23

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 3. marca 1958

o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o hraničných splnomocnencoch so Záverečným protokolom

Dňa 13. októbra 1956 bola v Prahe dojednaná Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o hraničných splnomocnencoch so Záverečným protokolom.

Vláda Dohodu so Záverečným protokolom schválila 19. júna 1957. Schválenie Dohody so Záverečným protokolom vládou Maďarskej ľudovej republiky bolo oznámené nótou z 11. marca 1957 a jej schválenie vládou Československej republiky bolo oznámené nótou zo 4. júla 1957.

Podľa svojho článku 29. ods. 1 Dohoda so Záverečným protokolom nadobudla účinnosť 4. júlom 1957.

České znenie Dohody so Záverečným protokolom sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)

David v. r.

DOHODA

MEDZI VLÁDOU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU MAĎARSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY O HRANIČNÝCH SPLNOMOCNENCOCH

Vláda Československej republiky a vláda Maďarskej ľudovej republiky prajúc si upraviť spoluprácu pri ochrane štátnych hraníc, rozhodli sa uzavrieť Dohodu o hraničných splnomocnencoch.

Za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej republiky generálmajora Ludvíka Hlavačku, námestníka ministra vnútra,

vláda Maďarskej ľudovej republiky Gábriho Mihálya, prvého námestníka ministra vnútra.

Splnomocnenci po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré boli nájdené v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

Článok 1

1. Na vyjasnenie incidentov, ku ktorým došlo pri ochrane štátnych hraníc, na vykonanie spoločných predbežných vyšetrení o udalostiach, ktorých prejednanie sa vykonáva diplomatickou cestou, na organizovanie vzájomnej pomoci a spolupráce medzi pohraničnými orgánmi Československej republiky a Maďarskej ľudovej republiky a na zabezpečenie poriadku na štátnych hraniciach ustavujú obidve strany osobitné orgány - hraničných splnomocnencov a zástupcov hraničných splnomocnencov.

2. Hraničných splnomocnencov a ich zástupcov vymenúvajú a po vzájomnej dohode určujú ich počet, úseky ich pôsobnosti ministri vnútra oboch Strán.

Článok 2

1. Činnosť hraničných splnomocnencov riadia

z československej strany ústredné pohraničné orgány,

z maďarskej strany veliteľ pohraničnej stráže.

2. Orgány Strán uvedené v odseku 1 sa navzájom upovedomia o vymenovaní hraničných splnomocnencov, ich zástupcov, o ich stanovištiach, rozhraní ich úsekov, ako aj o prípadných zmenách.

Článok 3

1. Hraniční splnomocnenci budú spoločne prejednávať, vyšetrovať a robiť nutné opatrenia najmä v prípadoch

a) incidentov a udalostí, ktoré nevyžadujú urovnanie diplomatickou cestou,

b) vykonávania spoločného predbežného vyšetrenia o udalostiach, ktoré vyžadujú prejednanie diplomatickou cestou,

c) menších vecných škôd vzniknutých na štátnych hraniciach,

d) streľby cez štátne hranice na územie druhého štátu,

e) spoločného upresňovania priebehu štátnych hraníc v teréne na základe hraničných technických dokumentov,

f) udržiavania hraničných znakov a hraničného pruhu v riadnom stave,

g) odcudzenia, premiestenia, vyvrátenia, poškodenia alebo zničenia hraničných znakov,

h) nedodržiavania Zmluvy o úprave režimu na štátnych hraniciach,

i) prechodu hospodárskeho zvieratstva na územie druhého štátu.

2. Dôležitou úlohou hraničných splnomocnencov je viesť usilovný boj proti narušiteľom štátnych hraníc. Hraniční splnomocnenci si preto vzájomne poskytujú pomoc, najmä v prípadoch

a) narušenia štátnych hraníc osobami, vozidlami, plavidlami alebo lietadlami,

b) neúmyselného prekročenia štátnych hraníc,

c) odovzdávania správ o opatreniach súvisiacich s narušením štátnych hraníc,

d) porušenia režimu plavby na Dunaji z hľadiska ochrany štátnych hraníc,

e) vzájomného upovedomovania o hospodárskych prácach na štátnych hraniciach,

f) malého pohraničného styku,

g) rybolovu v hraničných vodách.

Článok 4

Zástupca hraničného splnomocnenca plní na svojom úseku pôsobnosti úlohy zverené mu hraničným splnomocnencom.

Článok 5

Hraniční splnomocnenci a ich zástupcovia sa preukazujú preukazmi, ktorých vzory sú uvedené v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 tejto Dohody. Preukazy vydávajú na oboch Stranách ministerstvá vnútra.

Článok 6

Vzájomný styk hraničných splnomocnencov sa robí písomne alebo priamym rokovaním na schôdzkach.

Článok 7

Písomnosti si hraniční splnomocnenci odovzdávajú na miestach nimi určených. O spôsobe odovzdávania korešpondencie sa dohodnú.

Článok 8

1. Schôdzku navrhuje hraničný splnomocnenec písomným alebo ústnym oznámením hraničnému splnomocnencovi druhej Strany, v ktorom uvedie miesto a čas schôdzky, otázky, ktoré navrhuje prejednať, a osoby, ktoré budú na rokovaní prítomné. Odpoveď musí byť daná pokiaľ možno ihneď, najneskoršie do 48 hodín. Možno v nej navrhnúť iný čas konania schôdzky a uviesť ďalšie otázky, ktoré majú byť predmetom rokovania.

2. Na každej schôdzke je povinný sa osobne zúčastniť hraničný splnomocnenec. Ak sa nemôže z mimoriadnych dôvodov schôdzky zúčastniť, vyšle na ňu svojho zástupcu, o čom musí byť hraničný splnomocnenec druhej Strany vopred upovedomený.

3. Hraničný splnomocnenec si môže na rokovanie pribrať osoby (tajomníkov, tlmočníkov, znalcov, svedkov), ktoré sú na to potrebné.

Článok 9

1. Schôdzky sa konajú spravidla na území tej Strany, ktorej hraničný splnomocnenec dal na ňu podnet. Hraniční splnomocnenci sa môžu dohodnúť aj o striedavom konaní schôdzok na území oboch štátov.

2. Schôdzky hraničných splnomocnencov, na ktorých sa má rokovať dlhší čas, môžu sa konať v miestnostiach pohraničných orgánov Strany, ktorej hraničný splnomocnenec dal na schôdzku podnet.

3. Vyšetrovanie incidentov sa vykonáva na mieste samom. O priebehu a výsledku vyšetrenia sa spíše protokol s potrebnými náčrtmi, fotografiami a inými dokladmi, ktoré tvoria prílohu protokolu o rokovaní. Vzor protokolu je uvedený v prílohe č. 3 tejto Dohody.

4. Rokovanie vedie hraničný splnomocnenec, z podnetu ktorého sa schôdzka koná.

5. Ak sa ukáže, že pre rokovanie alebo pre vyšetrovanie vykonávané hraničným splnomocnencom sú potrebné veci alebo materiály, ktoré sú v rukách pohraničných orgánov druhej Strany, je hraničný splnomocnenec druhej Strany povinný takéto veci alebo materiály na požiadanie predložiť na dobu rokovania alebo vyšetrovania.

Článok 10

1. O každej schôdzke sa spisuje protokol, v ktorom sa uvedú prejednávané otázky, priebeh rokovania a prijaté rozhodnutia.

2. Protokoly sa spisujú vo štyroch vyhotoveniach; dve v jazyku slovenskom alebo českom a dve v maďarskom a podpisujú ich zástupcovia oboch Strán. Každá Strana dostane jeden protokol v slovenskom alebo českom a jeden v maďarskom jazyku. Vzor protokolu je uvedený v prílohe č. 4 tejto Dohody.

Článok 11

1. Ak hraniční splnomocnenci v priebehu vyšetrenia zistia, že incident presahuje ich právomoc, upovedomia o tom ministerstvá zahraničných vecí a vo vyšetrovaní môžu pokračovať len s ich súhlasom.

2. Ak sa nedohodnú hraniční splnomocnenci o urovnaní incidentu, odovzdajú prípad na prejednanie diplomatickou cestou. V protokole musí byť uvedené stanovisko hraničných splnomocnencov oboch Strán k tomuto prípadu a ich návrhy na riešenie.

Článok 12

1. Hraniční splnomocnenci sú povinní vykonať dohodnuté opatrenia v určenej lehote. O vykonaných opatreniach sa vzájomne upovedomia.

2. Opatrenia dohodnuté zástupcami hraničných splnomocnencov podliehajú schváleniu hraničných splnomocnencov. O schválení sa hraniční splnomocnenci Strán vzájomne upovedomia.

Článok 13

1. Hraniční splnomocnenci a ich zástupcovia, ako aj osoby sprevádzajúce ich môžu prechádzať štátne hranice v prítomnosti hraničného splnomocnenca druhej Strany alebo jeho zástupcu.

2. Pri prestupe štátnych hraníc sú povinní mať u seba

a) hraniční splnomocnenci a ich zástupcovia - preukaz hraničného splnomocnenca alebo jeho zástupcu podľa článku 5,

b) ostatné osoby - preukaz vydaný hraničným splnomocnencom na čas potrebný na rokovanie.

Článok 14

Hraniční splnomocnenci a ich zástupcovia požívajú na území druhého štátu práva osobnej nedotknuteľnosti.

Článok 15

1. Hraniční splnomocnenci a ich zástupcovia môžu na území druhého štátu nosiť rovnošatu a mať so sebou osobnú zbraň.

2. Hraniční splnomocnenci a ich zástupcovia, tajomníci, tlmočníci, znalci a iné osoby, ktoré ich sprevádzajú, ako aj ich dopravné prostriedky, nepodliehajú colnej kontrole a prehliadke.

3. Osoby uvedené v odseku 2, môžu so sebou mať pri prechode štátnych hraníc predmety potrebné na výkon služby, osobné preukazy a primerané množstvo potravín, nápojov a fajčiva pre osobnú potrebu. Použité dopravné prostriedky nepotrebujú medzinárodné doklady a môžu mať pohonné látky v potrebnom množstve.

Článok 16

1. Hraniční splnomocnenci sú oprávnení rozhodovať o náhrade škody neprevyšujúcej sumu 1000 Kčs alebo 1600 forintov. Ak medzi nimi nedôjde k dohode alebo ak prevyšuje škoda uvedenú sumu, prejedná sa náhrada škody diplomatickou cestou.

2. Vyrovnanie náhrad za škody sa vykonáva oboma Stranami raz v roku, najneskoršie do 20. decembra každého roku podľa platných predpisov o platobnom styku.

Článok 17

Trovy vzniknuté pri rokovaní alebo s ním spojené si uhradzuje každá Strana.

Článok 18

Hraniční splnomocnenci si navzájom poskytnú pomoc na zabezpečenie ubytovania a použitia dopravných prostriedkov, ako aj pri spojení s orgánmi svojho štátu.

Článok 19

Osoby, ktoré boli zadržané pre neúmyselné prekročenie štátnych hraníc, budú bez zbytočných prieťahov odovzdané hraničnému splnomocnencovi druhej Strany spolu s vecami, ktoré mali u seba. Deti, osoby prestárnuté a osoby nesvojprávne sa odovzdajú s najväčším urýchlením.

Článok 20

Osoby, ktoré boli zadržané pre úmyselné prekročenie štátnych hraníc, budú po zistení, že tým nespáchali trestný čin, bez meškania odovzdané hraničnému splnomocnencovi druhej Strany.

Článok 21

Príslušníkov pohraničných orgánov, ktorí pri výkone služby prekročili štátne hranice, hraničný splnomocnenec vráti hraničnému splnomocnencovi druhej Strany, a to so všetkou výzbrojou, dokladmi a vecami, ktoré mali so sebou.

Článok 22

1. Pri živelných pohromách urobia hraniční splnomocnenci opatrenia, aby bolo zamedzené ich rozšírenie cez štátne hranice. Zabezpečia poskytovanie vzájomnej pomoci všetkými silami a prostriedkami, ktoré majú poruke, a umožnia záchranným, požiarnym a iným zborom a skupinám prechod cez štátne hranice i s príslušným materiálom, prístrojmi a dopravnými prostriedkami.

2. V naliehavých prípadoch umožnia hraniční splnomocnenci obyvateľom druhého štátu poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne ich prevezenie do najbližšej nemocnice.

Článok 23

Hraniční splnomocnenci oboch Strán zabezpečia na svojom území vypátranie a vrátenie plavebných a rybárskych prostriedkov, lietadiel a iných predmetov, ktoré sa dostali z územia druhého štátu pri živelných pohromách a iných nehodách a vrátenie hospodárskeho zvieratstva, ktoré prešlo z územia druhého štátu.

Článok 24

Odovzdávanie osôb, zvierat a vecí sa vykonáva len na miestach určených hraničnými splnomocnencami. O odovzdaní sa spíše protokol v slovenskom alebo českom a maďarskom jazyku. Sťažnosti a žiadosti odovzdávaných osôb a stanovisko pohraničných orgánov k nim musia byť uvedené v protokole. K protokolu si pripojuje zoznam odovzdávaných osôb, zvierat a vecí. Vzor protokolu je uvedený v prílohe č. 5 tejto Dohody.

Článok 25

1. Pohraničné orgány oboch štátov si budú vzájomne včas oznamovať požadované údaje na objasnenie vyšetrovaného prípadu narušenia štátnych hraníc.

2. Ak zistia pohraničné orgány stopu narušiteľa štátnych hraníc smerujúcu na územie druhého štátu, upovedomia o tom ihneď pohraničné orgány druhého štátu. Súčasne im oznámia všetky zistené údaje dôležité na vypátranie a zadržanie narušiteľa. O odovzdaní správ sa protokol nespisuje.

3. Pohraničné orgány, ktorým bola odovzdaná správa o narušení štátnych hraníc, urobia nutné opatrenia na zadržanie narušiteľa. O výsledku opatrenia upovedomia hraničného splnomocnenca druhej Strany.

Článok 26

Ak sa vyskytnú v blízkosti štátnych hraníc nepriateľské ozbrojené skupiny ohrozujúce bezpečnosť územia oboch štátov, zabezpečia hraniční splnomocnenci súčinnosť pohraničných orgánov oboch štátov na zneškodnenie týchto skupín.

Článok 27

K prvej schôdzke hraničných splnomocnencov dôjde do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody. Ďalšie schôdzky sa budú konať podľa potreby.

Článok 28

Len čo nadobudne táto Dohoda účinnosť, stráca platnosť Dohoda medzi československým Ministerstvom vnútra a maďarským Ministerstvom vnútra vo veci spolupráce ich pohraničnostrážnych orgánov zo 4. mája 1949.

Článok 29

1. Táto Dohoda vyžaduje schválenie vlád oboch štátov. Nadobúda účinnosť dňom výmeny nót, v ktorých si Strany oznámia, že Dohoda bola schválená obidvoma vládami.

2. Dohoda platí po dobu päť rokov a predlžuje sa vždy na dobu ďalších päť rokov, pokiaľ niektorá zo Zmluvných strán Dohodu šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia nevypovie.

Článok 30

Táto Dohoda bola spísaná v Prahe 13. októbra 1956 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku českom a maďarskom. Obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho splnomocnenci túto Dohodu podpísali a opatrili svojimi pečiatkami.

Za vládu

Československej republiky

Generálmajor Hlavačka v. r.

Za vládu

Maďarskej ľudovej republiky

Gábri Mihály v. r.

ZÁVEREČNÝ PROTOKOL

k Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o hraničných splnomocnencoch

K článku 1 Dohody

Pokiaľ by v budúcnosti došlo k zmene v právomoci vymenúvať hraničných splnomocnencov alebo ich zástupcov a určovať ich počet alebo úseky ich pôsobnosti, Strany sa o tom navzájom upovedomia.

K článku 20 Dohody

Trestným činom, o ktorý ide v tomto článku, sa rozumie čin trestný podľa zákonov štátu, na územie ktorého osoba prešla. Splnomocnenci Strán sa vzájomne zhodli na tom, že podľa zákonov oboch štátov úmyselné prekročenie štátnych hraníc nemusí byť vždy trestným činom.

Ustanovenia Zmluvy medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach zo 6. marca 1951 zostávajú nedotknuté.

Tento Záverečný protokol je nedielnou súčasťou súčasne podpísanej Dohody.

Za vládu

Československej republiky

Generálmajor Hlavačka v. r.

Za vládu

Maďarskej ľudovej republiky

Gábri Mihály v. r.

Príloha č. 1

VZOR

preukazu hraničného splnomocnenca

Vzor 01

Príloha č. 2

VZOR

preukazu pre zástupcu hraničného splnomocnenca

Vzor 02

Príloha č. 3

VYŠETROVACÍ PROTOKOL

I. Deň, mesiac, rok, hodina, miesto vykonávaného vyšetrovania a predmet vyšetrovania:

II. Osoby vykonávajúce vyšetrovanie: (hodnosť, meno, funkcia strany)

III. Priebeh vyšetrovania a jeho výsledok:
(v prípade nezhody jednotlivých hraničných splnomocnencov uviesť názory oboch splnomocnencov osobitne a ich návrhy na riešenie)

IV. Záver:

V. Okrúhla pečiatka oboch hraničných splnomocnencov a ich podpisy.

Príloha č. 4

PROTOKOL

zo spoločného rokovania hraničných splnomocnencov ČSR a MĽR

Vzor 04

Príloha č. 5

PROTOKOL

o odovzdaní osôb, zvierat a veci

I. Deň, mesiac, rok, hodina, miesto odovzdania, čo sa odovzdalo:
(pripojiť zoznam spoluodovzdaných osôb, zvierat a vecí)

II. Kto odovzdal:

III. Kto prebral:

IV. Kto sa odovzdania zúčastnil: (uviesť obe strany):

V. Poznámky preberajúceho k odovzdaniu:

VI. Okrúhla pečiatka hraničných splnomocnencov oboch štátov.
Podpisy hraničných splnomocnencov (uviesť aj podpis toho, komu vec patrí, ak je prítomný pri rokovaní.)

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe Zbierky zákonov na str. 23.