22

Zákon

o kultúrych pamiatkach

zo 17. apríla 1958

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Prvá časť

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Účelom tohoto zákona je upraviť ochranu kultúrnych pamiatok (ďalej len „pamiatky“), ich využitie a starostlivosť o ne pre ich kultúrno-politický význam tak, aby pamiatky boli zachované, riadne spravované, účelne spoločensky využité a sprístupnené ľudu a sa stali tak významnou súčasťou kultúrneho a hospodárskeho života socialistickej spoločnosti.

(2) Pamiatky sú chránené štátom. Národné výbory plnia svoje úlohy na úseku štátnej pamiatkovej starostlivosti nielen činnosťou svojich výkonných orgánov, ale aj zapojovaním širokého aktívu občanov, ktorí môžu na tomto úseku úspešne pôsobiť, do stálych a iných komisií zriadených pre tento účel.

(3) Je občianskou povinnosťou každého, aby bol nápomocný ochrane pamiatok.

Druhá časť

Ochrana pamiatok a starostlivosť o ne

Oddiel 1

Predmet ochrany pamiatok

§ 2

Pojem pamiatky

(1) Pamiatkou je kultúrny statok, ktorý je dokladom historického vývoja spoločnosti, jej umenia, techniky, vedy a iných odborov ľudskej práce a života, alebo je ňou dochované historické prostredie sídliskových celkov a architektonických súborov, alebo vec, ktorá má vzťah k význačným osobám a udalostiam dejín a kultúry.

(2) Za pamiatku sa považuje aj súbor kultúrnych statkov a vecí, i keď niektoré z nich nie sú pamiatkami.

(3) V pochybnostiach sa považuje vec za pamiatku až do rozhodnutia výkonného orgánu krajského národného výboru, ktorý si pred rozhodnutím vyžiada posudok Štátneho ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (§ 19).

§ 3

Národné kultúrne pamiatky

Pamiatky, ktoré tvoria najvýznamnejšiu súčasť kultúrneho bohatstva národa, vyhlasuje vláda na návrh ministra školstva a kultúry za národné kultúrne pamiatky. Národné kultúrne pamiatky požívajú zvýšenú ochranu podľa ďalších ustanovení tohoto zákona.

§ 4

Pamiatkové rezervácie

(1) Ak tvorí skupina nehnuteľných pamiatok so svojím prostredím celok, môže minister školstva a kultúry v dohode s ministrom predsedom Štátneho výboru pre výstavbu, s ministrom predsedom Štátneho úradu plánovacieho, s ministrom financií a s ostatnými vedúcimi zúčastnených ústredných úradov vyhlásiť tento celok za pamiatkovú rezerváciu a určiť podmienky, ktorými sa má v nej riadiť stavebná činnosť.

(2) Rozsah pamiatkovej rezervácie v hlavnom meste v Prahe a podmienky, ktorými sa má v nej riadiť stavebná činnosť, určí na spoločný návrh ministra školstva a kultúry a ministra predsedu Štátneho výboru pre výstavbu vláda.

§ 5

Ochranné pásma

(1) Ak to vyžaduje ochrana nehnuteľnej pamiatky, určí pre ňu výkonný orgán krajského národného výboru v dohode s dotknutými úradmi a orgánmi ochranné pásmo a určí podmienky, na ktoré treba dbať pri zhotovovaní územných plánov a ostatných projektov; môže pritom v ochrannom pásme obmedziť alebo zakázať určitú činnosť alebo nariadiť odstránenie alebo úpravu stavby alebo iného zariadenia, úpravu priestoru, prípadne i úpravu pozemkov alebo urobiť iné vhodné opatrenia.

(2) Vlastník (užívateľ) pozemku, na ktorom bolo zriadené ochranné pásmo, je povinný sa podrobiť obmedzeniam určeným podmienkami ochrany. Ak tým vznikne vlastníkovi (užívateľovi) pozemku, ktorý nie je v štátnom socialistickom vlastníctve, majetková ujma nie nepatrná, prislúcha mu náhrada. Ak nedôjde k dohode, rozhodne o náhrade a jej výške výkonný orgán okresného národného výboru.

§ 6

Ochrana pamiatok pri riadení výstavby

(1) Pri územnom plánovaní treba dbať na to, aby pamiatky a ich prostredie boli zachované. V podrobnostiach platia predpisy o územnom plánovaní.

(2) Schvaľovanie projektov, ktorými je dotknutá pamiatka alebo jej prostredie, upravujú predpisy o dokumentácii stavieb a stavebných úprav.

§ 7

Evidencia pamiatok

(1) Pamiatky sa zapisujú z evidenčných dôvodov do štátnych zoznamov pamiatok. Chránené sú i pamiatky do týchto zoznamov nezapísané.

(2) Výkonný orgán krajského národného výboru vedie štátny zoznam nehnuteľných pamiatok a štátny zoznam hnuteľných pamiatok. Do štátneho zoznamu nehnuteľných pamiatok sa zapisujú všetky nehnuteľné pamiatky na území kraja. Do štátneho zoznamu hnuteľných pamiatok sa zapisujú významné hnuteľné pamiatky na území kraja, pokiaľ nie sú osobným majetkom alebo nie sú uložené v múzeách, galériách alebo v iných podobných ústavoch.

(3) Národné kultúrne pamiatky sa zapisujú do príslušného zoznamu na základe rozhodnutia vlády, že pamiatka je národnou kultúrnou pamiatkou (§ 3). V ostatných prípadoch rozhoduje o zápise výkonný orgán krajského národného výboru.

(4) Ministerstvo školstva a kultúry môže v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi určiť vyhláškou v Úřednom liste, aké hnuteľné pamiatky je vlastník (správca) pamiatky povinný hlásiť a akým spôsobom.

(5) Predpisy o evidencii národného majetku zostávajú nedotknuté.

Oddiel 2

Rozsah a spôsob starostlivosti o pamiatky

§ 8

Udržiavanie pamiatok

(1) Vlastník pamiatky je povinný vlastným nákladom sa starať o jej zachovanie a udržiavať ju v dobrom stave podľa zásad pamiatkovej starostlivosti a podľa pokynov výkonného orgánu krajského národného výboru; o národných kultúrnych pamiatkach si vyžiada výkonný orgán krajského národného výboru vopred posudok od Štátneho ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. Závažné ohrozenie a poškodenie pamiatky je vlastník pamiatky povinný bez meškania ohlásiť výkonnému orgánu krajského národného výboru.

(2) Ak zamýšľa vlastník pamiatky vykonať úpravu alebo obnovu pamiatky, je povinný si vyžiadať potrebné pokyny od výkonného orgánu krajského národného výboru; pri národných kultúrnych pamiatkach treba postupovať obdobne podľa ustanovenia odseku 1 prvej vety. Toto ustanovenie sa netýka hnuteľných pamiatok, ktoré sú uložené v organizáciách alebo zariadeniach, ktorých úlohou je starať sa o takéto pamiatky.

(3) Rovnaké povinnosti ako vlastník pamiatky má každý, kto má pamiatku u seba; povinnosť uhradzovať náklady spojené s udržiavaním pamiatky má vak len vtedy, ak to vyplýva z právneho pomeru medzi ním a vlastníkom, pri národnom majetku má povinnosti uložené vlastníkovi rozpočtová, hospodárska alebo iná organizácia, ktorá pamiatku spravuje alebo ktorej bola pamiatka odovzdaná do trvalého užívania (§ 103 ods. 2 Obč. zák.).

(4) Ak neplní vlastník alebo správca pamiatky povinnosti uvedené v odsekoch 1 až 3, môže výkonný orgán krajského národného výboru rozhodnúť, že sa na náklad vlastníka pamiatky vykonajú opatrenia nevyhnutné na zachovanie pamiatky.

(5) Výnimky z ustanovenia odseku 4, zvlášte pre prípady, keď vlastník pamiatky nemôže z hospodárskych dôvodov plniť uložené povinnosti, určia smernice, ktoré vydá Ministerstvo školstva a kultúry v dohode s Ministerstvom financií a ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi.

§ 9

Zabezpečenie starostlivosti o pamiatky

(1) Ak zanedbáva rozpočtová, hospodárska alebo iná organizácia povinnú starostlivosť o pamiatku, ktorá je národným majetkom, je nadriadený orgán povinný na návrh Ministerstva školstva a kultúry urobiť opatrenie potrebné na nápravu.

(2) Ak je zachovanie alebo zhodnotenie pamiatky, ktorá nie je národným majetkom, ohrozené, môže výkonný orgán krajského národného výboru, ak nedôjde k dohode s vlastníkom pamiatky, urobiť opatrenia, ktoré sú potrebné na ochranu pamiatky, prípadne odňať právo nakladať s pamiatkou, alebo ju previesť, pokiaľ nejde o osobný majetok, za náhradu do štátneho vlastníctva; môže aj rozhodnúť, že sa náhrada neposkytne. Inak platia pre vyvlastnenie primerane predpisy o výstavbe obcí.

§ 10

Užívanie a správa pamiatok

(1) Pamiatky sa smú užívať len spôsobom, ktorý je v súlade so zásadami pamiatkovej starostlivosti a zodpovedá povahe a technickému stavu pamiatky. Výkonný orgán krajského národného výboru môže určiť, že pamiatka sa nesmie užívať určitým spôsobom; o národných kultúrnych pamiatkach si vyžiada vopred posudok od Štátneho ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody.

(2) Orgány, ktoré rozhodujú o pridelení miestností alebo budov, ktoré sú pamiatkami, sú povinné v dohode s výkonným orgánom krajského národného výboru, a ak ide o národné kultúrne pamiatky, so súhlasom Ministerstva školstva a kultúry.

(3) Ak vyžaduje pamiatka, ktorá je národným majetkom, aby vzhľadom na svoj kultúrny význam bola spravovaná výkonným orgánom krajského národného výboru alebo odborným zariadením, je organizácia, ktorá má pamiatku v správe, povinná previesť ju na návrh Ministerstva školstva a kultúry do správy krajského národného výboru alebo do správy iných organizácií alebo zariadení, ktorých úlohou je o takého pamiatky sa starať (múzeí, galérií, knižníc, archívov a pod.).

(4) Predpisy o správe národného majetku zostávajú nedotknuté.

§ 11

Sprístupnenie pamiatok

Vlastník pamiatky je povinný umožniť osobám povereným pamiatkovými orgánmi prieskum pamiatky pre účely výkonu jej ochrany alebo pre účely vedecké, najmä dokumentačné; vlastník hnuteľnej pamiatky je okrem toho povinný, ak ide o dôležitý všeobecný záujem, prenechať ju na primeraný čas na bezodplatné užívanie pre účely vedeckého bádania alebo pre účely výstavné. O povinnosti a čase tohoto prenechania rozhoduje výkonný orgán krajského národného výboru. Túto povinnosť ako vlastník má každý, kto má pamiatku u seba.

§ 12

Premiesťovanie pamiatok

(1) Pamiatky na miestach verejne prístupných nie je prípustné premiesťovať bez súhlasu výkonného orgánu krajského národného výboru.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na pamiatky uložené v múzeách a galériách.

§ 13

Upustenie od ochrany pamiatok

Na to, aby od ďalšej ochrany pamiatky bolo z mimoriadne závažných dôvodov upustené, môže dať súhlas Ministerstvo školstva a kultúry po vyjadrení Štátneho ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, pri národných kultúrnych pamiatkach vláda.

§ 14

Vývoz pamiatok

(1) Pamiatky sa smú vyvážať do cudziny len so zvolením Ministerstva školstva a kultúry po preskúmaní, že ich zachovanie v tuzemsku nie je podľa ich kultúrno-politického významu nutné.

(2) Národné kultúrne pamiatky smú sa vyvážať do cudziny len so zvolením vlády. Zvolenie možno vysloviť v celkom výnimočných prípadoch, ak ide o dôležitý záujem štátu.

(3) Ministerstvo školstva a kultúry určí v dohode s Ministerstvom zahraničného obchodu a s ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi podrobnosti o vývoze pamiatok do cudziny; môže tiež preniesť pôsobnosť podľa odseku 1 na výkonný orgán krajského národného výboru. Všeobecné predpisy o povoľovaní vývozu zostávajú nedotknuté.

Tretia časť

Osobitné ustanovenia o výskumoch a výkopoch archeologických pamiatok

§ 15

Vykonávanie výskumov a výkopov

(1) Na vykonávanie archeologických výskumov sú oprávnené len Archeologický ústav Československej akadémie vied (ďalej len „Archeologický ústav“) a v dohode s ním múzeá, pri ktorých sú trvalo činní vedecky školení odborníci. Výnimky povoľuje Ministerstvo školstva a kultúry v dohode s Archeologickým ústavom.

(2) Výskumy a výkopy sa vykonávajú po predchádzajúcej dohode s vlastníkom (užívateľom) nehnuteľnosti, na ktorej sa majú práce vykonávať. Ak nedôjde k dohode, rozhodne výkonný orgán krajského národného výboru, či vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti je povinný strpieť vykonanie výskumu a výkopu, a určí aj podmienky, za ktorých sa práce vykonajú.

§ 16

Náhodné nálezy

(1) Náhodné nálezy archeologických pamiatok sa musia hlásiť priamo alebo prostredníctvom výkonného orgánu miestneho národného výboru Archeologickému ústavu a krajskému múzeu. Hlásením sú povinní nálezca, vedúci prác, pri ktorých boli pamiatky nájdené, a vlastník nehnuteľnosti alebo rozpočtová, hospodárka alebo iná organizácia, ktorá nehnuteľnosť spravuje, a to najneskoršie druhého dňa po tom, keď sa o náleze dozvedeli. Hlásením jednej osoby sú ostatní od povinnosti hlásenia oslobodení.

(2) Nález a nálezisko sa musia ponechať bezo zmeny až do ohliadky zástupcom Archeologického ústavu alebo krajského múzea, a to najdlhšie do 3 dní odo dňa hlásenia. Ak je nebezpečenstvo v meškaní, môže tento zástupca zariadiť na nálezisku všetko, čo je potrebné pre okamžitú ochranu nálezov.

§ 17

Majetkové pomery

(1) Všetky hnuteľné archeologické pamiatky, ktoré budú získané výkopmi alebo náhodnými nálezmi, sú národným majetkom a ukladajú sa do múzeí.

(2) Nálezcovi archeologickej pamiatky z drahého kovu alebo iných cenných surovín prizná výkonný orgán okresného národného výboru odmenu až do výšky bežnej ceny hmoty, z ktorej bola nájdená pamiatka zhotovená. V ostatných prípadoch prizná výkonný orgán okresného národného výboru nálezcovi nálezné vo výške 10 % múzejnej ceny nálezu; nálezné môže primerane znížiť, keby plné nálezné bolo neprimeraným ziskom.

(3) Za škodu spôsobenú výskumami, výkopmi alebo opatrením potrebným pre ochranu nálezu prislúcha poškodenému náhrada z prostriedkov Archeologického ústavu alebo z prostriedkov tej organizácie, ktorá vykonáva výskum. Ak nedôjde k dohode o náhrade, rozhodne o nej a o jej výške výkonný orgán okresného národného výboru.

Štvrtá časť

Pamiatkové orgány

Ústredné pamiatkové orgány

§ 18

Ústredné orgány štátnej pamiatkovej starostlivosti

(1) Štátnu pamiatkovú starostlivosť riadi a činnosť jej orgánov kontroluje Ministerstvo školstva a kultúry.

(2) Poradným orgánom ministra školstva a kultúry vo veciach štátnej pamiatkovej starostlivosti je Ústredná komisia štátnej pamiatkovej starostlivosti; jej členov vymenúva minister školstva a kultúry po vyjadrení Československej akadémie vied. Organizačný a rokovaní poriadok Ústrednej komisie štátnej pamiatkovej starostlivosti vydá minister školstva a kultúry.

(3) Funkcia predsedu a ostatných členov Ústrednej komisie štátnej pamiatkovej starostlivosti je čestná.

§ 19

Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody

(1) Pri Ministerstve školstva a kultúry sa zriaďuje Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (ďalej len „ústav“).

(2) Na úseku štátnej pamiatkovej starostlivosti organizuje a vykonáva ústav výskum, prieskum, dokumentáciu, vedecké hodnotenie a popularizáciu pamiatok, rieši otázky teórie a praxe ochrany, konzervácie, obnovy a kultúrneho využitia pamiatok, poskytuje odbornú a metodickú pomoc pri vykonávaní pamiatkovej starostlivosti, najmä pri národných kultúrnych pamiatkach, ako i pri plnení mimoriadne významných úloh konzervácie, obnovy a kultúrneho využitia pamiatok.

(3) Na úseku štátnej ochrany prírody ústav hodnotí, prípadne vypracúva odborné podklady pre rokovanie a rozhodovanie orgánov štátnej ochrany prírody, poskytuje im odbornú a metodickú pomoc, organizuje a vykonáva výskum, prieskum, bádanie a dokumentáciu, najmä pokiaľ ide o prírodu ako celok a jej časti ľudskou činnosťou nedotknuté alebo len málo dotknuté, o vplyv ľudskej činnosti na prírodu a o čelenie nepriaznivým vplyvom ľudskej činnosti, najmä potom výskum, prieskum a dokumentáciu chránených častí prírody, biológie chránených druhov organizmov a výskum a prírodovedeckú dokumentáciu územia veľkých stavieb a priemyslových oblastí.

(4) Úlohy ústavu podrobnejšie určí a jeho organizáciu stanoví minister školstva a kultúry v dohode s ministrom financií a ministrom predsedom Štátneho úradu plánovacieho, a to pokiaľ ide o úsek štátnej ochrany prírody, v rámci zákona č. 40/1956 Zb. o štátnej ochrane prírody.

§ 20

Krajské pamiatkové orgány

(1) Štátnu pamiatkovú starostlivosť na území kraja vykonáva výkonný orgán krajského národného výboru.

(2) Pri rade krajského národného výboru sa zriaďuje krajská komisia štátnej pamiatkovej starostlivosti. Predsedu komisie a ostatných členov vymenúva rada krajského národného výboru z vedeckých a odborných pracovníkov činných v odboroch súvisiacich so starostlivosťou o pamiatky (historici umenia, architekti a pod.), z vlastivedných pracovníkov, ako i z iných záujemcov o ochranu pamiatok pôsobiacich v kraji. Funkcia predsedu a ostatných členov komisie je čestná.

(3) Úlohou komisie je najmä vyvíjať všestrannú iniciatívu smerujúcu k evidencii pamiatok v kraji, ich ochrane, a riadnej údržbe, konzervácii, obnove, trvalému zabezpečeniu aj ich kultúrnemu využitiu, k popularizácii a propagácii pamiatok medzi občianstvom a k výchove občanov, najmä mládeže, k správnemu vzťahu k pamiatkam. Za tým účelom podáva krajská pamiatková komisia výkonnému orgánu krajského národného výboru, prípadne aj iným orgánom v kraji, návrhy na konzerváciu a obnovu pamiatok i na rozvíjanie ich kultúrnej funkcie, prípadne i návrhy na iné opatrenia prospešné pamiatkovej starostlivosti v kraji.

§ 21

Okresné pamiatkové orgány

(1) O ochranu pamiatok v okrese dbá výkonný orgán okresného národného výboru podľa smerníc nadriadených pamiatkových orgánov. Jeho odborným orgánom je okresný konzervátor štátnej pamiatkovej starostlivosti, ktorý je dobrovoľným pracovníkom; vymenúva ho rada okresného národného výboru.

(2) Na návrh okresného konzervátora štátnej pamiatkovej starostlivosti môže rada okresného národného výboru poveriť pre menšie obvody dobrovoľných pracovníkov funkciou zpravodajcu štátnej pamiatkovej starostlivosti; zpravodajca je spolupracovníkom okresného konzervátora.

(3) Pri rade okresného národného výboru sa zriaďuje okresná komisia štátnej pamiatkovej starostlivosti. Predsedom komisie je okresný konzervátor štátnej pamiatkovej starostlivosti. Ostatných členov vymenúva rada okresného národného výboru. Komisia je zložená z dobrovoľných pracovníkov majúcich vzťah k starostlivosti o pamiatky. Komisia sleduje stav pamiatok na území okresu a starostlivosť o ne a navrhuje výkonnému orgánu okresného národného výboru opatrenia potrebné na zabezpečenie ich ochrany.

§ 22

Miestne pamiatkové orgány

(1) O ochranu pamiatok na území obce dbá výkonný orgán miestneho národného výboru podľa smerníc nadriadených pamiatkových orgánov.

(2) V obciach s väčším počtom pamiatok môže rada miestneho národného výboru zriadiť miestnu komisiu štátnej pamiatkovej starostlivosti. Jej predsedu i ostatných členov vymenúva rada miestneho národného výboru. Komisia je zložená z dobrovoľných pracovníkov majúcich vzťah k starostlivosti o pamiatky. Komisia sleduje stav pamiatok na území obce a starostlivosť o ne a navrhuje výkonnému orgánu miestneho národného výboru opatrenia potrebné na zabezpečenie ich ochrany.

§ 23

Súčinnosť ostatných orgánov štátnej správy

Ostatné orgány štátnej správy sú povinné v medziach svojej pôsobnosti napomáhať pamiatkové orgány pri plnení ich úloh.

§ 24

Osobitné práva pamiatkových orgánov a konzervátorov štátnej pamiatkovej starostlivosti

(1) Ku každému konaniu, v ktorom by sa mohli dotknúť záujmy štátnej pamiatkovej starostlivosti najmä vo veciach územného plánu, výstavby obcí, stavebných, komunikačných, telekomunikačných, elektrifikačných, vodohospodárskych alebo banských, musí sa prizvať výkonný orgán krajského národného výboru

(2) Pri bezprostrednom ohrození pamiatky môže okresný konzervátor štátnej pamiatkovej starostlivosti vykonať opatrenia na zabezpečenie ochrany . O týchto opatreniach musí do 8 dní rozhodnúť výkonný orgán krajského národného výboru; inak strácajú platnosť.

(3) Osoby, ktoré boli poverené výkonom pôsobnosti podľa tohto zákona, sú oprávnené, ak sa preukážu potvrdením kompetentného pamiatkového orgánu, prípadne aj povolením podľa osobitných predpisov, vstupovať na cudzie nehnuteľnosti a do cudzích objektov a zariadení a vykonávať v nich na ochranu pamiatok podľa tohto zákona alebo pre účely vedecké potrebné odborné práce, najmä dokumentáciu, konzervačné alebo reštaruačné práce a dozor. Tieto orgány sú aj oprávnené vykonávať odbornú kontrolu v podnikoch, ktoré sa zaoberajú predajom a kúpou pamiatok, pričom sa im musí umožniť prístup do všetkých pracovných miestností a skladov a dať na nazretie podnikové záznamy a doklady.

§ 25

Konzervácia a reštaurovanie pamiatok

(1) Konzerváciu a reštaurovanie pamiatok umenia maliarskeho a sochárskeho a umeleckých remesiel môžu vykonávať len odborne kvalifikovaní reštaurátori, a pokiaľ ide o pamiatky umeleckých remesiel, aj odborné podniky, družstvá a pod., zapísaní na základe vyjadrenia Sväzu československých výtvarných umelcov a ústavu do zoznamu, ktorý založí a vedie Ministerstvo školstva a kultúry; zápisy do zoznamu sa uverejňujú v Úřednom liste.

(2) Ministerstvo školstva a kultúry môže v dohode s Ministerstvom financií zriadiť pre konzerváciu a reštaurovanie pamiatok ateliéry, dielne alebo podniky, ktoré môžu byť právnickými osobami. Ich právnu povahu, organizáciu a spôsob hospodárenia stanoví štatút, ktorý vydá Ministerstvo školstva a kultúry v dohode s Ministerstvom financií a so Štátnym úradom plánovacím. Takéto ateliéry, dielne alebo podniky môžu zriaďovať aj výkonné orgány krajských národných výborov, a to podľa smerníc, ktoré vydá Ministerstvo školstva a kultúry v dohode s Ministerstvom financií a so Štátnym úradom plánovacím.


Piata časť

Záverečné ustanovenia

§ 26

Ministerstvo školstva a kultúry vydá v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi bližšie predpisy na vykonanie tohto zákona, najmä určí podrobnosti o národných kultúrnych pamiatkach, pamiatkových rezerváciách, ochranných pásmach a o spôsobe vedenia štátnych zoznamov pamiatok, a bližšie určí činnosť krajských, okresných a miestnych pamiatkových komisií a práva a povinnosti dobrovoľných pracovníkov štátnej pamiatkovej starostlivosti.

§ 27

(1) Zrušujú sa všetky predpisy o veciach upravených týmto zákonom a všetky ustanovenia, ktoré odporujú ustanoveniam tohto zákona. Najmä sa zrušujú

1. opatrenie Stáleho výboru č. 255/1938 Zb. o ochrane vecí umelecky alebo pamiatkovo zvlášť hodnotných,

2. vládne nariadenie č. 274/1941 Zb. o archeologických pamiatkach,

3. zákon č. 137/1946 Zb. o národných kultúrnych komisiách pre správu štátneho kultúrneho majetku,

4. vládne nariadenie č. 112/1951 Zb. o reorganizácii štátnej pamiatkovej starostlivosti,

5. ustanovenie § 15 zákona č. 40/1956 Zb. pričom sa v § 19 toho istého zákona vypúšťajú slová „určí úlohy a organizáciu Ústavu štátnej ochrany prírody“.

(2) Nedotknuté zostávajú ustanovenia

1. vládneho nariadenia č. 29/1954 Zb. o archívnictve,

2. vládneho nariadenia č. 55/1954 Zb. o chránenej oblasti Pražského hradu.

§ 28

Tento zákon platí len v českých krajoch a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho minister školstva a kultúry a minister predseda Štátneho výboru pre výstavbu v dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Dr. Šlechta v. r.