Vyhláška č. 26/1958 Zb.Vyhláška o Protokole o obnovení normálnych stykov medzi Československou republikou a Japonskom

Čiastka 9/1958
Platnosť od 15.05.1958
Účinnosť od 30.05.1958
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 6 Protokol nadobudol účinnosť 8. mája 1957.

26

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 28. marca 1958

o Protokole o obnovení normálnych stykov medzi Československou republikou a Japonskom


Dňa 13. februára 1957 bol v Londýne dojednaný Protokol o obnovení normálnych stykov medzi Československou republikou a Japonskom.

Národné zhromaždenie prejavilo s Protokolom súhlas 6. marca 1957 a prezident republiky ho ratifikoval 22. marca 1957. Ratifikačné listiny boli vymenené v Londýne 8. mája 1957.

Podľa svojho článku 6 Protokol nadobudol účinnosť 8. mája 1957.

Protokol a jeho český preklad sa vyhlasujú v Prílohe Zbierky zákonov.*)

David v. r.

(Preklad)

PROTOKOL

o obnovení normálnych stykov medzi Československou republikou a Japonskom

Československá republika a Japonsko,

prajúc si ukončiť vojnový stav, ktorý bohužiaľ medzi oboma krajinami až doteraz trvá, a znovu naviazať medzi sebou mierové a priateľské styky v súlade so zásadami Charty Spojených národov,

sa dohodli takto:

Článok 1

Vojnový stav medzi Československou republikou a Japonskom sa ukončuje dňom, keď tento Protokol nadobudne účinnosť.

Článok 2

Medzi Československou republikou a Japonskom budú obnovené diplomatické styky a obe krajiny si bez meškania vymenia diplomatických zástupcov v hodnosti veľvyslancov.

Článok 3

1. Československá republika a Japonsko potvrdzujú, že sa budú spravovať zásadami Charty Spojených národov a najmä týmito zásadami obsiahnutými v jej článku 2:

a) urovnávať svoje medzinárodné spory pokojnými prostriedkami tak, aby medzinárodný mier i bezpečnosť a spravodlivosť neboli ohrozované,

b) vystríhať sa vo svojich medzinárodných stykoch hrozby silou alebo použitia sily proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti ktoréhokoľvek štátu alebo ktorýmkoľvek iným spôsobom nezlučiteľným s cieľmi Spojených národov.

2. Československá republika a Japonsko sa vzájomne zaväzujú, že sa nech už z dôvodov hospodárskych, politických alebo ideologických nebudú do vnútorných záležitostí navzájom miešať ani priamo, ani nepriamo.

Článok 4

Československá republika a Japonsko sa vzájomne zriekajú všetkých svojich nárokov a nárokov svojich organizácií a štátnych občanov proti druhému štátu a jeho organizáciám a štátnym občanom, pokiaľ vznikli z vojnového stavu medzi oboma krajinami.

Článok 5

Československá republika a Japonsko sa zhodujú v tom, že čo najskôr začnú rokovania za účelom dojednania zmlúv alebo dohôd, aby postavili svoje obchodné, námorné a iné komerčné styky na pevný a priateľský základ.

Článok 6

Tento Protokol bude ratifikovaný a nadobudne účinnosť dňom výmeny ratifikačných listín. Ratifikačné listiny sa vymenia v Londýne čo najskôr.

Na dôkaz toho nižepodpísaní, byvší riadne splnomocnení, podpísali tento Protokol.

Vyhotovené dvojmo v anglickom jazyku v Londýne trinásteho dňa mesiace februára jeden tisíc deväťsto päťdesiatsedem.

Za Československú republiku

J. Hájek v. r.

Za Japonsko

H. Nishi v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe Zbierky zákonov na str. 37.