Nariadenie vlády č. 10/1958 Zb.Nariadenie o zrušení Ministerstva a Povereníctva miestneho hospodárstva

Čiastka 3/1958
Platnosť od 31.03.1958
Účinnosť od 01.04.1958

10

Vládne nariadenie

z 21. marca 1958

o zrušení Ministerstva a Povereníctva miestneho hospodárstva

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb. o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

Ministerstvo miestneho hospodárstva sa zrušuje.

§ 2

(1) Pôsobnosť Ministerstva miestneho hospodárstva vo veciach, ktoré sa nemusia obstarávať ústredne, prechádza na výkonné orgány krajských národných výborov.

(2) Pôsobnosť Ministerstva miestneho hospodárstva v ostatných veciach, ktoré vyžadujú ústredné riadenie, najmä vo veciach plánovania, miezd a cien, finančných a bytových, sa prenáša na ústredné orgány, ktoré sú v týchto veciach všeobecne kompetentné, alebo na iné orgány, ktorým sa to uloží.

§ 3

Povereníctvo miestneho hospodárstva sa zrušuje. Ustanovenia § 2 platia primerane.

§ 4

Ústredná správa geodézie a kartografie sa podriaďuje ministrovi vnútra. Správa geodézie a kartografie na Slovensku sa podriaďuje povereníkovi vnútra.

§ 5

Podrobné vymedzenie úloh jednotlivých orgánov v súvislosti so zrušením Ministerstva a Povereníctva miestneho hospodárstva a v súvislosti s presunmi pôsobnosti podľa tohto nariadenia vykoná vláda.


§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1958; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.