Vyhláška č. 79/1958 Zb.Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva

Čiastka 32/1958
Platnosť od 19.12.1958 do07.05.1963
Účinnosť od 03.01.1959 do07.05.1963
Zrušený 25/1965 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 19 Dohoda vstúpila v účinnosť 30 dní po výmene nót o jej schválení 22. septembrom 1958.

79

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 18. októbra 1958

o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva

Medzi vládou Československej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky bola 8. mája 1958 dojednaná Dohoda o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva.

Vláda Československej republiky Dohodu schválila 11. augusta 1958.

Podľa svojho článku 19 Dohoda vstúpila v účinnosť 30 dní po výmene nót o jej schválení 22. septembrom 1958.

České znenie Dohody sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)

David v. r.

DOHODA

MEDZI VLÁDOU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU MAĎARSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI A VZÁJOMNEJ POMOCI V ODBORE COLNÍCTVA

Vláda Československej republiky a vláda Maďarskej ľudovej republiky prajúc si, aby trvalé priateľstvo medzi obidvoma ľudovodemokratickými štátmi bolo posilnené i prehĺbené spoluprácou colných orgánov, rozhodli sa uzavrieť Dohodu o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva.

Za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej republiky

Stanislava Saura,

vláda Maďarskej ľudovej republiky

Ernö Szemelku,

ktorí vymenivší si svoje plnomocenstvá, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, dohodli sa takto:

HLAVA I

Článok 1

Colné orgány Zmluvných strán vykonávajú za účelom ochrany spoločných záujmov kontrolu tovaru, platidiel, osôb a ich batožín prepravovaných z územia jednej Zmluvnej strany na územie druhej Zmluvnej strany, ktorej účelom je zamedzenie takého prestupu tovaru a platidiel, ktorý odporuje právnym predpisom Zmluvných strán.

Na zvýšenie účinnosti tejto kontroly si obe Zmluvné strany budú pri jej vykonávaní poskytovať vzájomne všestrannú pomoc.

Článok 2

1. Colné správy Zmluvných strán sa postarajú o to, aby si ich orgány, ktoré konajú službu na spoločných štátnych hraniciach, osvojili potrebné právne predpisy druhej Zmluvnej strany v takej miere, aby si mohli poskytovať pomoc spomenutú v článku 1.

2. Colné správy Zmluvných strán si vymenia všetky právne predpisy, ktorých zachovávanie kontrolujú ich orgány, a ďalej služobné predpisy, týkajúce sa otázok upravených touto Dohodou, a v budúcnosti si budú bez meškania oznamovať všetky zmeny týchto predpisov.

Článok 3

1. Prestup tovaru, platidiel a osôb cez spoločné štátne hranice sa smie vykonávať len po colných cestách určených vzájomnou dohodou Zmluvných strán.

2. Colné správy Zmluvných strán určia vzájomnou dohodou úradné hodiny colných orgánov na colných cestách uvedených v predchádzajúcom odseku.

Článok 4

Tovar, ktorý prestupuje spoločné štátne hranice a podlieha colnej kontrole, musí byť sprevádzaný predpísanými medzinárodnými dokladmi a dokladmi o colnom prejednaní.

Článok 5

Prevážaný tovar prestupujúci spoločné štátne hranice podlieha spravidla len vonkajšej colnej prehliadke, pokiaľ z dôvodov bezpečnostných, zdravotných, veterinárnych a fytokaranténnych alebo z iných dôležitých dôvodov nie je potrebná aj vnútorná colná prehliadka.

Článok 6

1. Colné orgány Zmluvných strán vzájomne uznávajú colné závery dané colnými orgánmi druhej Zmluvnej strany, pokiaľ vlastné kontrolné opatrenia nevyžadujú, aby sa dali dole.

Colné orgány Zmluvných strán uznávajú vzájomne svoje potvrdenia, odtlačky pečiatok a pečate.

2. Colné orgány Zmluvných strán uznávajú vzájomne úradné značky označujúce na dopravných prostriedkoch a dopravných zariadeniach ich obsah, nosnosť, váhu alebo iné údaje.

Článok 7

1. Dopravné prostriedky, tovar alebo platidlá podliehajúce colnej kontrole prejednávajú colné orgány len vtedy, ak ich prejednali pri výstupe colné orgány druhej Zmluvnej strany.

2. Ak zistia colné orgány jednej Zmluvnej strany, že dopravné prostriedky, tovar alebo platidlá prihlásené u nich na colné prejednanie sa pri výstupe z územia druhej Zmluvnej strany colne neprejednali, zadržia ich a upovedomia o tom colné orgány druhej Zmluvnej strany. So zadržanými dopravnými prostriedkami, tovarom alebo platidlami potom naložia podľa ich návrhu.

Článok 8

1. Ak odmietnu colné orgány jednej Zmluvnej strany prejednať tovar preto, že sa nepredložili potrebné doklady alebo z iných dôležitých dôvodov, uvedú dôvod odmietnutia na prepravnom doklade a na požiadanie colných orgánov druhej Zmluvnej strany o tom vydajú osobitné potvrdenia.

2. Colné orgány jednej Zmluvnej strany potvrdia na požiadanie colných orgánov druhej Zmluvnej strany, že tento tovar sa vrátil na ich územie.

Článok 9

1. Colné správy Zmluvných strán sa dohodnú na opatreniach, ktorými možno vo vzájomnom styku urýchliť obeh dopravných prostriedkov a podporiť medzinárodný cestovný ruch. Najmä môžu po predchádzajúcom súhlase kompetentných orgánov vykonávať kontrolu osôb, tovaru, platidiel a dopravných prostriedkov aj v priebehu cesty na území druhej Zmluvnej strany.

2. Colné správy Zmluvných strán sa dohodnú na jednotných dvojjazyčných tlačivách.

Článok 10

Zmluvné strany sa dohodli, že ich colné správy zriadia tam, kde je to z dopravných dôvodov potrebné a kde je to možné, spoločné colné služby na území jednej zo Zmluvných strán.

Článok 11

1. Colné správy Zmluvných strán sa dohodnú v osobitnom dojednaní na opatreniach týkajúcich sa zjednodušenia a zrýchlenia colnej kontroly pri turistických, športových a rekreačných hromadných zájazdoch usporadúvaných kompetentnými organizáciami Zmluvných strán.

2. Colné správy Zmluvných strán sa dohodnú v osobitnom dojednaní aj na ďalších colných a devízových opatreniach týkajúcich sa pohraničného styku.

HLAVA II

Článok 12

1. Colné správy Zmluvných strán si poskytnú vzájomne pomoc v boji proti činnosti porušujúcej colné a devízové predpisy.

2. Pomoc sa týka výsluchu podozrelých osôb, svedkov a znalcov, zasielania spisov, usvedčujúcich vecí, ako aj iných úkonov.

3. Pri poskytovaní pomoci postupujú colné správy Zmluvných strán podľa zákonov svojho štátu.

4. Ak nemožno dožiadanie vybaviť, oznámi dožiadaná colná správa prekážku, ktorá jej v tom zabránila.

Článok 13

Pomoc v rozsahu tejto Dohody možno odoprieť, ak je obvinený štátnym občanom Zmluvnej strany, ktorá bola požiadaná o pomoc, a zdržuje sa na jej území.

Článok 14

1. S tovarom alebo platidlami, ktoré sa podludne prepravili z územia jednej Zmluvnej strany na územie druhej Zmluvnej strany, sa naloží podľa predpisov Zmluvnej strany, na území ktorej sa pašované predmety nachádzajú.

2. Tovar alebo platidlá, s ktorými sa naložilo podľa ustanovení predchádzajúceho odseku, sa na žiadosť kompetentných orgánov druhej Zmluvnej strany vrátia po skončení trestného alebo colného konania, ak bol na tomto tovare alebo platidlách na území druhej Zmluvnej strany spáchaný delikt proti vlastníctvu.

Článok 15

1. Colné správy Zmluvných strán si oznámia po ukončení konania prípady porušenia colných a devízových predpisov, na ktorých mali účasť štátni občania alebo stáli obyvatelia druhej Zmluvnej strany.

2. Colné správy Zmluvných strán si budú vymieňať skúsenosti a informovať sa o poznatkoch zo stíhania deliktov colného a devízového charakteru.

Článok 16

Pri poskytovaní pomoci podľa tejto Dohody neprislúcha Zmluvným stranám náhrada za výdavky vzniknuté na ich území.

HLAVA III

Článok 17

1. V otázkach týkajúcich sa spolupráce a vzájomnej pomoci v rámci tejto Dohody konajú spolu colné správy Zmluvných strán priamo.

2. Colné správy Zmluvných strán budú konať podľa potreby porady za účelom výmeny skúseností získaných pri vykonávaní tejto Dohody, aby sa tak zabezpečilo prehlbovanie spolupráce colných orgánov oboch Zmluvných strán.

Článok 18

1. V písomnom styku vyplývajúcom z tejto Dohody používajú Zmluvné strany vlastný jazyk.

2. Všetky zasielané písomnosti majú mať odtlačok úradnej pečiatky a podpis.

Článok 19

Táto Dohoda vyžaduje schválenie podľa ústavných predpisov Zmluvných strán a vstúpi v účinnosť tridsiaty deň po výmene nót o tomto schválení.

Táto Dohoda sa uzaviera na päť rokov. Jej platnosť sa predlžuje vždy na ďalších päť rokov, ak ju rok pred uplynutím práve prebiehajúcej päťročnej lehoty nevypovie jedna zo Zmluvných strán.

Spísané v Budapešti 8. mája 1958 v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a maďarskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej republiky

Saur v. r.

Za vládu

Maďarskej ľudovej republiky

Szemelka v. r.

ZÁVEREČNÝ PROTOKOL

K DOHODE MEDZI VLÁDOU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU MAĎARSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI A VZÁJOMNEJ POMOCI V ODBORE COLNÍCTVA

Zmluvné strany sa dohodli o výklade a o vykonávaní niektorých ustanovení Dohody na tomto:

K článku 1:

Pod pojmom „platidlá“ rozumejú sa v zmysle tejto Dohody len platné zákonné platidlá Zmluvných strán.

K článku 2:

1. V predpisoch, ktoré sa budú vymieňať, sú zahrnuté aj predpisy obchodno-politické o prejednávaní dovozného, vývozného a tranzitného tovaru, o zákazoch a obmedzeniach dovozu, vývozu a prevozu, ako aj predpisy o trestaní colných a devízových deliktov.

2. Právne a služobné predpisy zašlú si colné správy Zmluvných strán po desiatich exemplároch do troch mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto Dohody. Zmeny a doplnky týchto predpisov zašlú si colné správy Zmluvných strán do mesiaca od času, keď nadobudli účinnosť, taktiež v desiatich exemplároch.

3. Colné správy Zmluvných strán sa dohodnú na spôsobe školenia o právnych a služobných predpisoch druhej Zmluvnej strany.

K článku 3:

Zoznam colných ciest vedúcich t. č. cez spoločné štátne hranice Zmluvných strán je pripojený v prílohe tohto Záverečného protokolu.

K článku 4:

Colné správy Zmluvných strán si vzájomne oznámia svoje priania o vystavovaní dokladov, ktoré sprevádzajú tovar, a upovedomia o tom interesované podniky zahraničného obchodu. Colné orgány Zmluvných strán kontrolujú dodržiavanie týchto požiadaviek; v prípade, že predpísané údaje na spomenutých dokladoch nebudú uvedené, budú požadovať od podnikov zahraničného obchodu neodkladné doplnenie chýbajúcich údajov.

K článku 6:

1. Colné správy Zmluvných strán si vzájomne vymenia do troch mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto Dohody po troch kusoch colných záverov a odtlačkov pečiatok a pečatidiel používaných colnými orgánmi na spoločných štátnych hraniciach.

2. V tej istej lehote a v rovnakom počte si priamo vymenia protiľahlé colné orgány Zmluvných strán na spoločných štátnych hraniciach colné závery a odtlačky pečiatok a pečatidiel.

3. Všetky nastalé zmeny treba bez meškania oznámiť.

K článku 7:

Ustanovenia tohto článku o platidlách sa týkajú len platidiel druhej Zmluvnej strany dovážaných štátnymi občanmi alebo stálymi obyvateľmi jednej alebo druhej Zmluvnej strany.

K článku 9:

Colné správy Zmluvných strán si zašlú do šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto Dohody návrhy na jednotné dvojjazyčné colné tlačivá.

K článku 11:

Dojednania spomenuté v tomto článku sa uzavrú do šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto Dohody.

K článku 12:

Touto Dohodou nie sú dotknuté ustanovenia Zmluvy medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach zo 6. marca 1951.

K článku 15:

Podľa odseku 1 tohto článku sa budú hlásiť prípady, keď hodnota tovaru alebo platidiel bude vyššia než 500 Kčs alebo 600 Ft.

K článku 17:

1. Colné správy Zmluvných strán si môžu v záujme urýchlenia svojho písomného styku zasielať korešpondenciu a prípadne ostatný materiál aj prostredníctvom svojich colných orgánov v Komárne a Komárome.

2. Porady zástupcov colných správ spomenuté v odseku 2 tohto článku sa konajú podľa potreby, aspoň však raz ročne, a to striedavo na území Zmluvných strán. Experti colných správ Zmluvných strán sa môžu zísť za účelom riešenia čiastkových otázok i mimo týchto zasadaní. Colné orgány Zmluvných strán môžu vykonávať podľa potreby aj porady na spoločných štátnych hraniciach.

K článku 18:

Colné správy Zmluvných strán budú pri vzájomnej korešpondencii pripojovať jej neoverený ruský alebo nemecký preklad.

K článku 19:

Tento Záverečný protokol je nedielnou súčasťou Dohody.

Za vládu

Československej republiky

Saur v. r.

Za vládu

Maďarskej ľudovej republiky

Szemelka v. r.

Príloha k Záverečnému protokolu

ZOZNAM

colných ciest na československo-maďarských štátnych hraniciach, ktoré sa t. č. používajú

Colná cestaDruh colnej cesty a
Rusovce-Rajkahradská: diaľkový a pohraničný styk
železnica: preprava nákladov
Medveďov-Medvehradská: pohraničný styk
Komárno-Komáromhradská: diaľkový a pohraničný styk
železnica: diaľkový a pohraničný styk a preprava nákladov
Štúrovo-Szobželeznica: diaľkový a pohraničný styk a preprava nákladov
Šahy-Parasapusztahradská: pohraničný styk
Slovenské Ďarmoty-Balasagyarmathradská: diaľkový a pohraničný styk
Kalonda-Ipolytarnóchradská: pohraničný styk
železnica: peážna preprava nákladov
Fiľakovo-Samosköujfaluželeznica: diaľkový a pohraničný styk a preprava nákladov
Lenartovce-Bánrévehradská: pohraničný styk
železnica: preprava nákladov
Hostovce-Tornanádaska*hradská: pohraničný styk
Milhosť-Hidasnémetihradská: diaľkový a pohraničný styk
Čaňa-Hidasnémetiželeznica: diaľkový a pohraničný styk a preprava nákladov
Slovenské Nové Mesto-Sátoraljaujhelyhradská: diaľkový a pohraničný styk
železnica: preprava nákladov

* Nie je z československej strany colnou cestou.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe Zbierky zákonov na str. 93.