Nariadenie č. 85/1958 Zb.Nariadenie, ktorým sa zriaďujú niektoré ľudové súdy a vymedzuje ich pôsobnosť

Čiastka 35/1958
Platnosť od 28.12.1958 do10.04.1960
Účinnosť od 01.01.1959 do10.04.1960
Zrušený 41/1960 Zb.

85

Nariadenie ministra spravodlivosti

z 22. decembra 1958,

ktorým sa zriaďujú niektoré ľudové súdy a vymedzuje ich pôsobnosť

Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 14 č. 2 zákona č. 66/1952 Zb. o organizácii súdov:


§ 1

Zriaďujú sa:

a) Ľudový súd Praha-sever so sídlom v Prahe a s pôsobnosťou pre územný obvod Okresného národného výboru pro Prahu-sever,

b) Ľudový súd Praha-západ so sídlom v Prahe a s pôsobnosťou pre územný obvod Okresného národného výboru pro Prahu-západ,

c) Ľudový súd v Jílovom pre územný obvod Okresného národného výboru pro Prahu-východ,

d) Ľudový súd Brno-venkov so sídlom v Brne a s pôsobnosťou pre územný obvod Okresného národného výboru v Brne.

§ 2

(1) Ľudový trestný súd v Prahe a Ľudový civilný súd v Prahe vykonávajú v budúcnosti pôsobnosť len pre územné obvody všetkých obvodných národných výborov v Prahe.

(2) Ľudový trestný súd v Brne a Ľudový civilný súd v Brne vykonávajú v budúcnosti pôsobnosť pre územný obvod Mestského národného výboru v Brne.

§ 3

Ustanoveniami §§ 1 a 2 sa mení ustanovenie § 1 č. 2 písm. a), b) a k) nariadenia ministra spravodlivosti č. 22/1954 Zb., ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov a sídla a obvody krajských súdov.

§ 4

(1) Ľudový súd v Chebe vykonáva naďalej pôsobnosť pre územné obvody Mestského národného výboru vo Františkových Lázňach a Okresného národného výboru v Chebe.

(2) Ľudový súd v Mariánskych Lázňach vykonáva naďalej pôsobnosť pre územné obvody Mestského národného výboru v Mariánskych Lázňach a Okresného národného výboru v Mariánskych Lázňach.

(3) Ľudový súd v Piešťanoch vykonáva naďalej pôsobnosť pre územné obvody Mestského národného výboru v Piešťanoch a Okresného národného výboru v Piešťanoch.

§ 5

Pôsobnosť súdu v sídle krajského súdu určenú v § 395 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku vykonáva:

a) v obvode Krajského súdu v Prahe;

Ľudový civilný súd v Prahe pre svoj územný obvod a

Ľudový súd Praha-západ v Prahe pre územné obvody ostatných ľudových súdov,

b) v obvode Krajského súdu v Brne:

Ľudový civilný súd v Brne pre územné obvody všetkých ľudových súdov.


§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1959.


Široký v. r.

Dr. Škoda v. r.