Zákon č. 83/1958 Zb.Zákon o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora.

(v znení č. 117/1965 Zb., 36/1966 Zb.)

Čiastka 35/1958
Platnosť od 28.12.1958
Účinnosť od 20.06.1966

83

Zákon

z 11. decembra 1958

o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 11

Splnomocnenie

(1) Minister financií sa splnomocňuje na bližšiu úpravu finančného hospodárenia, najmä odvodov do štátneho rozpočtu a prídelov z neho, finančných zdrojov vytvorených podnikmi a ich používania, úhrad strát, financovania základných prostriedkov a vlastných obežných prostriedkov, financovania ostatných úloh a poskytovania úverov, ako aj stanoviť zásady pre rozbor a schvaľovanie výsledkov finančného hospodárenia podnikov a orgánov im nadriadených.

(2) Minister financií sa ďalej splnomocňuje upraviť platobný a zúčtovací styk, pokladničné operácie, fakturovanie a platenie, kontrolu vykonávanú peňažnými ústavmi, najmä kontrolu čerpania mzdových fondov a dôsledky porušenia finančnej disciplíny; môže tiež určiť, v akom rozsahu sa predpisy o fakturovaní a platení, ako i sankcie na porušenie týchto predpisov vzťahujú i na iné organizácie než podniky (§ 2 ods. 2) a na obyvateľstvo.

(3) Generálny riaditeľ Štátnej banky československej sa splnomocňuje na základe predpisov vydaných podľa ustanovení odsekov 1 a 2 smernicami podrobnejšie upraviť financovanie základných prostriedkov a jeho kontrolu, úverovanie, platobný a zúčtovací styk, pokladničné operácie a kontrolu čerpania mzdových fondov.

(4) Minister financií môže podľa potreby odchylne upraviť finančné hospodárenie podnikov riadených národnými výbormi.

Diel IV

Spoločné ustanovenia

§ 14

(1) Výsledky finančného hospodárenia ministerstiev a ich súhrnné ročné účtovné výkazy schvaľuje minister financií. Minister financií môže zo závažných dôvodov odmietnuť schválenie výsledkov a výkazov. Ak ich odmietne minister financií schváliť, predloží ich kompetentný minister vláde na prejednanie.

(2) Minister financií predkladá vláde zprávy o finančnom hospodárení ministerstiev.


Diel V

Záverečné ustanovenia

§ 15

Dokiaľ sa nevydajú príslušné vykonávacie predpisy, použijú sa predpisy doterajšie, pokiaľ neodporujú tomuto zákonu.

§ 16

(1) Zrušujú sa všetky ustanovenia upravujúce veci, na ktoré sa vzťahuje tento zákon; najmä sa zrušuje zákon č. 106/1951 Zb. o úprave financovania národných a komunálnych podnikov s výnimkou ustanovenia § 14 ods. 2 prvej a druhej vety, a vládne nariadenie č. 107/1951 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 106/1951 Zb.

(2) Ustanovenia zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva, vládneho nariadenia č. 13/1952 Zb. o správe spojov, ustanovenie § 6 zákona č. 104/1950 Zb. o financovaní národných a komunálnych podnikov a zákona č. 23/1957 Zb. o podnikových fondoch pracujúcich nie sú dotknuté.

§ 17

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1959; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.