Uznesenie č. 65/1958 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 25/1958
Platnosť od 06.11.1958 do11.06.1960
Zrušený 65/1960 Zb.

65

Uznesenie

Národného zhromaždenia

zo 16. októbra 1958

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 10. júla 1958 č. 38 Zb. o vedúcich odborov rád národných výborov.

Fierlinger v. r.