Vyhláška č. 45/1958 Zb.Vyhláška štátneho výboru pre výstavbu, ktorou sa určujú orgány rád ďalších miestnych národných výborov ako Stavebné úrady prvej stolice

Čiastka 17/1958
Platnosť od 25.07.1958
Účinnosť od 01.08.1958

OBSAH

45

Vyhláška

Štátneho výboru pre výstavbu

z 22. júla 1958,

ktorou sa určujú orgány rád ďalších miestnych národných výborov ako Stavebné úrady prvej stolice

Štátny výbor pre výstavbu vyhlasuje podľa § 13 ods. 2 zákona č. 280/1949 Zb. o územnom plánovaní a výstavbe obcí:


§ 1

Stavebným úradom prvej stolice sú v obvode svojej pôsobnosti orgány rád týchto ďalších miestnych národných výborov:

v Brnenskom kraji: Rosice, Svitavy, Židlochovice,

v Pardubickom kraji: Hlinsko.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1958.


Dr. Šlechta v. r.