vedeckými výskumnými lekárskymi ústavmi oboch krajín. Táto spolupráca bude spočívať najmä v naväzovaní priamych stykov medzi pracovníkmi týchto ústavov, vo výmene plánov vedeckého výskumu, vo výmene vedeckých prác a iných vedeckých informácií, vo vykonávaní spoločného výskumu, ako aj vo vzájomnom vysielaní vedeckých pracovníkov.

2. Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce v oblasti lekárskej tlače a účasť vedeckých pracovníkov druhej Strany na práci redakčných rád lekárskych časopisov.

3. Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce medzi vysokými lekárskymi školami podľa dohody o kultúrnej spolupráci uzavretej medzi oboma krajinami.

Článok 4

Zmluvné strany si budú vymeňovať skúsenosti o prevencii a liečení rôznych chorôb, ako aj o organizácii liečebno-preventívnej starostlivosti o obyvateľstvo.

Článok 5

1. Zmluvné strany budú vzájomne umožňovať ústavné liečenie v svojich zdravotníckych zariadeniach chorým druhej Strany podľa dohody medzi ministerstvami zdravotníctva oboch Strán.

2. Každá Zmluvná strana zabezpečí občanom druhej Strany, ktorí sa nachádzajú na jej území, pri náhlych ochoreniach bezodplatnú liečebnú starostlivosť.

3. Otázky súvisiace s kúpeľným liečením sú upravené osobitnou dohodou.

Článok 6

Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o infekčných chorobách a o dôležitých epidemiologických javoch, ktoré by mohli ovplyvniť epidemiologický stav v druhej krajine.

Článok 7

Obidve Strany sa budú bez meškania informovať o vzniku karanténnych infekčných ochorení na svojich pozemných, vodných a vzdušných tratiach, po ktorých sa prepravujú cestujúci alebo náklady druhej Strany.

Článok 8

Ak bude treba vykonať pozdĺž československo-sovietskych štátnych hraníc hygienické a protiepidemické opatrenia väčšieho rozsahu, dohodnú sa obe Strany o spôsobe ich vykonania tak, aby mohli sa uskutočniť pokiaľ možno v rovnaký čas a rovnakým spôsobom.

Článok 9

Zmluvné strany budú rozširovať spoluprácu v oblasti zdravotníckej osvety medzi obyvateľstvom.

Článok 10

Zmluvné strany budú navzájom vysielať zdravotníckych pracovníkov, aby si vymieňali skúsenosti v rôznych otázkach zdravotníctva a lekárskej vedy a aby si poskytovali vedeckú a praktickú pomoc.

Článok 11

Zmluvné strany si budú vymeňovať rôzny materiál o organizácii, plánovaní a riadení zdravotníctva, informácie o zdravotníckych zákonoch, údaje o zdravotníckej štatistike, vedecké práce, monografie a lekárske časopisy, vedeckú dokumentáciu, lekárske filmy, kmene rôznych baktérií a vírusov, vzorky liečiv a výrobkov zdravotníckeho priemyslu, ako aj iný materiál.

Článok 12

Na vykonávanie tohto Dohovoru ministerstvá zdravotníctva Zmluvných strán každoročne dojednajú konkrétny plán spolupráce a vzájomnej pomoci.

Článok 13

Obe Strany uhradzujú výdavky spojené s vykonávaním tohto Dohovoru na základe rovnoprávnosti a vzájomných výhod:

1. Výdavky spojené s vysielaním zdravotníckych pracovníkov uhradzuje Strana, na prospech ktorej sú pracovníci vysielaní.

2. Výdavky spojené s pobytom oficiálne pozvaných odborníkov na zjazdy a konferencie uhradzuje Strana prijímajúca; cestovné do miesta určenia a späť a drobné osobné výdavky uhradzuje Strana vysielajúca.

3. Pri výmene zdravotníckych pracovníkov na základe vzájomnosti uhradzuje všetky náklady spojené s ich pobytom prijímajúca Strana; cestovné do miesta určenia a späť uhradzuje Strana vysielajúca.

4. Každá Zmluvná strana poskytne chorým občanom druhej Strany podľa článku 5 ods. 1 a 2 tohto Dohovoru bezodplatne nevyhnutné liečenie. Prijímajúca Strana neznáša žiadne výdavky spojené s prepravou chorých a ich pobytom v svojej krajine pred a po ústavnom liečení.

5. Tlačivá, vzorky, vedecká dokumentácia a iný podobný materiál sú vymeňované spravidla bezodplatne; o prípadnej náhrade sa obe Strany osobitne dohodnú.

6. Vzájomné vyúčtovanie výdavkov sa bude vykonávať podľa platobnej dohody platnej medzi Zmluvnými stranami.

Článok 14

Tento Dohovor sa uzaviera na 5 rokov a jeho platnosť sa predlžuje automaticky vždy na ďalších 5 rokov, ak neprejaví jedna zo Zmluvných strán 6 mesiacov pred uplynutím jeho platnosti prianie ho vypovedať.

Tento Dohovor podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov každej zo Zmluvných strán a nadobudne účinnosť dňom výmeny oznámenia o jeho schválení.

Spísané v dvoch výtlačkoch, každý v jazyku českom a ruskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Vyhotovené v Prahe 4. decembra 1957.

Z poverenia vlády

Československej republiky:

J. Plojhar v. r.

Z poverenia vlády

Zväzu sovietskych socialistických republík:

M. D. Kovriginová v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe Zbierky zákonov na str. 65.