Opatrenie č. 88/1958 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o úprave premlčacích lehôt pri majetkových a mimoriadnych dávkach

Čiastka 36/1958
Platnosť od 29.12.1958
Účinnosť od 29.12.1958
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 5/1959 Zb. zo dňa 19. februára 1959.

OBSAH

88

Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 18. decembra 1958

o úprave premlčacích lehôt pri majetkových a mimoriadnych dávkach

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

(1) Právo štátu vyrubiť a vymáhať majetkové dávky s príslušenstvom, upravené zákonom č. 134/1946 Zb. o dávke z majetkového prírastku a o dávke z majetku v znení zákona č. 168/1950 Zb., ako aj právo štátu vyrubiť a vymáhať mimoriadne dávky s príslušenstvom, upravené zákonom č. 185/1947 Zb. o mimoriadnej jednorazovej dávke a mimoriadnej dávke z nadmerných prírastkov na majetku v znení zákona č. 180/1948 Zb. sa premlčuje v 20 rokoch.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí aj v prípadoch, pri ktorých sa skončila premlčacia lehota do dňa, keď toto zákonné opatrenie nadobudne účinnosť, pokiaľ tomu nebráni už právoplatné rozhodnutie.


Čl. II

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.