Nariadenie č. 75/1958 Zb.Nariadenie o zmene nariadenia, ktorým sa vykonáva Colný zákon

Čiastka 30/1958
Platnosť od 15.11.1958 do31.07.1961
Účinnosť od 15.11.1958 do31.07.1961
Zrušený 82/1961 Zb.

75

Nariadenie ministra zahraničného obchodu

z 11. novembra 1958

o zmene nariadenia, ktorým sa vykonáva Colný zákon

Minister zahraničného obchodu nariaďuje v dohode so zúčastnenými členmi vlády podľa § 38 Colného zákona č. 36/1953 Zb.:


Čl. I

Ustanovenia § 64 nariadenia ministra zahraničného obchodu č. 31/1954 Zb., ktorým sa vykonáva Colný zákon č. 36/1953 Zb. sa mení a znie:

㤠64

Sťahované hnuteľnosti

(1) Od cla sú oslobodené sťahované hnuteľnosti cudzích štátnych príslušníkov a členov ich rodín, ktorí sa po trvalom pobyte v cudzine sťahujú na trvalý pobyt do tuzemska alebo na výkon svojho povolania, za predpokladu, že ich množstvo je primerané potrebe sťahujúcich sa osôb a za podmienok ďalej uvedených.

(2) Sťahovanými hnuteľnosťami sa rozumejú predmety, ktoré sťahujúca sa osoba používala za svojho pobytu v cudzine na vlastnú potrebu vo svojej domácnosti alebo na výkon povolania (napr. zariadenie bytu, prístroje a nástroje, motorové a iné vozidlá, živé zvieratá).

(3) Od cla sú oslobodené aj spotrebiteľné predmety, a to v množstve primeranom priemernej jednoročnej spotrebe.

(4) Pre priznanie colného oslobodenia nie je rozhodné, po akú dobu boli sťahované hnuteľnosti v cudzine používané a či majú známky upotrebenia.

(5) Colné oslobodenie podľa predchádzajúcich odsekov sa poskytuje za podmienky, že od cla oslobodené predmety sa budú sťahujúcimi osobami ďalej používať alebo spotrebúvať a že nebudú po dobu 5 rokov ani odplatne ani bezodplatne scudzené bez predchádzajúceho povolenia colnice a bez zaplatenia cla.

(6) Sťahujúce sa osoby sú povinné predložiť colnici dvojmo vyhotovený zoznam sťahovaných hnuteľností a vyhlásenie, že sťahované hnuteľnosti sú ich vlastníctvom a že so sťahovanými hnuteľnosťami oslobodenými od cla nebudú nakladať spôsobom, ktorý by bol v rozpore s ustanovením odseku 5. Osoby uvedené v odseku 1 sú povinné ďalej preukázať, že boli v cudzine hlásené na trvalý pobyt a že sa sťahujú na trvalý pobyt v tuzemsku alebo na výkon svojho povolania.

(7) Nárok na colné oslobodenie prislúcha len pokiaľ ide o hnuteľnosti, ktoré sa dovezú do 2 rokov od prihlásenia sa sťahujúcej osoby na pobyt v tuzemsku. Postupne dovážané sťahované hnuteľnosti sú oslobodené od cla len za podmienky, že pri dovoze ich prvej časti sa colnici oznámia všetky ďalšie hnuteľnosti, pre ktoré sa bude uplatňovať nárok na colné oslobodenie. Lehotu 2 rokov môže colnica zo závažných dôvodov predĺžiť.

(8) V rozsahu a za podmienok uvedených v predchádzajúcich odsekoch sa oslobodzujú od cla sťahované hnuteľnosti československých štátnych príslušníkov, ktorí sa po trvalom pobyte v cudzine sťahujú na trvalý pobyt do tuzemska.

(9) Sťahované hnuteľnosti československých štátnych príslušníkov, ktorí sa vracajú z cudziny po skončení pracovného alebo služobného poslania, prepustí colnica bez cla za obdobných podmienok uvedených v odsekoch 1 až 7, avšak v rozsahu určenom Ústrednou colnou správou."


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v.r.

Dvořák v.r.