41

Zákon

z 3. júla 1958

o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení sa mení a doplňuje takto:

1. § 34 ods. 1 znie:

(1) Príslušníkom ozbrojených síl, ktorí nie sú zúčastnení dôchodkového zaopatrenia podľa osobitných predpisov a sa stali invalidnými alebo čiastočne invalidnými (§ 12 ods. 2) následkom úrazu alebo onemocnenia vzniknutých pri obrane Československej republiky, pri výkone iných povinností v ozbrojených silách alebo v súvislosti s pobytom na fronte, náleží:

a) invalidný alebo čiastočný invalidný dôchodok ako pri pracovnom úraze (§§ 16 a 17), ak boli bezprostredne pred vstupom do ozbrojených síl dôchodkovo zabezpečení ako zamestnanci; čiastočný invalidný dôchodok je 45 % priemerného ročného zárobku;

b) invalidný dôchodok vo výške 65 % alebo čiastočný invalidný dôchodok vo výške 45 % zo sumy 12 000 Kčs ročne, ak neboli bezprostredne pred vstupom do ozbrojených síl dôchodkovo zabezpečení ako zamestnanci.“

2. § 35 znie:

„Príslušníkom ozbrojených síl, ktorí nie sú zúčastnení dôchodkového zaopatrenia podľa osobitných predpisov a stali sa v dobe, keď vykonávali službu v ozbrojených silách, invalidnými alebo čiastočne invalidnými následkom úrazu alebo onemocnenia vzniknutých za iných okolností, než ako je uvedené v 34 ods. 1, náleží

a) invalidný alebo čiastočne invalidný dôchodok podľa § 14, ak boli bezprostredne pred vstupom do ozbrojených síl dôchodkovo zabezpečení ako zamestnanci; ustanovenie § 34 ods. 2 platí aj tu; čiastočný invalidný dôchodok je 35 % priemerného ročného zárobku;

b) invalidný dôchodok vo výške 50 % alebo čiastočný invalidný dôchodok vo výške 35 % zo sumy 12 000 Kčs ročne, ak neboli bezprostredne pred vstupom do ozbrojených síl dôchodkovo zabezpečení ako zamestnanci.“

3. § 36 ods. 1 znie:

„Dávky podľa § 34 náležia aj osobám, ktoré sa stali invalidnými alebo čiastočne invalidnými v príčinnej súvislosti s poškodením zdravia, ktoré utrpeli následkom účasti v boji proti fašizmu ako príslušníci ozbrojených útvarov, alebo následkom väznenia z dôvodov fašistickej perzekúcie v dobe neslobody.“

4. K § 69, ktorého doterajší text sa označuje ako odsek 1, sa pripojujú nové odseky 2 až 4 tohto znenia:

(2) Okresné a krajské národné výbory volia ako svoje výkonné orgány komisie sociálneho zabezpečenia rád národných výborov. Vláda určí zloženie a organizáciu týchto komisií.

(3) Komisie sociálneho zabezpečenia rád národných výborov rozhodujú o dávkach, službách a ostatných veciach sociálneho zabezpečenia, o ktorých to určí Štátny úrad sociálneho zabezpečenia v dohode s Ústrednou radou odborov vyhláškou v Úřednom liste. Vyhláškou Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia vydanou v dohode s Ústrednou radou odborov sa tiež určí spôsob konania komisií sociálneho zabezpečenia.

(4) Vláda môže na návrh Ústrednej rady odborov alebo národných výborov nariadením určiť, ako ešte viac priblížiť sociálne zabezpečenie pracujúcim a ako zvýšiť ich účasť na vykonávaní a kontrole sociálneho zabezpečenia.“

5. § 84 ods. 4 znie:

(4) Dôchodky z penzijného nadlepšenia sa nezapočítavajú do najvyššej výmery starobného a invalidného dôchodku zamestnanca I. pracovnej kategórie (§ 19 ods. 1). Dôchodky z penzijného nadlepšenia zamestnancov II. a III. pracovnej kategórie sa znižujú o sumu, o ktorú úhrn dôchodku z dôchodkového zabezpečenia (poistenia) a dôchodku z penzijného nadlepšenia prevyšuje 85 % priemerného ročného zárobku. Pozostalým po zamestnancovi, ktorý by mal nárok na dôchodok z penzijného nadlepšenia znížený podľa predchádzajúcej vety, náležia z penzijného nadlepšenia dôchodky pozostalých vypočítané zo zníženého dôchodku; to platí tiež pre dôchodky pozostalých po dôchodcovi.“


Čl. II

Ustanovenie § 84 ods. 4 zákona o sociálnom zabezpečení v znení čl. I č. 5 platí aj pre nároky vzniknuté pred začiatkom účinnosti tohto zákona. Preplatky na dôchodkoch, ktoré by vznikli pri vykonávaní tejto úpravy, sa nevymáhajú.

Čl. III

Úprava starobných dôchodkov zamestnancov, ktorí boli podnikateľmi

(1) Komisie sociálneho zabezpečenia rád okresných národných výborov môžu v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, že sa zníži starobný dôchodok osobám, ktoré boli pred vstupom do zamestnaneckého pracovného pomeru osobami samostatne zárobkovo činnými, zamestnávali cudzie pracovné sily a ktorým sa priznal starobný dôchodok podľa predpisov o národnom poistení platných pred 1. januárom 1957 za dobu dôchodkového poistenia kratšiu než 20 rokov. Zníženie dôchodku sa vykoná tak, aby dôchodok robil pomernú časť z 50 % priemerného ročného zárobku, ktorá zodpovedá pomeru doby dôchodkového poistenia, vypočítanej ku dňu vzniku nároku na dôchodok, k dobe 20 rokov; ustanovenie § 19 ods. 2 zákona o sociálnom zabezpečení platí aj tu. Obdobne možno znížiť dôchodky pozostalých po týchto osobách.

(2) Zníženie dôchodku sa vykoná odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré už bola vyplatená splátka dôchodku.

Čl. IV

Úprava dôchodkov osôb, ktoré boli význačnými predstaviteľmi predošlého politického a hospodárskeho zriadenia

(1) Komisie sociálneho zabezpečenia rád okresných národných výborov môžu znížiť dôchodky osôb, ktoré boli význačnými predstaviteľmi predošlého politického a hospodárskeho zriadenia, a pozostalých po týchto osobách až o sumu, ktorá zodpovedá pomeru medzi dobou zamestnania (poistenia), po ktorú boli tieto osoby takýmito predstaviteľmi, a dobou, ktorá bola vzatá za základ pre určenie výšky dôchodku; ustanovenie § 19 ods. 2 zákona o sociálnom zabezpečení platí aj tu.

(2) O začiatku účinnosti zníženia dôchodku platí ustanovenie čl. III ods. 2.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia primerane i pre požívateľov dôchodkov zo sociálneho zaopatrenia príslušníkov ozbrojených síl. Ministri národnej obrany a vnútra určia podrobnosti, najmä určia, ktorý orgán vykoná opatrenie podľa odseku 1.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.