Nariadenie vlády č. 61/1958 Zb.Nariadenie, ktorým sa rozširuje pôsobnosť Štátnej drevárskej inšpekcie

Čiastka 24/1958
Platnosť od 18.10.1958 do24.10.1967
Účinnosť od 18.10.1958 do24.10.1967
Zrušený 99/1967 Zb.

OBSAH

61

Vládne nariadenie

z 26. septembra 1958,

ktorým sa rozširuje pôsobnosť Štátnej drevárskej inšpekcie

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb. o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

Pôsobnosť Štátnej drevárskej inšpekcie, určená zákonným opatrením Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 22/1955 Zb. o Štátnej drevárskej inšpekcii, sa rozširuje i na kontrolu hospodárenia s obalmi z iných než drevených materiálov.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister štátnej kontroly.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Krosnář v. r.