Vyhláška č. 25/1958 Zb.Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o vzájomnej výmene študentov a ašpirantov pre štúdium na vysokých školách a vedecko-výskumných ústavoch

Čiastka 9/1958
Platnosť od 15.05.1958 do02.03.2000
Účinnosť od 30.05.1958 do02.03.2000
Zrušený 382/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 Dohoda nadobudla účinnosť 14. januárom 1958.

25

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 18. marca 1958

o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vzájomnej výmene študentov a ašpirantov pre štúdium na vysokých školách a vedecko-výskumných ústavoch

Dňa 17. októbra 1957 bola v Moskve dojednaná Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vzájomnej výmene študentov a ašpirantov pre štúdium na vysokých školách a vedecko-výskumných ústavoch.

Vláda Dohodu schválila 8. januára 1958. Schválenie Dohody kompetentnými sovietskymi orgánmi bolo oznámené nótou zo 14. novembra 1957 a jej schválenie vládou Československej republiky bolo oznámené nótou zo 14. januára 1958.

Podľa svojho článku 11 Dohoda nadobudla účinnosť 14. januárom 1958.

České znenie Dohody sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)

David v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vzájomnej výmene študentov a ašpirantov pre štúdium na vysokých školách a vedecko-výskumných ústavoch

Vláda Československej republiky a

vláda Zväzu sovietskych socialistických republík,

vychádzajúc z platnej dohody o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík a prajúc si určiť vzájomné podmienky a spôsob štúdia, ako i spôsob úhrady nákladov spojených s pobytom a štúdiom občanov ČSR na vysokých školách a vedecko-výskumných ústavoch Zväzu sovietskych socialistických republík a občanov SSSR na vysokých školách a vedecko-výskumných ústavoch Československej republiky,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej republiky:

dr. Františka Kahudu,

ministra školstva a kultúry ČSR,

vláda Sväzu sovietskych socialistických republík:

Vjačeslava Petroviča Jeljutina,

ministra vysokých škôl SSSR,

ktorí, vymenivší si svoje plnomocenstvá, ktoré boli zhľadané v dobrej a náležitej forme, dohodli sa na tomto:

Článok 1

Zmluvné strany budú prijímať na základe vzájomných žiadostí Ministerstva školstva a kultúry ČSR a Ministerstva vysokých škôl SSSR občanov druhej krajiny ako študentov a ašpirantov na vysoké školy a vedecko-výskumné ústavy.

Počet študentov a ašpirantov prijímaných oboma Zmluvnými stranami pre štúdium sa určí po vzájomnej dohode medzi Ministerstvom školstva a kultúry ČSR a Ministerstvom vysokých škôl SSSR a sa bude uvádzať v každoročnom pláne kultúrnej spolupráce medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík.

Študenti a ašpiranti budú študovať obvyklým spôsobom podľa študijných plánov platných v prijímajúcej krajine alebo i v kratšej dobe, na ktorej sa uvedené ministerstvá vopred dohodnú.

Článok 2

Pod pojmom vysoké školy sa v tejto Dohode rozumejú všetky občianske vysoké školy.

Pod pojmom vedecko-výskumné ústavy sa v tejto Dohode rozumejú vedecko-výskumné ústavy akadémií vied a ostatných občianskych inštitúcií.

Článok 3

Ministerstvo školstva a kultúry ČSR a Ministerstvo vysokých škôl SSSR si vzájomne zašlú najneskoršie štyri mesiace pred začiatkom školského roku návrhy na vyslanie svojich občanov na vysoké školy a vedecko-výskumné ústavy druhej Zmluvnej strany obsahujúce tieto údaje:

a) u študentov: odbory, špecializácie a ročník štúdia;

b) u ašpirantov: odbory a špecializácie, v ktorých budú vedecky pracovať.

Najneskoršie do dvoch mesiacov odo dňa, čo tieto návrhy dostali, si Ministerstvo školstva a kultúry ČSR a Ministerstvo vysokých škôl SSSR vzájomne oznámia, či s nimi súhlasia.

Uvedené ministerstvá si každoročne do 31. júla odovzdajú menné zoznamy študentov a ašpirantov vysielaných na vysoké školy a vedecko-výskumné ústavy druhej Zmluvnej strany.

Študenti a ašpiranti, s prijatím ktorých sa vyslovil súhlas, prídu do prijímajúcej krajiny najneskoršie týždeň pred začiatkom školského roku.

Článok 4

Ministerstvo školstva a kultúry ČSR a Ministerstvo vysokých škôl SSSR bude vysielať na štúdium na vysokých školách a vedecko-výskumných ústavoch druhej Zmluvnej strany osoby na štúdium zdravotne spôsobilé, ktoré majú túto predbežnú prípravu:

a) študenti: najmenej jeden rok štúdia na vysokej škole vo svojej krajine;

b) ašpiranti: zakončené vysokoškolské vzdelanie a určité výsledky vo vedeckej práci dokazujúce ich spôsobilosť na samostatnú vedeckú činnosť.

Kandidátske skúšky z jednotlivých disciplín vykonané vo svojej krajine môžu byť uznané v prijímacej krajine.

Článok 5

Vysielaní študenti a ašpiranti, pokiaľ neovládajú dostatočne jazyk prijímajúcej krajiny, prejdú 6-12 mesačným jazykovým kurzom, ktorý usporiada prijímajúca krajina.

V prvých dvoch ročníkoch vysokej školy budú študenti navštevovať vyučovanie jazyka prijímajúcej krajiny na doplnenie jazykových znalostí a terminológie svojho odboru.

V prvom a druhom ročníku štúdia umožní prijímajúca Strana študentom dobrovoľné štúdium druhého cudzieho jazyka. Začínajúc tretím ročníkom vysokej školy bude štúdium druhého cudzieho jazyka pre študentov druhej krajiny povinné.

Článok 6

Na osoby prijaté na základe tejto Dohody na vysoké školy a vedecko-výskumné ústavy druhej krajiny sa vzťahujú všetky predpisy platné pre študentov a ašpirantov príslušných vysokých škôl a ústavov tejto krajiny, s výnimkami predpokladanými touto Dohodou.

Ašpiranti vysielaní na základe tejto Dohody môžu publikovať kandidátske práce v Československej republike i v Zväze sovietskych socialistických republík.

Osobám, ktoré ukončia štúdium alebo ašpirantúru na vysokých školách alebo vedecko-výskumných ústavoch druhej krajiny, a tým, ktorým sa udelí vedecká hodnosť, budú sa o tom vydávať doklady obvyklé v tejto krajine.

Článok 7

Zmluvné strany poskytnú študentom a ašpirantom vyslaným na základe tejto Dohody bezodplatné štúdium.

Prijímajúce krajiny uhradia náklady spojené so štúdiom študentov a ašpirantov prijímaných na základe tejto Dohody, včítane nákladov na konanie praxe a dopravného do miesta štúdia na území svojej krajiny, a zabezpečia študentom a ašpirantom liečebnú starostlivosť, ubytovanie v kolégiách a všetky ostatné výhody poskytované študentom a ašpirantom - občanom svojej krajiny.

Prijímajúca krajina bude vyplácať študentom a ašpirantom štipendium po dobu ich skutočného pobytu v krajine vo výške, ktorá sa určí v ročných plánoch kultúrnej spolupráce medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík.

Článok 8

Zmluvné strany si budú vzájomne uhradzovať štipendiá vyplácané študentom a ašpirantom druhej Strany.

Vzájomné vyrovnávanie týchto platieb sa bude vykonávať na základe platnej dohody o neobchodných platbách.

Úhrady zodpovedajúcich súm sa budú vykonávať dvakrát za rok, a to za prvé polročie v októbri bežného roku a za druhé polročie v apríli nasledujúceho roku.

Článok 9

Ustanovenia tejto Dohody sa môžu po vzájomnej dohode oboch Zmluvných strán použiť aj pre žiakov odborných škôl. Na tieto školy sa budú vysielať osoby s neúplným alebo úplným stredoškolským vzdelaním.

Článok 10

Dňom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody stráca platnosť Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o štúdiu občanov ČSR na vysokých občianskych učilištiach SSSR podpísaná v Moskve 11. apríla 1952.

Článok 11

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov každej z oboch Zmluvných strán a nadobudne účinnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Táto Dohoda sa môže vypovedať jednou z oboch Zmluvných strán, pričom jej platnosť zanikne po uplynutí šesť mesiacov odo dňa výpovede.

Dané v Moskve 17. októbra 1957 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a ruskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej republiky

František Kahuda v. r.

Za vládu

Sväzu sovietskych socialistických republík

V. P. Jeljutin v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe Zbierky zákonov na str. 35.