Zákon č. 14/1958 Zb.Zákon o zrušení predpisov o hlavných (vedúcich) účtovníkoch a o organizácii účtovnej služby

Čiastka 4/1958
Platnosť od 28.04.1958
Účinnosť od 01.04.1958

OBSAH

14

Zákon

zo 17. apríla 1958

o zrušení predpisov o hlavných (vedúcich) účtovníkoch a o organizácii účtovnej služby

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Zrušuje sa zákon č. 54/1952 Zb. o hlavných (vedúcich) účtovníkoch a o organizácii účtovnej služby a predpisy podľa neho vydané.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1958, pre jednotné roľnícke družstvá však dňom, ktorý určí nariadením minister poľnohospodárstva a lesného hospodárstva; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.