Nariadenie č. 66/1958 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o registre trestov

Čiastka 25/1958
Platnosť od 06.11.1958 do31.12.1961
Účinnosť od 06.11.1958 do31.12.1961
Zrušený 151/1961 Zb.

OBSAH

66

Nariadenie ministrov spravodlivosti, vnútra a národnej obrany

zo 17. októbra 1958,

ktorým sa mení nariadenie o registre trestov

Minister spravodlivosti, minister vnútra a minister národnej obrany nariaďujú podľa § 414 ods. 1 zákona č. 64/1956 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) a podľa § 94 zákona č. 89/1950 Zb. o trestnom konaní správnom (Trestný poriadok správny):


Čl. I

Nariadenie ministrov spravodlivosti, vnútra a národnej obrany č. 51/1957 Zb. o registre trestov sa mení takto:

1. § 1 znie:

Register trestov vedie Generálna prokuratúra.

2. § 4 znie:

Súdy a iné štátne orgány sú povinné oznamovať Generálnej prokuratúre všetky skutočnosti dôležité pre zápis do registra trestov alebo pre zmenu zápisu.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.