Vyhláška č. 55/1958 Zb.Vyhláška o Dohode medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva

Čiastka 21/1958
Platnosť od 01.10.1958 do07.05.1963
Účinnosť od 16.10.1958 do07.05.1963
Zrušený 25/1965 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 10 Dohoda nadobudla účinnosť 9. júlom 1958.

55

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 28. augusta 1958

o Dohode medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva

Dňa 1. apríla 1958 bola v Prahe dojednaná Dohoda medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva.

Vláda Dohodu schválila 4. júna 1958. Schválenie Dohody kompetentnými sovietskymi orgánmi bolo oznámené nótou z 11. júna 1958 a jej schválenie vládou Československej republiky bolo oznámené nótou z 9. júla 1958.

Podľa svojho článku 10 Dohoda nadobudla účinnosť 9. júlom 1958.

České znenie Dohody sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)

David v. r.

DOHODA

medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva

Vláda Československej republiky a vláda Zväzu sovietskych socialistických republík za účelom rozvoja spolupráce medzi colnými orgánmi oboch krajín rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a vymenovali preto za svojich splnomocnencov:

vláda Československej republiky

Stanislava Saura, vedúceho Ústrednej colnej správy,

vláda Zväzu sovietskych socialistických republík

Andreja Morozova, vedúceho Hlavnej colnej správy,

ktorí vymenivší si plnomocenstvá, ktoré zistili v úplnom poriadku a náležitej forme, sa dohodli takto:

Článok 1

Colné orgány Zmluvných strán pri vykonávaní kontroly batožín, tovaru, dopravných prostriedkov, ako i platidiel a devízových hodnôt, prepravovaných cez spoločné štátne hranice, budú si vzájomne poskytovať pomoc za účelom zachovávania zákonov a iných právnych predpisov oboch krajín týkajúcich sa colných otázok.

Colné správy Zmluvných strán si v priebehu troch mesiacov po tom, čo táto Dohoda nadobudne platnosť, vymenia všetky zákonné predpisy týkajúce sa colných otázok a iné právne predpisy vzťahujúce sa na otázky upravené touto Dohodou a v budúcnosti si budú bez meškania podávať správy o všetkých zmenách alebo o zrušení uvedených predpisov a taktiež o všetkých novovydaných takýchto predpisoch.

Článok 2

Preprava batožín, tovaru a dopravných prostriedkov, ako aj platidiel a devízových hodnôt cez spoločné štátne hranice Zmluvných strán sa bude vykonávať cez pohraničné priechody určené vzájomnou dohodou.

Colné správy Zmluvných strán sa vzájomne dohodnú na pracovnom čase pohraničných colníc.

Článok 3

Batožiny, tovar a dopravné prostriedky, ako aj platidlá a devízové hodnoty, prepravované cez spoločné štátne hranice Zmluvných strán a podliehajúce colnému konaniu, sa musia sprevádzať dokladmi, ktoré sú požadované československými a sovietskymi colnými orgánmi.

Článok 4

Colné orgány Zmluvných strán budú vzájomne uznávať úradné značky, ktoré na tovare a dopravných prostriedkoch označujú pomenovanie tovaru, váhu, miery atď.

Článok 5

Colné orgány jednej Zmluvnej strany prepustia na územie svojho štátu len tie batožiny, tovar, platidlá a devízové hodnoty podliehajúce colnému konaniu, ktoré boli riadne prejednané colnými orgánmi druhej Zmluvnej strany.

Ak zistia colné orgány jednej Zmluvnej strany, že batožiny, tovar, platidlá a devízové hodnoty podliehajúce colnému konaniu neboli prejednané colnými orgánmi druhej Zmluvnej strany, zadržia tieto batožiny, tovar, platidlá a devízové hodnoty a upovedomia o tom colné orgány druhej Zmluvnej strany. S týmito batožinami, tovarom, platidlami a devízovými hodnotami naložia potom podľa pokynov colných orgánov druhej Zmluvnej strany.

Článok 6

Colné orgány Zmluvných strán urobia všetky opatrenia na urýchlenie prestupu dopravných prostriedkov, tovaru a batožín cez spoločné štátne hranice.

Za tým účelom vypracujú spoločne colné správy Zmluvných strán pri zachovaní právnych predpisov oboch štátov návrhy na urýchlenie colného konania na štátnych hraniciach.

Článok 7

Colné orgány Zmluvných strán si budú vzájomne poskytovať pomoc pri potlačovaní colných a devízových deliktov, najmä podludníctva.

Článok 8

S podludne prepravovanými batožinami, tovarom, ako i platidlami a devízovými hodnotami sa bude nakladať podľa právnych predpisov Zmluvnej strany, na území ktorej boli tieto predmety zistené.

Článok 9

Dokumentáciu odovzdávanú podľa tejto Dohody môžu colné orgány Zmluvných strán použiť len na služobné účely.

Článok 10

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov každej zo Zmluvných strán. Nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení a bude platiť päť rokov.

Jej platnosť sa predlžuje vždy na ďalších päť rokov, ak neprejaví jedna zo Zmluvných strán rok pred uplynutím jej platnosti písomne prianie Dohodu vypovedať.

Spísané v Prahe 1. apríla 1958 v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a ruskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej republiky

Sauer v. r.

Za vládu Zväzu sovietskych socialistických republík

Morozov v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe Zbierky zákonov na str. 67.