Nariadenie vlády č. 58/1958 Zb.Nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl.

Čiastka 23/1958
Platnosť od 09.10.1958
Účinnosť od 01.09.1958

58

Vládne nariadenie

z 18. septembra 1958

o zmenách v organizácii vysokých škôl

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 3 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách a podľa § 16 ods. 4 zákona č. 31/1953 Zb. o školskej sústave a vzdelávaní učiteľov (Školského zákona):


§ 1

Z Inštitútu telesnej výchovy a športu v Prahe sa zriaďuje fakulta toho istého názvu na Vysokej škole pedagogickej v Prahe.

§ 2

Z Vojenskej lekárskej akadémie Jána Evangelistu Purkyňu v Hradci Králové sa zriaďuje Lekárska fakulta v Hradci Králové ako ďalšia fakulta Univerzity Karlovej v Prahe.

§ 3

(1) Vysoká škola pedagogická v Olomouci sa zlučuje s Univerzitou Palackého v Olomouci vo vysokú školu s názvom Univerzita Palackého v Olomouci.

(2) Univerzita Palackého v Olomouci sa delí na fakulty lekársku, spoločenských vied a prírodných vied.


§ 4

Zrušuje sa vládne nariadenie č. 24/1953 Zb. o zriadení Inštitútu telesnej výchovy a športu v Prahe a § 4 vládneho nariadenia č. 66/1953 Zb. o vyšších pedagogických školách a vysokých školách pedagogických.

§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1958; vykoná ho minister školstva a kultúry v dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.