62

Ústavný zákon

zo 17. októbra 1958,

o konečnom vytýčení štátnych hraníc s Poľskou ľudovou republikou

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


§ 1

Národné zhromaždenie súhlasí so Zmluvou medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o konečnom vytýčení štátnych hraníc, podpísanou vo Varšave 13. júna 1958.

§ 2

Zmeny štátnych hraníc nadobudnú platnosť dňom výmeny ratifikačných listín k zmluve uvedenej v § 1.


§ 3

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho minister vnútra a minister zahraničných vecí v dohode so zúčastnenými ministrami.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Barák v. r.

David v. r.