Vyhláška č. 2/1958 Zb.Vyhláška o Dohovore o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou

(v znení č. 307/1998 Z. z.)

Čiastka 1/1958
Platnosť od 20.02.1958
Účinnosť od 01.05.1998
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 Dohovor nadobudol účinnosť 28. decembra 1957.

2

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo 6. februára 1958

o Dohovore o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou


Dňa 22. mája 1957 bol v Belehrade dojednaný Dohovor o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou.

Prezident republiky Dohovor ratifikoval 27. septembra 1957 a ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 28. novembra 1957.

Podľa svojho článku 11 Dohovor nadobudol účinnosť 28. decembra 1957.

České znenie Dohovoru sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.**)

Nadobudnutím platnosti zmluvy uverejnenej oznámením č. 307/1998 Z. z. vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou stráca platnosť Dohovor medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o spolupráci na poli sociálnej politiky (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 2/1958 Zb.).

David v. r.

DOHOVOR

O SPOLUPRÁCI NA POLI SOCIÁLNEJ POLITIKY MEDZI ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKOU A FEDERATÍVNOU ĽUDOVOU REPUBLIKOU JUHOSLÁVIOU

Československá republika a Federatívna ľudová republika Juhoslávia v snahe rozvíjať vzájomnú spoluprácu na poli sociálnej politiky a v presvedčení, že takáto spolupráca bude slúžiť posilňovaniu priateľských vzťahov medzi obidvoma štátmi, sa rozhodli uzavrieť Dohovor o spolupráci na poli sociálnej politiky a za tým účelom sa dohodli na týchto ustanoveniach:

Článok 1

(1) Zmluvné strany budú spolupracovať na poli sociálnej politiky za účelom prehĺbenia sociálneho pokroku tak vo svojich vlastných krajinách, ako i na poli medzinárodnom.

(2) Zmluvné strany sa dohodli, že budú obzvlášť podporovať a rozvíjať výmenu skúseností a spoluprácu medzi kompetentnými orgánmi, vedeckými ústavmi a spoločenskými organizáciami; vzájomné poskytovanie informácií o rozvoji v oblasti sociálnej politiky a výmenu príslušného materiálu; vzájomné organizovanie prednášok a návštev odborníkov v sociálnych otázkach; výmenu vedeckých, odborných, štatistických a iných prác a publikácií z oblasti sociálnej politiky.

Článok 2

(1) Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú zotavovaciu a liečebnú starostlivosť o deti, mládež a pracujúcich.

(2) Bližšie sa určí dohodou kompetentných orgánov oboch Zmluvných strán.

Článok 3

Zmluvné strany budú spolupracovať v otázkach medzinárodnej sociálnej služby, najmä pri zisťovaní údajov o nezvestných osobách, pri obstarávaní dokladov a podávaní zpráv, pri riešení jednotlivých otázok z oblasti osobných a rodinných pomerov a podobne.

Článok 4

Občania jednej Zmluvnej strany zamestnaní na území druhej Zmluvnej strany sú v odbore pracovného práva postavení na roveň jej vlastným občanom.

Článok 5

(1) Občania jednej Zmluvnej strany, ktorí majú stále bydlisko na území druhej Zmluvnej strany, sú v odbore sociálnej starostlivosti (liečenie, peňažná pomoc, ubytovanie v domovoch a podobne) postavení na roveň jej vlastným občanom.

(2) Za poskytnutú sociálnu starostlivosť nebude sa požadovať náhrada od tej Zmluvnej strany, ktorej občanovi bola sociálna starostlivosť poskytnutá.

Článok 6

Vzťahy na poli sociálneho poistenia (zabezpečenia) sú upravené osobitným dohovorom.

Článok 7

Osobám, ktoré berú od orgánu jednej Zmluvnej strany dôchodok alebo inú opakujúcu sa peňažnú dávku a na ktoré sa nevzťahuje Dohovor o sociálnom poistení uzavretý medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou (príslušníci ozbrojených síl, vojenskí invalidi, obete vojny alebo fašistického teroru, príjemcovia sociálnej pomoci - čl. 34 a 35 spomenutého Dohovoru), poskytujú po dobu ich pobytu na území druhej Zmluvnej strany potrebnú preventívnu a liečebnú starostlivosť kompetentné orgány tejto Zmluvnej strany, a to za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako svojim vlastným príjemcom týchto dávok. Pri vykonávaní tohto článku sa postupuje obdobne podľa príslušných ustanovení Dohovoru o sociálnom poistení medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou.

Článok 8

(1) Zmluvné strany zriadia paritnú zmiešanú komisiu. Každá Zmluvná strana vymenúva 3 členov tejto komisie. Zmiešaná komisia bude pôsobiť ako iniciatívny a poradný orgán. Jej hlavnou úlohou bude navrhovať opatrenia zásadnej povahy na vykonávanie tohto Dohovoru a pripravovať návrh ročného plánu spolupráce na poli sociálnej politiky.

(2) Zmiešaná komisia sa bude schádzať spravidla raz ročne, a to striedavo v Československej republike a vo Federatívnej ľudovej republike Juhoslávii. Komisia bude rokovať podľa rokovacieho poriadku, na ktorom sa sama uznesie.

(3) Zmiešaná komisia môže prejednávať i zásadné otázky z odboru sociálneho poistenia (zabezpečenia).

(4) Návrhy zmiešanej komisie podliehajú schváleniu oboch vlád.

Článok 9

(1) Zmluvné strany si navzájom oznámia v lehote jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dohovoru, ktoré orgány sú kompetentné na jeho vykonávanie; taktiež si budú bez meškania oznamovať všetky zmeny.

(2) Kompetentné orgány sa budú vzájomne bezprostredne stýkať a budú sa navzájom upovedomovať o všetkých opatreniach urobených na vykonávanie tohto Dohovoru.

Článok 10

Písomnosti, listiny a iné spisy, ktoré sa predkladajú v súvislosti s vykonávaním tohto Dohovoru, možno spísať v ktoromkoľvek z úradných jazykov jednej alebo druhej Zmluvnej strany a sú oslobodené od všetkých poplatkov, ako i od úradného overenia diplomatickými alebo konzulárnymi orgánmi.

Článok 11

(1) Tento Dohovor bude ratifikovaný. Ratifikačné listiny sa vymenia v Prahe.

(2) Dohovor nadobudne účinnosť tridsiateho dňa po výmene ratifikačných listín.

(3) Každá Zmluvná strana môže vypovedať tento Dohovor najmenej 6 mesiacov pred uplynutím kalendárneho roku. Výpoveď bude účinná od 1. januára nasledujúceho roku.

Spísané v Belehrade 22. mája 1957 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku českom a srbochorvátskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za

Československú republiku:

EVŽEN ERBAN v. r.

Za

Federatívnu ľudovú republiku Juhosláviu:

VELIMIR STOJNIČ v. r.

Poznámky pod čiarou

**) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie na str. 3