Nariadenie vlády č. 39/1958 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 32/1954 Zb. o úprave niektorých pomerov členov národných výborov

Čiastka 15/1958
Platnosť od 21.07.1958 do11.06.1960
Účinnosť od 01.07.1958 do11.06.1960
Zrušený 65/1960 Zb.

39

Vládne nariadenie

zo 17. júla 1958,

ktorým sa mení vládne nariadenie č. 32/1954 Zb. o úprave niektorých pomerov členov národných výborov

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 33 ods. 1 a 2 zákona č. 13/1954 Zb. o národných výboroch a podľa zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 38/1958 Zb. o vedúcich odborov rád národných výborov:


Čl. I

Vládne nariadenie č. 32/1954 Zb. sa mení takto:

1. § 2 ods. 2 znie:

„Predsedom, ich námestníkom a tajomníkom národných výborov, ktorí sú v pracovnom pomere, poskytuje zamestnávateľ na žiadosť rady národného výboru, o člena ktorej ide, neplatené pracovné voľno potrebné na výkon funkcie.“

2. § 7 znie:

„Ustanovenia § 2 ods. 2 a §§ 4 a 5 sa vzťahujú aj na členov rád národných výborov poverených vedením odborov rád národných výborov.“


Čl. II

Minister vnútra sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásil úplné znenie vládneho nariadenia č. 32/1954 Zb. o úprave niektorých pomerov členov národných výborov, ako vyplýva z neskorších predpisov.

Čl. III

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1958; vykoná ho minister vnútra v dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

Barák v. r.