Zákon č. 72/1958 Zb.Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva

Čiastka 29/1958
Platnosť od 11.11.1958 do14.02.1993
Účinnosť od 11.11.1958 do14.02.1993
Zrušený 40/1993 Z. z.

72

Zákon

zo 17. októbra 1958,

ktorým sa menia a doplňujú predpisy o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva sa mení a doplňuje takto:

1. § 1 ods. 2 znie:

(2) Dieťa, ktoré sa narodí v cudzine, nadobúda narodením štátne občianstvo, ak sú jeho otec i matka občanmi; dieťa, ktoré sa narodí v cudzine a ktorého otec alebo matka je občanom, naproti tomu druhý z rodičov je cudzincom, nadobúda štátne občianstvo, ak s tým vysloví súhlas výkonný orgán okresného národného výboru na žiadosť toho z rodičov, ktorý je občanom. Žiadosť o súhlas možno podať do jedného roku od narodenia.“

2. § 2 ods. 1 znie:

(1) Cudzinka nadobúda štátne občianstvo sobášom s občanom, ak vysloví výkonný orgán okresného národného výboru na jej žiadosť s nadobudnutím súhlas. Žiadosť o súhlas možno podať už pred sobášom, najneskoršie však do šesť mesiacov po ňom. I keď bol súhlas udelený po sobáši, hľadí sa na žiadateľku tak, ako keby nadobudla štátne občianstvo dňom sobáša.“

3. § 3 ods. 1 a 2 znie:

(1) Štátne občianstvo možno udeliť na žiadosť osobám, ktoré bývajú na území Československej republiky nepretržite aspoň päť rokov a pri nadobudnutí štátneho občianstva stratia, pokiaľ nie sú bezdomovcami, svoju doterajšiu štátnu príslušnosť.

(2) Štátne občianstvo udeľuje Ministerstvo vnútra; v prípadoch hodných osobitného zreteľa môže udeliť štátne občianstvo i žiadateľovi, ktorý nesplňuje podmienky určené v odseku 1.“

4. § 5 sa zrušuje.

5. § 7 ods. 2 znie:

(2) Ministerstvo vnútra môže štátne občianstvo odňať tiež osobe, ktorá má ešte inú štátnu príslušnosť alebo ktorá sa zdržuje v cudzine nepretržite po dobu päť rokov bez platného československého dokladu oprávňujúceho na pobyt v cudzine.“

6. § 8 znie:

㤠8

Rodinní príslušníci

(1) Československá štátna občianka nestráca uzavretím manželstva s cudzincom alebo s bezdomovcom štátne občianstvo.

(2) Stratenie štátneho občianstva u jedného z manželov nemá vplyv na štátne občianstvo druhého manžela alebo detí, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.“


Čl. II

Občianky, ktoré uzavreli manželstvo s cudzincom predo dňom účinnosti tohto zákona, môžu podať žiadosť o ponechanie štátneho občianstva, a to najneskoršie do šesť mesiacov po uzavretí manželstva. Takéto žiadosti a ostatné nevybavené žiadosti o ponechanie československého štátneho občianstva sa vybavia ešte podľa § 5 zákona č. 194/1949 Zb. s účinkami tam určenými.

Čl. III

(1) Osoby maďarskej národnosti, ktoré stratili československé štátne občianstvo podľa dekrétu č. 33/1945 Zb. a majú v deň, keď tento zákon nadobudne účinnosť, bydlisko na území Československej republiky, stávajú sa československými štátnymi občanmi, pokiaľ československé štátne občianstvo nenadobudli už skôr a nie sú príslušníkmi iného štátu.

(2) Československými štátnymi občanmi sa stávajú zároveň manželky a maloleté deti osôb uvedených v odseku 1, pokiaľ sa nimi už nestali podľa uvedeného odseku, ak majú bydlisko na území Československej republiky a nie sú príslušníkmi iného štátu.

Čl. IV

Minister vnútra sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásil úplné znenie zákona o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva, ako vyplýva z neskorších predpisov.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Barák v. r.