Nariadenie vlády č. 34/1958 Zb.Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti a iných zjednodušeniach v štátnej správe.

(v znení č. 14/1959 Zb., 101/1964 Zb.)

Čiastka 13/1958
Platnosť od 30.06.1958
Účinnosť od 01.07.1964

34

Vládne nariadenie

z 27. júna 1958

o ďalších presunoch pôsobnosti a iných zjednodušeniach v štátnej správe

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Zb. o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Pre zvýšenie účasti pracujúcich na správe štátu a riadení hospodárstva je na národné výbory a ich výkonné orgány postupne prenášaná rozsiahla právomoc a zodpovednosť, najmä v oblasti riadenia národného hospodárstva. V súvislosti s tým sa prenáša na výkonné orgány národných výborov nižších stupňov konkrétne rozhodovanie v jednotlivých správnych veciach. Niektoré z týchto presunov, ako aj iné zjednodušenia v štátnej správe sa uskutočňujú týmto nariadením.

Presuny na úseku poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

§ 2

(1) Z Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva sa prenáša na výkonné orgány okresných národných výborov vymenúvanie riaditeľov strojových a traktorových staníc (§ 3 vládneho nariadenia č. 83/1951 Zb. o organizácii strojových a traktorových staníc v znení vládneho nariadenia č. 94/1953 Zb. o novej organizácii a financovaní strojových a traktorových staníc).

(2) Z krajských národných výborov a ich výkonných orgánov sa prenáša na okresné národné výbory a ich výkonné orgány priame riadenie, plánovanie a kontrola strojových a traktorových staníc (§ 5 vládneho nariadenia č. 83/1951 Zb. v znení vládneho nariadenia č. 94/1953 Zb.).

§ 3

Z výkonných orgánov krajských národných výborov sa prenáša na výkonné orgány okresných národných výborov

uznávanie porastov, stromových skupín a jednotlivých stromov za spôsobilé na získavanie semien lesných drevín, rezkov a nepestovaných sadzeníc (§ 2 ods. 1 zákona č. 65/1950 Zb. o hospodárení s lesnými semenami a sadzenicami),

rozhodovanie o vykonávaní hospodársko-technických úprav pozemkov z dôvodov osobitného všeobecného záujmu (§ 15 vládneho nariadenia č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov).

§ 4

Z výkonných orgánov krajských národných výborov sa prenáša na výkonné orgány okresných národných výborov

schvaľovanie lesných hospodárskych plánov pri hospodárskych celkoch vo výmere nad 575 ha do 1000 ha, pokiaľ nejde o lesy vojenskej správy (§ 12 ods. 1 vládneho nariadenia č. 35/1944 Zb. o zariadení lesov),

schvaľovanie ťažieb dreva presahujúcich určenú hornú hranicu, odchýlok od lesných hospodárskych plánov a obnovy a revízie lesných hospodárskych plánov, všade pri hospodárskych celkoch vo výmere nad 575 ha do 1000 ha, pokiaľ nejde o lesy vojenskej správy (§ 14 ods. 1 vládneho nariadenia č. 35/1944 Zb. a príloha A pol. č. 266 vládneho nariadenia č. 116/1949 Zb. o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe).

§ 6

Presuny na úseku miestneho hospodárstva

Z výkonných orgánov krajských národných výborov sa prenáša na výkonné orgány okresných národných výborov

poskytovanie podpory bytovým družstvám na úhradu nevyhnutných prevádzkových nákladov spojených s bytovým hospodárstvom (§ 1 vládneho nariadenia č. 40/1954 Zb. o podpore na úhradu prevádzkových nákladov bytových družstiev),

poskytovanie preddavkov na podporu (§ 3 vládneho nariadenia č. 40/1954 Zb.),

kontrola hospodárenia družstiev, ktorým bola poskytnutá podpora (§ 5 ods. 2 vládneho nariadenia č. 40/1954 Zb.),

rozhodovanie o poskytnutí príspevkov na úhradu nákladov spojených s platením anuít stavebných pôžičiek a domovej dane, ak ide o rodinný domček alebo o poľnohospodársku usedlosť maloroľníka alebo stredného roľníka alebo člena jednotného roľníckeho družstva (§ 3 ods. 3 vládneho nariadenia č. 3/1955 Zb. o úprave podpôr na bytovú výstavbu a obnovu),

pôsobnosť vo veciach štátnej podpory na obytné stavby (vládne nariadenie č. 41/1947 Zb. o štátnej podpore na obytné stavby, a príloha A pol. č. 74 vládneho nariadenia č. 116/1949 Zb.),

pôsobnosť vo veciach štátnej podpory na obnovu (§§ 19 až 25 zákona č. 86/1946 Zb. o stavebnej obnove v znení zákona č. 115/1947 Zb. a príloha A pol. č. 316 vládneho nariadenia č. 116/1949 Zb.).

§ 7

Presuny na úseku výstavby

Z výkonných orgánov okresných národných výborov sa prenáša na výkonné orgány miestnych národných výborov, ktoré nie sú stavebnými úradmi I. stupňa, vydávanie povolení na uvedenie stavieb alebo iných prevádzkovo ucelených častí do trvalej prevádzky (užívania) podľa ustanovenia § 26 vládneho nariadenia č. 8/1956 Zb. o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb a o povolení na ich uvedenie do trvalej prevádzky (užívania),

ak rozhodnutie o prípustnosti stavby vydal podľa príslušných predpisov výkonný orgán miestneho národného výboru alebo

ak bude výkonný orgán miestneho národného výboru na to splnomocnený výkonným orgánom okresného národného výboru.

Presuny na úseku finančnej správy

§ 10

Z Ministerstva financií sa prenáša na výkonné orgány krajských národných výborov

povoľovanie, aby sa v jednotlivých obciach domová daň platená podľa výmery zastavanej plochy platila nižšou sadzbou (§ 21 ods. 1. písm. d) zákona č. 80/1952 Zb. o domovej dani),

oslobodenie určitých daňovníkov od živnostenskej dane [§ 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 79/1952 Zb. o živnostenskej dani].

§ 11

Z miestnych orgánov kontrolnej a revíznej správy sa prenáša na výkonné orgány krajských národných výborov pôsobnosť miestnych orgánov kontrolnej a revíznej správy podľa zákona č. 86/1952 Zb. o kontrolnej a revíznej správe Ministerstva financií.

§ 12

Presuny na úseku školstva a kultúry

Z výkonných orgánov krajských národných výborov sa prenáša na výkonné orgány okresných národných výborov pôsobnosť vo veciach priameho riadenia, hospodárskeho zabezpečenia a kontroly výchovných zariadení, v ktorých sa vykonáva súdom nariadená ochranná výchova detí (§ 5 ods. 2 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 58/1955 Zb. o detských príspevkoch a ochrannej výchove).

§ 14

Presuny na úseku zdravotníctva

Z ministra zdravotníctva sa prenáša na rady krajských národných výborov pôsobnosť priznávať osobné platy zdravotníckym pracovníkom zamestnaným v zariadeniach spravovaných národnými výbormi (§ 7 ods. 1 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 31/1956 Zb. o úprave platových pomerov zdravotníckych pracovníkov).

Presuny a zjednodušenia na úseku vnútornej správy

§ 15

(1) Z krajských národných výborov sa prenáša na okresné národné výbory zlučovanie obcí a drobné zmeny hraníc obcí, ak ide o obce v tom istom okrese a ak súhlasia so zlúčením alebo so zmenou dotyčné miestne národné výbory (§ 4 ods. 2 zákona č. 13/1954 Zb. o národných výboroch).

(2) Z výkonných orgánov krajských národných výborov sa prenáša na výkonné orgány okresných národných výborov

vytváranie matričných obvodov združovaním miestnych národných výborov dvoch alebo viac obcí (§ 5 zákona č. 268/1949 Zb. o matrikách),

prijímanie a prejednávanie oznámení o nadobudnutí práv k nehnuteľnostiam v pohraničnom pásme alebo v obvode opevnených a pre obranu štátu dôležitých iných miest, navrhovanie, prípadne určenie úradnej likvidácie práv k takýmto nehnuteľnostiam, vydávanie predchádzajúceho povolenia pre nadobudnutie práv k uvedeným nehnuteľnostiam (§§ 49 až 52 zákona č. 131/1936 Zb. o obrane štátu),

vyjadrovanie o splnení zákonných podmienok pre ustanovenie stálych prísažných znalcov a stálych prísažných tlmočníkov (§ 20 zákona č. 167/1949 Zb. o stálych prísažných znalcoch a tlmočníkoch),

ukladanie povinností spolkom, aby predkladali informácie potrebné na posúdenie ich činnosti (§ 10 ods. 2 zákona č. 68/1951 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach).

§ 16

Z výkonných orgánov okresných národných výborov sa prenáša na výkonné orgány miestnych národných výborov pôsobnosť nariadiť obmedzenie podávania a požívania alkoholických nápojov v hostinských, kaviarenských a výčapných prevádzkárňach alebo na verejne prístupných miestach na pivo a víno (§ 5 ods. 2 zákona č. 87/1948 Zb. o boji proti alkoholizmu).

§ 17

Súhlas výkonného orgánu národného výboru vyššieho stupňa odpadá

pri vykonávaní zmien matričného zápisu mien alebo priezvisk českého alebo slovenského pôvodu zapísaných v matrike pravopisne nesprávne (§ 20 ods. 2 zák. č. 268/1949 Zb.),

pri udeľovaní povolení na zmenu v číslovaní domov alebo celých miest, obecných častí atď. (§ 18 zák. č. 266/1920 Zb. o názvoch miest, obcí, osád a ulíc, ako aj o označovaní obcí miestnymi tabuľkami a číslovaní domov).

§ 18

Zjednodušenie na úseku dopravy

Odpadá udeľovanie súhlasu vlády pri určení značiek, ktoré môžu používať organizačné útvary v odbore Ministerstva dopravy (§ 2 ods. 3 vládneho nariadenia č. 44/1954 Zb. o organizácii verejnej dopravy v odbore Ministerstva dopravy).


Záverečné ustanovenia

§ 19

Opatrenia urobené v súlade s týmto nariadením pred jeho účinnosťou sa považujú za urobené podľa neho.

§ 20

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1958; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.